IBPBI/2/4510-251/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Zleceniodawca będzie zobowiązany pobrać ryczałtowy podatek „u źródła” w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (dalej: „PDOP”)?
IBPBI/2/4510-251/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. agent
 2. obowiązek płatnika
 3. pośrednictwo
 4. płatnik
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Zleceniodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek „u źródła” w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Zleceniodawca będzie zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek „u źródła” w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (zwana dalej „Zleceniodawcą”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka podpisała umowę z kontrahentem mającym siedzibę w Libanie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez kontrahenta z Libanu (zwanego dalej „Agentem”) następujących działań:

 • oferowanie kontrahentom z Libanu, Emiratów Arabskich, Kataru, Arabi Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algerii, Iranu oraz Iraku towarów sprzedawanych przez Zleceniodawcę na zasadzie wyłącznego reprezentowania,
 • organizowanie kampanii promocyjnych i targów w celu zainteresowania towarami Zleceniodawcy potencjalnych kontrahentów,
 • tworzenie bazy danych potencjalnych kontrahentów i wyszukiwanie firm zainteresowanych nabywaniem towarów od Zleceniodawcy,
 • przyjmowanie od kontrahentów zamówień na towary Zleceniodawcy.

Z tytułu świadczenia powyższych usług Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonego w umowie procentu od zrealizowanej przez Zleceniodawcę sprzedaży na rzecz kontrahentów pozyskanych przez Agenta. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Zleceniodawcę, sporządzonej w oparciu o zrealizowaną wartość sprzedaży towarów.

Zleceniodawca przekaże Agentowi szczegółowe informacje o oferowanych towarach, ich cenach a także katalogi zawierające powyższe informacje oraz próbki towarów. Zleceniodawca może również przekazywać Agentowi materiały reklamowe i nośniki reklamowe w celu rozdysponowania ich pomiędzy kontrahentów. Zleceniodawca jest zobowiązany do realizacji zamówień składanych przez kontrahentów na warunkach zawartej z Agentem umowy.

Zaznaczyć należy, że głównym celem ww. umowy jest zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Zleceniodawcy, a zatem głównym elementem ww. umowy jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego, a pozostałe usługi świadczone przez Agenta mają jedynie charakter pomocniczy względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Zleceniodawca będzie zobowiązany pobrać ryczałtowy podatek „u źródła” w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (dalej: „PDOP”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21. ust. 1 ustawy o PDOP reguluje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym określonego katalogu przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty podlegające tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o PDOP, przepisy art. 21 ust. 1 powołanej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których Rzeczypospolita Polska jest stroną. W ocenie Spółki, w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), przychody uzyskiwane przez Agenta należy zakwalifikować jako przychody z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. Z kolei przychody z tytułu pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego nie zostały wprost wymienione w żadnym z przypadków określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym został określony katalog należności wypłacanych przez polskie podmioty, podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązany do jego pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest podmiot polski. Jest to tzw. podatek u źródła.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, zgodnie z którym tzw. podatkiem u źródła są opodatkowane przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przepis ten formułuje otwarty katalog przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła, na co wskazuje zapis „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. Najeży podkreślić, że w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do świadczeń szczegółowo wymienionych w pkt 2a art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron.

Istotne w omawianym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) jest to, że usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego charakteryzują się odmiennym celem od usług doradczych, czy też usług badania rynku. Zasadniczym bowiem celem usług pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego jest doprowadzenie do zawarcia umowy i jej realizacji (tutaj sprzedaży danych towarów). Podstawowym celem usług doradczych, czy też badania rynku jest natomiast pozyskanie przez zlecającego określonych informacji, które będą mogły mieć zastosowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Powyższego stanowiska nie zmienia również fakt, że Agent poza usługami pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego świadczy usługi dodatkowe takie jak: organizowanie kampanii promocyjnych i targów w celu zainteresowania towarami Zleceniodawcy potencjalnych kontrahentów oraz tworzenie bazy danych potencjalnych kontrahentów. Głównym celem łączącej Zleceniodawcę i Agenta umowy jest zwiększenie lub w ogóle możliwość sprzedaży określonych towarów Zleceniodawcy na terytorium umownym. Z kolei ww. usługi dodatkowe mają jedynie charakter uboczny względem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego. Prowadząc bowiem usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego niezbędne jest prowadzenie działalności promocyjnej danych towarów, jak również zbieranie informacji o kliencie lub też o sytuacji na rynku. Tym samym ww. usługi dodatkowe mające charakter uboczny, pomocniczy w stosunku do usługi podstawowej, głównej stanowią jedynie dopełnienie głównej działalności jaką jest pośrednictwo i przedstawicielstwo handlowe.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Agent otrzymuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie prowizyjne, które jest charakterystyczne dla umów pośrednictwa, w przeciwieństwie do usług doradczych lub badania rynku, które są wynagradzane w sposób zryczałtowany (kwotowy).

Podobne stanowisko do zaprezentowanego powyżej można odnaleźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej (dalej: „IS”) w Poznaniu z 4 grudnia 2013 r. nr ILPB1/415-1025/13-4/AA zgodnie z którą Usługi pośrednictwa handlowego polegające na wyszukaniu odpowiednich klientów na towary produkowane przez firmę na rynkach zagranicznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podobne stanowisko zajął Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2013 r., znak IPPB5/423-721/13-4/IŚ. W powołanej interpretacji indywidualnej Dyrektor IS zwrócił m.in. uwagę na klasyfikacje statystyczne Dla bardziej precyzyjnego omówienia świadczeń o podobnym charakterze zasadne jest odesłanie do klasyfikacji statystycznych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz Polską Klasyfikacją Działalności stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885), usługi pośrednictwa (jako usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu, gdzie indziej niesklasyfikowanych) zostały sklasyfikowane odrębnie od usług, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, co także przemawia za ich ekonomiczną i prawną odmiennością.

Konkludując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) umowa i wypłata wynagrodzenia z tytułu realizacji tej umowy nie podlega pod opodatkowanie podatkiem u źródła uregulowanym w art. 21 PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że tut. Organ wydając niniejszą interpretację przyjął, że głównym elementem usług świadczonych przez Agenta będą usługi pośrednictwa i przedstawicielstwa a pozostałe usługi będą miały jedynie charakter pomocniczy. Kwestia ta jako element opisu zdarzenia przyszłego nie podlegała ocenie w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W niniejszej regulacji wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Niezależnie od miejsca lokalizacji siedziby danego podmiotu, opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 ww. ustawy).

Jeśli odbiorcą tych przychodów (wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy) jest rezydent podatkowy z kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wówczas stawka potrącanego podatku u źródła wynika z tej umowy lub dochód taki może być na podstawie wspomnianej umowy zwolniony z opodatkowania.

W powołanym powyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, został określony konkretny katalog świadczeń, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Katalog ten nie jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, że inne podlegające opodatkowaniu świadczenia muszą mieć charakter podobny do wskazanych w ustawie.

Wprawdzie katalog usług wskazanych w omawianej regulacji jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń. Dane świadczenie można zakwalifikować do katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po każdorazowej analizie treści samej umowy oraz po osiągnięciu jednoznacznego wniosku, że zawiera ona istotne elementy świadczeń wymienionych w tym przepisie. O tym, czy dane świadczenie można zakwalifikować do usług opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym decydujące znaczenie ma treść uregulowania samej umowy oraz zakres faktycznie wykonanych czynności, a nie tylko jej nazwa.

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z powyższej regulacji wynika, że osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 2a omawianej ustawy mają obowiązek pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Zatem podmioty te pełnią funkcje płatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka podpisała umowę z kontrahentem mającym siedzibę w Libanie (Agentem). Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Agenta następujących działań:

 • oferowanie kontrahentom z Libanu, Emiratów Arabskich, Kataru, Arabi Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algerii, Iranu oraz Iraku towarów sprzedawanych przez Zleceniodawcę na zasadzie wyłącznego reprezentowania,
 • organizowanie kampanii promocyjnych i targów w celu zainteresowania towarami Zleceniodawcy potencjalnych kontrahentów,
 • tworzenie bazy danych potencjalnych kontrahentów i wyszukiwanie firm zainteresowanych nabywaniem towarów od Zleceniodawcy,
 • przyjmowanie od kontrahentów zamówień na towary Zleceniodawcy.

Z tytułu świadczenia powyższych usług Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonego w umowie procentu od zrealizowanej przez Zleceniodawcę sprzedaży na rzecz kontrahentów pozyskanych przez Agenta. Głównym celem ww. umowy jest zwiększenie sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Zleceniodawcy, a zatem głównym elementem ww. umowy jest usługa pośrednictwa i przedstawicielstwa handlowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę opis sprawy należy wskazać, że głównym celem usługi świadczonej przez kontrahenta z Libanu jest możliwość zwiększenia sprzedaży przez Spółkę wyrobów na terenie ww. krajów. Działania Agenta ukierunkowane są na zapewnienie jak najkorzystniejszych warunków współpracy z przyszłymi klientami Spółki i prawidłowego przebiegu dokonywanych transakcji sprzedaży wyrobów Spółki. Zatem świadczenie tego typu usług ma charakter usługi pośrednictwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, usługi pośrednictwa handlowego (świadczone przez kontrahenta z Libanu) polegające na wyszukaniu odpowiednich klientów na towary produkowane przez Wnioskodawcę na terenie Emiratów Arabskich, Kataru, Arabi Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algerii, Iranu oraz Iraku nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie.

Reasumując, wynagrodzenie za usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez kontrahenta z Libanu na terenie Emiratów Arabskich, Kataru, Arabi Saudyjskiej, Libii, Omanu, Kuwejtu, Algerii, Iranu oraz Iraku nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka, dokonując płatności na rzecz Agenta, nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.