2461-IBPB-2-2.4511.1139.2016.1.BF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 23 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) rozpoczął proces budowy kompleksu biurowców o nazwie „X”. Lokale w budowanych biurowcach przeznaczone są na wynajem. Spółka chce pozyskać najemców na jak najwcześniejszym etapie realizowania inwestycji. Z tego powodu nawiązała kontakt z agentami – pośrednikami nieruchomości (dalej „Agenci”). Agenci (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) mają poszukiwać najemców, którzy byliby zainteresowani wynajęciem powierzchni w biurowcach „X”. Agentami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy: spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, itp.

Aby przyspieszyć proces poszukiwania najemców oraz zachęcić Agentów do większego zaangażowania, Spółka ogłosiła konkurs. Konkurs adresowany jest do Agentów oraz osób fizycznych, które faktycznie zajmują się poszukiwaniem najemców (osób fizycznych zatrudnionych przez Agentów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. – dalej łącznie zwanych „Pracownikami”). Krąg osób mogących wziąć udział w konkursie jest więc ograniczony, jego uczestnikami mogą być wyłącznie Agenci oraz Pracownicy.

Nagrodami w konkursie mają być m.in. nagrody rzeczowe (np. samochody), vouchery na wycieczkę oraz wyjazdy weekendowe (dalej łącznie zwane „Nagrodami”). Nagrody mają zostać przyznane Agentom lub ich Pracownikom, którzy jako pierwsi doprowadzą do zawarcia umów najmu lokali biurowych w „X”. Zgodnie z regulaminem konkursu, Nagrody są należne tylko wówczas, gdy umowy najmu zostaną zawarte w określonym przez Spółkę terminie. W regulaminie konkursu przewidziano również minimalny czas trwania umów najmu oraz minimalną powierzchnię lokali, których mają one dotyczyć. Nagroda przekazywana przez Spółkę ma być niezależna od prowizji wypłacanej przez Spółkę na rzecz Agenta za doprowadzenie do zawarcia umowy najmu. Na chwilę obecną, Nagrody nie zostały jeszcze wydane.

Spółka pragnie wyjaśnić, że nie będzie zawierać żadnych umów bezpośrednio z Pracownikami (w szczególności nie będą ją łączyć z Pracownikami umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło, itp.). Nie będzie też zlecać Pracownikom bezpośrednio czynności mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy najmu. Umowę w sprawie poszukiwania najemców Spółka zawrze wyłącznie z Agentami.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na Spółce ciążą obowiązki płatnicze lub obowiązki związane ze złożeniem odpowiednich deklaracji lub informacji podatkowych, wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wypadku przekazywania Nagród Pracownikom?

Zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku przekazywania Nagród Pracownikom nie będą ciążyć na nim obowiązki związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (obowiązki płatnicze wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Spółka nie ma obowiązku składania żadnych informacji lub deklaracji w związku z wydawaniem Nagród, w szczególności nie ma obowiązku sporządzania PIT-8C ani PIT-8AR.

Jak zaznaczono we wcześniejszej części wniosku, w organizowanym konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które poszukują dla Spółki najemców. Innymi słowy, pośredniczenie w zawieraniu umów najmu jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w organizowanym przez Spółkę przedsięwzięciu. Krąg osób mogących wziąć udział konkursie został ściśle określony i ogranicza się wyłącznie do Agentów i ich Pracowników.

Ponieważ celem organizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia jest przede wszystkim motywowanie Agentów i Pracowników do bardziej efektywnej pracy na rzecz Spółki (szybszego pozyskania najemców), przedsięwzięcie to nie stanowi konkursu i w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Spółki, Nagroda wydawana za znalezienie najemcy i doprowadzenie do zawarcia umowy najmu będzie każdorazowo Nagrodą związaną z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Agenta (nawet jeśli jej faktyczne przekazanie nastąpi na rzecz Pracownika Agenta). W związku z tym, Spółka uważa, że to Agent zobowiązany będzie do doliczenia wartości otrzymanej przez Pracownika Nagrody do przychodów, jakie Pracownik uzyskuje z pracy na rzecz Agenta. W konsekwencji, jeśli Pracownika i Agenta łączy stosunek pracy to Agent powinien zwiększyć przychody Pracownika z tytułu umowy o pracę o wartość otrzymanej przez Pracownika Nagrody. Spółka uważa, że takie postępowanie będzie właściwe, gdyż Nagroda będzie ściśle związana z wykonaniem obowiązków służbowych przez Pracownika Agenta (będzie nagrodą za dobrze wykonaną pracę polegającą na znalezieniu najemcy i doprowadzeniu do zawarcia umowy najmu).

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany do działania w charakterze płatnika w związku z przekazywaniem Pracownikom Nagród. Nie będzie też zobowiązany do składania informacji PIT-8C lub PIT-8AR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę (pytanie oznaczone nr 2). Natomiast w pozostałym zakresie, tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 1, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m.in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów – inne źródła.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy – zryczałtowany podatek, o którym mowa m.in. w ust. 1 pkt 2, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy – jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Stosownie do art. 42 ust. 1a ww. ustawy – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają definicji pojęcia konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl), „konkurs” to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast „nagroda” to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Równie ważna jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca chce pozyskać najemców na lokale w budowanych przez niego biurowcach. Z tego powodu nawiązał kontakt z Agentami – pośrednikami nieruchomości. Agenci (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) mają poszukiwać najemców, którzy byliby zainteresowani wynajęciem powierzchni w biurowcach. Aby przyspieszyć proces poszukiwania najemców oraz zachęcić Agentów do większego zaangażowania, Spółka ogłosiła konkurs. Konkurs adresowany jest do Agentów oraz osób fizycznych, które faktycznie zajmują się poszukiwaniem najemców (osób fizycznych zatrudnionych przez Agentów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.). Krąg osób mogących wziąć udział w konkursie jest więc ograniczony, jego uczestnikami mogą być wyłącznie Agenci oraz Pracownicy. Nagrody w konkursie mają być przyznane osobom, które jako pierwsze doprowadzą do zawarcia umów najmu lokali biurowych. Zgodnie z określonym regulaminem konkursu, Nagrody są należne tylko wówczas, gdy umowy najmu zostaną zawarte w określonym przez Wnioskodawcę terminie. W regulaminie określono również minimalny czas trwania umów najmu oraz minimalną powierzchnię lokali, których mają one dotyczyć.

W świetle wyżej wymienionych informacji zawartych we wniosku, nie ma wątpliwości, że przedsięwzięcie organizowane przez Wnioskodawcę, zawiera elementy niezbędne do uznania go za konkurs, a zatem spełnione zostaną warunki dla zastosowania opodatkowania przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Spółka jako płatnik, zobowiązana będzie na podstawie przywołanych powyżej przepisów do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu nagród przyznanych pracownikom Agentów, tj. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej zatrudnionym przez Agentów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., oraz do sporządzenia deklaracji PIT-8AR, w której należy ująć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że to Agent zobowiązany będzie do doliczenia wartości otrzymanej przez Pracownika Nagrody do przychodów, jakie Pracownik uzyskuje z pracy na rzecz Agenta z uwzględnieniem łączącego ich stosunku prawnego (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.). Zauważyć bowiem należy, że Pracownicy nie otrzymują Nagród od Agenta lecz od Wnioskodawcy, na którym spoczywa ekonomiczny ciężar organizacji konkursu, a co za tym idzie również obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.