0111-KDIB1-2.4010.267.2018.1.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 29 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
  • Wnioskodawca
 • Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:
  • Spółka H.
  • Spółka F.
  • Spółka C.
  • Spółka M.M.
  • Spółka M.
  • Spółka P.
  • Spółka B.
  • Spółka A.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca” lub „Uczestnik”) prowadzi działalność gospodarczą w sektorze przemysłowym. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej A.I. (dalej: „Grupa”).

Grupa planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu zarządzania płynnością finansową (dalej: „System Cash Pooling” lub „System”). Celem Systemu Cash Pooling jest ogólna poprawa płynności finansowej poszczególnych uczestników (podmiotów z grupy, które dołączą do Systemu), jak również wzrost efektywności finansowania całej Grupy.

Do Systemu należeć będą następujące podmioty:

 • Wnioskodawca
 • Spółka H.
 • Spółka F.
 • Spółka C.
 • Spółka M.M.
 • Spółka M.
 • Spółka P.
 • Spółka B.
 • Spółka A.

(dalej łącznie jako: „Polscy Uczestnicy Systemu”)

oraz

 • A. B.V. (dalej: „Agent”).

Polscy Uczestnicy Systemu:

 • są podmiotami gospodarczymi z siedzibą na terytorium Polski,
 • podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów,
 • są zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w Polsce.

Agent jest podmiotem gospodarczym mającym siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów (dalej: „Holandia”), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii bez względu na miejsce ich osiągania. Agent jest zarejestrowany dla celów VAT w Holandii, jednocześnie nie jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce. Agent nie posiada w Polsce zakładu dla celów CIT ani stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT.

Polscy Uczestnicy Systemu oraz Agent nazywani są dalej łącznie jako „Uczestnicy”.

System Cash Pooling jest usługą świadczoną przez bank z siedzibą w Niemczech posiadający oddziały i filie w innych państwach europejskich, w tym także w Polsce (dalej: „Bank”). Zasady i warunki funkcjonowania Systemu określone zostaną na mocy umów zawartych między Bankiem, Agentem oraz Polskimi Uczestnikami Systemu. Szczegółowe warunki Systemu mogą być również uregulowane na mocy dodatkowej dokumentacji, np. formularzy ustanawiających poszczególne parametry Systemu (tzw. set-up forms). Agent będzie reprezentował Polskich Uczestników Systemu w relacjach z Bankiem np. na etapie negocjacji umowy z Bankiem.

Uczestnicy Systemu posiadają lub będą posiadać konta bankowe w Banku, które będą wykorzystywane do transferu środków w ramach Systemu. Polscy Uczestnicy Systemu będą dysponowali tzw. kontami źródłowymi (dalej: „Konta źródłowe”), natomiast Agent będzie dysponował tzw. kontem centralnym (dalej: „Konto docelowe”). Konta źródłowe Polskich Uczestników Systemu będą mogły być wykorzystywane do wszelkich innych operacji biznesowych, np. do dokonywania/przyjmowania płatności od i na rzecz zewnętrznych kontrahentów oraz innych firm z Grupy w związku z działalnością prowadzoną przez Polskich Uczestników Systemu.

Zasadniczo planowane jest utworzenie Kont źródłowych i Konta docelowego w Polsce, niemniej możliwe jest również, iż do Systemu zostaną dołączone inne konta utworzone w innych krajach. Planowana struktura Systemu zakłada, że Konta źródłowe i Konta docelowe będą obsługiwane w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR). W konsekwencji, Uczestnicy będą partycypować w dwóch Systemach, tj. w Systemie, który będzie funkcjonował w polskiej walucie, wykorzystującym tym samym strukturę kont bankowych założonych w tej walucie, oraz w Systemie, który będzie funkcjonował w walucie euro, wykorzystującym z kolei strukturę kont bankowych założonych w walucie euro. W przyszłości Grupa nie wyklucza wprowadzenia Systemu operującego również w innych walutach.

Środki Uczestników będą codziennie (lub w innym uzgodnionym czasie) automatycznie gromadzone na Koncie docelowym w Systemie Cash Pooling. W rezultacie środki Uczestników będą fizycznie przelewane z Kont źródłowych na Konto docelowe i/lub z Konta docelowego na Konta źródłowe, zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Uczestnicy dokonają ustaleń w zakresie wysokości salda Konta źródłowego - saldo docelowe może wynosić np. zero lub być równe innej uzgodnionej kwocie (dalej: „Saldo docelowe”). W konsekwencji w ramach Systemu mogą wystąpić następujące przypadki:

 • Niedobór środków - saldo dzienne na Koncie źródłowym Uczestnika spada poniżej Salda docelowego. W takim przypadku, w celu utrzymania Salda docelowego na uzgodnionym poziomie, niedobór zostanie pokryty przelewem środków (zgromadzonych w Systemie) z Konta docelowego na określone Konto źródłowe.
 • Nadwyżka środków - saldo dzienne na Koncie źródłowym Uczestnika przekracza Saldo docelowe. W takim przypadku środki w wysokości przekraczającej uzgodnione Saldo docelowe zostaną przelane z Konta źródłowego na Konto docelowe.

Uczestnicy mogą dokonywać uzgodnień poszczególnych parametrów Systemu i zmieniać je przykładowo w zakresie:

 • minimalnego lub maksymalnego limitu całkowitej kwoty transferów pieniężnych w jednym dniu,
 • maksymalnego całkowitego limitu środków przekazanych na/z Kont źródłowych,
 • harmonogramu przelewu środków pomiędzy Kontami źródłowymi a Kontem docelowym (przelew może być dokonywany np. codziennie, co tydzień lub w określonych dniach każdego miesiąca).

Agent zapewniać będzie dostępność wystarczającej ilości środków pieniężnych na Koncie docelowym, tak aby w każdej chwili możliwe było wykonanie niezbędnych przelewów pieniężnych.

Uczestnictwo w Systemie zakłada efektywne przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy Uczestnikami (technicznie przelewy dokonywane będą z Kont źródłowych na Konto docelowe oraz z Konta docelowego na Konta źródłowe). W przypadku Niedoboru środków zostaną naliczone odsetki należne od danego Uczestnika Systemu. W przypadku Nadwyżki środków zostaną natomiast naliczone odsetki należne danemu Uczestnikowi Systemu.

Odsetki w ramach Systemu Cash Pooling będą obliczane przy użyciu oprogramowania wykorzystywanego do obsługi finansowej Grupy (dalej: „System Finansowy”). Zgodnie z założeniami odsetki będą naliczane dziennie i rozliczane na koniec ustalonego okresu np. dwa razy w roku: na koniec czerwca (za okres od stycznia do czerwca) oraz na koniec grudnia (za okres od lipca do grudnia).

Na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego dla każdego Polskiego Uczestnika Systemu zostaną obliczone następujące kwoty:

 • suma odsetek, które są należne od danego Uczestnika (tj. odsetek, które są należne od danego Uczestnika w związku z uczestnictwem w Systemie w danym okresie rozliczeniowym), kalkulowana jako suma odsetek należnych za dni, w których wystąpiły Niedobory środków (dalej: „Odsetki Należne od Uczestnika”).
 • suma odsetek, które zostały naliczone w Systemie na rzecz danego Uczestnika (tj. odsetek, które są należne Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Systemie w danym okresie rozliczeniowym), kalkulowana jako suma odsetek należnych za dni, w których wystąpiły Nadwyżki środków.

Odsetki zostaną uregulowane (w formie zapłaty lub potrącenia) na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z uwagi na techniczne uwarunkowania Systemu Finansowego, w trakcie tego samego dnia Polski Uczestnik Systemu:

 • ureguluje Odsetki Należne od Uczestnika (bez pomniejszania tej kwoty o ew. podatek u źródła, gdyż zostanie on pokryty dodatkowym przelewem dokonanym przez Agenta na rzecz Polskiego Uczestnika Systemu),
 • otrzyma od Agenta kwotę, która powinna pokryć ew. podatek u źródła.

Biorąc pod uwagę, że co najmniej część odsetek uregulowanych przez Polskich Uczestników Systemu będzie należna Agentowi w związku z udostępnieniem przez niego środków w ramach Systemu oraz że Agent nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu (jest nierezydentem) - Polscy Uczestnicy Systemu zamierzają pobierać i wpłacać we właściwym terminie organowi podatkowemu zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od należności regulowanych na rzecz Agenta (dalej: „podatek u źródła” lub „zryczałtowany podatek dochodowy”).

Każdy Uczestnik płacić będzie Bankowi stałą opłatę za świadczone przez Bank usługi związane z obsługą Systemu. Wynagrodzenie będzie naliczane bezpośrednio Uczestnikom - każdemu podmiotowi osobno. Ponadto, Grupa nie wyklucza, że Agent będzie obciążać Uczestników za działania w ramach Systemu, tj. za reprezentowanie Uczestników przed Bankiem, dostarczanie raportów lub innej dokumentacji na potrzeby Systemu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów?

Zdaniem Wnioskodawców, odsetki wypłacane przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu stawką 5% podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.(winno być: Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.), dalej: „ustawa o CIT”), „Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyższy przepis wprowadza zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego, zgodnie z którą Państwo Polskie, na terytorium którego znajduje się źródło osiągania przychodów podmiotu nieposiadającego w Polsce siedziby lub zarządu, ma prawo do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tego źródła podatkiem CIT.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

(...)

-ustala się w wysokości 20% przychodów;”.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, przychody w postaci odsetek uzyskiwanych przez podmioty nieposiadające na terytorium Polski siedziby lub zarządu (tzw. nierezydenci) podlegają co do zasady opodatkowaniu w Polsce stawką 20% podatku u źródła.

Jednocześnie zgodnie z art. 22a ustawy o CIT, „Przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy czym certyfikat rezydencji, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o CIT, „oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika”.

Zgodnie zaś z art. 26 ust. 7 ustawy o CIT, „Wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d, 1m i 2c, oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek”.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, przychody podatników będących nierezydentami, uzyskiwane np. w postaci odsetek, podlegają w Polsce opodatkowaniu stawką 20% podatku u źródła. Polski ustawodawca nałożył jednak obowiązek rozliczenia przedmiotowego podatku m.in. przez osoby prawne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat (np. poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek) należności z tego tytułu na rzecz nierezydentów - to ci przedsiębiorcy są bowiem zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku w odpowiedniej wysokości oraz jego wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku posiadania przez podmiot zobowiązany do pobrania podatku u źródła certyfikatu rezydencji nabywcy takich odsetek, powyższe przepisy należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że w ramach Systemu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego odsetki będą wypłacane na rzecz Agenta, tj. podmiotu posiadającego siedzibę w Holandii, w przypadku uzyskania przez Polskich Uczestników Systemu certyfikatu rezydencji Agenta, zastosowanie powinny znaleźć przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 216, poz. 2120, dalej: „UPO” lub „Konwencja”).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji „Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”. Art. 11 ust. 2 Konwencji zastrzega, że „Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek”.

Pojęcie odsetek na potrzeby powyższych przepisów zostało doprecyzowane w art. 11 ust. 5 Konwencji, zgodnie z którym „Użyte w tym artykule określenie "odsetki" oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką, lecz niedających prawa do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu”.

W ramach Systemu Cash Pooling, Uczestnicy będą udostępniali wzajemnie środki pieniężne poprzez realizowanie automatycznych przelewów z Kont źródłowych na Konto docelowe (w przypadku wystąpienia Nadwyżki środków), jak również z Konta docelowego na Konta źródłowe (w przypadku wystąpienia Niedoboru środków).

W konsekwencji, Polscy Uczestnicy Systemu będą mogli otrzymywać odsetki z tytułu kapitału zgromadzonego w ramach Systemu, jak również będą zobowiązani do uregulowania odsetek w przypadku korzystania ze środków pieniężnych pochodzących od innych Uczestników, w tym od Agenta.

W ocenie Wnioskodawcy, szeroka definicja odsetek zawarta w art. 11 ust. 5 UPO może obejmować odsetki regulowane w ramach Systemu, do którego należą Uczestnicy. Polscy Uczestnicy Systemu są zobowiązani do zapłaty odsetek tytułem postawionych do ich dyspozycji środków przelanych z Systemu na Rachunek źródłowy, w związku z czym, w ocenie Wnioskodawcy, odsetki wypłacane w ramach takiej operacji mogą być traktowane jako „dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności” w rozumieniu Konwencji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, odsetki wypłacane na rzecz nierezydentów podlegają zasadniczo opodatkowaniu stawką 20% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku jednak posiadania certyfikatu rezydencji rzeczywistego odbiorcy takich odsetek, możliwe jest zastosowanie preferencyjnych stawek podatkowych, określonych we właściwej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Biorąc pod uwagę, że Agent jest holenderskim rezydentem podatkowym, zastosowanie znajdą przepisy Konwencji, które zostały powołane powyżej. W konsekwencji, dla odsetek wypłacanych przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, zastosowanie znaleźć może stawka 5% podatku u źródła na podstawie art. 11 ust. 2 Konwencji. Warunkiem jednak zastosowania przedmiotowej stawki jest posiadanie przez Polskiego Uczestnika Systemu certyfikatu rezydencji Agenta.

Podsumowując, odsetki wypłacane przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku u źródła na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawców w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawców.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.