0111-KDIB1-2.4010.184.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w innych sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką zryczałtowanego podatku na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 29 marca 2018 r. (data wpływu do Organu 24 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką zryczałtowanego podatku na podstawie konwencji polsko-holenderskiej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. do Organu wpłynął wniosek wspólny o wydanie w interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką zryczałtowanego podatku na podstawie konwencji polsko-holenderskiej.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Wnioskodawca
 • Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:

- H Sp. z o.o.
- I Sp. z o.o.
- G Sp. z o.o.
- J B.V.
- C Sp. z o.o.
- B Sp. z o.o.
- A Sp. z o.o.
- D Sp. z o.o.
- E Sp. z o.o.
- F Sp. z o.o.

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

1) Uwagi ogólne

Wnioskodawca (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca” lub „Uczestnik”) prowadzi działalność gospodarczą w sektorze przemysłowym. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”).

Grupa planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu zarządzania płynnością finansową (dalej: „System Cash Pooling” lub „System”). Celem Systemu Cash Pooling jest ogólna poprawa płynności finansowej poszczególnych uczestników (podmiotów z grupy, które dołączą do Systemu) jak również wzrost efektywności finansowania całej Grupy.

Do Systemu należeć będą następujące podmioty:

 • Wnioskodawca
 • A Sp. z o.o.
 • B Sp. z o.o.
 • C Sp. z o.o.
 • D Sp. z o.o.
 • E Sp. z o.o.
 • F Sp. z o.o.
 • G Sp. z o.o.
 • H Sp. z o.o.
 • I Sp. z o.o.

(dalej łącznie jako: „Polscy Uczestnicy Systemu”)

oraz

 • J B.V. (dalej: „J B.V.” lub „Agent”).

Polscy Uczestnicy Systemu:

 • są podmiotami gospodarczymi z siedzibą na terytorium Polski,
 • podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów,
 • są zarejestrowani dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w Polsce.

Agent jest podmiotem gospodarczym mającym siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów (dalej: „Holandia”), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Holandii bez względu na miejsce ich osiągania. Agent jest zarejestrowany dla celów VAT w Holandii, jednocześnie nie jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Agent nie posiada w Polsce zakładu dla celów CIT ani stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT. Polscy Uczestnicy Systemu oraz Agent nazywani są dalej łącznie jako Uczestnicy.

System Cash Pooling jest usługą świadczoną przez bank z siedzibą w Niemczech posiadający oddziały i filie w innych państwach europejskich, w tym także w Polsce (dalej jako: „Bank”). Zasady i warunki funkcjonowania Systemu określone zostaną na mocy umów zawartych między Bankiem, Agentem oraz Polskimi Uczestnikami Systemu. Szczegółowe warunki Systemu mogą być również uregulowane na mocy dodatkowej dokumentacji, np. formularzy ustanawiających poszczególne parametry Systemu (tzw. set-up forms). Agent będzie reprezentował Polskich Uczestników Systemu w relacjach z Bankiem np. na etapie negocjacji umowy z Bankiem.

2) Opis Systemu Cash Pooling

Uczestnicy Systemu posiadają lub będą posiadać konta bankowe w Banku, które będą wykorzystywane do transferu środków w ramach Systemu. Polscy Uczestnicy Systemu będą dysponowali tzw. kontami źródłowymi (dalej: „Konta źródłowe”), natomiast Agent będzie dysponował tzw. kontem centralnym (dalej: „Konto docelowe”). Konta źródłowe Polskich Uczestników Systemu będą mogły być wykorzystywane do wszelkich innych operacji biznesowych, np. do dokonywania/przyjmowania płatności od i na rzecz zewnętrznych kontrahentów oraz innych firm z Grupy w związku z działalnością prowadzoną przez Polskich Uczestników Systemu.

Zasadniczo planowane jest utworzenie Kont źródłowych i Konta docelowego w Polsce, niemniej możliwe jest również, że do Systemu zostaną dołączone inne konta utworzone w innych krajach. Planowana struktura Systemu zakłada, że Konta źródłowe i Konta docelowe będą obsługiwane w złotych polskich (PLN) oraz euro (EUR). W konsekwencji, Uczestnicy będą partycypować w dwóch Systemach tj. w Systemie który będzie funkcjonować w polskiej walucie, wykorzystującym tym samym strukturę kont bankowych założonych w tej walucie, oraz w Systemie, który będzie funkcjonować w walucie euro, wykorzystującym z kolei strukturę kont bankowych założonych w walucie euro. Niemniej, w przyszłości Grupa nie wyklucza wprowadzania Systemu operującego również w innych walutach.

Środki Uczestników będą codziennie (lub w innym uzgodnionym czasie) automatycznie gromadzone na Koncie docelowym w Systemie Cash Pooling. W rezultacie środki Uczestników będą fizycznie przelewane z Kont źródłowych na Konto docelowe i/lub z Konta docelowego na Konta źródłowe, zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Uczestnicy dokonają ustaleń w zakresie wysokości salda Konta źródłowego - saldo docelowe może wynosić np. zero lub być równe innej uzgodnionej kwocie (dalej: Saldo docelowe). W konsekwencji w ramach Systemu mogą wystąpić następujące przypadki:

 • Niedobór środków - saldo dzienne na Koncie źródłowym Uczestnika spada poniżej Salda docelowego. W takim przypadku, w celu utrzymania Salda docelowego na uzgodnionym poziomie, niedobór zostanie pokryty przelewem środków (zgromadzonych w Systemie) z Konta docelowego na określone Konto źródłowe.
 • Nadwyżka środków - saldo dzienne na Koncie źródłowym Uczestnika przekracza Saldo docelowe. W takim przypadku środki w wysokości przekraczającej uzgodnione Saldo docelowe zostaną przelane z Konta źródłowego na Konto docelowe.

Uczestnicy mogą dokonywać uzgodnień poszczególnych parametrów Systemu i zmieniać je np. w zakresie:

 • minimalnego lub maksymalnego limitu całkowitej kwoty transferów pieniężnych w jednym dniu,
 • maksymalnego całkowitego limitu środków przekazanych na/z Kont źródłowych,
 • harmonogramu przelewu środków pomiędzy Kontami źródłowymi a Kontem docelowym (przelew może być dokonywany np. codziennie, co tydzień lub w określonych dniach każdego miesiąca).
 • Agent zapewniać będzie dostępność wystarczającej ilości środków pieniężnych na Koncie docelowym, tak aby w każdej chwili możliwe było wykonanie niezbędnych przelewów pieniężnych.

3) Kalkulacja odsetek

Uczestnictwo w Systemie zakłada efektywne przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy Uczestnikami (technicznie przelewy dokonywane będą z Kont źródłowych na Konto docelowe oraz z Konta docelowego na Konta źródłowe). W przypadku Niedoboru środków zostaną naliczone odsetki należne od danego Uczestnika Systemu. W przypadku Nadwyżki środków zostaną natomiast naliczone odsetki należne danemu Uczestnikowi Systemu.

Odsetki w ramach Systemu Cash Pooling będą obliczane przy użyciu oprogramowania wykorzystywanego do obsługi finansowej Grupy (dalej: „System Finansowy”). Zgodnie z założeniami odsetki będą naliczane dziennie i rozliczane na koniec ustalonego okresu np. dwa razy w roku: na koniec czerwca (za okres od stycznia do czerwca) oraz na koniec grudnia (za okres od lipca do grudnia).

Na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego dla każdego Polskiego Uczestnika Systemu zostaną obliczone następujące kwoty:

 • Suma odsetek, które są należne od danego Uczestnika (tj. odsetek które są należne od danego Uczestnika w związku z uczestnictwem w Systemie w danym okresie rozliczeniowym), kalkulowana jako suma odsetek należnych za dni w których wystąpiły Niedobory środków (dalej: „Odsetki Należne od Uczestnika”).
 • Suma odsetek, które zostały naliczone w Systemie na rzecz danego Uczestnika (tj. odsetek które są należne Uczestnikowi w związku z uczestnictwem w Systemie w danym okresie rozliczeniowym), kalkulowana jako suma odsetek należnych za dni w których wystąpiły Nadwyżki środków.

Odsetki zostaną uregulowane (w formie zapłaty lub potrącenia) na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z uwagi na techniczne uwarunkowania Systemu Finansowego, w trakcie tego samego dnia Polski Uczestnik Systemu:

 • ureguluje Odsetki Należne od Uczestnika (bez pomniejszania tej kwoty o ew. podatek u źródła, gdyż zostanie on pokryty dodatkowym przelewem dokonanym przez Agenta na rzecz Polskiego Uczestnika Systemu).
 • otrzyma od Agenta kwotę, która powinna pokryć ew. podatek u źródła.

Biorąc pod uwagę, że co najmniej część odsetek uregulowanych przez Polskich Uczestników Systemu będzie należna Agentowi (odsetki te będą należne Agentowi w związku z udostępnieniem przez niego środków w ramach Systemu), planowane jest obliczanie kwot takich odsetek uiszczanych na rzecz Agenta przez poszczególnych Polskich Uczestników Systemu. Przedmiotowa kalkulacja będzie dokonywana na potrzeby obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła), który powinien zostać obliczony i pobrany oraz wpłacony we właściwym terminie organowi podatkowemu przez poszczególnych Polskich Uczestników Systemu, w wyniku uregulowania odsetek należnych Agentowi w związku z udostępnieniem przez niego środków w ramach Systemu. W tym celu Agent, jako podmiot zarządzający Systemem, będzie udostępniać Polskim Uczestnikom Systemu następujące dane:

 • suma odsetek (kalkulowanych dziennie) za dany okres rozliczeniowy, które zostały naliczone w Systemie na rzecz Agenta w związku z udostępnieniem przez niego środków w ramach Systemu (tj. odsetek które są należne Agentowi w związku z uczestnictwem w Systemie za dany okres rozliczeniowy) (dalej: „Odsetki Należne Agentowi”),
 • suma odsetek (kalkulowanych dziennie) za dany okres rozliczeniowy, które zostały naliczone w Systemie na rzecz wszystkich Polskich Uczestników Systemu w związku z udostępnieniem przez nich środków w ramach Systemu (tj. odsetek które są należne wszystkim Polskim Uczestnikom Systemu w związku z uczestnictwem w Systemie za dany okres rozliczeniowy) (dalej: „Odsetki Należne Uczestnikom PL”).

W celu obliczenia kwoty odsetek należnych Agentowi w związku z udostępnieniem przez niego środków w ramach Systemu (odsetek, których rzeczywistym odbiorcą jest Agent) od danego Polskiego Uczestnika Systemu w ustalonym okresie rozliczeniowym (dalej: „Odsetki Agenta”), Spółka zamierza stosować następującą formułę obliczeniową:

Odsetki Agenta = (Odsetki Należne od Uczestnika) * (Odsetki Należne Agentowi) / (Odsetki Należne Agentowi) + (Odsetki Należne Uczestnikom PL)

4) Wynagrodzenie

Każdy Uczestnik płacić będzie Bankowi stałą opłatę za świadczone przez Bank usługi związane z obsługą Systemu. Wynagrodzenie będzie naliczane bezpośrednio Uczestnikom - każdemu podmiotowi osobno. Ponadto, Grupa nie wyklucza że Agent będzie obciążać Uczestników za działania w ramach Systemu, tj. za reprezentowanie Uczestników przed Bankiem, dostarczanie raportów lub innej dokumentacji na potrzeby Systemu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką zryczałtowanego podatku na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki wypłacane przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta - obliczone w sposób przedstawiony w opisanym zdarzeniu przyszłym - w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku u źródła na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

Odsetki wypłacane na rzecz nierezydentów, podlegają zasadniczo opodatkowaniu 20% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła), jednakże w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji rzeczywistego odbiorcy takich odsetek, możliwe jest zastosowanie preferencyjnych stawek podatkowych, określonych we właściwej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę, że Agent jest holenderskim rezydentem podatkowym, zastosowanie znajdą przepisy Konwencji, które zostały powołane powyżej. W konsekwencji, dla odsetek wypłacanych przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, zastosowanie znaleźć może 5% stawka podatku na podstawie art. 11 ust. 2 Konwencji. Warunkiem jednak zastosowania przedmiotowej stawki, jest posiadanie przez Polskiego Uczestnika System certyfikatu rezydencji Agenta.

Podsumowując, odsetki wypłacane przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta - obliczone w sposób przedstawiony w opisanym zdarzeniu przyszłym - w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku u źródła na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawców w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie ze sformułowanym pytaniem wyznaczającym jej zakres – jest wyłącznie wysokość stawki podatku „u źródła”. W interpretacji tej nie oceniono stanowiska Wnioskodawcy, co do sposobu obliczania wysokości odsetek. Zagadnienie to, zarysowanie w treści pytania 1 było przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przepis art. 21 ust. 2 updop stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. (...) Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Ponieważ z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Grupa Kapitałowa (do której należą Zainteresowani) planuje wdrożenie zautomatyzowanego systemu zarządzania płynnością finansową cash pooling, w której funkcję Agenta pełni spółka będąca holenderskim rezydentem podatkowym, zastosowanie w niniejszej sprawie mają przepisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120, dalej: „konwencja polsko-holenderska”).

W myśl art. 11 ust. 1 konwencji polsko-holenderskiej, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 11 ust. 2 konwencji polsko-holenderskiej, jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek

Z kolei art. 11 ust. 5 tej konwencji wskazuje, że użyte w tym artykule określenie „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką, lecz niedających prawa do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu.

Z Komentarza do Konwencji Modelowej OECD wynika, że postanowienia umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie dotyczącym odsetek mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy to podmiot uzyskujący odsetki posiada status rzeczywistego odbiorcy („beneficial owner”), czyli jest podmiotem, którego prawo do dysponowania otrzymaną płatnością nie ma wyłącznie formalnego charakteru. Oznacza to, że postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zastosowanie do podmiotów będących faktycznymi odbiorcami odsetek.

Należy zatem podkreślić, że mająca zastosowanie w niniejszej sprawie konwencja polsko-holenderska w art. 11 ust. 2 wyraźnie posługuje się klauzulą „osoby uprawnionej” (ang. beneficial owner), jako wymogiem do zastosowania 5% stawki podatku.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że odsetki zapłacone lub uregulowane w inny sposób przez Polskich Uczestników Systemu na rzecz Agenta, w przypadku posiadania ważnego certyfikatu rezydencji Agenta, mogą podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku u źródła na podstawie konwencji polsko-holenderskiej.

Zatem stanowisko w zakresie pytania oznaczonego nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 • z zastosowaniem art. 119a;
 • w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.