Agent ubezpieczeniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agent ubezpieczeniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
17
maj

Istota:

Zwolnienia od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.

Fragment:

(...) agenta ubezpieczeniowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wolnienia od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegająca na przeprowadzaniu szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych. Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie prowadzenia szkoleń przygotowawczych do egzaminów Komisji Nadzoru Finansowego dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego. Zakres oraz zasady prowadzenia szkoleń i egzaminów szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzenia (Dz. U. Nr 125, poz. 1053). Zainteresowany nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie świadczy przedmiotowych szkoleń jako taka jednostka, nie jest uczelnią czy jednostką naukową i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

2015
14
maj

Istota:

Dotyczy uznania, że brak jest czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz klienta w przypadku kiedy ubezpieczającym leasingowany pojazd jest klient i Spółka działa jedynie jako pośrednik (agent płatniczy) przekazujący składkę ubezpieczeniową do zakładu ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego

Fragment:

W przypadku rozliczeń odnośnie ubezpieczeń dobrowolnych kiedy ubezpieczającym jest klient umowę ubezpieczenia AC bądź pozostałych ubezpieczeń dobrowolnych będzie zawierał z zakładem ubezpieczeniowym bezpośrednio klient, natomiast Spółka będzie mogła wystąpić w roli agenta ubezpieczeniowego albo agenta płatniczego przekazującego środki pieniężne ubezpieczycielowi lub agentowi ubezpieczeniowemu. W obu tych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy występuje jako agent płatniczy transferujący wyłącznie środki z tytułu przekazanej mu składki lub jako agent ubezpieczeniowy Spółka nie będzie świadczyć na rzecz klienta jakiejkolwiek usługi, jedynie pobierze środki pieniężne w kwocie należnej składki ubezpieczeniowej i w tej samej wysokości przekaże je ubezpieczycielowi lub agentowi ubezpieczeniowemu (w jednej lub kilku ratach). W celu pobrania właściwej kwoty, Spółka będzie mogła wystawić na rzecz klienta notę obciążeniową, bądź też dokument o tożsamym charakterze, wskazujący kwotę wpłaty oraz właściwy rachunek bankowy Spółki. Z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego, w tym wystawiania not obciążeniowych na rzecz klientów, Spółka będzie pobierała od ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego wynagrodzenie. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy przedstawionych w pytaniu nr 5 należy wskazać, że w świetle art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że przekazanie środków pieniężnych nie stanowi czynności, która dla celów ustawy o VAT mogłaby zostać zakwalifikowana jak dostawa towarów tj. czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

2013
8
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.

Fragment:

Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), które będą pozostawać w bezpośrednim związku z podstawową działalnością agenta ubezpieczeniowego i nie będą wymagać szczegółowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, oraz gdy czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesięcy, w przypadku gdy osoba ta jest zatrudniona u agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, odbywa szkolenie jedynie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, c i d. Paragraf 3 omawianego rozporządzenia stanowi, że osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, odbywają szkolenie jedynie w zakresie zagadnień z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 6, jeżeli osobiście nie wykonują czynności agencyjnych. Z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że osoba, która uprzednio odbyła szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń lub na dzień złożenia przez ten zakład ubezpieczeń wniosku o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych albo wniosku o zmianę treści takiego wpisu wykonuje czynności agencyjne na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1. Ust. 2 tego paragrafu wskazuje, że osoba, która: uprzednio odbyła szkolenie w zakresie zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych lub odbyła szkolenie wymagane od osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania tego szkolenia, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2.

2013
30
kwi

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest agentem ubezpieczeniowym, posiada licencję i odpowiednie uprawnienia do zawierania polis ubezpieczeniowych. Wnioskodawczyni współpracuje z dwoma towarzystwami ubezpieczeniowymi na podstawie umów agencyjnych podpisanych bezpośrednio z tymi towarzystwami. Z trzecim towarzystwem ubezpieczeniowym Wnioskodawczyni współpracuje na mocy umowy podpisanej nie bezpośrednio z danym towarzystwem, ale z agentem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym rozlicza się na podstawie wystawianych dla niego faktur na prowizję za wystawione przez Wnioskodawczynię polisy. We wszystkich przypadkach Wnioskodawczyni wykonuje dokładnie takie same czynności związane z zawarciem umów ubezpieczeniowych z klientami.

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na wyszukiwaniu klientów ubezpieczeniowych i kontaktowaniu ich z ubezpieczającym, udzielaniu informacji o ofercie oraz wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów, świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego oraz dla usług dodatkowych, o których mowa we wniosku świadczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego wspomagających działalność ubezpieczeniową

Fragment:

Art. 2 pkt 2 w/w ustawy określa, iż pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3. Z kolei art. 7 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, iż agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Konfrontując przedstawione przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego z przytoczonymi powyżej czynnościami wymienionymi w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym należy stwierdzić, iż są one zbieżne i wpisują się one w charakterystyczny zakres przedmiotowy usług wykonywanych przez pośrednika ubezpieczeniowego. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż Wnioskodawca posiada status agenta ubezpieczeniowego, C także wskazuje na spełnienie podmiotowych przesłanek do świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu UPU. Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli określone świadczenie stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe (czynności agencyjne) na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i jednocześnie nie obejmuje ono zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczeniowych, to świadczenie takie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

2011
1
cze

Istota:

W świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem do zastosowania tej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Jako agent ubezpieczeniowy na podstawie umowy agencyjnej od dnia 01.01.2006 r. Wnioskodawczyni świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy ( T...U... ). Świadczone usługi odpowiadają czynnościom, które Wnioskodawczyni wykonywała w ramach stosunku pracy jako pracownik T...U.... W okresie ponad 2 lat tj. rok 2006, 2007, 2008 Wnioskodawczyni nie pozostawała w żadnym stosunku pracy lub spółdzielczym stosunku pracy. Od dnia 01.01.2008 roku Wnioskodawczyni dokonała wyboru opodatkowania dochodów w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest tzw. podatek liniowy wynoszący 19 % podstawy obliczenia podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w 2008 r. Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – 19%, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, istnieje prawo do wyboru podatku liniowego, ponieważ w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie zostały uzyskane przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które Wnioskodawczyni: wykonywała w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywała lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?

Fragment:

(...) agent ubezpieczeniowy. W ocenie Podatnika - wobec faktu korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT - dokumentowanie świadczonych usług rachunkami jest prawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 113 ust. 8, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku (...) agenta (...), przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1 (wartość sprzedaży zwalniająca podatników od podatku) rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Jednakże, w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dokonano podwyższenia limitu sprzedaży dla podatników otrzymujących prowizję - przekroczenie tego limitu wyłącza ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

2011
1
mar

Istota:

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie wnioskodawcy : Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy wg PKD 67.20 jako działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi. Korzystam ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy świadczone usługi przez agenta ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia określonego w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie wnioskodawcy: Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy wg PKD 67.20 jako działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi. Korzystam ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy świadczone usługi przez agenta ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia określonego w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku ot towarów i usług? Stanowisko wnioskodawcy: Usługi związane z ubezpieczeniami i doradztwa ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia, gdyż agent wykonuje swoje usługi w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń Stanowisko organu podatkowego: W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm) w myśl których zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod pozycją 3 tegoż załącznika wśród usług zwolnionych od podatku VAT wymienione są usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem (pkt. 4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez subagenta na rzecz agenta ubezpieczeniowego, który świadczy wskazaną usługę na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego jako własną?

Fragment:

Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Spółka świadczy swoje usługi na podstawie umów o współpracy zawieranych z osobami fizycznymi, będącymi osobami wykonującymi czynności agencyjne (zwanymi „subagentami”). Zgodnie z treścią wskazanych umów, subagencji będą świadczyć swoje usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, ale w imieniu Spółki, która figurować będzie jako agent ubezpieczeniowy zawierający z klientem umowę ubezpieczenia. Pismem z dnia 20 maja 2005r Podatnik złożył uzupełnienie do wyżej wymienionego pisma informując, że w zakresie czynności wykonywanych przez subagenta wchodzi: nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, ustalanie potrzeb ubezpieczeniowych klienta, negocjacje z klientem w ramach jego oczekiwań i możliwości w zakresie danego rynku, prezentowanie oferty lub ofert ubezpieczeń, o które wnioskuje klient, przygotowywanie wniosku o ubezpieczenie, wyliczanie składki ubezpieczeniowej, wypisywanie polis w ramach zaakceptowanej przez klienta oferty, podpisywanie polis w imieniu STBU Biuro Ubezpieczeń, rozliczanie się z zainkasowanej składki ( w ramach przyjętych w umowie zasad), rozliczeniem się z pobranych druków ścisłego zarachowania (w ramach przyjętych w umowie zasad).

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:Osoba fizyczna (agent ubezpieczeniowy), nie zarejestrowany jako podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego).Stanowisko Pytającego:Działalność ubezpieczeniowa (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego) prowadzona przez agenta ubezpieczeniowego, jest zwolniona z podatku VAT, tym samym nie zachodzi obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu wykonywanych zwolnionych czynności.

Fragment:

Nr 54, poz. 535) w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, usługi pomocnicze związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, zakwalifikowane do grupowania PKWiU 67.20.10 jako działalność agentów ubezpieczeniowych, tj. działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, są zwolnione z podatku VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty (...) wykonujące czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...), mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Jeśli tak, to podmiot, niezarejestrowany jako podatnik VAT, wykonujący wyłącznie usługi pomocnicze związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, zakwalifikowane do grupowania PKWiU 67.20.10 jako działalność agentów ubezpieczeniowych, tj. działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT.