Agent ubezpieczeniowy | Interpretacje podatkowe

Agent ubezpieczeniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agent ubezpieczeniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.
Fragment:
(...) agenta ubezpieczeniowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wolnienia od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegająca na przeprowadzaniu szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych. Strona nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie prowadzenia szkoleń przygotowawczych do egzaminów Komisji Nadzoru Finansowego dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego. Zakres oraz zasady prowadzenia szkoleń i egzaminów szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzenia (Dz. U. Nr 125, poz. 1053). Zainteresowany nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie świadczy przedmiotowych szkoleń jako taka jednostka, nie jest uczelnią czy jednostką naukową i nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
2015
17
maj

Istota:
Dotyczy uznania, że brak jest czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz klienta w przypadku kiedy ubezpieczającym leasingowany pojazd jest klient i Spółka działa jedynie jako pośrednik (agent płatniczy) przekazujący składkę ubezpieczeniową do zakładu ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego
Fragment:
W przypadku rozliczeń odnośnie ubezpieczeń dobrowolnych kiedy ubezpieczającym jest klient umowę ubezpieczenia AC bądź pozostałych ubezpieczeń dobrowolnych będzie zawierał z zakładem ubezpieczeniowym bezpośrednio klient, natomiast Spółka będzie mogła wystąpić w roli agenta ubezpieczeniowego albo agenta płatniczego przekazującego środki pieniężne ubezpieczycielowi lub agentowi ubezpieczeniowemu. W obu tych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy występuje jako agent płatniczy transferujący wyłącznie środki z tytułu przekazanej mu składki lub jako agent ubezpieczeniowy Spółka nie będzie świadczyć na rzecz klienta jakiejkolwiek usługi, jedynie pobierze środki pieniężne w kwocie należnej składki ubezpieczeniowej i w tej samej wysokości przekaże je ubezpieczycielowi lub agentowi ubezpieczeniowemu (w jednej lub kilku ratach). W celu pobrania właściwej kwoty, Spółka będzie mogła wystawić na rzecz klienta notę obciążeniową, bądź też dokument o tożsamym charakterze, wskazujący kwotę wpłaty oraz właściwy rachunek bankowy Spółki. Z tytułu pełnienia funkcji agenta płatniczego, w tym wystawiania not obciążeniowych na rzecz klientów, Spółka będzie pobierała od ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego wynagrodzenie. W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy przedstawionych w pytaniu nr 5 należy wskazać, że w świetle art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że przekazanie środków pieniężnych nie stanowi czynności, która dla celów ustawy o VAT mogłaby zostać zakwalifikowana jak dostawa towarów tj. czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
2015
14
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku szkoleń przygotowawczych do egzaminów dla osób ubiegających się o licencję agenta ubezpieczeniowego.
Fragment:
Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), które będą pozostawać w bezpośrednim związku z podstawową działalnością agenta ubezpieczeniowego i nie będą wymagać szczegółowej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, oraz gdy czas trwania umowy ubezpieczenia nie przekracza 12 miesięcy, w przypadku gdy osoba ta jest zatrudniona u agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, odbywa szkolenie jedynie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, c i d. Paragraf 3 omawianego rozporządzenia stanowi, że osoby, o których mowa w art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, odbywają szkolenie jedynie w zakresie zagadnień z bloków tematycznych określonych w § 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 6, jeżeli osobiście nie wykonują czynności agencyjnych. Z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że osoba, która uprzednio odbyła szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń lub na dzień złożenia przez ten zakład ubezpieczeń wniosku o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych albo wniosku o zmianę treści takiego wpisu wykonuje czynności agencyjne na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1. Ust. 2 tego paragrafu wskazuje, że osoba, która: uprzednio odbyła szkolenie w zakresie zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych lub odbyła szkolenie wymagane od osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania tego szkolenia, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2.
2013
8
paź

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2012 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest agentem ubezpieczeniowym, posiada licencję i odpowiednie uprawnienia do zawierania polis ubezpieczeniowych. Wnioskodawczyni współpracuje z dwoma towarzystwami ubezpieczeniowymi na podstawie umów agencyjnych podpisanych bezpośrednio z tymi towarzystwami. Z trzecim towarzystwem ubezpieczeniowym Wnioskodawczyni współpracuje na mocy umowy podpisanej nie bezpośrednio z danym towarzystwem, ale z agentem danego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym rozlicza się na podstawie wystawianych dla niego faktur na prowizję za wystawione przez Wnioskodawczynię polisy. We wszystkich przypadkach Wnioskodawczyni wykonuje dokładnie takie same czynności związane z zawarciem umów ubezpieczeniowych z klientami.
2013
30
kwi

Istota:
Zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego polegających na wyszukiwaniu klientów ubezpieczeniowych i kontaktowaniu ich z ubezpieczającym, udzielaniu informacji o ofercie oraz wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów, świadczonych przez agenta ubezpieczeniowego oraz dla usług dodatkowych, o których mowa we wniosku świadczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego wspomagających działalność ubezpieczeniową
Fragment:
Art. 2 pkt 2 w/w ustawy określa, iż pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3. Z kolei art. 7 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, iż agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Konfrontując przedstawione przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego z przytoczonymi powyżej czynnościami wymienionymi w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym należy stwierdzić, iż są one zbieżne i wpisują się one w charakterystyczny zakres przedmiotowy usług wykonywanych przez pośrednika ubezpieczeniowego. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż Wnioskodawca posiada status agenta ubezpieczeniowego, C także wskazuje na spełnienie podmiotowych przesłanek do świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu UPU. Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli określone świadczenie stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe (czynności agencyjne) na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i jednocześnie nie obejmuje ono zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczeniowych, to świadczenie takie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
2011
1
paź

Istota:
W świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem do zastosowania tej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Jako agent ubezpieczeniowy na podstawie umowy agencyjnej od dnia 01.01.2006 r. Wnioskodawczyni świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy ( T...U... ). Świadczone usługi odpowiadają czynnościom, które Wnioskodawczyni wykonywała w ramach stosunku pracy jako pracownik T...U.... W okresie ponad 2 lat tj. rok 2006, 2007, 2008 Wnioskodawczyni nie pozostawała w żadnym stosunku pracy lub spółdzielczym stosunku pracy. Od dnia 01.01.2008 roku Wnioskodawczyni dokonała wyboru opodatkowania dochodów w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest tzw. podatek liniowy wynoszący 19 % podstawy obliczenia podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w 2008 r. Wnioskodawczyni będzie miała prawo do opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – 19%, określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, istnieje prawo do wyboru podatku liniowego, ponieważ w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie zostały uzyskane przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które Wnioskodawczyni: wykonywała w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywała lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.
2011
1
cze

Istota:
Czy usługi świadczone przez agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaki jest ich sposób dokumentowania?
Fragment:
(...) agent ubezpieczeniowy. W ocenie Podatnika - wobec faktu korzystania przez niego ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT - dokumentowanie świadczonych usług rachunkami jest prawidłowe.Naczelnik Urzędu Skarbowego mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 113 ust. 8, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku (...) agenta (...), przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1 (wartość sprzedaży zwalniająca podatników od podatku) rozumie się 30 - krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług. Jednakże, w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dokonano podwyższenia limitu sprzedaży dla podatników otrzymujących prowizję - przekroczenie tego limitu wyłącza ich z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.
2011
1
kwi

Istota:
Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie wnioskodawcy : Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy wg PKD 67.20 jako działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi. Korzystam ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy świadczone usługi przez agenta ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia określonego w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie wnioskodawcy: Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy wg PKD 67.20 jako działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi. Korzystam ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Czy świadczone usługi przez agenta ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia określonego w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku ot towarów i usług? Stanowisko wnioskodawcy: Usługi związane z ubezpieczeniami i doradztwa ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia, gdyż agent wykonuje swoje usługi w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń Stanowisko organu podatkowego: W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm) w myśl których zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod pozycją 3 tegoż załącznika wśród usług zwolnionych od podatku VAT wymienione są usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem (pkt. 4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
2011
1
mar

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przez subagenta na rzecz agenta ubezpieczeniowego, który świadczy wskazaną usługę na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego jako własną?
Fragment:
Podatnik przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Spółka świadczy swoje usługi na podstawie umów o współpracy zawieranych z osobami fizycznymi, będącymi osobami wykonującymi czynności agencyjne (zwanymi „subagentami”). Zgodnie z treścią wskazanych umów, subagencji będą świadczyć swoje usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, ale w imieniu Spółki, która figurować będzie jako agent ubezpieczeniowy zawierający z klientem umowę ubezpieczenia. Pismem z dnia 20 maja 2005r Podatnik złożył uzupełnienie do wyżej wymienionego pisma informując, że w zakresie czynności wykonywanych przez subagenta wchodzi: nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, ustalanie potrzeb ubezpieczeniowych klienta, negocjacje z klientem w ramach jego oczekiwań i możliwości w zakresie danego rynku, prezentowanie oferty lub ofert ubezpieczeń, o które wnioskuje klient, przygotowywanie wniosku o ubezpieczenie, wyliczanie składki ubezpieczeniowej, wypisywanie polis w ramach zaakceptowanej przez klienta oferty, podpisywanie polis w imieniu STBU Biuro Ubezpieczeń, rozliczanie się z zainkasowanej składki ( w ramach przyjętych w umowie zasad), rozliczeniem się z pobranych druków ścisłego zarachowania (w ramach przyjętych w umowie zasad).
2011
1
mar

Istota:
Stan faktyczny:Osoba fizyczna (agent ubezpieczeniowy), nie zarejestrowany jako podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego).Stanowisko Pytającego:Działalność ubezpieczeniowa (akwizycja na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego) prowadzona przez agenta ubezpieczeniowego, jest zwolniona z podatku VAT, tym samym nie zachodzi obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu wykonywanych zwolnionych czynności.
Fragment:
Nr 54, poz. 535) w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy, usługi pomocnicze związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, zakwalifikowane do grupowania PKWiU 67.20.10 jako działalność agentów ubezpieczeniowych, tj. działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, są zwolnione z podatku VAT. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty (...) wykonujące czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...), mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Jeśli tak, to podmiot, niezarejestrowany jako podatnik VAT, wykonujący wyłącznie usługi pomocnicze związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym, zakwalifikowane do grupowania PKWiU 67.20.10 jako działalność agentów ubezpieczeniowych, tj. działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, nie ma obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.