Agent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sty

Istota:

W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej Usłudze

Fragment:

Bank dokonuje w szczególności następujących rozliczeń pieniężnych (bilansowania sald) z wykorzystaniem Rachunków Uczestników oraz Rachunku Głównego Agenta: w przypadku gdy suma sald dodatnich i ujemnych wszystkich Rachunków Uczestników będzie miała wartość dodatnią, Bank uzna Rachunek Główny Agenta i obciąży Rachunek Agenta suma algebraiczną sald wszystkich Rachunków Uczestników; w przypadku gdy którykolwiek z Uczestników nie spłaci w całości przed końcem dnia Roboczego wykorzystanego Limitu Zadłużenia, Bank obciąży Rachunek Agenta kwotami niespłaconymi Bankowi przez któregokolwiek lub wszystkich Uczestników; w przypadku gdy po wykonaniu transferów środków pieniężnych w związku ze świadczeniem Usługi i czynności określonych w pkt a) i b) powyżej, Rachunek Agenta będzie wykazywał saldo ujemne, wówczas Bank obciąży wszystkie Rachunku Uczestników wykazujące salda dodatnie kwotami nie spłaconymi Bankowi przez Agenta. W praktyce oznacza to, iż przy wykorzystaniu wskazanego powyżej mechanizmu Agent dokonuje spłaty wobec Banku długów innych Uczestników z tytułu wykorzystania przez nich Limitów Zadłużenia, lub Uczestnicy spłacają długi Agenta wobec Banku z tytułu wykorzystania Limitu Zadłużenia przyznanego Agentowi. W wyniku wskazanych czynności odpowiednio Agent, jak i pozostali Uczestnicy nabywają wierzytelności subrogacyjne z tytułu dokonanych spłat [dalej: Wierzytelności].

2017
13
gru

Istota:

- brak obowiązku ustalania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej według „sposobu określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu;
- nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu uczestnictwa w systemie cash poolingu

Fragment:

Bilansowanie sald w Grupie Rachunków jest dokonywane na koniec każdego dnia roboczego z chwilą postawienia w wymagalność Kredytów udzielonych przez bank Uczestnikom Systemu oraz Agentowi w Grupie Rachunków. Oznacza to, iż przy wykorzystaniu wskazanego powyżej mechanizmu prawnego Agent dokonuje spłaty wobec banku długów wszystkich Uczestników Systemu z tytułu wykorzystania przez nich Kredytów lub Uczestnicy Systemu spłacają wierzytelności banku wobec Agenta z tytułu salda ujemnego na Rachunku Konsolidującym. W wyniku wskazanych czynności odpowiednio Agent, jaki i pozostali Uczestnicy Systemu nabywają wierzytelności subrogacyjne z tytułu dokonanych spłat [dalej: Roszczenia]. Zgodnie z Umową, kwoty Roszczeń są obciążone odsetkami stosownie do określonej stopy procentowej. Umowa nie reguluje zasad zwrotu środków pieniężnych między Agentem a Uczestnikami Systemu. Zasady te będą/są przedmiotem odrębnych ustaleń między Agentem a Uczestnikami. Odsetki od wierzytelności nabytych na podstawie subrogacji są naliczane na bazie dziennej, natomiast ich płatność przez/do poszczególnych Uczestników Systemu (w tym Agenta) jest dokonywana jednorazowo w okresie rozliczeniowym (miesięcznym). Płatności ww. odsetek następują wyłącznie pomiędzy Uczestnikami a Agentem. Wysokość odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom Systemu jest kalkulowana przez bank.

2017
13
lip

Istota:

W zakresie powstania przychodów i kosztów w związku z zerowaniem sald, o którym mowa we wniosku

Fragment:

Zgodnie z procesem subrogacji: Każdy Posiadacz Rachunku zgadza się na spłatę długu Agenta lub innego Posiadacza Rachunku względem Banku do łącznej wysokości środków zdeponowanych przez tego Posiadacza Rachunku, a także wyraża zgodę na spłatę swojego długu względem Banku w postaci niespłaconego limitu dziennego przez Agenta lub innego Posiadacza Rachunku. Agent wyraża zgodę na spłatę swojego długu względem Banku, przez każdego Posiadacza Rachunku indywidualnie lub przez wszystkich Posiadaczy Rachunków łącznie. Zgodnie z treścią art. 518 Kodeksu Cywilnego, każdy Posiadacz Rachunku lub Agent, działający jako osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty i staje się w ramach Umowy Spłacającym Uczestnikiem Usługi. Na koniec każdego dnia funkcjonowania usługi Bank dokona ustalenia wysokości sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków oraz wykona następujące operacje (zwane dalej: „ Bilansowaniem sald ”): W przypadku gdy na koniec każdego dnia suma sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków jest dodatnia: Bank obciąży Rachunek Główny i uzna Główny Rachunek Płynności kwotą będącą sumą wszystkich sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków, Bank uzna Rachunki Uczestników kwotami występujących na nich sald ujemnych i obciąży nimi Rachunek Główny, z pośrednictwem rachunku technicznego banku, Bank obciąży Rachunki Uczestników kwotami występujących na nich sald dodatnich i uzna nimi Rachunek Główny, z pośrednictwem rachunku technicznego Banku.

2017
10
maj

Istota:

Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę.

Fragment:

Z tego powodu nawiązała kontakt z agentami – pośrednikami nieruchomości (dalej „ Agenci ”). Agenci (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) mają poszukiwać najemców, którzy byliby zainteresowani wynajęciem powierzchni w biurowcach „ X ”. Agentami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy: spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, itp. Aby przyspieszyć proces poszukiwania najemców oraz zachęcić Agentów do większego zaangażowania, Spółka ogłosiła konkurs. Konkurs adresowany jest do Agentów oraz osób fizycznych, które faktycznie zajmują się poszukiwaniem najemców (osób fizycznych zatrudnionych przez Agentów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. – dalej łącznie zwanych „ Pracownikami ”). Krąg osób mogących wziąć udział w konkursie jest więc ograniczony, jego uczestnikami mogą być wyłącznie Agenci oraz Pracownicy. Nagrodami w konkursie mają być m.in. nagrody rzeczowe (np. samochody), vouchery na wycieczkę oraz wyjazdy weekendowe (dalej łącznie zwane „ Nagrodami ”). Nagrody mają zostać przyznane Agentom lub ich Pracownikom, którzy jako pierwsi doprowadzą do zawarcia umów najmu lokali biurowych w „ X ”.

2016
22
gru

Istota:

Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu, na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem, który dokonuje wypłat z tytułu zakupu usługi przelotu jest płatnik (nabywca biletów). Bez znaczenia jest przy tym, że wypłata należności następuje na rachunek agenta. Przychód agenta (w rozumieniu updop) stanowi jedynie jego wynagrodzenie za usługi agencyjne/pośrednictwa.

Fragment:

W ramach zawartej umowy Spółka zobowiązana jest m.in. do dokonywania rezerwacji, opracowania i wystawienia pasażerowi dokumentu przewozowego, pobierania od pasażera lub innej osoby ustalonej przez odpowiedniego przewoźnika opłaty za przewóz, zgodnie z zasadami i przepisami przewoźnika oraz jej przekazania agentowi w trybie i terminie ustalonym w umowie. Ponadto Spółka zobowiązana jest do sporządzenia i dostarczenia agentowi sprawozdawczości w kwestii sprzedaży, zwrotów i anulowań dokumentów podróży. Do dostarczenia Spółce informacji dotyczącej taryf odpowiedniego przewoźnika zobowiązany jest agent. Agent zapewnia Spółce połączenie techniczne do swojego systemu rezerwacji dokumentów przewozowych i innych usług, przez co Spółka ma możliwość dokonywania rezerwacji. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych. Spółka nabywa bilety lotnicze od agenta, który działa na podstawie umów zawartych z przewoźnikami lotniczymi m. in. z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanu, przewoźnikami kolejowymi (ich przedstawicielami), touroperatorami, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi dostawcami usług. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez agenta, a kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy agenta. Agent od którego Spółka nabywa bilety lotnicze nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (jest nierezydentem podatkowym). Nabyte od agenta bilety Spółka sprzedaje pasażerom.

2016
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy wypłacając odsetki na rachunek Agenta za korzystanie ze środków pieniężnych udostępnionych Wnioskodawcy w ramach uczestnictwa w Systemie Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru podatku u źródła

Fragment:

Informacje o stanie rachunku Wnioskodawcy można będzie podzielić na 3 kategorie: Kwota na rachunku przewyższająca Limit Kwota na rachunku jest równa Limitowi Kwota na rachunku jest niższa niż Limit W przypadku określonym w punkcie 1 powyżej, nadwyżka ponad Limit jest automatycznie przelewana na rachunek Agenta w Banku. Agent będzie odpowiedzialny za skalkulowanie należnych Wnioskodawcy odsetek. W przypadku określonym w punkcie 2 powyżej, między Agentem a Wnioskodawcą nie dojdzie do żadnych operacji wynikających z zarządzania płynnością. W przypadku określonym w punkcie 3 powyżej, rachunek Wnioskodawcy zostanie zasilony z konta Agenta w celu wyrównania stanu rachunku do Limitu. Agent będzie odpowiedzialny za skalkulowanie odsetek do zapłaty. Uzyskane środki (wyrównanie stanu rachunku do Limitu) będą przeznaczone na działalność operacyjną Wnioskodawcy. Odsetki należne Spółce jak i do zapłaty będą obliczane przez Agenta w oparciu o EURIBOR 1M lub inny uzgodniony wskaźnik finansowy. Znaczące wydatki Spółki, przekraczające Limit będą raportowane Agentowi z wyprzedzeniem, a konto Spółki w Banku Krajowym będzie zasilane doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem. Na moment wypłaty odsetek na rachunek Agenta Spółka będzie dysponować aktualnym certyfikatem rezydencji, potwierdzającym rezydencję Agenta dla celów podatkowych, wydanym przez właściwe organy administracji podatkowej Francji. Agent nie posiada zakładu na terytorium Polski. W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 września 2016 r.

2016
12
maj

Istota:

Brak opodatkowania czynności realizowanych w ramach cash-poolingu – Agent

Fragment:

Spółka, będąca szwedzkim rezydentem podatkowym, nieposiadająca w Polsce zakładu przystąpi do struktury cash poolingu jako tzw. agent (dalej jako „ Agent ”). Wszyscy Uczestnicy będą polskimi rezydentami podatkowymi. Zarówno Agent, jak i Uczestnicy będą podmiotami z tej samej grupy kapitałowej. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi cash poolingu, Uczestnicy (każdy odrębnie) zawrą z Bankiem umowy bieżących rachunków bankowych w PLN (dalej jako: „ Rachunki ”). Dla Agenta Bank otworzy dwa rachunki bankowe: Rachunek Główny oraz Rachunek Płynności. Bank udzieli Uczestnikom, na warunkach określonych w Umowie, limitów dziennych, tj. kwot do których łącznie dyspozycje Uczestników dotyczące Rachunków (w tym także Rachunku Głównego Agenta) będą mogły być realizowane przez Bank w przypadku braku środków dostępnych na tych rachunkach (dalej jako: „ Limity dzienne ”). Ponadto, Bank udzieli na rzecz Agenta kredytu odnawialnego (overdraft). Środki z tytułu tego kredytu będą wpływać na Rachunek Płynności. W żadnym wypadku suma łącznego zadłużenia Uczestników wobec Banku nie będzie mogła przekroczyć tzw. globalnego limitu płynności, tj. sumy sald na Rachunkach Uczestników uwzględniającej środki dostępne z tytułu kredytu w Rachunku Płynności. Właściwa usługa cash poolingu rzeczywistego będzie polegać na codziennym bilansowaniu (zerowaniu) środków zgromadzonych na Rachunkach Uczestników.

2016
14
kwi

Istota:

1. Czy w sytuacji, gdy niektóre podmioty uczestniczące w Systemie (tj. spółki z Grupy, w tym Agent) będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60) lub pkt 61) ustawy o CIT, to czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Spółkę w ramach Systemu znajdą zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów związane z tzw. „niedostateczną kapitalizacją”, określone w art. 16 ust. 1 pkt 60) lub 61) ustawy o CIT?
2. Czy w sytuacji, gdy podmioty uczestniczące w Systemie (tj. spółki z Grupy) będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, Spółka będzie zobowiązana do przygotowania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT w odniesieniu do rozliczeń w ramach Systemu?
3. Czy w przypadku wypłaty odsetek na rzecz Agenta Spółka będzie uprawniona do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła według stawki wynikającej z art. 11 ust. 2 umowy o UPO, pod warunkiem posiadania aktualnego certyfikatu rezydencji Agenta?

Fragment:

Każdy z uczestniczących w Systemie podmiotów z Grupy zawarł z Agentem stosowną umowę, w której uregulowane zostały wzajemne stosunki oraz rozliczenia pomiędzy stronami. Umowy te określają w szczególności wysokość i warunki płatności odsetek należnych - odpowiednio - uczestnikowi lub Agentowi. Należy podkreślić, że postanowienia poszczególnych umów mogą się różnić, ze względu na fakt, że każdy z uczestników negocjuje warunki współpracy z Agentem indywidualnie. Tym samym, podmioty inne niż Agent nie będą miały żadnego roszczenia o wypłatę odsetek w stosunku do Spółki. Jednocześnie, ewentualne roszczenia Agenta o wypłatę odsetek w stosunku do Spółki będą dochodzone niezależnie od ewentualnych roszczeń innych podmiotów z Grupy uczestniczących w Systemie o wypłatę odsetek w stosunku do Agenta. W związku z powyższym, ze względu na fakt, że Agent będzie „ osobą uprawnioną do odsetek ” w rozumieniu umowy o UPO, w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Agenta Spółka będzie mogła zastosować stawkę podatku u źródła przewidzianą w art. 11 ust. 2 umowy o UPO, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji Agenta. Spółka wskazuje, że prezentowane przez nią stanowisko ma potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji organów podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych.

2015
13
gru

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz agentów (menadżerów) w postaci:
1. wynagrodzeń (prowizji) za doprowadzenie do pozyskania zawodnika do drużyny Spółki;
2. zwrotu uzasadnionych wydatków agenta (menadżera) na podróże i noclegi związane z procesem pozyskiwania zawodnika do drużyny Spółki
stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki (art. 15 ust. 1 updop)?

Fragment:

Wnioskodawcy nie jest wiadome, czy dany menadżer (agent) reprezentuje również pozyskiwanego zawodnika, jednak Wnioskodawca zdaje sobie sprawę z faktu, że menadżer (agent) nie powinien reprezentować jednocześnie zarówno Wnioskodawcy jako klubu pozyskującego oraz pozyskiwanego zawodnika. Wskazanie w opisie stanu faktycznego i stanowisku Wnioskodawcy zawartych we wniosku, że menadżer reprezentuje zarówno zawodnika, jak i Wnioskodawcę stanowi omyłkę. Obowiązek zwrotu przez Wnioskodawcę uzasadnionych wydatków agenta (menadżera) na podróże i noclegi wynika z postanowień umowy zawartej przez Wnioskodawcę z agentem (menadżerem), zaś w braku takiego postanowienia wyrażonego wprost w treści umowy – z charakteru stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę z agentem (menadżerem), ocenianego z uwzględnieniem przepisów prawa państwa, któremu podlega dana umowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę tytułem prowizji (wynagrodzeń) wypłaconych na rzecz agentów (menadżerów) z tytułu umów o świadczenie przez agentów (menadżerów) usług polegających na doprowadzeniu do zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą i pozyskiwanym piłkarzem umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...

2015
4
gru

Istota:

Czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie i należności w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Dający Zlecenie będzie zobowiązany pobrać ryczałtowy podatek w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP)

Fragment:

Dający Zlecenie zobowiązuje się do dostarczania Agentowi szczegółowych informacji na temat produkowanych przez siebie towarów, ich cen jak również katalogów zawierających te dane oraz ewentualnie próbek towarów. Dostarczone nośniki i materiały reklamowe Agent ma obowiązek umieścić w lokalu, jak również rozdysponować pomiędzy kontrahentami w celu realizacji przedmiotu zlecenia. Agent zobowiązuje się w sposób profesjonalny promować produkty Dającego Zlecenie, w szczególności zaś: zapewnić kontrahentom dostęp do wszelkich informacji o produktach Dającego Zlecenie jakie zostały mu udostępnione przez Dającego Zlecenie. oferować produkty Dającego Zlecenie, w możliwie szerokim zakresie na wszelkich możliwych imprezach handlowych celem zainteresowania towarami potencjalnych klientów Dającego Zlecenie. organizowania bezpośrednich spotkań Dającego Zlecenie z kontrahentami - w każdym wypadku gdy będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. Z tytułu działań Agenta podejmowanych w ramach wykonywania przedmiotu zlecenia, Dający Zlecenie wypłaci Agentowi wynagrodzenia pieniężne w wysokości 5% od wartości netto sprzedaży zrealizowanej z kontrahentami. Za sprzedaż zrealizowaną rozumie się sprzedaż z tytułu której zapłata w całości wpłynęła na rachunek bankowy Dającego Zlecenie.