Agent | Interpretacje podatkowe

Agent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania przychodów i kosztów w związku z zerowaniem sald, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Zgodnie z procesem subrogacji: Każdy Posiadacz Rachunku zgadza się na spłatę długu Agenta lub innego Posiadacza Rachunku względem Banku do łącznej wysokości środków zdeponowanych przez tego Posiadacza Rachunku, a także wyraża zgodę na spłatę swojego długu względem Banku w postaci niespłaconego limitu dziennego przez Agenta lub innego Posiadacza Rachunku. Agent wyraża zgodę na spłatę swojego długu względem Banku, przez każdego Posiadacza Rachunku indywidualnie lub przez wszystkich Posiadaczy Rachunków łącznie. Zgodnie z treścią art. 518 Kodeksu Cywilnego, każdy Posiadacz Rachunku lub Agent, działający jako osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty i staje się w ramach Umowy Spłacającym Uczestnikiem Usługi. Na koniec każdego dnia funkcjonowania usługi Bank dokona ustalenia wysokości sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków oraz wykona następujące operacje (zwane dalej: „ Bilansowaniem sald ”): W przypadku gdy na koniec każdego dnia suma sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków jest dodatnia: Bank obciąży Rachunek Główny i uzna Główny Rachunek Płynności kwotą będącą sumą wszystkich sald rachunków włączonych do Struktury Rachunków, Bank uzna Rachunki Uczestników kwotami występujących na nich sald ujemnych i obciąży nimi Rachunek Główny, z pośrednictwem rachunku technicznego banku, Bank obciąży Rachunki Uczestników kwotami występujących na nich sald dodatnich i uzna nimi Rachunek Główny, z pośrednictwem rachunku technicznego Banku.
2017
13
lip

Istota:
Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z przekazywaniem nagród pracownikom Agentów, z którymi Spółka podjęła współpracę.
Fragment:
Z tego powodu nawiązała kontakt z agentami – pośrednikami nieruchomości (dalej „ Agenci ”). Agenci (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) mają poszukiwać najemców, którzy byliby zainteresowani wynajęciem powierzchni w biurowcach „ X ”. Agentami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy: spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, itp. Aby przyspieszyć proces poszukiwania najemców oraz zachęcić Agentów do większego zaangażowania, Spółka ogłosiła konkurs. Konkurs adresowany jest do Agentów oraz osób fizycznych, które faktycznie zajmują się poszukiwaniem najemców (osób fizycznych zatrudnionych przez Agentów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp. – dalej łącznie zwanych „ Pracownikami ”). Krąg osób mogących wziąć udział w konkursie jest więc ograniczony, jego uczestnikami mogą być wyłącznie Agenci oraz Pracownicy. Nagrodami w konkursie mają być m.in. nagrody rzeczowe (np. samochody), vouchery na wycieczkę oraz wyjazdy weekendowe (dalej łącznie zwane „ Nagrodami ”). Nagrody mają zostać przyznane Agentom lub ich Pracownikom, którzy jako pierwsi doprowadzą do zawarcia umów najmu lokali biurowych w „ X ”.
2017
10
maj

Istota:
Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu, na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem, który dokonuje wypłat z tytułu zakupu usługi przelotu jest płatnik (nabywca biletów). Bez znaczenia jest przy tym, że wypłata należności następuje na rachunek agenta. Przychód agenta (w rozumieniu updop) stanowi jedynie jego wynagrodzenie za usługi agencyjne/pośrednictwa.
Fragment:
W ramach zawartej umowy Spółka zobowiązana jest m.in. do dokonywania rezerwacji, opracowania i wystawienia pasażerowi dokumentu przewozowego, pobierania od pasażera lub innej osoby ustalonej przez odpowiedniego przewoźnika opłaty za przewóz, zgodnie z zasadami i przepisami przewoźnika oraz jej przekazania agentowi w trybie i terminie ustalonym w umowie. Ponadto Spółka zobowiązana jest do sporządzenia i dostarczenia agentowi sprawozdawczości w kwestii sprzedaży, zwrotów i anulowań dokumentów podróży. Do dostarczenia Spółce informacji dotyczącej taryf odpowiedniego przewoźnika zobowiązany jest agent. Agent zapewnia Spółce połączenie techniczne do swojego systemu rezerwacji dokumentów przewozowych i innych usług, przez co Spółka ma możliwość dokonywania rezerwacji. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych. Spółka nabywa bilety lotnicze od agenta, który działa na podstawie umów zawartych z przewoźnikami lotniczymi m. in. z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanu, przewoźnikami kolejowymi (ich przedstawicielami), touroperatorami, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi dostawcami usług. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez agenta, a kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy agenta. Agent od którego Spółka nabywa bilety lotnicze nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (jest nierezydentem podatkowym). Nabyte od agenta bilety Spółka sprzedaje pasażerom.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wypłacając odsetki na rachunek Agenta za korzystanie ze środków pieniężnych udostępnionych Wnioskodawcy w ramach uczestnictwa w Systemie Wnioskodawca będzie obowiązany do poboru podatku u źródła
Fragment:
Informacje o stanie rachunku Wnioskodawcy można będzie podzielić na 3 kategorie: Kwota na rachunku przewyższająca Limit Kwota na rachunku jest równa Limitowi Kwota na rachunku jest niższa niż Limit W przypadku określonym w punkcie 1 powyżej, nadwyżka ponad Limit jest automatycznie przelewana na rachunek Agenta w Banku. Agent będzie odpowiedzialny za skalkulowanie należnych Wnioskodawcy odsetek. W przypadku określonym w punkcie 2 powyżej, między Agentem a Wnioskodawcą nie dojdzie do żadnych operacji wynikających z zarządzania płynnością. W przypadku określonym w punkcie 3 powyżej, rachunek Wnioskodawcy zostanie zasilony z konta Agenta w celu wyrównania stanu rachunku do Limitu. Agent będzie odpowiedzialny za skalkulowanie odsetek do zapłaty. Uzyskane środki (wyrównanie stanu rachunku do Limitu) będą przeznaczone na działalność operacyjną Wnioskodawcy. Odsetki należne Spółce jak i do zapłaty będą obliczane przez Agenta w oparciu o EURIBOR 1M lub inny uzgodniony wskaźnik finansowy. Znaczące wydatki Spółki, przekraczające Limit będą raportowane Agentowi z wyprzedzeniem, a konto Spółki w Banku Krajowym będzie zasilane doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem. Na moment wypłaty odsetek na rachunek Agenta Spółka będzie dysponować aktualnym certyfikatem rezydencji, potwierdzającym rezydencję Agenta dla celów podatkowych, wydanym przez właściwe organy administracji podatkowej Francji. Agent nie posiada zakładu na terytorium Polski. W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 września 2016 r.
2016
15
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności realizowanych w ramach cash-poolingu – Agent
Fragment:
Spółka, będąca szwedzkim rezydentem podatkowym, nieposiadająca w Polsce zakładu przystąpi do struktury cash poolingu jako tzw. agent (dalej jako „ Agent ”). Wszyscy Uczestnicy będą polskimi rezydentami podatkowymi. Zarówno Agent, jak i Uczestnicy będą podmiotami z tej samej grupy kapitałowej. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi cash poolingu, Uczestnicy (każdy odrębnie) zawrą z Bankiem umowy bieżących rachunków bankowych w PLN (dalej jako: „ Rachunki ”). Dla Agenta Bank otworzy dwa rachunki bankowe: Rachunek Główny oraz Rachunek Płynności. Bank udzieli Uczestnikom, na warunkach określonych w Umowie, limitów dziennych, tj. kwot do których łącznie dyspozycje Uczestników dotyczące Rachunków (w tym także Rachunku Głównego Agenta) będą mogły być realizowane przez Bank w przypadku braku środków dostępnych na tych rachunkach (dalej jako: „ Limity dzienne ”). Ponadto, Bank udzieli na rzecz Agenta kredytu odnawialnego (overdraft). Środki z tytułu tego kredytu będą wpływać na Rachunek Płynności. W żadnym wypadku suma łącznego zadłużenia Uczestników wobec Banku nie będzie mogła przekroczyć tzw. globalnego limitu płynności, tj. sumy sald na Rachunkach Uczestników uwzględniającej środki dostępne z tytułu kredytu w Rachunku Płynności. Właściwa usługa cash poolingu rzeczywistego będzie polegać na codziennym bilansowaniu (zerowaniu) środków zgromadzonych na Rachunkach Uczestników.
2016
12
maj

Istota:
1. Czy w sytuacji, gdy niektóre podmioty uczestniczące w Systemie (tj. spółki z Grupy, w tym Agent) będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60) lub pkt 61) ustawy o CIT, to czy w odniesieniu do odsetek wypłacanych przez Spółkę w ramach Systemu znajdą zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów związane z tzw. „niedostateczną kapitalizacją”, określone w art. 16 ust. 1 pkt 60) lub 61) ustawy o CIT?
2. Czy w sytuacji, gdy podmioty uczestniczące w Systemie (tj. spółki z Grupy) będą podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, Spółka będzie zobowiązana do przygotowania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT w odniesieniu do rozliczeń w ramach Systemu?
3. Czy w przypadku wypłaty odsetek na rzecz Agenta Spółka będzie uprawniona do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła według stawki wynikającej z art. 11 ust. 2 umowy o UPO, pod warunkiem posiadania aktualnego certyfikatu rezydencji Agenta?
Fragment:
Każdy z uczestniczących w Systemie podmiotów z Grupy zawarł z Agentem stosowną umowę, w której uregulowane zostały wzajemne stosunki oraz rozliczenia pomiędzy stronami. Umowy te określają w szczególności wysokość i warunki płatności odsetek należnych - odpowiednio - uczestnikowi lub Agentowi. Należy podkreślić, że postanowienia poszczególnych umów mogą się różnić, ze względu na fakt, że każdy z uczestników negocjuje warunki współpracy z Agentem indywidualnie. Tym samym, podmioty inne niż Agent nie będą miały żadnego roszczenia o wypłatę odsetek w stosunku do Spółki. Jednocześnie, ewentualne roszczenia Agenta o wypłatę odsetek w stosunku do Spółki będą dochodzone niezależnie od ewentualnych roszczeń innych podmiotów z Grupy uczestniczących w Systemie o wypłatę odsetek w stosunku do Agenta. W związku z powyższym, ze względu na fakt, że Agent będzie „ osobą uprawnioną do odsetek ” w rozumieniu umowy o UPO, w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz Agenta Spółka będzie mogła zastosować stawkę podatku u źródła przewidzianą w art. 11 ust. 2 umowy o UPO, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji Agenta. Spółka wskazuje, że prezentowane przez nią stanowisko ma potwierdzenie w szeregu indywidualnych interpretacji organów podatkowych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych.
2016
14
kwi

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz agentów (menadżerów) w postaci:
1. wynagrodzeń (prowizji) za doprowadzenie do pozyskania zawodnika do drużyny Spółki;
2. zwrotu uzasadnionych wydatków agenta (menadżera) na podróże i noclegi związane z procesem pozyskiwania zawodnika do drużyny Spółki
stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki (art. 15 ust. 1 updop)?
Fragment:
Wnioskodawcy nie jest wiadome, czy dany menadżer (agent) reprezentuje również pozyskiwanego zawodnika, jednak Wnioskodawca zdaje sobie sprawę z faktu, że menadżer (agent) nie powinien reprezentować jednocześnie zarówno Wnioskodawcy jako klubu pozyskującego oraz pozyskiwanego zawodnika. Wskazanie w opisie stanu faktycznego i stanowisku Wnioskodawcy zawartych we wniosku, że menadżer reprezentuje zarówno zawodnika, jak i Wnioskodawcę stanowi omyłkę. Obowiązek zwrotu przez Wnioskodawcę uzasadnionych wydatków agenta (menadżera) na podróże i noclegi wynika z postanowień umowy zawartej przez Wnioskodawcę z agentem (menadżerem), zaś w braku takiego postanowienia wyrażonego wprost w treści umowy – z charakteru stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę z agentem (menadżerem), ocenianego z uwzględnieniem przepisów prawa państwa, któremu podlega dana umowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę tytułem prowizji (wynagrodzeń) wypłaconych na rzecz agentów (menadżerów) z tytułu umów o świadczenie przez agentów (menadżerów) usług polegających na doprowadzeniu do zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą i pozyskiwanym piłkarzem umowy o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
2015
13
gru

Istota:
Czy wypłacając Agentowi wynagrodzenie i należności w związku z realizacją obowiązków wynikających z podpisanej umowy Dający Zlecenie będzie zobowiązany pobrać ryczałtowy podatek w wysokości 20% zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP)
Fragment:
Dający Zlecenie zobowiązuje się do dostarczania Agentowi szczegółowych informacji na temat produkowanych przez siebie towarów, ich cen jak również katalogów zawierających te dane oraz ewentualnie próbek towarów. Dostarczone nośniki i materiały reklamowe Agent ma obowiązek umieścić w lokalu, jak również rozdysponować pomiędzy kontrahentami w celu realizacji przedmiotu zlecenia. Agent zobowiązuje się w sposób profesjonalny promować produkty Dającego Zlecenie, w szczególności zaś: zapewnić kontrahentom dostęp do wszelkich informacji o produktach Dającego Zlecenie jakie zostały mu udostępnione przez Dającego Zlecenie. oferować produkty Dającego Zlecenie, w możliwie szerokim zakresie na wszelkich możliwych imprezach handlowych celem zainteresowania towarami potencjalnych klientów Dającego Zlecenie. organizowania bezpośrednich spotkań Dającego Zlecenie z kontrahentami - w każdym wypadku gdy będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy. Z tytułu działań Agenta podejmowanych w ramach wykonywania przedmiotu zlecenia, Dający Zlecenie wypłaci Agentowi wynagrodzenia pieniężne w wysokości 5% od wartości netto sprzedaży zrealizowanej z kontrahentami. Za sprzedaż zrealizowaną rozumie się sprzedaż z tytułu której zapłata w całości wpłynęła na rachunek bankowy Dającego Zlecenie.
2015
4
gru

Istota:
W związku z przystąpieniem do Umowy w charakterze Agenta oraz operacjami i przepływami pieniężnymi realizowanymi w związku z funkcjonowaniem usługi cash poolingu Spółka nie będzie świadczyła jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.
Fragment:
Natomiast rola Spółki (której przypisano funkcję Agenta) w ramach Umowy ograniczać będzie się do posiadania Głównego Rachunku Płynności oraz Rachunku Głównego. Dodatkowo Spółka, na podstawie pełnomocnictw udzielonych jej przez pozostałych Uczestników, będzie ich reprezentowała w zakresie czynności prawnych związanych z realizacją Umowy (m.in. w zakresie podpisywania aneksów do Umowy, ewentualnego wyłączenia poszczególnych rachunków ze Struktury Rachunków) - przy czym z tego tytułu nie będzie otrzymywała żadnego wynagrodzenia od pozostałych Uczestników. W ocenie Spółki, przypisana jej rola ma charakter wyłącznie techniczny i jest uzasadniona specyfiką Umowy z Bankiem, na podstawie której Spółka nie będzie świadczyła żadnych usług na rzecz pozostałych Uczestników ani pozostali Uczestnicy nie będą świadczyli żadnych usług na rzecz Spółki. Funkcja Spółki jako Agenta ma charakter nominalny, a przypisanie Spółce Głównego Rachunku Płynności pozostającego poza Strukturą Rachunków oraz roli reprezentanta pozostałych Uczestników w kontaktach z Bankiem stanowi jedynie praktyczny (funkcjonalny) warunek dla sprawnej obsługi kompleksowego systemu zarządzania płynnością finansową w ramach usługi świadczonej przez Bank. 3.
2015
13
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku wystawienia faktury VAT
Fragment:
Ponadto, w przypadku przejęcia przez Agenta od banku jego Zobowiązania wobec każdego z Posiadaczy rachunku, którego rachunek wskazuje saldo dodatnie na koniec dnia roboczego i według wartości nominalnej, bank w momencie przejęcia Zobowiązania uzna rachunek Agenta kwotą stanowiącą wartość nominalną Zobowiązania z tytułu zapłaty za przejęte Zobowiązanie. W przypadku gdy po przejęciu Zobowiązań przez Agenta i przeniesieniu Wierzytelności na Agenta, różnica pomiędzy wysokością Wierzytelności i Zobowiązania stanowić będzie saldo dodatnie, bank naliczy odsetki od tej kwoty. Natomiast jeśli saldo będzie ujemne bank pobierze odsetki od tej kwoty. Obciążenie lub uznanie rachunku z tytułu odsetek przez bank będzie odbywać się za okresy rozliczeniowe do 5. dnia każdego miesiąca. Zgodnie z Umową bank dokonuje rozliczeń odsetek pomiędzy Agentem oraz pozostałymi Uczestnikami w ten sposób, że za każdy dzień kiedy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie większa niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, Bank obciąży rachunek Uczestnika i uzna rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem. W przypadku gdy łączna kwota przeniesionych na Agenta Wierzytelności będzie mniejsza niż łączna kwota przeniesionych Zobowiązań, bank uzna rachunek Uczestnika i obciąży rachunek Agenta zgodnie z przyjętym w Umowie wzorem. Czy Wnioskodawca działający jako Agent też jest uczestnikiem Umowy, który deponuje w tej Umowie nadwyżki finansowe oraz w razie potrzeby, korzysta z możliwości finansowania za pośrednictwem Umowy i czy jest obciążany odsetkami w przypadku stwierdzenia sald ujemnych...
2015
9
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Agent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.