1472/ROP1/423-321/304/05/MC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w świetle ustawy o p.d.o.p. wartość otrzymanej gotówki będzie dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a kwota wypłaconych premii będzie traktowana w świetle tej ustawy jako k.u.p.? Czy też zarówno otrzymanie jak i wypłata środków będą neutralne z punktu widzenia tej ustawy?

1472/ROP1/423-321/304/05/MC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. agencje pośrednictwa
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. premia pieniężna
  4. przychód z działalności gospodarczej
  5. wynagrodzenie za pracę
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 14 listopada 2005 r., (uzupełnionej w dniu 12 grudnia 2005 r.)

postanawia

uznać stanowisko Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka XXX świadczy usługi w zakresie marketingu, w tym oferuje swoim klientom organizację i przeprowadzanie programów lojalnościowych, konkursów, loterii oraz innych akcji promocyjnych. Usługi świadczone są w kompleksowym zakresie od koncepcji, poprzez opracowanie mechaniki, przeprowadzenie akcji marketingowej oraz wydanie nagród uczestnikom programów włącznie.

Spółka ma wątpliwości jak postąpić w sytuacji, gdy uczestnikom w ramach sprzedaży premiowej jako premia nie są wydawane nagrody, lecz wypłacana jest określona kwota w gotówce.

Umowa z klientem będącym organizatorem akcji stanowi, że klient powierza agencji środki pieniężne przeznaczone na wypłatę premii, a agencja w jego imieniu rozdysponowuje środki zgodnie z regulaminem akcji, pomiędzy jej uczestników. Umowa zawiera nadto zapis, że klient pozostaje właścicielem tych środków, aż do momentu przekazania ich uczestnikom akcji. Środki pieniężne wpływają na rachunek bankowy Spółki i przesyłane są uczestnikom programu za pomocą przelewów bankowych.

W dniu 12.12.2005 r. Spółka złożyła wyjaśnienia do wniosku, z których wynika, iż środki pieniężne przeznaczone na wypłatę nagród w programie sprzedaży premiowej wpływają na specjalnie w tym celu wydzielone subkonto. Na subkoncie tym znajdują się tylko i wyłącznie te środki. Wszystkie pozostałe na wydzielonym subkoncie środki – w tym narosłe odsetki – zwrócone zostają klientowi po zakończeniu akcji.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość otrzymanej gotówki będzie dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a kwota wypłaconych premii będzie traktowana w świetle tej ustawy jako koszt uzyskania przychodu... Czy też zarówno otrzymanie jak i wypłata środków będą neutralne dla Spółki z punktu widzenia tej ustawy...

W ocenie wnioskodawcy dystrybucja środków pieniężnych pośród uczestników akcji stanowi realizację jednego ze zobowiązań Spółki, wynikającego z zawartej umowy i jest świadczeniem w zamian, za które Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Jednakże gotówka przeznaczona na wypłatę premii stanowi własność klienta.

W świetle zapisu umowy to klient, aż do momentu przekazania środków uczestnikom programu pozostaje właścicielem tych środków. Agencja dostaje te środki niejako w depozyt i odpowiedzialna jest jedynie za ich prawidłową dystrybucję. Środki te, zdaniem Spółki, nie są, więc jej przychodem podatkowym. Jednocześnie wydatek tych środków w formie wypłat premii nie stanowi kosztu uzyskania przychodu Spółki.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje, co następuje:

Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) – dalej updop - nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 ust. 1 ustawodawca wymienił jedynie przykładowe kategorie pożytków, których otrzymanie kreuje u podatnika przychód podatkowy. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak właściciel.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, środki pieniężne wpłacane przez klienta na rachunek bankowy Spółki, wpłacane są w konkretnym celu, jakim jest wykonanie jednego z warunków zawartej pomiędzy stronami umowy tj. po przeprowadzeniu akcji promocyjnej przekazanie uczestnikom akcji nagród pieniężnych. Zgodnie z zawartą z kontrahentem umową, Spółka ani na chwilę nie staje się właścicielem środków pieniężnych, które mają być rozdysponowane przez nią wśród uczestników akcji. To, bowiem klient Spółki, aż do momentu przekazania kwot pieniężnych uczestnikom programu pozostaje właścicielem tych środków.

Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę nagród wpływają na specjalnie wydzielone w tym celu subkonto, na którym znajdują się tylko i wyłącznie te środki. Natomiast po zakończonej akcji promocyjnej – po wypłacie środków pieniężnych jako nagród za udział w akcji – wszystkie pozostałe na wydzielonym subkoncie środki (w tym także narosłe odsetki) zostają zwrócone klientowi. Za wywiązanie się z zawartej umowy spółka otrzymuje odrębne wynagrodzenie. I właśnie to odrębne wynagrodzenie stanowić będzie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę, iż w/w środki pieniężne nie mają charakteru definitywnego przysporzenia i nie mogą być traktowane jako przychód Spółki, to zarówno otrzymanie jak i wypłata środków przeznaczonych na wypłatę premii pieniężnej uczestnikom akcji jest dla Spółki neutralna z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość otrzymanej gotówki nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, a kwota wypłaconych premii nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.Interpretacje, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną udzielone odrębnymi postanowieniami. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z treścią art. 14 b § 1 – 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14 b § 5 w/w ustawy. Na podstawie art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 ze zm.).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.