ITPB1/4511-649/16-1/JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dotacja na program „Owoce w szkole” uzyskana z Agencji Rynku Rolnego podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy koszty uzyskania przychodu związane z rozliczaniem dotacji na program „Owoce w szkole” powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2016 roku (data wpływu 15 lipca 2016 roku) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem i wydatkowaniem wskazanych we wniosku środków finansowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem i wydatkowaniem wskazanych we wniosku środków finansowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Prowadzona działalność gospodarcza polega na produkowaniu i sprzedawaniu wyrobów garmażeryjnych (sałatek, surówek, gołąbków, kotletów) oraz uczestnictwie w programie „Owoce w szkole”. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%). W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci. Cel osiągany jest dzięki zwiększeniu udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowaniu zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca (Wnioskodawca jest zatwierdzonym dostawcą).

Owoce i warzywa dostarczane są do uczniów szkół podstawowych bezpłatnie. Po upływie 5 tygodni wydawania porcji owocowo-warzywnych składa wniosek do Agencji Rynku Rolnego o wypłatę pomocy wspólnotowej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw. Kwota wnioskowanej pomocy jest kwotą netto bez podatku VAT, liczoną jako iloczyn kosztu porcji ustalonego dla danego okresu rozliczeniowego oraz liczby dzieci. Dotacja ta nie jest dopłatą do ceny wydawanych porcji. Pomoc ze środków Unii Europejskiej nie jest dotacją celową związaną z dofinansowaniem konkretnego wydatku ponoszonego przez Wnioskodawcę oraz nie można w sposób bezpośredni powiązać dopłat unijnych z konkretnymi wydatkami (kosztami). Aby spełnić warunki do uzyskania dopłaty Wnioskodawca musi znaleźć odpowiedniego dostawcę owoców i warzyw, wizytować placówki, przejść szkolenie w celu prawidłowego działania w ramach programu, zapewnić stałą dostawę produktów do placówek. Agencja Rynku Rolnego nie podpisuje umów z placówkami, to dostawca ma obowiązek zapewnić uczniom i przedszkolom codzienny dostęp do owoców i warzyw o ściśle określonych w ustawie parametrach i dopiero wówczas może wystąpić o dopłatę. Oznacza to, że dopłaty nie są bezwarunkowo obligatoryjne. To Wnioskodawca jako dostawca zawiera umowy dostaw z placówkami szkolnymi, zakupuje od dostawców warzywa i owoce określone w rozporządzeniach Agencji Rynku Rolnego, odpowiada za organizację magazynu i przechowywania zakupionych towarów, organizuje dostawy, zatrudnia pracowników. Wszystkie te czynności są wykonywane dla zapewnienia ciągłości i dochodowości działalności gospodarczej bez względu za źródło pochodzenia przychodów oraz formę ich opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy dotacja na program „Owoce w szkole” uzyskana z Agencji Rynku Rolnego podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy koszty uzyskania przychodu związane z rozliczaniem dotacji na program „Owoce w szkole” (zakup owoców i warzyw, dzierżawa pomieszczeń, wynagrodzenia, koszty mediów itp.) powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa jako „dopłaty krajowe” oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, obwiązującego od dnia 1 stycznia 2015 roku, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zatem z ww. przepisów wynika, że kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po dniu 1 stycznia 2015 roku przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie stanowią przychodu z tej działalności.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 401 z późn. zm.), Agencja jest państwową osobą prawną. W myśl art. 8 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, przychodami agencji są m.in. środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych. Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 1 omawianej ustawy, agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z tych funduszy.

W myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydatkami budżetu państwa są m.in. wydatki na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Stosownie do art. 127 ust. 1 lit. d) ustawy o finansach publicznych, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b).

Przy czym zauważyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 roku określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m. in. na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich.

W myśl art. 186 ww. ustawy wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W myśl art. 19a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016, poz. 58) w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE. L. 2013 Nr 347 str. 671), rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 traci moc (...) Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z tabelą korelacji art. 103ga, o którym mowa w art. 19a ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw (...) znajduje swój odpowiednik w art. 23 ww. rozporządzenia nr 1308/2013.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. rozporządzenia, przyznaje się pomoc unijną na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych, o których mowa w art. 22, produktów pochodzących z sektorów owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz bananów oraz pokrycie niektórych związanych z nim kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, promocji, monitorowania, ewaluacji i środków towarzyszących. Natomiast z ust. 5 art. 23 ww. rozporządzenia wynika, że pomoc unijna, o której mowa w ust. 1, jest przydzielana poszczególnym państwom członkowskim na podstawie obiektywnych kryteriów opartych na udziale procentowym dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat. Państwa członkowskie uczestniczące w programie corocznie składają wnioski o pomoc unijną na podstawie swoich strategii, o których mowa w ust. 2. Środki dotyczące ustalania minimalnych kwot pomocy unijnej dla każdego uczestniczącego w programie państwa członkowskiego oraz wstępnych i ostatecznych przydziałów pomocy uczestniczącym państwom członkowskim są przyjmowane przez Radę zgodnie z art. 43 ust. 3 TFUE.

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz.U. z 2015 r. poz. 886) program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, oraz dzieciom odbywającym w roku szkolnym 2015/2016 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jabłek, gruszek, truskawek, borówek amerykańskich, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”:

 1. w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, w okresie od dnia:
  1. 21 września 2015 roku do dnia 15 stycznia 2016 roku,
  2. 1 lutego 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku;
 2. w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:
  1. 21 września 2015 roku do dnia 22 stycznia 2016 roku,
  2. 8 lutego 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku;
 3. w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:
  1. 21 września 2015 roku do dnia 29 stycznia 2016 roku,
  2. 15 lutego 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku;
 4. w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:
  1. 21 września 2015 roku do dnia 12 lutego 2016 roku,
  2. 29 lutego 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Stosownie do treści § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 6 ust. 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia). Przy czym w myśl § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,32 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Natomiast w myśl § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1457), obowiązującego od dnia 17 września 2016 roku, Agencja realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, oraz dzieciom odbywającym w roku szkolnym 2016/2017 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) jabłek, gruszek, truskawek, borówek amerykańskich, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”:

 1. w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim
  i wielkopolskim, w okresie od dnia:
  1. 3 października 2016 roku do dnia 27 stycznia 2017 roku,
  2. 13 lutego 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku;
 2. w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:
  1. 3 października 2016 roku do dnia 20 stycznia 2017 roku,
  2. 6 lutego 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku;
 3. w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:
  1. 3 października 2016 roku do dnia 10 lutego 2017 roku,
  2. 27 lutego 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku;
 4. w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:
  1. 3 października 2016 roku do dnia 13 stycznia 2017 roku,
  2. 30 stycznia 2017 roku do dnia 16 czerwca 2017 roku.

Stosownie do treści § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 13 września 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 6, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia). Przy czym w myśl § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,32 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów garmażeryjnych (sałatek, surówek, gołąbków, kotletów) oraz uczestnictwie w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%). W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci. Owoce i warzywa dostarczane są do uczniów szkół podstawowych bezpłatnie. Po upływie 5 tygodni wydawania porcji owocowo-warzywnych Wnioskodawca składa wniosek do Agencji Rynku Rolnego o wypłatę pomocy wspólnotowej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw. Dotacja ta nie jest dopłatą do ceny wydawanych porcji. Pomoc ze środków Unii Europejskiej nie jest dotacją celową związaną z dofinansowaniem konkretnego wydatku ponoszonego przez Wnioskodawcę oraz nie można w sposób bezpośredni powiązać dopłat unijnych z konkretnymi wydatkami (kosztami). Aby spełnić warunki do uzyskania dopłaty Wnioskodawca zobowiązany jest znaleźć odpowiedniego dostawcę owoców i warzyw, wizytować placówki, przejść szkolenie w celu prawidłowego działania w ramach programu, zapewnić stałą dostawę produktów do placówek. Agencja Rynku Rolnego nie podpisuje umów z placówkami, to dostawca ma obowiązek zapewnić uczniom i przedszkolom codzienny dostęp do owoców i warzyw o ściśle określonych w ustawie parametrach i dopiero wówczas Wnioskodawca może wystąpić o dopłatę. Oznacza to, że dopłaty nie są bezwarunkowo obligatoryjne. To Wnioskodawca jako dostawca zawiera umowy dostaw z placówkami szkolnymi, zakupuje od dostawców warzywa i owoce określone w rozporządzeniach Agencji Rynku Rolnego, odpowiada za organizację magazynu i przechowywania zakupionych towarów, organizuje dostawy, zatrudnia pracowników. Wszystkie te czynności są wykonywane dla zapewnienia ciągłości i dochodowości działalności gospodarczej bez względu za źródło pochodzenia przychodów oraz formę ich opodatkowania.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o pomoc do Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) i otrzymał ww. pomoc po dniu 1 stycznia 2015 roku to otrzymane środki pieniężne nie będą w ogóle stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki te nie będą także podlegać ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych, które nie stanowią przychodu podatkowego, tj. środków otrzymanych po dniu 1 stycznia 2015 roku) jest brak możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które w wyniku otrzymania ww. środków zostają podatnikowi zwrócone.

W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Wobec powyższego, w takim zakresie w jakim otrzymane dofinansowanie pokrywa poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z realizacją wskazanego we wniosku Programu, wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, wydatki te nie podlegają również ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Tutejszy organ zaznacza, iż środki, które Wnioskodawca otrzymał z budżetu państwa przed 31 grudnia 2014 roku za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego stanowiły przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako przychód zwolniony, środki te nie podlegały ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych, które podlegają zwolnieniu od opodatkowania, jest brak możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które w wyniku otrzymania ww. środków zostają podatnikowi zwrócone.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.