IPPB5/4510-137/15-4/AS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.
IPPB5/4510-137/15-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Rynku Rolnego
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. artykuły spożywcze
 4. producenci
 5. programy
 6. przychód
 7. spółka kapitałowa
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r. poprzez uiszczenie należnej opłaty od wniosku na wezwanie Nr IPPB5/4510-137/15-2/AS z dnia 11 marca 2015 r. (data nadania 11 marca 2015 r., data odbioru 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej – jest prawidłowe;
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej wraz z określeniem podstawy prawnej tego zwolnienia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest uznaną grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopii uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 ze zm.).

Celem działalności Spółki jest:

 1. zapewnienie planowania i dostosowania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości,
 2. koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez Wspólników,
 3. optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen producenta,
 4. prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy,
 5. promowanie zasad uprawy i technologii produkcji korzystnych dla środowiska w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby i krajobrazu i zachowania życia biologicznego.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym owoców i warzyw. W związku z powyższym Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w tym dla uznanych grup producentów owoców i warzyw.

W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części owoców i warzyw Spółka postanowiła skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw.

Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Przepisy unijne i krajowe dotyczące zasad i procedur ubiegania się o dofinansowanie to:

 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dia producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr913/2014 (dz. U. UE L259, z 30.08.2014, str. 2-20);
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. UE L157, z 15.06.2011, str. 1-163 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r., Nr 5, poz. 29);
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190);

Spółka spełniła szereg warunków określonych w ww. przepisach, w szczególności § 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), a mianowicie wycofała ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonała ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczyła je do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności, PCK,) odpowiednim transportem chłodniczym, także uzyskała stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Spółka złożyła odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do właściwego dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy finansowej jaką Spółka może otrzymać określona została w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Pomoc zostaje obliczona jako dopłata za wycofanie owców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek (Tabela XI), dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane z rynku owoce powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego (Tabela XII), dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców (Tabela XIII).

W chwili obecnej Spółka oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego przyznającej Spółce pomoc, o której mowa w.ww. przepisach.

Jednocześnie wskazać należy, że Spółka dostarczyła owoce (jabłka) do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), będących organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz że Spółka posiada w swojej dokumentacji szereg potwierdzeń przekazania owoców na cele działalności pożytku publicznego prowadzonej przez te organizacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie określone w Tabeli XI, (dotyczące płatności do wycofanych owoców) ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie określone w Tabeli XII, (dotyczące płatności do transportu chłodniczego wycofanych owoców) ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 3. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie określone w Tabeli XIII, (dotyczące płatności do sortowania i pakowania wycofanych owoców) ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw zwiększa obrót Spółki w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 4. Czy przekazanie owoców do bezpłatnej dystrybucji wykonywane na warunkach określonych w ww. przepisach podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a Spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy dokonywaniu zakupów (zakup owoców, zakup opakowań, zakup usług transportowych) przeznaczonych na cele bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług...
 5. Czy otrzymane przez Spółkę dofinansowanie otrzymane na warunkach określonych w ww. przepisach jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie nr 5 dotyczące zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

W zakresie podatku od towarów i usług (pytania nr 1-4) tut. organ wydał odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Spółkę dofinansowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Art . 17 ust.1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ww. przepis prawa odsyła do ustawy o finansach publicznych, która definiuje pojęcie środków europejskich określając między innymi, iż środkami europejskimi są środki przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Zdaniem Spółki otrzymane przez nią dofinansowanie spełnia przesłanki do uznania, iż jest to projekt finansowany z udziałem środków europejskich, a zatem otrzymane dofinansowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej – jest prawidłowe;
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych.

Przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika – względnie na jego rachunek – wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Spółka jest uznaną grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopii uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 ze zm.).

Celem działalności Spółki jest:

 1. zapewnienie planowania i dostosowania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości,
 2. koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez Wspólników,
 3. optymalizacja kosztów produkcji oraz ustabilizowanie cen producenta,
 4. prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy,
 5. promowanie zasad uprawy i technologii produkcji korzystnych dla środowiska w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby i krajobrazu i zachowania życia biologicznego.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym owoców i warzyw. W związku z powyższym Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w tym dla uznanych grup producentów owoców i warzyw.

W związku z brakiem możliwości rynkowej sprzedaży części owoców i warzyw Spółka postanowiła skorzystać z wprowadzonych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego programów tymczasowego wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw.

Jak wskazał Wnioskodawca, podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania było wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznacz nenie ich do bezpłatnej dystrybucji.

Spółka spełniła szereg warunków określonych w przepisach dotyczących tymczasowej nadzwyczajnej pomocy, w szczególności § 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), a mianowicie wycofała ze sprzedaży owoce (jabłka), dokonała ich sortowania oraz zapakowania w odpowiednie opakowania wraz z odpowiednimi adnotacjami, dostarczyła je do uprawnionych jednostek organizacyjnych (banków żywności, PCK,) odpowiednim transportem chłodniczym, a także uzyskała stosowne dokumenty potwierdzające bezpłatną dostawę owoców (jabłek) do uprawnionych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Spółka złożyła odpowiedni wniosek o wypłatę pomocy do właściwego dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego, który przeprowadził pozytywną weryfikację złożonego wniosku oraz załączonych dokumentów. Wysokość pomocy finansowej jaką Spółka może otrzymać określona została w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Pomoc zostaje obliczona jako dopłata za wycofanie owców (jabłek) w wysokości 16,98 Euro za 100 kg jabłek (Tabela XI), dopłata do kosztów transportu uzależniona od odległości jednostki organizacyjnej do której dostarczono wycofane z rynku owoce powiększone o dodatek z tytułu transportu chłodniczego (Tabela XII), dopłata do kosztów sortowania i pakowania w wysokości 187,70 Euro za 1 tonę owoców (Tabela XIII). W chwili obecnej Spółka oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej przez właściwego dyrektora oddziału Agencji Rynku Rolnego przyznającej Spółce pomoc, o której mowa w ww. przepisach.

Jednocześnie wskazano, że Spółka dostarczyła owoce (jabłka) do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), będących organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółka posiada w swojej dokumentacji szereg potwierdzeń przekazania owoców na cele działalności pożytku publicznego prowadzonej przez te organizacje.

Odnosząc się do opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że wobec wprowadzenia przez rząd Federacji Rosyjskiej w sierpniu 2014 r. zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Rosji, w tym owoców i warzyw, Unia Europejska wprowadziła mechanizmy finansowe zapewniające możliwość uzyskania nadzwyczajnych tymczasowych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw, w tym dla uznanych grup producentów owoców i warzyw dla złagodzenia skutków nagłego spadku cen w wyniku wprowadzenia embarga rosyjskiego i zamknięcia rynków zbytu określonych artykułów rolnych.

W celu ich realizacji w dniu 1 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22).

W ramach nowych rozwiązań Komisja Europejska przewidziała, że wsparcie będzie rozdysponowane pomiędzy państwa członkowskie w odniesieniu do ilości poszczególnych produktów, w przypadku których miały one duży udział w eksporcie do Federacji Rosyjskiej.

Jednostką odpowiedzialną za kontrole oraz przyznawanie wsparcia z tytułu przeprowadzenia ww. operacji w Polsce jest Agencja Rynku Rolnego (ARR) – jest ona państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) przyjęto rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190).

Agencja w ramach powyższego celu realizuje zadania związane z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r., w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 932/2014, tymczasowa nadzwyczajna pomoc finansowa UE obejmuje działania związane z:

 • wycofaniem z rynku,
 • niezbieraniem plonów,
 • zielonymi zbiorami.

Z obowiązujących przepisów w sprawie udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej wynika, że Spółka otrzymuje/otrzyma pomoc unijną na podstawie złożonego wniosku do ARR, a wypłaty dokonywane są/będą ze środków otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem jednostki ARR jako agencji wykonawczej.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzymuje/otrzyma Spółka w postaci dopłat za wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji w związku z ze złożonym zgłoszeniem do Agencji Rynku Rolnego należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która określa m. in. zakres i zasady działania agencji wykonawczych oraz zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o „środkach europejskich” – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;(...) i
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;.

Należy zauważyć, że ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów pomocowych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie stanowią odrębną część budżetu państwa w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym: „dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa”.

Należy zatem stwierdzić, że opisana w przedmiotowym wniosku pomoc unijna w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej ma charakter środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, którymi zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządza ARR jako krajowa agencja wykonawcza.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia odnośnie uzyskania przychodu z tytułu otrzymanego przez Spółkę dofinansowania należy w przedmiotowej sprawie uwzględnić przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku.

Przechodząc do meritum sprawy należy wskazać, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Stwierdzić zatem należy, że dopłaty za wycofanie owoców i warzyw ze sprzedaży i przeznaczenie ich do bezpłatnej dystrybucji otrzymywane przez Wnioskodawcę jako uprawnionego przedsiębiorcę z ARR korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i stanowią przychód zwolniony z opodatkowania.

Otrzymana przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomoc unijna w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej stanowić będzie przychód podatkowy, który jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółkę dofinansowanie w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej należało uznać za prawidłowe.

Wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało w części za nieprawidłowe wyłącznie z uwagi na to, że podstawą prawną przedmiotowego zwolnienia jest art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie powołany przez Spółkę art. 17 ust. 1 pkt 53 tej ustawy.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została zgodnie z zakresem wyznaczonym sformułowanym do wniosku ORD-IN pytaniem odnośnie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej. Skutki podatkowoprawne wskazanego przez Spółkę dostarczania jabłek do jednostek organizacji pożytku publicznego mogą być przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej, po złożeniu stosownego wniosku ORD-IN w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.