IBPBI/1/415-1160/14/ESZ | Interpretacja indywidualna

Czy osiągnięte dochody uzyskane z tytułu otrzymanej "pomocy" z Agencji Rynku Rolnego w ramach pomocy wspólnotowej, przeznaczonej na sfinansowanie dostarczanych dzieciom owoców warzyw i soków w ramach programu „ ...” są wolne od podatku dochodowego?Czy ww. dochody oraz koszty z nimi związane należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
IBPBI/1/415-1160/14/ESZinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Rynku Rolnego
 2. dotacja
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją programu „ ...”:
  • w 2014 r. – jest prawidłowe,
  • w 2015 r. – jest nieprawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia ww. środków finansowych – jest nieprawidłowe,
 • braku konieczności ujmowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanych środków finansowych oraz wydatków nimi sfinansowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją programu „ ...”.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostarczania owoców, warzyw oraz soków do placówek oświatowych w ramach programu „...”. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Ww. program realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego i polega na bezpłatnym dostarczaniu owoców, warzyw oraz soków do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Ze szkołami zawarto umowy o nieodpłatne dostarczanie owoców, warzyw oraz soków do tychże szkół, celem zmiany nawyków żywieniowych dzieci. Produkty te będą dostarczane do szkół od 6 października 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie trwania tego programu lub po jego zakończeniu można wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o "pomoc" z tytułu realizacji dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół. Zryczałtowana stawka wnioskowanej "pomocy" dla jednej porcji owocowo-warzywnej wynosi 1,60 zł. Wnioskowana kwota stanowi dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem produktów w ramach ww. programu . Możliwa jest sytuacja, że otrzymany ryczałt nie pokryje poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, ze względu na wzrost cen owoców i warzyw. "Pomoc" w programie jest wypłacana na podstawie decyzji wydawanych przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Program, a w konsekwencji również przyznana "pomoc" w ramach tego programu, jest finansowana w 88% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 12% ze środków pochodzących z budżetu krajowego. Szczegółowe zasady ww. programu i przyznawania "pomocy" są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. (poz. 1158).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy osiągnięte dochody uzyskane z tytułu otrzymanej "pomocy" z Agencji Rynku Rolnego w ramach pomocy wspólnotowej, przeznaczonej na sfinansowanie dostarczanych dzieciom owoców warzyw i soków w ramach programu „ ...” są wolne od podatku dochodowego...

Czy ww. dochody oraz koszty z nimi związane należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane w ramach pomocy wypłacanej przez Agencję Rynku Rolnego w ramach programu „ ...” są zwolnione od podatku dochodowego, a decyzje o otrzymanej "pomocy" oraz faktury VAT dokumentujące zakup owoców i warzyw dotyczących programu nie powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca z otrzymanej dotacji finansował nabycie lub wytworzenie ww. składników majątku.

Zauważyć jednakże należy, że od 1 stycznia 2015 r. brzmienie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy zostało zmienione ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z nowym brzemieniem ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (dodanym ww. ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zatem z ww. przepisów wynika, że kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie stanowią przychodu z tej działalności.

Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają jednak ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 633 ze zm.), Agencja jest państwową osobą prawną. W myśl art. 8 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, przychodami agencji są m.in. środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych. Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z tych funduszy.

W myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Stosownie do art. 127 ust. 1 pkt 1 li. d) ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b.

Przy czym zauważyć należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.Urz.UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz.UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W myśl art. 19a ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868), w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" ustanowionego zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz.UE.L. 2013 Nr 347 str. 671), rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 traci moc (...) Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia oraz do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z tabelą korelacji art. 103ga, o którym mowa w art. 19a ww. ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw (...) znajduje swój odpowiednik w art. 23 ww. rozporządzenia nr 1308/2013.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. rozporządzenia, przyznaje się pomoc unijną na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych, o których mowa w art. 22, produktów pochodzących z sektorów owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz bananów oraz pokrycie niektórych związanych z nim kosztów logistyki i dystrybucji, sprzętu, promocji, monitorowania, ewaluacji i środków towarzyszących. Pomoc unijna, o której mowa w ust. 1, jest przydzielana poszczególnym państwom członkowskim na podstawie obiektywnych kryteriów opartych na wielkości procentowej dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat. Państwa członkowskie uczestniczące w programie corocznie składają wnioski o pomoc unijną na podstawie swoich strategii, o których mowa w ust. 2 (art. 23 ust. 5 ww. rozporządzenia).

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „ ...” (Dz.U. z 2014 r., poz. 1158), program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, oraz dzieciom odbywającym w roku szkolnym 2014/2015 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jabłek, gruszek, truskawek, borówek amerykańskich, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, w okresie od dnia:

 1. 6 października 2014 r. do dnia 13 lutego 2015 r.;
 2. 2 lutego 2015 r. do dnia 19 czerwca 2015 r.

Stosownie do treści § 8 ust. 1 cyt. rozporządzenia, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi umieszczonymi na liście szkół podstawowych, o których mowa w § 6 ust. 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze (§ 10 ust. 1 ww. rozporządzenia). Przy czym w myśl § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,60 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Z powyższych przepisów wynika, że środki otrzymywane przez zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw od Agencji Rynku Rolnego pochodzą zarówno z budżetu państwa, jak również z Unii Europejskiej. Kwota dopłaty jest zryczałtowana, a wysokość pomocy zależy, od ilości dostarczonych do placówki oświatowej owoców i warzyw.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostarczania owoców, warzyw oraz soków do placówek oświatowych w ramach programu „ ...”. Ww. program realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego i polega na bezpłatnym dostarczaniu owoców, warzyw oraz soków do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Ze szkołami zawarto umowy o nieodpłatne dostarczanie owoców, warzyw oraz soków do tychże szkół, celem zmiany nawyków żywieniowych dzieci. Produkty te będą dostarczane do szkół w okresie od 6 października 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie trwania tego programu lub po jego zakończeniu można wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o "pomoc" z tytułu realizacji dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół. Program, a w konsekwencji również przyznana "pomoc" w ramach tego programu, jest finansowana w 88% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 12% ze środków pochodzących z budżetu krajowego.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o pomoc do Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) i otrzyma ww. pomoc przed 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego pomoc ta będzie stanowić przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako przychód zwolniony, środki te nie będą podlegać ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W związku z powyższym podstawą zwolnienia od opodatkowania ww. środków finansowych nie będzie powołany w stanowisku Wnioskodawcy art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o pomoc do Agencji Rynku Rolnego i otrzyma ww. pomoc po 1 stycznia 2015 r. to otrzymane środki pieniężne nie będą w ogóle stanowić przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również te środki nie będą podlegać ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych, które nie stanowią przychodu podatkowego (dot. środków otrzymanych w 2015 r.), albo podlegają zwolnieniu od opodatkowania (dot. środków otrzymanych w 2014 r.), jest brak możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które w wyniku otrzymania ww. środków zostają podatnikowi zwrócone. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Stosownie natomiast do art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Wobec powyższego, w takim zakresie w jakim otrzymane dofinansowanie pokrywa poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z realizacją wskazanego we wniosku Programu, wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, wydatki te nie podlegają również ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją programu „ ...”:
  • w 2014 r. – jest prawidłowe,
  • w 2015 r. – jest nieprawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia ww. środków finansowych – jest nieprawidłowe,
 • braku konieczności ujmowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanych środków finansowych oraz wydatków nimi sfinansowanych – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.