Agencja Rynku Rolnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Agencja Rynku Rolnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
gru

Istota:

Czy dotacja na program „Owoce w szkole” uzyskana z Agencji Rynku Rolnego podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy koszty uzyskania przychodu związane z rozliczaniem dotacji na program „Owoce w szkole” powinny być ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Fragment:

Agencja Rynku Rolnego nie podpisuje umów z placówkami, to dostawca ma obowiązek zapewnić uczniom i przedszkolom codzienny dostęp do owoców i warzyw o ściśle określonych w ustawie parametrach i dopiero wówczas Wnioskodawca może wystąpić o dopłatę. Oznacza to, że dopłaty nie są bezwarunkowo obligatoryjne. To Wnioskodawca jako dostawca zawiera umowy dostaw z placówkami szkolnymi, zakupuje od dostawców warzywa i owoce określone w rozporządzeniach Agencji Rynku Rolnego, odpowiada za organizację magazynu i przechowywania zakupionych towarów, organizuje dostawy, zatrudnia pracowników. Wszystkie te czynności są wykonywane dla zapewnienia ciągłości i dochodowości działalności gospodarczej bez względu za źródło pochodzenia przychodów oraz formę ich opodatkowania. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o pomoc do Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) i otrzymał ww. pomoc po dniu 1 stycznia 2015 roku to otrzymane środki pieniężne nie będą w ogóle stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
23
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej przez Spółkę za pośrednictwem ARR pomocy unijnej w ramach udzielenia nadzwyczajnego wsparcia producentom owoców lub warzyw poszkodowanym w wyniku wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Fragment:

Jednostką odpowiedzialną za kontrole oraz przyznawanie wsparcia z tytułu przeprowadzenia ww. operacji w Polsce jest Agencja Rynku Rolnego (ARR) – jest ona państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą. Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) przyjęto rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190). Agencja w ramach powyższego celu realizuje zadania związane z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r., w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014.

2015
6
lut

Istota:

Czy osiągnięte dochody uzyskane z tytułu otrzymanej "pomocy" z Agencji Rynku Rolnego w ramach pomocy wspólnotowej, przeznaczonej na sfinansowanie dostarczanych dzieciom owoców warzyw i soków w ramach programu „ ...” są wolne od podatku dochodowego?Czy ww. dochody oraz koszty z nimi związane należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Fragment:

Ww. program realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego i polega na bezpłatnym dostarczaniu owoców, warzyw oraz soków do szkół podstawowych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Ze szkołami zawarto umowy o nieodpłatne dostarczanie owoców, warzyw oraz soków do tychże szkół, celem zmiany nawyków żywieniowych dzieci. Produkty te będą dostarczane do szkół w okresie od 6 października 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. W trakcie trwania tego programu lub po jego zakończeniu można wystąpić do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o "pomoc" z tytułu realizacji dostaw owoców, warzyw oraz soków do szkół. Program, a w konsekwencji również przyznana "pomoc" w ramach tego programu, jest finansowana w 88% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 12% ze środków pochodzących z budżetu krajowego. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o pomoc do Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) i otrzyma ww. pomoc przed 31 grudnia 2014 r. za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego pomoc ta będzie stanowić przychód z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
27
sty

Istota:

Należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) pomoc stanowi przychód z prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Agencja Rynku Rolnego udzielała dopłat zatwierdzonych przez oddziały terenowe wnioskodawcom w ramach przyjętej procedury, zawartej w dokumencie „ Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. ” Agencja Rynku Rolnego nie podpisuje z podmiotami realizującymi program „ Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ” umów dotyczących realizacji programu. Firmę Wnioskodawca założył w dniu 30 października 2006 r., wniosek o zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych i otrzymał zatwierdzenie do uczestnictwa w tym programie. Na tej podstawie Wnioskodawca realizuje dostawy mleka do szkół i występuje z wnioskami o dopłaty do mleka i przetworów mlecznych. Dopłaty do mleka i przetworów mlecznych Wnioskodawca otrzymuje od momentu rozpoczęcia dostaw aż do chwili obecnej. Będzie je również otrzymywać do końca 2012 r. Zakup mleka był i jest finansowany dotacjami z ARR oraz dochodami z innych źródeł. Przykład: mleko kupowane w miesiącach wrzesień-październik finansowane jest ze źródeł własnych. Agencja Rynku Rolnego wypłaca dopłatę krajową w ciągu trzech miesięcy, a dopłatę z UE w ciągu czterech miesięcy od złożenia wniosku o dopłatę za wskazany okres rozliczeniowy, czyli w praktyce w styczniu-lutym kolejnego roku.

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?

Fragment:

Mechanizmem administruje Agencja Rynku Rolnego. Przewiduje on wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej z UE dla tych producentów cukru, którzy zdecydowali się zaprzestać lub ograniczyć produkcję. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także plantatorzy buraka cukrowego, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka i złożyli do Agencji Rynku Rolnego wnioski o pomoc restrukturyzacyjną. Celem przyznanej pomocy jest zrekompensowanie strat poniesionych w wyniku procesu restrukturyzacji podmiotom z sektora cukrowniczego. Producenci cukru otrzymali środki od Agencji Rynku Rolnego. Plantatorzy należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymali za pośrednictwem producentów cukru. W piśmie z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 13.11.2009 r.) Spółka wskazała, iż należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymała za pośrednictwem producenta cukru w dniu 17.08.2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23... Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej jest dochodem z działalności rolniczej... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie pierwsze.

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 oraz czy ww. pomoc jest dochodem z działalności rolniczej?

Fragment:

Mechanizmem administruje Agencja Rynku Rolnego. Przewiduje on wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej z UE dla tych producentów cukru, którzy zdecydowali się zaprzestać lub ograniczyć produkcję. Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnieni są także plantatorzy buraka cukrowego, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji utracili prawo do uprawy i dostawy buraka i złożyli do Agencji Rynku Rolnego wnioski o pomoc restrukturyzacyjną. Celem przyznanej pomocy jest zrekompensowanie strat poniesionych w wyniku procesu restrukturyzacji podmiotom z sektora cukrowniczego. Producenci cukru otrzymali środki od Agencji Rynku Rolnego. Plantatorzy należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymali za pośrednictwem producentów cukru. W piśmie z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 13.11.2009 r.) Spółka wskazała, iż należną pomoc restrukturyzacyjną otrzymała za pośrednictwem producenta cukru w dniu 17.08.2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23... Czy otrzymana przez Spółkę kwota pomocy restrukturyzacyjnej jest dochodem z działalności rolniczej... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie drugie.

2011
1
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem dopłat krajowych do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych

Fragment:

Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego będzie korzystać z dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „ Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ”. Posiada świadectwo rejestracji w Agencji Rynku Rolnego oraz informację o zatwierdzeniu uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych oraz o wpisie do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, z informacją, że może się ubiegać o dopłaty od października 2008r. Kwota należna z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat rozliczana jest przez właściwy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. Będzie korzystać zarówno z dopłat krajowych jak i unijnych. W ramach programu „ Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych ” uczniowie mogą otrzymywać mleko bez dodatków smakowych – bezpłatnie lub inne przetwory mleczne po dodatkowo obniżonej cenie. Dopłatą krajową objęte są produkty, dla których zostały ustalone ceny maksymalne w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 (Dz.

2011
1
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem dopłat unijnych do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych

Fragment:

Za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego będzie korzystać z dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki rolnej „ Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ”. Posiada świadectwo rejestracji w Agencji Rynku Rolnego oraz informację o zatwierdzeniu uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych oraz o wpisie do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, z informacją, że może się ubiegać o dopłaty od października 2008r. Kwota należna z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach mechanizmu dopłat rozliczana jest przez właściwy Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. Będzie korzystać zarówno z dopłat krajowych jak i unijnych. Aby otrzymać dopłatę unijną mleko i przetwory mleczne dostarczane w ramach mechanizmu powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 i rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności wymagania dotyczące przygotowania ww. produktów w zatwierdzonym zakładzie oraz umieszczenia na opakowaniach znaku identyfikacyjnego określonego w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2011
1
lip

Istota:

Refundacje wywozowe związane z eksportem mięsa i jego przetworów poza terytorium Unii Europejskiej nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Są one wolne od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy.

Fragment:

(...) Agencja Rynku Rolnego - art. 11 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702). Mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1507 ze zm.) wydanego na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 ze zm.) Agencji tej przyznano akredytację jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W treści § 2 pkt 2 tego rozporządzenia, jako zadanie wykonywane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, objęte zakresem akredytacji, wskazano administrowanie obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich. A zatem, Agencja Rynku Rolnego – jako agencja rządowa, będąca jednocześnie agencją płatniczą w rozumieniu przepisów o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej – wypłacając Wnioskodawcy refundacje wywozowe związane z wywozem mięsa i jego przetworów poza terytorium Unii Europejskiej, wydatkuje otrzymane na ten cel środki z budżetu państwa.

2011
1
cze

Istota:

Czy dopłaty te wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego, finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, z budżetu Państwa oraz z Funduszu Promocji mleczarstwa są dochodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), wskazującym, iż zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a, 47c, 111, 114, 116, 122, 125 i 129 ustawy o podatku dochodowym oraz czy przepisy te stosuje się odpowiednio dla podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?.

Fragment:

Za dostarczone mleko podatniczka otrzymuje dopłatę z Agencji Rynku Rolnego, która finansowana jest z trzech źródeł: Funduszu Promocji Mleczarstwa dla mleka dostarczanego do przedszkoli i gimnazjów wypłacana przez ww. Agencję, pomocy Unii Europejskiej, wypłacana przez ww. Agencję, Dopłaty Krajowej – pochodzącej z budżetu Państwa, która pokrywa koszt zakupu mleka dostarczanego do szkół podstawowych, wypłacana przez ww. Agencję. Reasumując, Agencja Rynku Rolnego dopłaca wnioskodawczyni do zakupu mleka ze środków: krajowych pochodzących z budżetu państwa, pochodzących z pomocy wspólnotowej Unii Europejskiej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych oraz w związku z dostarczaniem mleka do przedszkoli i gimnazjów, Funduszu Promocji Mleczarstwa, gdzie pieniądze pochodzą z dochodów Agencji pozyskanych od mleczarzy i są przeznaczone również na promocję picia mleka. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dopłaty wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego, finansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, z budżetu Państwa oraz z Funduszu Promocji mleczarstwa są dochodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j.