IBPB-1-2/4510-336/16/BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku przeksięgowania z rachunku bankowego „fundusz operacyjny” na rachunek bankowy obrotowy Spółki pozostałych niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz składek członkowskich Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 24 maja, 8 i 21 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu:

 • przekazania pozostałości środków finansowych funduszu operacyjnego pochodzących z dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek obrotowy Spółki,
 • przekazania pozostałości środków finansowych funduszu operacyjnego pochodzących ze składek członkowskich na rachunek obrotowy Spółki

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu:

 • przekazania pozostałości środków finansowych funduszu operacyjnego pochodzących z dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek obrotowy Spółki,
 • przekazania pozostałości środków finansowych funduszu operacyjnego pochodzących ze składek członkowskich na rachunek obrotowy Spółki.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 12 maja i 1 czerwca 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4510-336/16/BD wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełniana. Uzupełnienia dokonano 24 maja, 8 i 21 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa Producentów Owoców Sp. z o.o. utworzona została na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 58).

Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Organizacje producentów mogą tworzyć fundusz operacyjny (tzw. fundusz specjalny), który wykorzystywany jest wyłącznie do finansowania programów operacyjnych.

Spółka utworzyła taki fundusz, który powstał ze składek członków grupy oraz dotacji ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym. Spółka wykorzystywała je od 2012 r., do finansowania wydatków na środki trwałe finansowane z tego funduszu w ramach zatwierdzonego przez ARiMR programu operacyjnego.

Wnioskodawca nie zamierza dokonywać już zakupów środków trwałych z tego funduszu i zakłada jego likwidację.

W uzupełnieniu wniosku z 24 maja 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 17 pkt 21 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 21) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, wpłacone przez członków Grupy składki w dniu wpłaty zwiększały środki na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu operacyjnego, a z drugiej strony zostały odniesione na zwiększenie tego funduszu.

Natomiast w uzupełnieniu wniosku z 21 czerwca 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował, że składki członków grupy w momencie ich otrzymania nie zostały rozpoznane jako przychody podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeksięgowania pozostałego niewykorzystanego salda z konta „85” na pozostałe przychody „76” i równolegle przekazania środków z rachunku bankowego „fundusz operacyjny” na rachunek bankowy obrotowy - Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy od kwoty przekazanego funduszu operacyjnego będzie należny pod datą przeznaczenia pozostałości funduszu i przekazania jego równowartości na rachunek bankowy służący do finansowania bieżącej działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określone zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą:

 1. gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
 2. dział specjalny produkcji rolnej

-mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy, grupa producentów rolnych, zwana dalej „grupą”, prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

 1. została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej „produktem”, lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,
 2. działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem założycielskim”, spełniających wymagania określone w art. 4,
 3. żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
  1. przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
   • na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
   • w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
  2. gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy,
 4. coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 5. określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,
 6. każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
 7. każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i lit. b) ustawy 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 58 ze zm.), w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na:

 • pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,
 • pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Zatem obsługa wsparcia finansowego grup producentów odbywa się w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że w świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Z danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Grupą Producentów Owoców działającą na postawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Spółka utworzyła fundusz operacyjny, który powstał z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz składek członków Grupy. Środki funduszu gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatkowe na finansowanie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przyszłości, Wnioskodawca planuje przekazać pozostałe środki funduszu operacyjnego na rachunek bankowy obrotowy Spółki.

Odnosząc powołane przepisy do danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że otrzymana przez Spółkę pomoc finansowa od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co do zasady, stanowi jej przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie, przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, a nie jak wskazał Wnioskodawca z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Powyższa regulacja odnosi się tylko do kwot, w których przekazywaniu agencje pośredniczą, a które już przy przekazywaniu ich z budżetu państwa zostały przeznaczone na określony cel. Ponadto podkreślić należy, że zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dochody podatników z określonego w tym przepisie źródła są wolne od podatku dochodowego bez względu na ich późniejszy sposób przeznaczenia. Zatem bez znaczenia dla omawianego zwolnienia przedmiotowego ma fakt, że Spółka pozostałe otrzymane środki pomocowe zamierza przelać na rachunek bankowy obrotowy Spółki, służący do finansowania bieżącej działalności, gdyż dotacja ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Tym samym, całe dofinansowanie otrzymane przez Spółkę od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęte jest ww. regulacją i nie rodzi skutków podatkowych w momencie przeksięgowania pozostałych środków na rachunek bieżący Spółki.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do składek wpłacanych przez członków Grupy na utworzenie funduszu operacyjnego, którego pozostałość zostanie następnie przekazana na bieżącą działalność Spółki, należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, składki te winny być uznane za przychód podatkowy w momencie ich otrzymania i wpływać na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast ich późniejsze przeksięgowanie z Funduszu Operacyjnego na rachunek bankowy obrotowy nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

W związku z powyższym, w sytuacji przekazania pozostałości środków funduszu operacyjnego pochodzących ze składek członkowskich, na rachunek obrotowy Spółki nie powstanie przychód podatkowy, gdyż przychód ten powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę już w momencie otrzymania tych środków, a nie w związku z przekazaniem pozostałości środków na rachunek bankowy obrotowy Spółki.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie również należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.