Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
cze

Istota:

Czy przychody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie kosztów zbiórki i transportu oraz unieszkodliwiania padłych sztuk bydła należy zakwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej ?

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, iż uzyskuje przychody ze środków pomocowych w postaci dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła czy trzody chlewnej. Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że przyjmując działalność rolniczą za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie środków pomocowych w postaci dopłat od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwiania padłych sztuk hodowanego bydła, wspierających działalność rolniczą w gospodarstwach rolniczych, za przychody z tej właśnie działalności rolniczej. W istocie bowiem są one dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki te są kierowane do gospodarstw rolnych i mają ścisły związek z działalnością prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a tym samym wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego. Tak więc, otrzymane przychody, z tytułu pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pokrycie częściowo lub w niektórych przypadkach całkowitych kosztów zbioru i transportu oraz unieszkodliwienia padłych sztuk bydła należy traktować jako przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego.

2017
20
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania środków finansowych otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z tych środków.

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U z 2016 r., poz. 2259 ze zm.), państwową osobą prawną jest agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w szczególności: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR z kolei działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1512 ze zm., dalej: „ uAR ”) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 1 uAR, nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm., dalej: „ ufinp ”), ustawa określa zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych. Zgodnie z art. 18 ufinp, agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, o której mowa w art. 18, oraz statut (art. 19 ufinp).

2017
12
wrz

Istota:

Czy przyznana pomoc jest objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U z 2016 r., poz. 2259 ze zm.), państwową osobą prawną jest agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w szczególności: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR z kolei działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1512 ze zm., dalej: „ uAR ”) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.). W myśl art. 3 ust. 1 uAR nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm., dalej: „ ufinp ”), ustawa określa zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych. Zgodnie z art. 18 ufinp, agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, o której mowa w art. 18, oraz statut (art. 19 ufinp).

2016
28
cze

Istota:

Czy w przypadku przeksięgowania z rachunku bankowego „fundusz operacyjny” na rachunek bankowy obrotowy Spółki pozostałych niewykorzystanych środków pochodzących z dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz składek członkowskich Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej kwoty?

Fragment:

Spółka utworzyła fundusz operacyjny, który powstał z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz składek członków Grupy. Środki funduszu gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatkowe na finansowanie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przyszłości, Wnioskodawca planuje przekazać pozostałe środki funduszu operacyjnego na rachunek bankowy obrotowy Spółki. Odnosząc powołane przepisy do danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że otrzymana przez Spółkę pomoc finansowa od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co do zasady, stanowi jej przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie, przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, a nie jak wskazał Wnioskodawca z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Powyższa regulacja odnosi się tylko do kwot, w których przekazywaniu agencje pośredniczą, a które już przy przekazywaniu ich z budżetu państwa zostały przeznaczone na określony cel. Ponadto podkreślić należy, że zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dochody podatników z określonego w tym przepisie źródła są wolne od podatku dochodowego bez względu na ich późniejszy sposób przeznaczenia.

2014
13
lis

Istota:

Możliwość nie uznania za przychód podatkowy, otrzymanych w 2012 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, środków finansowych przeznaczonych na nabycie ciągnika.

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą stanowić przychód z działalności gospodarczej... Zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie są zaliczane do przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2014
22
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca otrzymaną od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zaksięgować w pozostałe przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Fragment:

Pozostała pomoc zostanie wypłacona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po dokonaniu realizacji zakupu trzeciego środka trwałego (koparko-ładowarki). W piśmie z dnia 11 sierpnia 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał że: w dniu 15 października 2013 r. nabył trzeci środek trwały - koparko-ładowarkę w ramach realizacji operacji programu, na podstawie faktury VAT nr ..../ wartość netto 235 000,00 zł. Podatek od towarów i usług został odliczony w deklaracji VAT-7 za październik 2013 r.; w dniu 2 stycznia 2014 r. zatrudnił 2 pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy o pracę, na pełny etat, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; w dniu .... 2014 r. otrzymał drugą część pomocy od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy .... w wysokości 68 210,00 zł; otrzymanej pomocy, łącznie w wysokości 165 460 zł, nie zaksięgował do pozostałych przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz nie naliczył podatku dochodowego; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła z Nim (...)

2014
11
wrz

Istota:

Czy dochód ze środków uzyskanych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach tzw. małych projektów jest wolny od podatku jako dotacja otrzymana ze środków Unii Europejskiej (dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), a jeżeli nie to czy dochód ten jest wolny od podatku jako przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „ Agencją ”, akredytowana na podstawie przepisów odrębnych jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634 ze zm.), Agencja jest państwową osobą prawną. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8. Z kolei ust. 1 art. 4 tej ustawy stanowi, że zadaniem Agencji jest m.in. wspieranie realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2014
15
cze

Istota:

Czy otrzymana dotacja podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też od otrzymanej dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o której mowa w ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 98, poz. 634 ze zm.) Agencja jest państwową osobą prawną. Jak wynika z art. 21 ust. 2 pkt 1 i 3 tej ustawy, przychodami Agencji są środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych oraz inne przychody. Zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Dz.Urz. UE L 277 z 21 października 2005 r., str. 1, oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy (...)

2013
20
sie

Istota:

Czy od dotacji unijnych uzyskanych na współfinansowanie utworzenia placu zabaw Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „ Agencją ”, akredytowana na podstawie przepisów odrębnych jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634 ze zm.), Agencja jest państwową osobą prawną. Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, Agencja realizuje zadania wymienione w ust. 1 zwłaszcza przez finansowanie lub udział w finansowaniu - w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8. Z kolei ust. 1 art. 4 tej ustawy stanowi, że zadaniem Agencji jest m.in. wspieranie realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

2013
30
lip

Istota:

W jaki sposób - mając na uwadze treść artykułu 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz fakt, że płatność z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wskazuje w jakich częściach przekazana pomoc publiczna dotyczy zakupu poszczególnych maszyn rolniczych - wydzielić z odpisów amortyzacyjnych, stosowanych dla zakupionych trzech środków trwałych, taką ich część, która jest łącznie równa kwotowo płatności otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Fragment:

Po zakupie ww. sprzętu objętego amortyzacją - zgodnie z umową przyznania pomocy - Wnioskodawca złożył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o płatność, na podstawie którego Agencja dokonała zwrotu części wydatków poniesionych na zakup sprzętu, tj. refundacji części poniesionych kosztów. Na zakup sprzętu Wnioskodawca wydał łącznie 209.400 zł netto (ciągnik - 152.000 zł netto, opryskiwacz przyczepiany - 11.900 zł netto, prasa zwijająca - 45.500 zł netto). Wnioskodawca otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatność w wysokości 95.718,26 zł brutto. Dokonując płatności Agencja nie wskazała w jakiej części płatność dotyczy zakupu poszczególnych maszyn (ciągnik, opryskiwacz, prasa zwijająca). Wnioskodawca otrzymał z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie potwierdzające, że otrzymana pomoc publiczna w wysokości 95.718,26 zł brutto stanowi pomoc de minimis, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W zaświadczeniu tym nie wskazano w jakiej części otrzymana pomoc publiczna dotyczy zakupu poszczególnych maszyn (ciągnik, opryskiwacz, prasa zwijająca).