Agencja Mienia Wojskowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Agencja Mienia Wojskowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
sty

Istota:

Czy otrzymywane w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. świadczenie mieszkaniowe jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana jako płatnik do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych żołnierzom świadczeń wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Agencja ta utworzona zatem została w celu realizacji zadań państwa, tj. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, nabywania lokali mieszkalnych i innych nieruchomości a także ich sprzedaży, dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego WAM, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe.

2012
27
wrz

Istota:

Czy dochód otrzymywany przez Wnioskodawcę w formie świadczenia mieszkaniowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlega opodatkowaniu ?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa”. Agencja jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej (art. 8 ust. 3 ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż od dnia 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., zgodnie z art. 48d ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, Wnioskodawca pobierał świadczenia mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która od początku powstania jest agencją rządową, natomiast od 1 stycznia 2012 r. jest także agencją wykonawczą.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku VAT dla budynków mieszkalnych należących do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Fragment:

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - według treści ust. 12a powołanego artykułu - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Stosownie do art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Według art. 41 ust. 12c powołanej ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

2011
1
kwi

Istota:

1.Czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego) stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.Czy amortyzacja mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, o jakim mowa w art. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 13.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego) stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,2.czy amortyzacja mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, o jakim mowa w art. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Agencja Mienia Wojskowego powołana została ustawą z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2004r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.). Agencja Mienia Wojskowego należy do kategorii jednostek organizacyjnych określanych jako państwowe osoby prawne. Przyznanie Agencji osobowości prawnej oznacza, że jest ona odrębnym od Skarbu Państwa podmiotem prawa działającym przez własne organy. Agencja Mienia Wojskowego wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz państwa w stosunku do mienia powierzonego, którego właścicielem jest nieprzerwanie Skarb Państwa (art. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 6 ww. ustawy).

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje odliczenie od podatku z tytułu wykupu od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (kwatery) mieszkania wraz z częścią przynależnej działki?

Fragment:

(...) w takim budynku od gminy albo od osoby , która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, 5) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, 6) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne albo wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu. Z załączonego do wniosku pisma (protokół nr 4/33 z dnia 14.05.1999r.) wynika, iż wydatek poniesiony na wykup mieszkania (kwatery) dokonany był na rynku wtórnym i nie podlegał odliczeniu od podatku z tytułu " dużej ulgi budowlanej" - zgodnie z wyżej cytowanym art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Stąd też wydatki ponoszone na wykup mieszkania (kwatery) nie są objęte wspomnianą ulgą podatkową. Z powyższego wynika, że nie może Pan skorzystać z ulgi na wykup mieszkania będącego we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, bowiem przepisy ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych nie przewidują możliwości takiego odliczenia. Jednocześnie tut.organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pana, wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.