Agencja celna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencja celna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
lip

Istota:

W zakresie uznania transakcji dostawy płyt dla niemieckiego kontrahenta za eksport na podstawie dokumentów otrzymanych bezpośrednio od agencji celnej oraz dokonania korekty podatku w bieżącej deklaracji podatkowej.

Fragment:

W świetle powyższego, przedstawiona transakcja stanowiłaby eksport i na podstawie art. 41 ust. 4 i ust. 11, pod warunkiem otrzymania bezpośrednio z agencji celnej dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE art. 41 ust. 6/ i G. Marek G. wówczas ma prawo do zastosowania stawki 0% w terminie określonym w art. 41 ust. 6 lub ust. 7 ustawy o VAT. W przypadku otrzymywania tego dokumentu od zleceniodawcy zastosowana stawka powinna wynosić 23%, ponieważ jest wątpliwość co do zachowania autentyczności dokumentu. Ad. 2. Dokonana ewentualnie korekta pierwotnej faktury VAT będzie musiała zostać uwzględniona w deklaracji za okres w którym G. otrzyma komplet dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w art. 2 ust. 8 i 41 ustawy o podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w zakresie uznania transakcji dostawy płyt dla niemieckiego kontrahenta za eksport na podstawie dokumentów otrzymanych bezpośrednio od agencji celnej oraz prawidłowe w zakresie dokonania korekty podatku w bieżącej deklaracji podatkowej. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2012
18
sie

Istota:

Art. 33a ustawy umożliwia podatnikowi korzystającemu z usług agencji celnej, która to posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego, rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 08.03.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rozliczenia podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej przez podatnika, korzystającego z usług agencji celnej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. prowadząc działalność gospodarczą dokonuje importu towarów korzystając z usług agencji celnej. Agencja celna, która współpracuje ze spółką posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego. Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagane przez prawo formalności wynikające z treści art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535) i zamierza rozliczać kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przepis art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535) umożliwia podatnikowi korzystającemu z usług agencji celnej, która to posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów...

2012
22
lut

Istota:

O ile ustanowiony przez Wnioskodawcę przedstawiciel bezpośredni (w rozumieniu przepisów celnych) jest skutecznie umocowany (na podstawie stosownego oświadczenia woli Wnioskodawcy) do odbioru dokumentu celnego (SAD), to moment otrzymania tego dokumentu przez przedstawiciela, jest równoznaczny (w sensie prawnym) z otrzymaniem go przez Wnioskodawcę. Zatem Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymał agent celny, występujący w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.

Fragment:

Zubrzycki, Leksykon VAT 2000, Oficyna Wydawnicza – Unimex, Wrocław 2000, str. 475-476). (...) Przepis art. 253 Kodeksu celnego stanowi podstawę prawną do udzielenia przedstawicielstwa, uprawniającego do odbioru dokumentu SAD przez podmiot upoważniony np. agencję celną. Skarżąca udzielając upoważnienia w formie przedstawicielstwa bezpośredniego Agencji Celnej „ G. ” postąpiła zgodnie z wyżej przedstawionymi wymogami Kodeksu celnego, nie można więc przypisać nieważności temu upoważnieniu, mimo że oparte zostało na regulacji odrębnej od Kodeksu cywilnego. Odebranie więc dokumentu SAD przez bezpośredniego przedstawiciela, ustanowionego na podstawie przepisów prawa celnego, wywołuje takie skutki jak odbiór powyższego dokumentu przez stronę. Art. 19 ustawy o VAT nie zawiera odrębnej regulacji w tym zakresie i brak jest podstaw prawnych do nierespektowania skutków prawnych czynności dokonanych według przepisów prawa celnego.(...)” Wyrok NSA z 29 marca 2000 r., sygn. akt SA/Bk 128/99: „(...) Przy imporcie towaru Agencja Celna C.H. załatwiała jako pełnomocnik Spółdzielni wszelkie formalności w Urzędzie Celnym, w którym otrzymała jeden egzemplarz karty SAD 3/8 przeznaczonej dla importera, a więc był to oryginalny dokument, którym Spółdzielnia winna się posłużyć przy rozliczaniu podatku VAT. Skoro egzemplarz ten został utracony, to jedyną możliwością było wystawienie „ duplikatu ” przez Agencję, albowiem (jak stwierdza organ podatkowy) urząd celny wystawia samokopiujące karty SAD tej samej treści, lecz pozostawia w swoim urzędzie kartę SAD oznaczoną nr 1/6, a więc nie przeznaczoną dla importera.

2011
1
paź

Istota:

Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymała agencja celna występująca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku nieobniżenia podatku należnego w terminie wskazanym wyżej, Spółka może dokonać tego obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Fragment:

Wnioskodawca traktuje przekazane dokumenty w formie pliku .xml jako dokumenty celne, upoważniające go do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów w miesiącu otrzymania lub dwóch kolejnych (podatek VAT rozliczany jest w okresach miesięcznych), przyjmując za datę otrzymania dokumentu datę przekazania przez agencję celną pliku w formacie .xml do systemu informatycznego Spółki. Wydruki dokumentów PZC dokonywane są z systemu informatycznego Wnioskodawcy. Datę otrzymania danego pliku potwierdza system informatyczny Spółki w formie dokumentu potwierdzającego tzw. fiszki dokumentu. Nadto Spółka wskazała, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a upoważnienie udzielone agencji celnej ma charakter bezpośredni. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów, należy stwierdzić, że o ile agencja celna – ustanowiona przez Wnioskodawcę jako przedstawiciel bezpośredni (w rozumieniu przepisów celnych) - jest skutecznie umocowana, na podstawie stosownego oświadczenia woli Wnioskodawcy, do pobrania „ Poświadczenia zgłoszenia celnego ”, to moment pobrania tego dokumentu przez przedstawiciela jest równoznaczny (w sensie prawnym) z otrzymaniem go przez Wnioskodawcę. Reasumując, Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego (PZC), w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymała agencja celna występująca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku, gdy formalności związane z eksportem towarów dokonuje Wnioskodawca i posiada on w związku z tym dokumenty eksportowe na których figuruje jako nadawca/eksporter mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim w rozumieniu ustawy o VAT?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży towarów na rzecz podmiotów spoza Unii Europejskiej, załatwia wszelkie formalności związane z procedurą ich wywozu (w jego imieniu i na jego rzecz formalności tych dokonuje upoważniona agencja celna). W dokumentach eksportowych Zainteresowany występuje jako nadawca/eksporter, zatem na niego, jako na eksportera wystawiane są dokumenty celne i to on obciążony jest kosztami zgłoszenia. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy formalności związane z eksportem dokonywane są w imieniu i na rzecz sprzedawcy (Wnioskodawcy) przez upoważnioną agencje celną i w dokumentach celnych figuruje on jako eksporter, sprzedaż taka spełnia definicję eksportu bezpośredniego w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy przedsiębiorcy nabywający samochody osobowe w krajach Unii Europejskiej celem ich późniejszej odsprzedaży mogą być reprezentowani w zakresie podatku akcyzowego przed organami celnymi przez agentów celnych, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.)?

Fragment:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest między innymi handel samochodami osobowymi, nabywający takie samochody w innym państwie członkowskim z przeznaczeniem do swojej działalności może udzielić pełnomocnictwa agencji celnej, z której ramienia wykonują czynności agenci celni, którzy zdali egzamin uzupełniający w zakresie przepisów dotyczących poboru akcyzy do reprezentowania go przed organem celnym, tzn. do sporządzania deklaracji AKC-U, podpisania jej oraz odbierania na jej podstawie potwierdzenia zapłaty akcyzy. Agenci celni, którzy zdali egzamin mogą również prowadzić inne sprawy z zakresu akcyzy działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Art. 17 ust. 1 i ust. 2 wymienia krąg osób, które mogą być pełnomocnikiem podatnika w przypadku, jeśli postępowanie dotyczy towaru, którego ilość lub rodzaj wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej. Krąg ten jest zamknięty. Wobec powyższego ani agencja celna, ani agenci celni, którzy nie zdali egzaminu nie mogą reprezentować przed organami celnymi przedsiębiorców nabywających samochody osobowe z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. Należy dodać, że analogiczna sytuacja ma miejsce przy reprezentowaniu przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest nabywanie, produkcja, sprzedaż innych niż samochody osobowe towarów akcyzowych. Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu wyjaśnia: Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy agenci celni, którzy nie zdali egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących poboru akcyzy mogą podpisywać i składać deklaracje akcyzowe oraz prowadzić inne sprawy z zakresu podatku akcyzowego, działając jako pełnomocnicy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, sprzedażą lub nabywaniem towarów tzw. akcyzowych?

Fragment:

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest między innymi handel samochodami osobowymi nabywający takie samochody w innym państwie członkowskim z przeznaczeniem do swojej działalności może udzielić pełnomocnictwa agencji celnej, z której ramienia wykonują czynności agenci celni, którzy zdali egzamin uzupełniający w zakresie przepisów dotyczących poboru akcyzy do reprezentowania go przed organem celnym, tzn. do sporządzania deklaracji AKC-U, podpisania jej oraz odbierania na jej podstawie potwierdzenia zapłaty akcyzy. Agenci celni, którzy zdali egzamin mogą również prowadzić inne sprawy z zakresu akcyzy działając w ramach udzielonego pełnomocnictwa. Art. 17 ust. 1 i ust. 2 wymienia krąg osób, które mogą być pełnomocnikiem podatnika w przypadku, jeśli postępowanie dotyczy towaru, którego ilość lub rodzaj wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej. Krąg ten jest zamknięty. Wobec powyższego ani agencja celna, ani agenci celni, którzy nie zdali egzaminu nie mogą reprezentować przed organami celnymi przedsiębiorców nabywających samochody osobowe z przeznaczeniem do działalności gospodarczej. Należy dodać, że analogiczna sytuacja ma miejsce przy reprezentowaniu przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest nabywanie, produkcja, sprzedaż innych niż samochody osobowe towarów akcyzowych. Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu wyjaśnia: Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

1) Czy agencja celna postępuje prawidłowo stosując stawkę podatku VAT 0% do świadczonych przez siebie usług na zlecenie polskiego kontrahenta, polegających na obsłudze celnej związanej z eksportem towarów do państwa trzeciego?2) Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury (dokumentującej wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji celnej związanej z eksportem towarów) na podmiot z państwa trzeciego, tj. rzeczywistego płatnika, gdy zleceniodawcą tej usługi jest polski podmiot gospodarczy?

Fragment:

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność jako agencja celna. W ramach tej działalności wykonuje obsługę celną związaną z eksportem towarów na Białoruś, na zlecenie i z upoważnienia firmy polskiej. W wyniku porozumienia między eksporterem i importerem za usługę płaci importer (firma białoruska), na którego zgodnie z życzeniem wystawiana jest faktura. Podobną usługę celną Spółka wykonuje na zlecenie firmy niemieckiej. W tym przypadku faktura wystawiona jest na zleceniodawcę, tj. firmę niemiecką. W obu przypadkach usługi celne wykonywane są na terenie Polski. Jednakże w związku z tym, że związane są z eksportem towaru, Spółka wystawiając faktury VAT stosuje stawkę 0%. Sprzedaż ta wykazywana jest w deklaracji VAT-7 w poz. 22 - dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%. Spółka przyjęła taką interpretację mając na względzie art.27 ust.1 oraz art.83 ust.1 pkt 19 ustawy o VAT. W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem: 1) czy przedstawione w stanie faktycznym działania Spółki są prawidłowe i zgodne z przepisami prawa podatkowego? 2) czy dopuszczalne jest wystawienie faktury (przypadek 1) na podmiot białoruski, tj. rzeczywistego płatnika, gdy zleceniodawcą usługi jest polski podmiot gospodarczy? Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: Spółka postępuje w obu przypadkach prawidłowo i przyjęła taką interpretację mając na względzie art.27 ust.1 oraz art.83 ust.1 pkt 19.

2011
1
mar

Istota:

Teza
1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu podmiotowi decyzją ostateczną wydaną przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), jest po wejściu w życie tych przepisów stroną uprawnioną do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło temu podmiotowi.
2. Jeżeli po złożeniu przez agencję celną działającą w formie spółki cywilnej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło agencja celna została zlikwidowana, były wspólnik spółki cywilnej nie staje się stroną postępowania. Może natomiast, powołując się na art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.), złożyć w swoim imieniu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wspomnianej decyzji.

Zagadnienie prawne
1. Czy agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu podmiotowi decyzją ostateczną wydaną przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest po wejściu w życie tych przepisów stroną uprawnioną do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło temu podmiotowi (art. 133 i art. 134 § 2 ordynacji podatkowej)?
2. Czy po rozwiązaniu spółki cywilnej w toku postępowania, o którym mowa w pkt 1, stroną jest były wspólnik tej spółki (art. 133 § 1 in fine i art. 115 § 1 i 2 ordynacji podatkowej)?

Fragment:

Zabezpieczenie to zostało złożone pod rządem przepisów ustawy - Prawo celne i według tych przepisów należy ocenić stosunek prawny powstały między Agencją Celną "M." a organem celnym. Agencja Celna zgłosiła towar do odprawy celnej w tranzycie i złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, a więc dokonała czynności, o których mowa w art. 116 pkt 1 i 2 prawa celnego. Za dokonanie tych czynności bezpośrednią odpowiedzialność wobec organu celnego ponosiła Agencja Celna. W związku z tym, że zakres zabezpieczenia majątkowego obciążającego tę Agencję zależał od wysokości cła wymierzonego podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą, miała ona własny interes prawny i przymiot strony w postępowaniu w sprawie wymiaru należności celnych (art. 28 k.p.a.). Odpowiedzialność Agencji Celnej "M." powstała na gruncie przepisów prawa celnego i nie uległa modyfikacji po wejściu w życie kodeksu celnego. Dlatego miała ona interes prawny we wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło podmiotowi, za który złożyła zabezpieczenie (art. 133 ordynacji podatkowej). Składając wniosek o wszczęcie postępowania, Agencja Celna spełniała kryteria strony określone w art. 134 § 2 ordynacji podatkowej, gdyż była jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, na której ciążyły szczególne obowiązki wynikające z danego zabezpieczenia, które powstały przed wymierzeniem należności celnych podmiotowi dokonującemu obrotu towarowego z zagranicą decyzją Dyrektora Urzędu Celnego w T. z dnia 28 lutego 1997 r.