Agencja | Interpretacje podatkowe

Agencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to agencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Agencja będzie mogła wystawić producentowi fakturę VAT na całość wynagrodzenia wynegocjowanego i określonego w trójstronnej umowie artysta-Agencja-producent, zawierającego również należne artyście wynagrodzenie za przeniesienie przez niego na producenta praw autorskich.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle tak skonstruowanych i zawieranych przyszłych umów - Agencja będzie mogła wystawić producentowi fakturę VAT na całość wynegocjowanego i określonego w trójstronnej umowie artysta-Agencja-producent wynagrodzenia, zawierającego również należne artyście wynagrodzenie za przeniesienie przez niego na producenta praw autorskich? Zdaniem Wnioskodawcy: Agencja będzie mogła wystawić producentowi fakturę VAT na całość wynegocjowanego i określonego w trójstronnej umowie artysta-Agencja-producent wynagrodzenia, zawierającego również należne artyście wynagrodzenie za przeniesienie przez niego na producenta praw autorskich. Zgodnie z ustaleniami umownymi: Agencja reprezentuje artystę na zasadach agencji tj. stałego pośrednictwa, Producent (tzn. poszukujący artysty) angażuje artystę za określonym wynagrodzeniem przy aktywnym udziale Agencji, Artysta przenosi skutecznie na producenta prawa majątkowe do efektów swojej pracy, Agencja jest upoważniona do odbioru całości wynagrodzenia artysty wynikającego z umowy. Agencja wypłaca artyście wynagrodzenie umowne po potrąceniu swojej prowizji. Agencja zgodnie z zawartą umową trójstronną jako wskazana do odbioru wynagrodzenia artysty - otrzymuje od Producenta wynagrodzenie, które, obejmuje zarówno wynagrodzenie artysty, jak i prowizję należną Agencji od artysty za jej usługę pośrednictwa.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka oraz Agencja mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
Fragment:
Spółka dokonuje transakcji z Agencją polegających na: sprzedaży i dystrybucji przez Spółkę energii elektrycznej na rzecz Agencji, usługa eksploatacyjna oświetlenia ulicznego świadczona przez Spółkę na rzecz Agencji, usługa administrowania sse przez Agencję na rzecz Spółki, dzierżawa majątku Agencji (nieruchomość i obiekty na cele energetyczne) na rzecz Spółki na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. Jedynym akcjonariuszem Agencji jest Skarb Państwa. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka oraz Agencja mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka i Agencja nie mogą być uznane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że skoro Agencja nie jest już wspólnikiem Spółki to literalna wykładnia zapisu art. 11 ust. 4 updop, prowadzi do wniosku, że nie można uznać Agencji i Spółki za podmioty powiązane. Ponadto, zważywszy na okoliczność, że jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pyt. 1, Spółka i Fundusz nie mogą zostać uznane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, w opisanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 11 ust. 5b updop.
2017
10
maj

Istota:
Czy dochody (przychody), jakie uzyskuje obecna Agencja i poprzednia Agencja oraz M., z tytułu zagospodarowania powierzonego jej mienia Skarbu Państwa, w okresie po 01.01.2012 r., gdy zostały przekształcone w agencje wykonawcze, generują dochód w rozumieniu art. 7 ust 1 "PDOP" i tym samym są zobligowane do obliczania i wpłaty do budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 746, ze zm.) z Agencją utworzoną na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji (Dz. U. z 2013 r. poz. 712 ze zm.). Połączenie ww. agencji, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji, nastąpiło poprzez przejęcie Agencji przez M. i w związku z tym M. przejęła wszelkie prawa i obowiązki byłej Agencji (art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji). M. po połączeniu, czyli z dniem 01.10.2015 r., otrzymała nazwę Agencja, zgodnie z art. 121 cyt. ustawy. Jednocześnie należy wskazać, że w świetle art. 92 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.) z dniem 01.01.2012 r. zarówno Agencja jak i M. stały się agencjami wykonawczymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. - dalej "UFP" lub "ustawa o finansach publicznych"), tj.: - art. 20 - agencja wykonawcza prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w "UFP" i ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1322, ze zm.); - art. 22 - agencja wykonawcza jest zobowiązana wpłacać do budżetu państwa nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku budżetowego, obliczaną zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą wydanym w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2016
22
lip

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z otrzymanej faktury wystawionej przez Agencję z tytułu świadczenia usługi organizacji konkursów, w ramach której następuje wydanie nagród
Fragment:
Spółka przewiduje dwa możliwe warianty rozliczeń z Agencją z tytułu organizacji konkursów: Agencja będzie wystawiać na rzecz Spółki fakturę VAT, która dokumentować będzie koszt organizacji kompleksowej usługi marketingowej obejmującej zarówno przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, jak również nabycie towarów dla potrzeb konkursu - wydanych następnie jako nagrody dla laureatów stawki VAT. Agencja udokumentuje koszt netto wyświadczonej usługi organizacji konkursu oraz podatek VAT z tego tytułu za pomocą faktury VAT. Natomiast koszt brutto towarów zakupionych przez Agencję, a następnie przekazanych jako nagrody w konkursach, będzie zwracany Agencji przez Spółkę na podstawie noty księgowej wystawionej przez Agencję. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Agencję na rzecz Spółki z tytułu świadczenia usług marketingowych (w szczególności od tej części usługi marketingowej, która odpowiada wartości zakupionych i przekazanych nagród przez Agencję laureatom konkursów). W Wariancie I Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Agencja wykonuje na rzecz Spółki kompleksową usługę marketingową. Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne.
2015
12
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 47c.
Fragment:
Zgodnie z publikacjami Kancelarii Sejmu Wojskowa Agencja mieszkaniowa była do grudnia 2011 r. agencją rządową, powołaną ustawą z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90 poz. 405 ze zm.). Wnioskodawca otrzymał świadczenia z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, natomiast Agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa. Jako żołnierz zawodowy od lipca 2010 r. do grudnia 2011 r. Zainteresowany otrzymywał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej świadczenia mieszkaniowe. Otrzymane świadczenia pieniężne było pomniejszane o podatek dochodowy od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2010 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Nr 206, poz. 1367 ze zm.). Wojskowa Agencja Mieszkaniowa WAM, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych.
2014
19
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę i udokumentowania fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania towarów przez agencję marketingowo-reklamową w ramach akcji promocyjnej oraz prawa do obniżenia w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez agencję marketingowo-reklamową za kompleksową usługę obsługi akcji promocyjnej
Fragment:
Obsługę powyższych akcji Spółka zleca zewnętrznym agencjom marketingowo-reklamowym specjalizującym się w ich przeprowadzaniu. Agencje na zlecenie Spółki organizują kompleksowe pod względem organizacyjnym kampanie marketingowo-reklamowe. Z uwagi na powyższe, Spółka zawiera umowy z Agencjami, w których Agencje zobowiązują się do obsługi danej akcji promocyjnej, a Spółka do zapłaty ceny za te usługi. Nagrodami oferowanymi konsumentom w ramach akcji promocyjnych są towary Spółki. Spółka sprzedaje Agencjom towary, które będą stanowiły nagrody. Agencja w ramach prowadzonej akcji promocyjnej przekazuje konsumentom zakupione od Spółki nagrody. Po zrealizowaniu usługi Agencja wystawia fakturę dla Spółki i opodatkowuje je stawką VAT w wysokości 23%. Faktura ta obejmuje wynagrodzenie za przeprowadzoną akcję promocyjną (nazwa wyświadczonej usługi to np.- wynagrodzenie agencji, organizacja i prowadzenie kampanii). Na fakturze nie zostają wyszczególnione działania Agencji. Przy kalkulacji wynagrodzenia za usługę Agencja uwzględnia wartość kupionych towarów, które zostaną przeznaczone na nagrody, marżę agencji i inne koszty związane z obsługą akcji promocyjnej. Wszystkie podjęte przez Agencję działania w ramach świadczenia usługi akcji promocyjnej nie są samodzielnymi czynnościami, tylko składają się na jedną kompleksową usługę.
2013
31
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – art. 21 ust. 1 pkt 47c.
Fragment:
U. z 2010, Nr 206, poz. 1367), w której na podstawie art. 8 ust. 1 tworzy się Wojskową Agencję Mieszkaniową. ” W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej były pobrane słusznie w latach 2010 – 2011, czy też świadczenia te były w tych latach zwolnione z podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, z zapisów wymienionych w przedstawionym stanie faktycznym wynika, że w okresie 2010 – 2011 WAM należy uznać za agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a w związku z tym podatek od świadczeń mieszkaniowych pobierany w tym okresie został pobrany nienależnie. Art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, iż wolne od podatku dochodowego są m.in. kwoty uzyskane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2010-12-16 stwierdza, że pojęcie agencji wykonawczej zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) gdzie w art. 18 wskazano, że agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.
2013
18
kwi

Istota:
Czy właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży detalicznej w sklepie wielobranżowym (47.19.Z) oraz stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z)?
Fragment:
Co miesiąc wystawia Pani na rzecz Poczty Głównej rachunek dotyczący wynagrodzenia za wykonaną pracę w Agencji Pocztowej na kwotę prowizji według poszczególnych usług. Jeśli prowizja ta jest niższa niż kwota gwarantowana w umowie, to rachunek opiewa na kwotę gwarantowaną. Dochód ten wpisuje Pani w ewidencję przychodów pod stawkę 8,5%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym właściwe jest zastosowanie ww. stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży detalicznej w sklepie wielobranżowym (47.19.Z) oraz ww. stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z prowadzenia Agencji Pocztowej (53.10.Z)... Zdaniem Wnioskodawczyni, stosowanie przez Nią ww. stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
2012
4
lip

Istota:
Usługi świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na sprzedaży artystycznego wykonania spektaklu kabaretowego na rzecz podmiotu trzeciego, będącego organizatorem imprezy, nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, wskazanej w art. 41 ust. 2 w zw. art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, lecz będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy.
Fragment:
Co więcej, w celu realizacji usług występów artystycznych Agencja czynnie współpracuje z członkami zespołów artystycznych w zakresie tworzenia programów estradowych organizując próby, zapewniając konsultacje w zakresie scenariusza i reżyserii. Agencja reprezentując na wyłączność artystów jest jedynym podmiotem na rynku realizującym w/w usługi, więc de facto świadczącym usługę występu artystycznego. Agencja sprawia, iż dany występ w ogóle może dojść do skutku, a następnie usługę występu artystycznego sprzedaje na rzecz podmiotów trzecich. Agencja nie nabywa usług występów artystycznych, lecz zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków zespołów w celu dostarczenia usługi występu artystycznego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Agencja Artystyczna postępuje słusznie opodatkowując występy artystyczne stawką VAT 8%... Zdaniem Wnioskodawcy, występy artystyczne zgodnie z pozycją 181 załącznika numer 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm) podlegają stawce VAT 8%. Występy artystów podlegają Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy występ artystów jest zgłaszany do polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców – „ ZAIKS ”.
2012
23
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku usług audycji.
Fragment:
Od 1996 r. muzycy i jednocześnie pedagodzy Filharmonii i zespołu Szkół wznowili je w „ powołanej przez siebie ” Agencji. Obecnie za koncerty płacą samorządy lokalne, szkoły i przedszkola. Pomimo kłopotów finansowych, chętnie uczestniczą w tej formie edukacji, zalegając często z opłatami za zrealizowane audycje muzyczne, ale w dalszym ciągu kontynuują współpracę z Agencją, która „ jako inicjatywa prywatna ”, cierpliwie czeka na uregulowanie zaległości w płatnościach. Nadmienia Pani, iż około 70-80% kosztów obejmują honoraria w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Każdego roku szkolnego w „ audycjach ” uczestniczy ponad 80 szkół i 50 przedszkoli. Jednocześnie wskazuje Pani, że audycje prowadzone są w formie lekcji artystycznej, trwającej 45 minut, zawsze na terenie danej szkoły lub przedszkola. Są one dostosowane do wieku dzieci i ułożone tak, aby łączyły wrażenia artystyczne z informacjami rozszerzającymi szkolne programy wychowania muzycznego. W opisanym stanie faktycznym wyjaśnia Pani, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a także, iż Agencja nie stanowi jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Agencja nie stanowi również podmiotu uznanego na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2012
10
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Agencja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.