Adwokat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adwokat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
30
lip

Istota:

Przychód adwokata, niemającego miejsca zamieszkania ani nieprowadzącego działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, z tytułu usług prawnych świadczonych w Indiach na rzecz Wnioskodawcy stanowi przychód osiągnięty na terytorium Polski. Zatem jeżeli Wnioskodawca nie będzie dysponował certyfikatem rezydencji adwokata, mającego miejsce stałego pobytu na terytorium Indii, to będzie obowiązany do pobierania 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy. Natomiast jeżeli adwokat, mający miejsce zamieszkania w Indiach, przedłoży Wnioskodawcy certyfikat rezydencji i tym samym udokumentuje dla celów podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Indii, to - zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie miał zastosowanie art. 15 ww. umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii.

Fragment:

S.A. zapłaci ona hinduskiemu adwokatowi umówione wynagrodzenie. Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia, na podstawie której adwokat, mający miejsce zamieszkania w Indiach, świadczy usługi prawne. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, czy adwokat posiada certyfikat rezydencji. Przedmiotowy wniosek dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy Wnioskodawca, wypłacając wynagrodzenie adwokatowi za usługi wykonane przez niego poza terytorium Polski, jest zobowiązany jako płatnik do pobrania tzw. podatku u źródła. A więc, czy taki przychód podlega opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -niezależnie od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli nie podlega, to kwestia posiadania certyfikatu nie ma znaczenia. Jeżeli zaś ten przychód podlega w Polsce opodatkowaniu, Wnioskodawca pobierze zryczałtowany podatek w wysokości określonej w art. 29 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, chyba że inaczej stanowi umowa z Indiami o unikaniu podwójnego opodatkowania, a jej zastosowanie będzie uzależnione od posiadanego przez adwokata certyfikatu rezydencji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód adwokata, niemającego miejsca zamieszkania ani nieprowadzącego działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład, z tytułu usług prawnych świadczonych w Indiach na rzecz Wnioskodawcy stanowi przychód osiągnięty na terytorium Polski ...

2015
8
lip

Istota:

W zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez adwokata pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wykonuje zawód adwokata z innymi adwokatami oraz radcami prawnymi w ramach spółki partnerskiej. W ramach jej obowiązków zawodowych, nałożonych odpowiednimi przepisami ustawy Prawo o adwokaturze, może być wyznaczana przez właściwe organy samorządu zawodowego lub sądy, do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, mianowicie: w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jako: obrońca z urzędu oskarżonego (obwinionego), wyznaczany przez Prezesa Sądu (art. 81 Kodeksu postępowania karnego; art. 23 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), pełnomocnik z urzędu pokrzywdzonego, ustanawiany na mocy postanowienia sądu - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów, w postępowaniu cywilnym, jako pełnomocnik z urzędu, ustanawiany na mocy postanowienia sądu - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów (art. 117 3 Kodeksu postępowania cywilnego), w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako pełnomocnik z urzędu, ustanawiany przez sąd administracyjny - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów (art. 244 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Koszty nieopłaconej pomocy prawnej, świadczonej z urzędu przez adwokatów pokrywa Skarb państwa (odpowiednie statio fisci), przy którym pomoc prawna była wykonywana (§ 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu).

2015
4
lip

Istota:

W zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez adwokata pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykonuje zawód adwokata z innymi adwokatami oraz radcami prawnymi w ramach spółki partnerskiej. W ramach jego obowiązków zawodowych, nałożonych odpowiednimi przepisami ustawy Prawo o adwokaturze, może być wyznaczany przez właściwe organy samorządu zawodowego lub sądy, do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, mianowicie: w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jako: obrońca z urzędu oskarżonego (obwinionego), wyznaczany przez Prezesa Sądu (art. 81 Kodeksu postępowania karnego; art. 23 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), pełnomocnik z urzędu pokrzywdzonego, ustanawiany na mocy postanowienia sądu - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów, w postępowaniu cywilnym, jako pełnomocnik z urzędu, ustanawiany na mocy postanowienia sądu - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów (art. 117 3 Kodeksu postępowania cywilnego), w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako pełnomocnik z urzędu, ustanawiany przez sąd administracyjny - jego wyboru dokonuje odpowiedni organ samorządu zawodowego adwokatów (art. 244 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Koszty nieopłaconej pomocy prawnej, świadczonej z urzędu przez adwokatów pokrywa Skarb państwa (odpowiednie statio fisci), przy którym pomoc prawna była wykonywana (§ 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu).

2015
4
lip

Istota:

Czy świadczenie pomocy prawnej z urzędu (tzw. urzędówka) jest przychodem z działalności gospodarczej i to adwokat przychód z ww. źródła winien wykazać w książce przychodów i rozchodów i sam powinien odprowadzać za siebie do Urzędu Skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymanego od sądu, czy też jest to działalność wykonana osobiście i zaliczkę powinien potrącić i odprowadzić do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

W związku z powyższym zadano pytanie: Czy świadczenie pomocy prawnej z urzędu (tzw. urzędówka) jest przychodem z działalności gospodarczej i to adwokat przychód z ww. źródła winien wykazać w książce przychodów i rozchodów i sam powinien odprowadzać za siebie do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymanego od sądu, czy też jest to działalność wykonana osobiście i zaliczkę powinien potrącić i odprowadzić do urzędu skarbowego sąd... Zdaniem Wnioskodawczyni, działalność zawodowa adwokata świadczona w ramach pomocy prawnej z urzędu to pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co odpowiada kwalifikacji osiąganych przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy i to adwokat sam powinien odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymanego przez sąd. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 marca 2012 r. Nr IBPBII/1/415-1069/11/BD , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, stwierdzając m.in., że „ (...)przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). ” Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

2014
17
paź

Istota:

Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów (które jeszcze nie istniało) jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Fragment:

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, tj. wydatki na pokrycie opłaty za egzamin wstępny na aplikację adwokacką, opłata roczna za aplikację adwokacką, składka roczna, opłata za egzamin adwokacki, opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej... Zdaniem Wnioskodawcy, kancelaria adwokacka może być prowadzona jedynie przez osobę posiadającą tytuł zawodowy adwokata. Wniosek taki wynika z analizy treści art. 4a ust. 1 PoA, który wymienia jako jedną z form wykonywania przez adwokata zawodu działalność w formie kancelarii adwokackiej. Warunkiem podjęcia przez Podatnika działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej jest zatem uprzednie uzyskanie tytułu adwokata. Do wykonywania zawodu adwokata niezbędne i konieczne jest odbycie aplikacji adwokackiej. Zgodnie bowiem z art. 65 pkt 4 PoA na listę adwokatów może być wpisany ten, kto odbyt w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki. Natomiast do egzaminu adwokackiego może przystąpić osoba, która odbyła aplikację adwokacką i otrzymała zaświadczenie o jej odbyciu (art. 77b PoA). Wszystkie opisane etapy niezbędne do uzyskania uprawnień adwokata. Skoro zatem Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po odbyciu aplikacji adwokackiej i wykonywać zawód adwokata, to wydatki poniesione na odpłatną aplikację adwokacką spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ są bezpośrednio związane i niezbędne do prowadzenia.

2013
24
maj

Istota:

Wystawienie faktury VAT przez spółkę komandytową w ramach której radca prawny i adwokaci świadczą pomoc prawną z urzędu

Fragment:

Okoliczność, że określonego z imienia i nazwiska radcę prawnego (adwokata) wskazuje samorząd radcowski (samorząd adwokacki) jest kwestią techniczną, racjonalnym rozwiązaniem, pozwalającym na wybór konkretnego radcy prawnego (adwokata) przez podmiot działający niejako w imieniu radców prawnych (adwokatów), będący ich zrzeszeniem, a zatem dysponujący wiedzą niezbędną do wyznaczenia osoby właściwej w danej sprawie. Istotą, przedmiotem, powyższego zlecenia (nakazu) sądu jest właśnie owo reprezentowanie określonej osoby w postępowaniu sądowym, nie zaś poszczególne czynności składające się na tę reprezentację. Sposób reprezentacji, czynności podejmowane w jej ramach, zależą już od woli podmiotu reprezentowanego i radcy prawnego (adwokata). Osoba, która uzyskała prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego (adwokata) z urzędu, nie musi zaakceptować wskazanego jej radcy prawnego (adwokata). Natomiast radca prawny (adwokat) — jak wskazano wyżej — nie może odmówić bycia pełnomocnikiem tej osoby. Bez stosownego postanowienia sądu w przedmiocie prawa pomocy, nie mógłby powstać stosunek umocowania między radcą prawnym (adwokatem) i osobą, na rzecz której ma on działać. Tym niemniej radca prawny (adwokat) nie jest podporządkowany sądowi w znaczeniu organizacyjnym. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż świadczenie pomocy prawnej z urzędu jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, tak samo jak pomoc prawna świadczona „ z wyboru ”.

2012
22
lis

Istota:

W zakresie możliwości uznania przychodów ze świadczenia przez adwokata pomocy prawnej z urzędu za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.), reguluje szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (przepis § 1 pkt 3). Z kolei w § 19 pkt 2 cytowanego rozporządzenia określono, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują m.in. niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Analiza przytoczonych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje zatem, iż pomocy prawnej z urzędu, na zlecenie sądu, udziela osobiście adwokat (a nie np. spółka partnerska, w której adwokat ten jest partnerem), ewentualnie wyznaczony przez niego zastępca, po udzieleniu substytucji. Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż wykonywanie zawodu adwokata jest nieodłącznie związane z osobistą odpowiedzialnością (dyscyplinarną czy cywilną) w związku z podejmowanymi czynnościami. Przenosząc powyższe, na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), źródłami przychodów są m.in.: działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza. Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
14
wrz

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z wypłatą wynagrodzeń z tytułu pomocy prawnej z urzędu na rzecz adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych

Fragment:

Ponadto Sąd nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania działania adwokata, radcy pranego czy doradcy podatkowego, oni zaś nie ponoszą odpowiedzialności wobec Sądu. Wnioskodawca wskazał ponadto, iż mając na uwadze formę wykonywania zawodu radcy prawnego (adwokata) polegającą na świadczeniu usług w ramach spółek osobowych wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz art. 4a ust. 1 Prawa o adwokaturze, wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej z urzędu jest należnością spółki osobowej, a nie wyznaczonego radcy prawnego (adwokata). W opinii Wnioskodawcy, wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu adwokatowi, doradcy podatkowemu, radcy prawnemu winna następować w kwocie brutto, a Sąd jako płatnik jest zwolniony z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, Sąd winien odbierać oświadczenia, iż wykonywane przez adwokata, radcę prawnego czy doradcę podatkowego usługi są świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku braku oświadczenia adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego, Sąd winien dokonać potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych traktując, iż usługa wykonywana jest jako działalność osobista, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
25
lip

Istota:

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?

Fragment:

Pozytywny wynik egzaminu adwokackiego daje z kolei możliwość wpisu na listę adwokatów i uzyskanie tytułu zawodowego adwokata (art. 65 Prawa o adwokaturze). Wszystkie opisane etapy niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych łączą się z koniecznością poniesienia opłat. Odpłatność dotyczy egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, egzaminu adwokackiego i wpisu na listę adwokatów. W czasie odbywania aplikacji aplikanci obowiązani są również uiszczać opłaty z tytułu członkostwa w samorządzie zawodowym. Po zakończeniu aplikacji, a przed wpisem na listę adwokatów, aplikanci są nadal zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu członkostwa w samorządzie, jako aplikanci adwokaccy, którzy odbyli aplikację adwokacką. Wysokość opłat tytułem członkostwa w samorządzie zawodowym jest ustalana przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej na podstawie art. 40 pkt 3 Prawa o adwokaturze. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata obejmowały następujące pozycje: opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką w 2007 r. poniesiona 11.05.2007 r.; opłaty za I rok aplikacji adwokackiej ponoszone miesięcznie od listopada 2007 r. do października 2008 r. (opłaty za lata II-IV (...)

2012
18
lip

Istota:

1) Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę - adwokata ze świaczenia usług prawnych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od art. 117 do art. 124 (pomoc prawna z urzędu), są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Jeśli tak, to czy ww. przychody można zakwalifikować do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W przypadku adwokatów Izba Adwokacka wyznacza konkretnego adwokata nie dlatego, że adwokat dysponuje wiedzą prawniczą, ani nawet nie dlatego, że posiada tytuł zawodowy adwokata. Izba wyznacza konkretnego adwokata dlatego, że ten adwokat wykonuje zawód w jednej z prawem przewidzianych form. Gdyby bowiem adwokat nie wykonywał zawodu w jednej z przewidzianych prawem form to nie otrzymałby pełnomocnictwa w danej sprawie. Stosownie bowiem do treści art. 4a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce świadczącej wyłącznie pomoc prawną. Za usługę wykonaną w ramach pomocy prawnej z urzędu wystawiana jest faktura VAT przez adwokata albo spółkę, jeśli adwokat wykonuje zawód w spółce (wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. akt I FSK 1312/2010 z aprobującą glosą Ryszarda Mastalskiego OSP 2011/9, str. 641). Należy zatem stwierdzić, iż gdyby adwokat prowadził działalność w formie spółki osobowej to wynagrodzenie za usługę wykonaną na rzecz klienta z urzędu stanowi przychód spółki, który powinien zostać uwzględniony w księdze podatkowej prowadzonej przez spółkę. Usługę na rzecz klienta reprezentowanego w ramach pomocy prawnej z urzędu wykonuje zatem zawsze przedsiębiorca i nie ma podstaw prawnych do odmiennego traktowania adwokata prowadzącego działalność w formie indywidualnej kancelarii, od adwokata wykonującego zawód w formie spółki.