Adres zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adres zamieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca może – we wskazanym wyżej zdarzeniu przyszłym oraz przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż Jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?

Fragment:

Czy Wnioskodawca może we wskazanym wyżej zdarzeniu przyszłym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż adres zamieszkania Wnioskodawcy nie został ujawniony w CEDIG jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej... W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 grudnia 2012 r. Wnioskodawca sprecyzował ww. pytanie w następujący sposób: Czy Wnioskodawca może – we wskazanym wyżej zdarzeniu przyszłym oraz przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) – zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż Jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej... Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż Jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej. Koszt dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy należy uznać za koszt uzyskania przychodu z uwagi na okoliczność, iż jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2011
1
maj

Istota:

W piśmie Podatnik pyta , czy faktura wystawiona na adres zamieszkania spełnia warunki podatkowe i stanowi podstawę do rozliczenia jej w działalności firmy? Zdaniem Pana taka faktura jest prawidłowa .

Fragment:

Istotnym jest aby adres siedziby podatnika ( w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania ) był zgodny z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R . Zatem otrzymywane przez Pana faktury , w których jest Pan identyfikowany jako nabywca zgodnie z adresem zamieszkania są prawidłowe. Tutejszy organ podatkowy informuje , iż przedmiotowa interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i została wydana według stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania . Jednocześnie tut. organ podatkowy nie będzie informował o zmianie przepisów będących przedmiotem niniejszej interpretacji .

2011
1
maj

Istota:

Art. 9 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 4b ustawy stanowi, że w przypadku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, podatnicy do tego zgłoszenia dołączają uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem m. in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba.W druku NIP-1 w części D należy podać informację o załącznikach, w tym m.in. o dołączonym dokumencie (albo jego uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii) potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości wskazanej w części C.5.1 formularza.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie podają adresu siedziby (obowiązek ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem), lecz adres zamieszkania. Zatem dołączenie przez Wnioskodawcę umowy najmu mieszkania na czas nieokreślony spełnia wymogi art. 5 ust. 4b ustawy

Fragment:

W druku NIP-1 w części C.5.1 należy podać adres głównego miejsca wykonywania działalności, w przypadku, gdy nie jest możliwe wskazanie adresu głównego miejsca wykonywania działalności należy podać adres zamieszkania. Art. 9 ust. 6 w związku z art. 5 ust. 4b ustawy stanowi, że w przypadku aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, podatnicy do tego zgłoszenia dołączają uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem m. in. dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba. W druku NIP-1 w części D należy podać informację o załącznikach, w tym m.in. o dołączonym dokumencie (albo jego uwierzytelnionej lub poświadczonej urzędowo kopii) potwierdzającym uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości wskazanej w części C.5.1 formularza. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie podają adresu siedziby (obowiązek ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem), lecz adres zamieszkania. Zatem dołączenie przez Wnioskodawcę umowy najmu mieszkania na czas nieokreślony spełnia wymogi art. 5 ust. 4b ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
kwi

Istota:

W którym urzędzie skarbowym powinien złożyć zeznanie podatkowe za rok 2005 po zmianiemiejsca zamieszkania w 2004r. - pobyt służbowy wraz z rodziną za granicą - po zwolnieniu mieszkania służbowego brak miejsca zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej, jak również czy należy ponownie złożyć formularz aktualizacyjny NIP-3(przy zeznaniu za rok 2004 złożono NIP-3)

Fragment:

(...) adres zamieszkania na terenie Polski mieścił się w Warszawie, przy ul. W. właściwym do złożenia zeznania rocznego za 2005r. jest Urząd Skarbowy Warszawa Praga co jest zgodne ze stanowiskiem Pana zawartym w piśmie z dnia 19.04.06r. W tej sytuacji wskazanie w piśmie z dnia 20.03.2006r. Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieściejako właściwego do złożenia zeznania rocznego za 2005r. należy uznać zanieprawidłowe w obowiązującym stanie prawnym. Z posiadanych informacji wynika również, że dokonał Pan zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3 do Drugiego( obecnie Trzeciego) Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście wskazując adres zamieszkania w Austrii. W związku z powyższym, jeżeli od dnia dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego nienastąpiły żadne zmiany danych identyfikacyjnych nie ma potrzeby jego po-nownego składania. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku i nie jest wiążąca dla podatnika.Wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej do czasu zmiany lub uchylenia zgodniez art. 146 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia ( art.236 par. 2 pkt 1 ordynacji podatkowej).

2011
1
mar

Istota:

Czy w opisanej sytuacji jestem zobowiązny do złożenia zeznania podatkowego?

Fragment:

Jeżeli w grudniu 2004r. zmienił Pan adres zamieszkania, miał Pan obowiązek złożenia deklaracji NIP-3, celem dokonania rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym (podany adres zamieszkania terytorialnie podlega pod Urząd Skarbowy Warszawa Targówek) - zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.). Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na imię i nazwisko z podaniem adresu miejsca zamieszkania osoby prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą z pominięciem nazwy oraz adresu siedziby firmy ?

Fragment:

(...) adres zamieszkania podatnika z pominięciem nazwy firmy i adresu siedziby firmy, w przypadku, gdy działalność prowadzona jest indywidualnie na własne nazwisko, stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie zaistniały przesłanki wymienione w katalogu przypadków ograniczających możliwość odliczenia i zwrotu VAT.Mając na względzie powyższe, stanowisko zaprezentowane przez stronę należy uznać za prawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

Czy można odliczyć wydatki na remont lokali mieszkalnych?

Fragment:

Ponieważ Podatniczka w ciągu 2005r. posiadała dwa adresy zamieszkania (w danym okresie roku dwa adresy zameldowania) ma prawo do skorzystania z możliwości zsumowania wydatków poniesionych na remont i modernizację dwóch mieszkań, które są własnością Strony, na podstawie faktur Vat zawierająch różne dane adresowe Strony. Za prawidłowe należy uznać wskazanie na fakturach Vat adresów zamieszkania właściwych na dzień zakupu materiałów budowlanych. Powyższe wydatki uprawniają Stronę do skorzystania z ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w ramach jednego limitu (pomimo poniesionych nakładów na dwa lokale mieszkalne). Mając na uwadze powyższe oraz stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stanowisko Strony w zakresie określenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego do rozliczenia się i złożenia zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym 2005 oraz możliwości skorzystania z ulgi remontowej z tytułu remontu i modernizacji dwóch mieszkań będących w posiadaniu Strony, na podstawie faktur Vat zawierających różne adresy zamieszkania uznaje za prawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że interpretacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
sty

Istota:

Pytanie dot. adresu wykazanego na fakturze, czy należy wystawić notę korygującą w przypadku podania adresu zamieszkania, a nie adresu podanego w zgłoszeniu rejestracyjnym

Fragment:

W dokumencie NIP-1 zgłosił Pan adres zameldowania oraz adres zamieszkania, na dokumencie VAT-R – adres zamieszkania. W akcie notarialnym zakupu lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Z. w Gorzowie Wlkp. wpisano adres zameldowania. Otrzymał Pan fakturę wystawioną przez właściciela budynku za koszty eksploatacji gdzie właściciel wpisał Pana adres zameldowania. Powyższy lokal obecnie Pan wynajmuje i wystawił Pan fakturę sprzedaży, gdzie w rubryce adres sprzedawcy podał Pan adres zamieszkania. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy faktura potwierdzająca nabycie lokalu oraz faktura za koszty eksploatacyjne spełniają wymogi § 35 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz czy należy wystawić notę korygującą do faktury za koszty eksploatacyjne oraz skorygować akt notarialny. Zgodnie z ww. art. 19 ust. 1 podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

2011
1
sty

Istota:

Na jaki adres powinny być wystawiane faktury VAT dotyczące modernizacji nowo budowanego lokalu mieszkalnego ?

Fragment:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż w kwestii adresu, na jaki wystawiany mają być dokumenty potwierdzające fakt poniesienia określonych wydatków, w tym na remont i modernizację, decydujące znaczenie ma aktualny adres zamieszkania podatnika. Adres ten powinien zostać zgłoszony i potwierdzony przez instytucję do tego uprawnioną – Urząd Miasta, Urząd Gminy. Z Pani pisma wynika, iż w okresie od 01.08.2004 r. do 30.04.2005 r. będzie Pani zamieszkiwała pod adresem „K” Os. „X”. Wobec powyższego wskazany adres potwierdzony stosownym zgłoszeniem w Urzędzie Miasta Kielce powinien figurować na fakturach VAT potwierdzających poniesienie wydatków modernizacyjnych, których podstawę stanowi umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową „D” z dnia 19.05.2004 r. na wybudowanie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. „Y”.

2011
1
sty

Istota:

Na jaki adres należy mieć wystawione rachunki przy budowie domu i czy nadanie numeru jest równoznaczne z zakończeniem budowy?

Fragment:

Na podstawie powołanych prźepisów odlicżeniu od podatku podlegają wydatki przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, w tym budowę budynku mieszkalnego. Wydatki na te cele ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej. Zasady wystąwiania faktur określa art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 11, poz. 50 ze zm.) oraz § 35 rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 27, poz. 268 ze zm.). Jeżeli chodzi o adres nabywcy, to decydujące jest miejsce zamieszkania podatnika. Należy nadmienić, że jeżeli nie wszystkie prace według założenia projektu budowy zostały wykonane, to dalsze poniesione wydatki zmierzające do całkowitego ukończenia budowy uprawniają do odliczenia wydatków mieszkaniowych w ramach dużej ulgi mieszkaniowej. Nie można bowiem mówić o remoncie czy modernizacji budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy jako inwestycja budowlana jest realizowana według konkretnego projektu i nie została całościowo zakończona.