Adres zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adres zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania za granicą jest płatnikiem podatku dochodowewgo od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia ...., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do stanu faktycznego, w którym: wnioskodawca mający miejsce zamieszkania we Francji prezentuje stanowisko, iż jako pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniający pracowników jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Sródmieście postanowił uznać powyższe stanowisko za niezgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia UZASADNIENIE Z treści Pana pisma wynika iż jako osoba posiadająca miejsce zamieszkania we Francji prowadzi Pan działalność gospodarczą w Polsce oraz zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.Zgodnie z art. 8 ustawy z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii podlegają opodatkowaniu w Polsce oraz czy wymagane jest pozwolenie na prowadzenie działalności wydane w Polsce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 par. 1, art. 14a par. 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 30.03.2005r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdza, iż: 1. stanowisko Pana w kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych w Irlandii z tytułu prowadzenia tam działalności gospodarczej - jest prawidłowe, 2. odmawia udzielenia interpretacji przepisów dotyczących pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik (...)