Adres | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adres. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Określenie prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Od dnia 1 stycznia 2018 r. jest Pani przedsiębiorcą. Wykonuje Pani usługi prawnicze objęte obowiązkową 23% stawką VAT. W związku z tym ma Pani obowiązek wystawiać faktury VAT. Adres siedziby Pani firmy, to adres zamieszkania (....), adres faktycznego wykonywania przez Panią działalności, jak również adres korespondencyjny, to adres biura (...). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na fakturach VAT oraz innych dokumentach firmowych, w tym podatkowych (faktury nabycia i sprzedaży towarów i usług) może umieszczać Pani adres faktycznego wykonywania przez Panią działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa o VAT w art. 106e ust. 1 pkt 3 nie precyzuje, który adres przedsiębiorcy powinien znaleźć się na fakturze VAT, jak również fakt, iż rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest adres Pani biura (ul....), prawidłowym rozwiązaniem jest umieszczenie zarówno adresu głównej siedziby działalności gospodarczej, jak również miejsca faktycznego wykonywania tej działalności, zarówno na fakturach nabycia, sprzedaży, jak i również innych dokumentach firmowych, w tym podatkowych. „Podpierając się interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn.

2015
18
lis

Istota:

Czy w opisanym przypadku powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w postaci użyczenia adresu spółce cywilnej?

Fragment:

W kwietniu 2014 r. w wyniku sprzedaży tego lokalu, zmieniono adres siedziby spółki. Właścicielem tego lokalu jest teściowa wspólniczki, z którą została podpisana również umowa użyczenia adresu na siedzibę spółki. Nowy adres spółki „ podlega pod ten sam urząd skarbowy ”. Nadmienia Pani, że w żaden sposób nie jest związana z osobą użyczającą (wspólniczką oraz jej teściową). Nie przebywała i nie przebywa Pani w żadnym z tych lokali. Nie osiąga Pani też żadnych korzyści rzeczowych czy finansowych z tego tytułu, a pracę związaną z prowadzoną działalnością prowadzi w swoim mieszkaniu (pod adresem zarejestrowania działalności gospodarczej). W podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są uwzględniane w żaden sposób koszty związane z wynajmowaniem ww. adresu. W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że przedmiotem umowy jest adres lokalu na potrzeby siedziby spółki cywilnej. Umowa dotyczy adresu lokalu, ponieważ spółka musi być zgłoszona pod jednym adresem. Umowa została zawarta, ponieważ w Urzędzie Skarbowym wymagane było złożenie ww. umowy w momencie zgłoszenia spółki cywilnej. Z przedmiotu użyczenia korzysta Pani tylko i wyłącznie w taki sposób, że adres siedziby spółki cywilnej jest umieszczony w Pani wpisie do CEIDG.

2015
13
maj

Istota:

Określenie prawidłowego adresu, jaki powinien być umieszczany na fakturze przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Fragment:

Również od swoich kontrahentów Zainteresowany wymagał wpisywania swojego adresu zamieszkania na fakturach zakupu. Wątpliwości, co do prawidłowości dotychczasowego postępowania pojawiły się u Wnioskodawcy w związku z informacją, że Minister Finansów w interpretacji z dnia 5 czerwca 2014 r. uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 marca 2014 r., który w niej twierdził, że na fakturach podatnik powinien umieszczać adres zamieszkania, jako zgodny ze zgłoszeniem rejestracyjnym VAT-R. Minister Finansów jest zdania, że w sytuacji, gdy podatnik będący osobą fizyczną podał we wniosku CEDIG-1 adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej inny niż adres zamieszkania, na fakturach sprzedaży i zakupu powinien podawać ten adres. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaki adres na fakturach sprzedaży (i zakupu) powinna podawać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres zamieszkania czy adres głównego miejsca wykonywania działalności... Zdaniem Wnioskodawcy, mimo że dotychczas podawał na fakturach sprzedaży adres zamieszkania (zgodnie ze stanowiskiem KIP), powinien podawać adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej podany we wniosku CEIDG-1.

2014
20
lip

Istota:

W zakresie prawidłowości umieszczanego adresu na fakturach VAT

Fragment:

Na zgłoszeniu identyfikacyjnym VAT-R złożonym w Urzędzie Skarbowym został podany adres zamieszkania Wnioskodawcy. Pod adresem zamieszkania Wnioskodawca nie wykonuje działalności gospodarczej. Adres zamieszkania jest inny, niż adresy wykonywanej działalności gospodarczej. W świetle powołanych przepisów, mając na względzie to, że numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu oraz jego adresu, który występuje w decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej należy stwierdzić, że na fakturach dotyczących nabycia i sprzedaży powinien być co do zasady umieszczany adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R. Zatem skoro Wnioskodawca w zgłoszeniu identyfikacyjnym VAT-R złożonym w urzędzie skarbowym wskazał adres zamieszkania, który to adres jest inny niż adresy wykonywanej działalności to adres zamieszkania powinien być adresem umieszczanym na wystawianych i otrzymywanych przez Wnioskodawcę fakturach. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma przeszkód, aby Wnioskodawca wykonując czynności podlegające opodatkowaniu w innym niż adres zamieszkania miejscu podał również miejsce prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.

2014
2
lip

Istota:

Jaki adres należy wskazać w fakturze VAT: właściciela firmy działającego jako osoba fizyczna ze stałym adresem zamieszkania czy adres zakładu produkcyjnego, gdzie wykonuje jedną z wielu rodzajów działalności?

Fragment:

Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku okoliczności oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż na fakturze powinien być podawany, co do zasady adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, w rozumieniu ustawy o VAT. Przepisy nie precyzują jaki adres w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności – jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać w fakturze. W związku z powyższym przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być co do zasady adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności.

2013
8
lis

Istota:

Adres na fakturach

Fragment:

Na zgłoszeniu identyfikacyjnym VAT-R złożonym w Urzędzie Skarbowym został podany natomiast adres zamieszkania Wnioskodawcy. Pod adresem zamieszkania Wnioskodawca nie wykonuje działalności gospodarczej zatem adres zamieszkania jest inny, niż adres prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż w nowej formie wpisu do CEIDG nie widnieje adres zamieszkania, tylko adres prowadzenia działalności, kontrahenci nie chcą wystawiać faktur wskazując adres zamieszkania, tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej widniejący we wpisie. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia jaki adres powinien widnieć na fakturach dotyczących nabycia i sprzedaży, tj. adres zamieszkania Wnioskodawcy czy jeden z adresów prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaki adres powinien widnieć na fakturach VAT dotyczących nabycia i sprzedaży towarów i usług tj. otrzymywanych i wystawianych na rzecz każdego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czyli każdej jednostki organizacyjnej... Czy z uwagi na wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i funkcjonalne każdego z miejsc prowadzenia działalności, faktury przyporządkowane do danego miejsca prowadzania działalności powinny wskazywać adres tego konkretnego miejsca prowadzenia działalności...

2013
8
lis

Istota:

Adres na fakturach

Fragment:

Na zgłoszeniu identyfikacyjnym VAT-R złożonym w Urzędzie Skarbowym został podany natomiast adres zamieszkania Wnioskodawcy. Pod adresem zamieszkania Wnioskodawca nie wykonuje działalności gospodarczej zatem adres zamieszkania jest inny, niż adres prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, iż w nowej formie wpisu do CEIDG nie widnieje adres zamieszkania, tylko adres prowadzenia działalności, kontrahenci nie chcą wystawiać faktur wskazując adres zamieszkania, tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej widniejący we wpisie. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia jaki adres powinien widnieć na fakturach dotyczących nabycia i sprzedaży, tj. adres zamieszkania Wnioskodawcy czy jeden z adresów prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaki adres powinien widnieć na fakturach VAT dotyczących nabycia i sprzedaży towarów i usług tj. otrzymywanych i wystawianych na rzecz każdego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czyli każdej jednostki organizacyjnej... Czy z uwagi na wyodrębnienie finansowe, organizacyjne i funkcjonalne każdego z miejsc prowadzenia działalności, faktury przyporządkowane do danego miejsca prowadzania działalności powinny wskazywać adres tego konkretnego miejsca prowadzenia działalności...

2013
27
cze

Istota:

Na wystawianych fakturach sprzedaży oraz fakturach otrzymywanych od kontrahentów (zakupowych) powinien być co do zasady umieszczany adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz zgłoszeniem rejestracyjnym dla podatku od towarów i usług VAT-R – dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi jest to adres siedziby. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca powinien dokonać aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy i ten adres powinien być umieszczany na fakturach.

Fragment:

Cała działalność jaka odbywa się w spółce jest jednak prowadzona w W. pod starym adresem, który obecnie de facto stał się Biurem Sprzedaży. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyższym adres na fakturach sprzedaży oraz fakturach od kontrahentów (zakupowych) może pozostać „ w. ” czy też wnioskodawca ma obowiązek zmienić go na adres siedziby w O.... Zdaniem Wnioskodawcy, może on pozostać przy adresie z obecnego Biura Sprzedaży czyli adresu w W. ponieważ tam prowadzona jest cała działalność spółki i według tego adresu będzie składana deklaracja VAT-7 i VAT-UE , natomiast jeżeli spółka otrzyma fakturę na której będzie widniał adres siedziby spółki to też nie będzie to błędem, gdyż ze względu na podatek dochodowy jest ona przypisana do Urzędu Skarbowego w O. Art . 106 e ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług nie określa jednoznacznie jaki adres powinien się znaleźć na fakturze, a chodzi o to, aby podmiot gospodarczy można było zidentyfikować, a ten podmiot będzie zarejestrowany w dwóch Urzędach Skarbowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.

2013
21
maj

Istota:

Określenie prawidłowości adresu na fakturze

Fragment:

Natomiast działalność gospodarcza jest wykonywana wyłącznie pod adresem zakładu głównego, a nie pod adresem zamieszkania. Z kolei w nowej formie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie widnieje adres zamieszkania, tylko adres prowadzenia działalności, w związku z tym dostawcy nie chcą wystawiać faktur na adres zamieszkania, tylko na adres działalności gospodarczej, który widnieje we wpisie. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia jaki adres powinien widnieć na fakturach dotyczących nabycia i sprzedaży, tj. adres zamieszkania Wnioskodawcy czy adres prowadzonej działalności gospodarczej. Przytoczone regulacje prawa krajowego nie precyzują, czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jako adres podatnika w fakturze powinno być wskazane miejsce zamieszkania tej osoby fizycznej, czy też miejsce prowadzenia działalności – jeśli miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Posługując się jednakże wykładnią systemową i celowościową przyjąć należy, iż adres podatnika wykazywany na fakturze musi być zgodny z adresem podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika. W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania.

2013
8
maj

Istota:

W zakresie prawidłowości stosowanego adresu na fakturach.

Fragment:

W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w pozycji B.2 formularza został wskazany ww. adres zamieszkania. Ze względu na charakter wykonywanej działalności gospodarczej (tj. świadczenie usług związanych z wytwarzaniem oprogramowania komputerowego), działalność nie jest prowadzona wyłącznie w zgłoszonym miejscu prowadzenia działalności ale również w miejscu zamieszkania. Zgłoszone miejsce prowadzenia działalności jest głównym miejscem świadczenia usług, jednakże Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe usługi również w miejscu zamieszkania. Ponadto Wnioskodawca w złożonym formularzu dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 wskazał: w sekcji 04 /adres zamieszkania/ - podano adres zamieszkania, w sekcji 05 /adres zameldowania/ - podano adres zameldowania, w sekcji 10.1 /adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej/ oraz 10.2 /adresu do doręczeń/ - podano adres miejsca prowadzenia działalności, sekcja 11 /dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej/ - nie została wypełniona, w sekcji 22 /adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej/ - podano adres zamieszkania. Wnioskodawca ma wątpliwości jaki adres powinien być stosowany na wystawionej lub przyjmowanej fakturze. Biorąc więc pod (...)