ITPP3/443-125/08/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Gmina w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi.

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji pn. „Rewitalizacja ... na cele rozwoju przedsiębiorczości” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2008 r. "M." złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonanego projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 18 lutego 2008 r. "M." zawarło porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, Pracodawców i Przedsiębiorców i Klastrem Przemysłowym. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie do nieodpłatnego używania pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Pracy i Przedsiębiorczości położonego w B.

Centrum Pracy i Przedsiębiorczości znajdujące się w budynku przy ul. A. powstało w wyniku realizacji projektu p.n., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fakt nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń jest zgodny z założeniami, określonymi w studium wykonalności przedmiotowego projektu oraz ze stosownymi zapisami umowy o dofinansowanie stwierdzającymi, że „projekt nie generuje zysku netto”.

Pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. "M." uzupełniło wniosek o wskazanie, iż za zrealizowane zadanie nie przysługuje zwrot podatku VAT za zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że dofinansowanie przedmiotowej inwestycji nie pochodziło ze środków SAPARD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy "M." ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, "M." jako beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, jako następstwa zawartych porozumień wymienionych w pkt 50 wniosku, gdyż zarówno same pomieszczenia, jak i ich wyposażenia stanowią własność "M." i są użyczone nieodpłatnie na czas nieokreślony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.