Administrowanie nieruchomością | Interpretacje podatkowe

Administrowanie nieruchomością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administrowanie nieruchomością. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
„Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie wliczając dochodu z przedmiotowej nieruchomości do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/”
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy jedynie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Updop nie zawiera legalnej definicji przychodu. W art. 12 wymieniono przykładowo przysporzenia, których wystąpienie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Katalog przysporzeń wymienionych w tym przepisie nie jest katalogiem zamkniętym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
2013
19
mar

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów obsługi księgowej
Fragment:
Wynagrodzenie zarządcy pomniejszone o koszty obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w skali jednego roku: Wysokość wynagrodzenia zarządcy - 36 642,36 zł Koszty zarządcy nieruchomości - 26 312,64 zł Koszty obsługi finansowo-księgowej - 36 400,08 zł Podstawa do opodatkowania - 0,00 zł Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł. Wynagrodzenie zarządcy nie obciążone kosztami obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w skali jednego roku: Wysokość wynagrodzenia zarządcy - 36 642,36 zł Koszty zarządcy nieruchomości - 26 312,64 zł Podstawa do opodatkowania - 10 329,72 zł Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych 1 963,00 zł. Zatem jak podniesiono na wstępie, zdaniem Spółki, koszty obsługi finansowo-księgowej winny być osobną pozycją kosztową wspólnoty mieszkaniowej podlegającą rozliczeniu rocznemu, jak to ma miejsce w przypadku innych czynności wykonywanych na jej rzecz, np: koszty związane z przeglądami technicznymi, remontami, utrzymaniem czystości w budynku, dostarczaniem energii elektrycznej i inne koszty eksploatacyjno-remontowe, i nie powinny stanowić obciążenia wynagrodzenie zarządcy. W przeciwnym bowiem przypadku. Spółka będzie miała prawo wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku dochodowego za 5 lat ubiegłych - w podanym tylko powyżej przykładzie jest to kwota 9 815,00 zł.
2013
16
sty

Istota:
Czy usługi administrowania nieruchomością złożoną z domków campingowych są opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%?
Fragment:
Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, musi być wykonana przez podatnika. Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
2011
11
gru

Istota:
Czy usługa polegająca na administracji zasobem mieszkaniowym komunalnym jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług?
Fragment:
U. nr 97 poz. 970 z późn. zm.) przewidział zwolnienie od podatku od towarów i usług, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych ( PKWiU ex 70.32.11). Z wniosku Podatnika wynika, że świadczona jest usługa kompleksowa na rzecz zlecającego w postaci administrowania zasobem mieszkaniowym komunalnym. Zatem jeżeli usługa wykonywana przez Wnioskodawcę zostanie sklasyfikowana przez właściwy urząd statystyczny do grupy PKWiU 70.32.11 będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku zaś, gdy usługa ta zostanie sklasyfikowana przez właściwy urząd statystyczny do grupy PKWiU 70.20.11 będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w powiązaniu z poz. 4 do załącznika nr 4 do cyt ustawy. Mieć należy na względzie, że niniejsze postanowienie nie rozstrzyga o poprawności zakwalifikowania w/w usług świadczonych przez MZUK do odpowiedniego symbolu PKWiU.
2011
1
kwi

Istota:
Czy do tych kosztów Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?
Fragment:
Zarządzanie nieruchomościami obejmuje czynności związane z prawidłowym prowadzeniem spraw dotyczących powierzonego majątku z uwzględnieniem między innymi przepisów prawa podatkowego. Wszystkie czynności wykonywane przez zarządcę nieruchomości są realizowane w ramach działalności gospodarczej właściciela nieruchomości i na jego rachunek lecz w wyniku decyzji zarządzających i rozporządzających podejmowanych przez zarządcę. Zarządca nie jest jednak uprawniony do prowadzenia dla właściciela nieruchomości rozliczeń z tytułu należności podatkowych. W zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatnikiem pozostaje właściciel nieruchomości. Podkreślić należy, że Zakład jako Zarządca na mocy zawartej umowy o zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy/Urzędu Miasta został upoważniony do zawierania umów najmu w imieniu Zamawiającego, do naliczania i pobierania czynszów i opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz do zbierania opłat za media należnych właścicielowi tj. Gminie/Urzędowi Miasta - za wynagrodzeniem.Obrotem w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi świadczone w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT ?
Fragment:
Usługa ta zakwalifikowana została wg PKWiU pod symbolem 70.32.11 " usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie ". Wątpliwości Podatnika dotyczą zwolnienia ww. usług z podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą ustawodawstwa w zakresie tego podatku od dnia 1 maja 2004 r. Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) z dniem 1 maja 2004 r. usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11), zostały zwolnione z podatku od towarów i usług. Mając zatem na względzie powyższe należy stwierdzić, iż wykonywane przez Pana usługi nadal będą korzystały ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.
2011
1
mar

Istota:
Kiedy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych wydatków?
Fragment:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.), wydanym na podstawie powyższej delegacji ustawowej, w § 8 ust. 1 pkt 8, jako czynności zwolnione wymieniono usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11) W myśl art. 86 ust. 1 cytowanej już ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Wobec powyższego, przy założeniu, że w roku 2004 całość przychodów podlegała zwolnieniu od podatku VAT, stanowisko wyrażone w rozpoznawanym zapytaniu, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia towarów i usług w roku 2004 nie przysługiwało należy, uznać za prawidłowe. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.