Administrowanie nieruchomością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administrowanie nieruchomością. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy na Wnioskodawcy spoczywać będzie w roku podatkowym 2017 r. oraz w latach podatkowych następnych obowiązek samodzielnego naliczania i wpłacania na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych od otrzymanego od Wspólnoty Mieszkaniowej wynagrodzenia za administrowanie?

Fragment:

Wnioskodawca otrzymał od Wspólnoty Mieszkaniowej na rachunek bankowy wynagrodzenie za kwiecień 2017 r. oraz za administrowanie nieruchomością wspólnoty Mieszkaniowej (utrzymanie porządku). Wnioskodawca spodziewa się powyższe wynagrodzenie otrzymywać także w następnych miesiącach roku podatkowego 2017, a także w następnych latach podatkowych. Administrowanie nieruchomościami nie wchodzi w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę samodzielnej działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, przychodów z tytułu administrowania nieruchomością - na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej - nie można zaliczyć do żadnego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności opisany we wniosku stan faktyczny nie pozwala na uznanie ich za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej ani za przychody z działalności wykonywanej osobiście. Wobec tego przychody z tytułu opisanego we wniosku wynagrodzenia zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za prawidłowe należy w związku z tym uznać twierdzenie Wnioskodawcy, że od wynagrodzenia za pełnienie przez niego funkcji Administratora Wspólnoty nie ma obowiązku naliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz dopiero na moment rozliczenia rocznego winien uwzględnić wyżej wymieniony dochód i wpłacić całą kwotę należnego podatku.

2013
19
mar

Istota:

„Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie wliczając dochodu z przedmiotowej nieruchomości do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 6/”

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy jedynie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Updop nie zawiera legalnej definicji przychodu. W art. 12 wymieniono przykładowo przysporzenia, których wystąpienie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Katalog przysporzeń wymienionych w tym przepisie nie jest katalogiem zamkniętym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

2013
16
sty

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów obsługi księgowej

Fragment:

Wynagrodzenie zarządcy pomniejszone o koszty obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w skali jednego roku: Wysokość wynagrodzenia zarządcy - 36 642,36 zł Koszty zarządcy nieruchomości - 26 312,64 zł Koszty obsługi finansowo-księgowej - 36 400,08 zł Podstawa do opodatkowania - 0,00 zł Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych - 0,00 zł. Wynagrodzenie zarządcy nie obciążone kosztami obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w skali jednego roku: Wysokość wynagrodzenia zarządcy - 36 642,36 zł Koszty zarządcy nieruchomości - 26 312,64 zł Podstawa do opodatkowania - 10 329,72 zł Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych 1 963,00 zł. Zatem jak podniesiono na wstępie, zdaniem Spółki, koszty obsługi finansowo-księgowej winny być osobną pozycją kosztową wspólnoty mieszkaniowej podlegającą rozliczeniu rocznemu, jak to ma miejsce w przypadku innych czynności wykonywanych na jej rzecz, np: koszty związane z przeglądami technicznymi, remontami, utrzymaniem czystości w budynku, dostarczaniem energii elektrycznej i inne koszty eksploatacyjno-remontowe, i nie powinny stanowić obciążenia wynagrodzenie zarządcy. W przeciwnym bowiem przypadku. Spółka będzie miała prawo wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku dochodowego za 5 lat ubiegłych - w podanym tylko powyżej przykładzie jest to kwota 9 815,00 zł.

2011
11
gru

Istota:

Czy usługi administrowania nieruchomością złożoną z domków campingowych są opodatkowane stawką VAT w wysokości 23%?

Fragment:

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, musi być wykonana przez podatnika. Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługa polegająca na administracji zasobem mieszkaniowym komunalnym jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług?

Fragment:

U. nr 97 poz. 970 z późn. zm.) przewidział zwolnienie od podatku od towarów i usług, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych ( PKWiU ex 70.32.11). Z wniosku Podatnika wynika, że świadczona jest usługa kompleksowa na rzecz zlecającego w postaci administrowania zasobem mieszkaniowym komunalnym. Zatem jeżeli usługa wykonywana przez Wnioskodawcę zostanie sklasyfikowana przez właściwy urząd statystyczny do grupy PKWiU 70.32.11 będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku zaś, gdy usługa ta zostanie sklasyfikowana przez właściwy urząd statystyczny do grupy PKWiU 70.20.11 będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w powiązaniu z poz. 4 do załącznika nr 4 do cyt ustawy. Mieć należy na względzie, że niniejsze postanowienie nie rozstrzyga o poprawności zakwalifikowania w/w usług świadczonych przez MZUK do odpowiedniego symbolu PKWiU.

2011
1
kwi

Istota:

Czy do tych kosztów Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?

Fragment:

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje czynności związane z prawidłowym prowadzeniem spraw dotyczących powierzonego majątku z uwzględnieniem między innymi przepisów prawa podatkowego. Wszystkie czynności wykonywane przez zarządcę nieruchomości są realizowane w ramach działalności gospodarczej właściciela nieruchomości i na jego rachunek lecz w wyniku decyzji zarządzających i rozporządzających podejmowanych przez zarządcę. Zarządca nie jest jednak uprawniony do prowadzenia dla właściciela nieruchomości rozliczeń z tytułu należności podatkowych. W zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatnikiem pozostaje właściciel nieruchomości. Podkreślić należy, że Zakład jako Zarządca na mocy zawartej umowy o zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy/Urzędu Miasta został upoważniony do zawierania umów najmu w imieniu Zamawiającego, do naliczania i pobierania czynszów i opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz do zbierania opłat za media należnych właścicielowi tj. Gminie/Urzędowi Miasta - za wynagrodzeniem.Obrotem w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi świadczone w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT ?

Fragment:

Usługa ta zakwalifikowana została wg PKWiU pod symbolem 70.32.11 " usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie ". Wątpliwości Podatnika dotyczą zwolnienia ww. usług z podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą ustawodawstwa w zakresie tego podatku od dnia 1 maja 2004 r. Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) z dniem 1 maja 2004 r. usługi w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11), zostały zwolnione z podatku od towarów i usług. Mając zatem na względzie powyższe należy stwierdzić, iż wykonywane przez Pana usługi nadal będą korzystały ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Kiedy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych wydatków?

Fragment:

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm.), wydanym na podstawie powyższej delegacji ustawowej, w § 8 ust. 1 pkt 8, jako czynności zwolnione wymieniono usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11) W myśl art. 86 ust. 1 cytowanej już ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Wobec powyższego, przy założeniu, że w roku 2004 całość przychodów podlegała zwolnieniu od podatku VAT, stanowisko wyrażone w rozpoznawanym zapytaniu, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia towarów i usług w roku 2004 nie przysługiwało należy, uznać za prawidłowe. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.