Administracyjny Dokument Towarzyszący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Administracyjny Dokument Towarzyszący. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Wypełnianie Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego.

Fragment:

(...) związanych z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 32 poz. 229). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe - w kwestii wypełniania rubryk: 2, 7 i 15; nieprawidłowe - w kwestii wypełniania rubryk: 4 i 7a. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3 poz. 11 ze zm.), dalej zwanej ustawą, administracyjny dokument towarzyszący to dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W myśl § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 32 poz. 229) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 108 poz. 903) wzór formularza administracyjnego (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Administracyjny Dokument Towarzyszący może służyć jako dokument potwierdzający, że towary zostały dostarczone do Unii Europejskiej?

Fragment:

(...) akcyzowych przez odbiorcę ciąży na podmiocie dokonującym odbioru tych towarów. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż ADT nie może stanowić dokumentu przewozowego otrzymanego od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z którego jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju . W myśl regulacji prawnych, wskazany dokument, czyli administracyjny dokument towarzyszący, będzie mógł pełnić funkcję pomocniczą w stosunku do dowodów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy i uzupełniać dokumentację dowodową w przypadku, gdy powstaną wątpliwości co do faktu dokonania dostawy zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy. Przy czym należy jeszcze raz podkreślić, iż podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 ustawy. Dowody zawarte w art. 42 ust. 11 (...)

2011
1
cze

Istota:

Dołączanie do przesyłki dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Fragment:

(...) prowadzącego skład podatkowy miejsca wysyłki. Ponadto zaewidencjonowany oraz opieczętowany przez organy celne, a także wypełniony administracyjny dokument towarzyszący załącza się do wyrobów akcyzowych, które opuszczają skład podatkowy. Natomiast podmiotem uprawnionym do otrzymania administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest podmiot prowadzący skład podatkowy odbierający wyroby. Zatem za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym oryginalny administracyjny dokument towarzyszący może przemieszczać się wraz z towarem w zaplombowanym kontenerze. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji, gdy zaginął dokument ADT, a spółka zapłaciła podatek akcyzowy od wyeksportowanego piwa, ma prawo skorygować ten podatek na podstawie potwierdzenia wywozu towarów wystawionego przez polski wewnętrzny urząd celny?

Fragment:

(...) określa, że pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej. W myśl art. 36 ust. 2 cyt. ustawy, w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadkach określonych w art. 28 i 29 ustawy o podatku akcyzowym. W art. 28 ust. 2 powołanej ustawy została zawarta delegacja dla Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który może określić inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumentowania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Korzystając z (...)

2011
1
maj

Istota:

Sposób wypełniania pól 5 i 6 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Fragment:

(...) związanego z wydaniem piwa ze składu podatkowego. Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia przemieszczanie wyrobów akcyzowych (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy jeśli dostawa gazu ze składów podatkowych odbiorcom zwolnionym z podatku akcyzowego na podstawie §15 w/w rozporządzenia powinna odbywać się z zastosowaniem dokumentu ADT, czy wówczas dokument ADT ma być potwierdzony przy dostawie przy dostawie przez pracownika podmiotu dokonującego odsprzedaży, każdorazowo w momencie zatankowania zbiornika gazem odbiorcy końcowemu?

Fragment:

(...) akcyzowego. Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące: Czy jeśli dostawa gazu ze składów podatkowych XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX odbiorcom zwolnionym z podatku akcyzowego na podstawie §15 w/w rozporządzenia powinna odbywać się z zastosowaniem dokumentu ADT, czy wówczas dokument ADT ma być potwierdzony przy dostawie przez pracownika podmiotu dokonującego odsprzedaży, każdorazowo w momencie zatankowania zbiornika gazem odbiorcy końcowemu ? Spółka stoi na stanowisku, że administracyjny dokument towarzyszący powinien być potwierdzony przy dostawie przez podmiot dokonujący odsprzedaży oraz końcowego odbiorcę. Swoje stanowisko popiera przepisami § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania ( Dz.U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm. ). Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z §15 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, kserokopia karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego potwierdzona oryginalnymi pieczęciami urzędu celnego wyjścia, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Fragment:

(...) procedury zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumentowania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadku otrzymania potwierdzenia odbioru po upływie wyznaczonego terminu. W myśl art. 36 ust. 2 cyt. ustawy, w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Zgodnie z delegacją ustawową w art. 36 ust. 7 zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( Dz.U. Nr 81, poz 744 z późn. zm). Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenie to określa sposób obiegu kart administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego oraz terminy zwrotu poszczególnych kart (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza obszar celny Unii Europejskiej, potwierdzona pieczęcią urzędu celnego wyjścia karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, mozestanowić dokument potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Fragment:

(...) podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są eksportowane ze składu podatkowego do odbiorcy na terytorium państwa trzeciego, a przewóz tych wyrobów odbywa się przez terytorium Wspólnoty Europejskiej.W myśl art. 36 ust. 2 cyt. ustawy, w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę; zobowiązanie podatkowe w akcyzie ciążące na tym podatniku wygasa z dniem otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaki powinien być prawidłowy obieg dokumentów, tj. administracyjny dokument towarzyszący, faktura, oświadczenie uprawnionego nabywcy o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i dalszej sprzedaży tych wyrobów uprawnionemu nabywcy do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) Zdaniem tut. Organu przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi jest czynnością odmienną od sprzedaży tych wyrobów. Dopuszczalna zatem jest sytuacja, w której nabywcą wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest podmiot nie posiadający składu podatkowego, a wyrób jest przemieszczany w procedurze zawieszenia, jeżeli przemieszczanie to odbywa się pomiędzy składami podatkowymi. W związku z powyższym administracyjny dokument towarzyszący powinien zostać wystawiony przez prowadzącego skład podatkowy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonującą wysyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na odbiorcę wyrobów akcyzowych zharmonizowanych prowadzącego skład podatkowy czyli w tym konkretnym przypadku na usługowy skład podatkowy, z którym Spółka zawrze stosowną umowę na podstawie prawa cywilnego celem korzystania z tego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku gdy sprzedaż wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dokonywana jest z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach jednego składu podatkowego, obrót taki należy dokumentować administracyjnym dokumentem towarzyszącym?

Fragment:

(...) w myśl art. 36 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy prowadzący skład podatkowy jest obowiązany wystawić administracyjny dokument towarzyszący. Biorąc więc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, oraz powołane powyżej przepisy obowiązującego prawa zasadnym jest stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania administracyjny dokument towarzyszący. Spółka dokonuje bowiem transakcji sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci paliw w składzie podatkowym, w którym wyroby te są magazynowane. Stosownie do powołanego powyżej art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a tym przypadku paliw, jest zawieszony jeżeli te wyroby są magazynowane w składzie podatkowym. Tutejszy Organ wyjaśnia, iż w przedmiotowej sprawie stosownie do (...)