Administracja samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach projektu pn. „Europejskie stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich”

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2008r. (data wpływu 11 stycznia 2008r.) oraz pismem z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach projektu pn. „Europejskie stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich” - jest (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Program ograniczania skutków niepełnosprawności - projekt: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w R.” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z zakupem przez Gminię autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przekazanego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmina może odliczyć podatek naliczony ?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 – z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 02 maja 2007r., uzupełnionym pismem znak: IPŚ-7024/40/07 z dnia 22 maja 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia autobusu nie wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny przedstawiony przez Gminę: Gmina P......... jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W miesiącu kwietniu 2007r. został zakupiony na potrzeby Gminy P........... autobus Iveco Daily 50C15V przystosowany do przewozu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega odliczeniu podatek VAT od zakupionych towarów i usług na cele działalności utworzonego przez Jednostkę Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-23/06, w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 3 lipca 2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-23/06, uzupełnionym pismem z dnia 17.08.2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-25/06, Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: ******** utworzył Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr 2/0-08/0IDON/2006 o dofinansowanie zorganizowania i (...)

2011
1
mar

Istota:

Teza
Określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także wojewódzki zarząd dróg.

Zagadnienie prawne
Czy określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), oznacza także jednostki organizacyjne samorządu województwa?

Fragment:

(...) i w istocie dotyczy wszystkich utworzonych przez uprawnione organy jednostek organizacyjnych samorządu województwa, niezależnie od sposobu ukształtowania ich struktury, formy prawnej i powierzonych im kompetencji. Taki zakres pytania prawnego wykracza znacznie poza granice wyznaczone stanem faktycznym rozpoznawanej sprawy. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jest oczywiste, że wątpliwość prawna składu orzekającego Kolegium dotyczy jedynie tego, czy określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także zarząd dróg wojewódzkich. Jedynie tak pojmowane pytanie prawne ma znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej przez Kolegium sprawy i spełnia kolejne wymaganie formalne, wynikające z art. 22 ust. 1 i 4 powołanej ustawy z dnia 12 października 1994 r. W tym więc zakresie wskazana w pytaniu problematyka (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich", polegającej na adaptacji remizy na Gminny Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny podlega odliczeniu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku Nr RO-3030-5/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W dniu 17 stycznia 2006r. podatnik wniósł uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? Dz. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", polegającej na modernizacji i wyposażeniu sali Ochotniczej Straży Pożarnej podlega odliczeniu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści "Ordynacją podatkową", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej "podatnikiem", Nr RO-3030-9/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (...)

2011
1
mar

Istota:


W związku z przystąpieniem gminy do Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego inwestycje w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, prosimy o wydanie opinii na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa o braku możliwości odliczenia podatku VAT dla Gminy od zakupów towarów i usług związanych z następującymi zadaniami:

1) budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem ,
2) remont budynku muzeum.

Obydwa zadania nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, mają jedynie służyć społeczności lokalnej nieodpłatnie. Gmina chce podjąć się wykonania powyżej opisanych zadań z uwzględnieniem możliwości dofinansowania środkami poza budżetowymi. Ponieważ budowa placu zabaw oraz remont budynku muzeum nie jest związana ze sprzedażą towarów i usług, tym samym podatek VAT z rachunków za ich wykonanie nie podlega odliczeniu na mocy przepisów ustawy o VAT, z art. 86 ust. 1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT z rachunków dokumentujących zakup towarów i usług na zadania przedstawione w sytuacji powyżej ma charakter przedmiotowy i obowiązuje wszystkich podatników bez względu na ich status i formę prawną.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku Nr FN 30/09/2005 z dnia 7 czerwca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 14 czerwca 2005r. wpłynął do urzędu wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy, podatnik przedstawił we wniosku następująco: „ W związku z przystąpieniem Gminy (...) do Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego inwestycje w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, prosimy o wydanie opinii na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa o braku możliwości odliczenia podatku VAT dla Gminy (...) (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich", polegającej na modernizacji budynku na świetlice i zaplecze turystyczne podlega odliczeniu?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści "Ordynacją podatkową", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej "podatnikiem", Nr RO-3030-5/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W dniu 17 stycznia 2006r. podatnik wniósł uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w (...), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 9 września 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 8 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismami z 11 i 24 października 2005r.). Jednym z zapytań była kwestia uprawnienia wnioskodawcy do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z (...)