Administracja samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Administracja samorządu terytorialnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja samorządu terytorialnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach projektu pn. „Europejskie stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2008r. (data wpływu 11 stycznia 2008r.) oraz pismem z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 28 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach projektu pn. „Europejskie stypendia dla uczniów ze środowisk wiejskich” - jest (...)
2011
1
cze

Istota:
Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Program ograniczania skutków niepełnosprawności - projekt: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w R.” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z zakupem przez Gminię autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przekazanego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmina może odliczyć podatek naliczony ?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 – z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 02 maja 2007r., uzupełnionym pismem znak: IPŚ-7024/40/07 z dnia 22 maja 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego nabycia autobusu nie wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny przedstawiony przez Gminę: Gmina P......... jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W miesiącu kwietniu 2007r. został zakupiony na potrzeby Gminy P........... autobus Iveco Daily 50C15V przystosowany do przewozu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podlega odliczeniu podatek VAT od zakupionych towarów i usług na cele działalności utworzonego przez Jednostkę Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-23/06, w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 3 lipca 2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-23/06, uzupełnionym pismem z dnia 17.08.2006r. nr PS.I.J.Ż.8151-15-25/06, Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny: ******** utworzył Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr 2/0-08/0IDON/2006 o dofinansowanie zorganizowania i (...)
2011
1
kwi

Istota:
Teza
Określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także wojewódzki zarząd dróg.

Zagadnienie prawne
Czy określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), oznacza także jednostki organizacyjne samorządu województwa?
Fragment:
(...) i w istocie dotyczy wszystkich utworzonych przez uprawnione organy jednostek organizacyjnych samorządu województwa, niezależnie od sposobu ukształtowania ich struktury, formy prawnej i powierzonych im kompetencji. Taki zakres pytania prawnego wykracza znacznie poza granice wyznaczone stanem faktycznym rozpoznawanej sprawy. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego jest oczywiste, że wątpliwość prawna składu orzekającego Kolegium dotyczy jedynie tego, czy określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także zarząd dróg wojewódzkich. Jedynie tak pojmowane pytanie prawne ma znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej przez Kolegium sprawy i spełnia kolejne wymaganie formalne, wynikające z art. 22 ust. 1 i 4 powołanej ustawy z dnia 12 października 1994 r. W tym więc zakresie wskazana w pytaniu problematyka (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich", polegającej na adaptacji remizy na Gminny Ośrodek Kulturalno-Edukacyjny podlega odliczeniu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku Nr RO-3030-5/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W dniu 17 stycznia 2006r. podatnik wniósł uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? Dz. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", polegającej na modernizacji i wyposażeniu sali Ochotniczej Straży Pożarnej podlega odliczeniu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści "Ordynacją podatkową", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej "podatnikiem", Nr RO-3030-9/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (...)
2011
1
mar

Istota:

W związku z przystąpieniem gminy do Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego inwestycje w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, prosimy o wydanie opinii na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa o braku możliwości odliczenia podatku VAT dla Gminy od zakupów towarów i usług związanych z następującymi zadaniami:

1) budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem ,
2) remont budynku muzeum.

Obydwa zadania nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, mają jedynie służyć społeczności lokalnej nieodpłatnie. Gmina chce podjąć się wykonania powyżej opisanych zadań z uwzględnieniem możliwości dofinansowania środkami poza budżetowymi. Ponieważ budowa placu zabaw oraz remont budynku muzeum nie jest związana ze sprzedażą towarów i usług, tym samym podatek VAT z rachunków za ich wykonanie nie podlega odliczeniu na mocy przepisów ustawy o VAT, z art. 86 ust. 1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT z rachunków dokumentujących zakup towarów i usług na zadania przedstawione w sytuacji powyżej ma charakter przedmiotowy i obowiązuje wszystkich podatników bez względu na ich status i formę prawną.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku Nr FN 30/09/2005 z dnia 7 czerwca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 14 czerwca 2005r. wpłynął do urzędu wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy, podatnik przedstawił we wniosku następująco: „ W związku z przystąpieniem Gminy (...) do Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego inwestycje w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, prosimy o wydanie opinii na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa o braku możliwości odliczenia podatku VAT dla Gminy (...) (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich", polegającej na modernizacji budynku na świetlice i zaplecze turystyczne podlega odliczeniu?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści "Ordynacją podatkową", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej "podatnikiem", Nr RO-3030-5/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 16 stycznia 2006r. wpłynął do mnie wniosek podatnika z dnia 12 stycznia 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. W dniu 17 stycznia 2006r. podatnik wniósł uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Gmina (...) ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ w (...), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 9 września 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 8 września 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismami z 11 i 24 października 2005r.). Jednym z zapytań była kwestia uprawnienia wnioskodawcy do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.