Administracja rządowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja rządowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy do opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..............udziela dla Prezydenta Miasta ..........., interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia ..........., uzupełnionego pismem z dnia ....................... oceniając stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e Wnioskodawca pismem z dnia............, uzupełnionym pismem z dnia .............., zwrócił się do Urzędu Skarbowego w ........... o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego realizuję zadania z zakresu administracji rządowej polegające m.in. na prowadzeniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Starosta sprzedając w imieniu Skarbu Państwa na rzecz Spółki X S.A. nieruchomość (grunt zabudowany stacją transformatorową) jest podatnikiem VAT oraz czy powinien do wartości gruntu doliczyć podatek VAT i odprowadzić go do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

(...) Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 . 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” Jak wynika z powyższego unormowania organ władzy publicznej czy też urząd obsługujący ten organ ( tutaj Starostwo Powiatowe), w zakresie w jakim realizuje zadania w oparciu o reżim publicznoprawny, nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa, nie jest podatnikiem w rozumieniu wyżej powołanej ustawy. Wyłączenie ze statusu podatnika nie ma zastosowania, gdy organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ wykonuje jakiekolwiek czynności, w tym także objęte na podstawie przepisów prawa jego urzędowymi kompetencjami, na (...)