IBPP1/443-426/07/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu „Przełam bariery – zaistniej na rynku pracy”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu 6 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji projektu „Przełam bariery - zaistniej na rynku pracy”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją projektu „Przełam bariery - zaistniej na rynku pracy”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizuje projekt „Przełam bariery – zaistniej na rynku pracy”, który finansowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 4 maja 2006r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Projekt skierowany jest do osób, które zameldowane są na stałe lub czasowo na terenie powiatu b. oraz Gminy K., wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia w sferze pozarolniczej oraz posiadają status: rolnika lub domownika z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne oraz studentów studiów dziennych. Przedmiotem projektu jest objęcie subsydiowanym zatrudnieniem 20 osób w 8 firmach spełniających wszystkie warunki i kryteria zgodnie z prawem dla MŚP oraz zorganizowanie 3 bezpłatnych kursów tj. operatora koparko-ładowarki, organizacji przyjęć okolicznościowych (cateringu) i przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kategorii B.

W ramach projektu Wnioskodawca poprzez ogłoszenia, ulotki i plakaty poinformował rolników o możliwości wzięcia udziału w projekcie, a następnie przeprowadził bezpłatną rekrutację uczestników bezpłatnych kursów i subsydiowanego zatrudnienia. W celu realizacji projektu wynajęto sale wykładowe oraz zapewniono bezpłatne wyżywienie dla uczestników kursów. Przewidziano również przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu oraz zorganizowanie konferencji promującej realizowany projekt, na której zostaną zapewnione nieodpłatne broszurki oraz poczęstunek

Ponadto Gmina zakupiła sprzęt niezbędny do realizacji projektu tj.: komputer stacjonarny wraz z podstawowym oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, zestaw mebli, przenośny zestaw do wizualizacji oraz materiały biurowe. Wszystkie czynności realizowane są przez Wnioskodawcę nieodpłatnie, a zakupiony sprzęt jest przeznaczony do obsługi projektu w czasie jego trwania. Po tym okresie zakupione urządzenia zostaną przekazane na stan Urzędu Gminy i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.

Za wszelkie wyżej wymienione czynności związane z rekrutacją, nadzorem nad prawidłowym przebiegiem projektu, jego rozliczeniem i sprawozdawczością Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, a tylko zwrot kosztów w postaci dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W związku z realizacją powyższego programu Gmina nie wykazuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabytych w celu realizacji wyżej opisanego projektu ze względu na brak związku tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami podatkowymi

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zatem w świetle powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Wszystkie czynności w ramach projektu realizowane są przez Gminę nieodpłatnie, a zakupiony na ten cel sprzęt jest przeznaczony do obsługi projektu w czasie jego trwania. Po tym okresie zakupione urządzenia zostaną przekazane na stan Urzędu Gminy i nie będą służyć czynnościom opodatkowanym. Dodatkowo Gmina zaznacza, iż w związku z realizacja przedmiotowego programu nie wykazuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nie istnieje możliwość obniżenia (w całości lub w części) kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie towarów i usług nabytych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu „Przełam bariery – zaistniej na rynku pracy”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.