Administracja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to administracja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
22
sie

Istota:

Dotycząca podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku nabywanych wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych.

Fragment:

Ustawa o podatku akcyzowym również nie zawiera legalnej definicji „ organu administracji publicznej ”. W związku z powyższym przyjmuje się (m.in. w Komentarzu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Agnieszka W.), że właściwym, w ramach stosowania zasad wykładni systemowej, jest odwołanie się do definicji „ organu administracji publicznej ” zawartej w przepisie art. 5 § 2 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 5 § 2 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, przez pojęcie organów administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych (art. 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego). Komentarz do art. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Jaśkowska M., Wróbel A., Lex 2012) wskazuje, że przez organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 należy rozumieć tzw. organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym.

2014
23
kwi

Istota:

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia nabywanych wyrobów gazowych wykorzystywanych do najmu lokalu organowi administracji publicznej

Fragment:

Takim podmiotem będzie Spółka, której nie można uznać za pośredniczący podmiot gazowy, ponieważ nie dokonuje ona sprzedaży wyrobów gazowych (refakturuje tylko koszty za te paliwo na organ administracji publicznej). Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy, zwolnieniu od akcyzy podlega zużycie wyrobów gazowych przez określonych odbiorców: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego. Zwolnienia powyższe funkcjonują na etapie użycia wyrobów gazowych do celów zwolnionych. Zatem, do podmiotu, który dokonuje takiego użycia, wyroby gazowe będą trafiały jako wyroby zwolnione od akcyzy na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 31b ust. 2 ustawy. Wobec powyższego, podmiotem zużywającym wyroby gazowe, który w przedstawionej we wniosku sytuacji może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, jako podmiot uprawniony, jest organ administracji publicznej, któremu Spółka wynajmuje powierzchnie użytkową. Natomiast z treści wniosku wynika, że to Spółka, a nie wskazany wyżej podmiot (organ administracji publicznej), zużyje wyroby gazowe do celów opałowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (faktury VAT za paliwo gazowe są wystawiane na Spółkę).

2014
23
kwi

Istota:

Zwolnienie nabywanych wyrobów gazowych przez Agencję, jako organ administracji publicznej

Fragment:

Jak z powyższego wynika, dokonanie wyczerpującej wykładni pojęcia „ organ administracji publicznej ” na gruncie k.p.a. nie jest możliwe z uwagi na to, iż kodeksowe ujęcie tego zagadnienia wykracza poza organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym. W takim też zakresie nie ma możliwości dokonania wyczerpującego wyliczenia organów (podmiotów), o których mowa w art. 1 pkt 2 k.p.a., tj. przyjęcie za kryterium rozróżnienia organów i podmiotów powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. W omawianym zakresie kwestię zdaje się rozstrzygać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2012 r. (I OSK 2370/11). Sąd stwierdza mianowicie, że przypisanie kompetencji organowi administracji publicznej ma tę konsekwencję prawną, że w postępowaniu administracyjnym ma on zawsze pozycję organu, nigdy pracownika. Nie można z przepisów ustaw, np. ustawy z 1974 r. - Kodeks pracy, ustawy z 2008 r. o służbie cywilnej, wyprowadzać, że organ administracji publicznej jest pracownikiem organu. Niezbędne jest wyraźne rozróżnienie organu od obsady personalnej organu administracji publicznej. Organ administracji publicznej wykonując zadania publiczne działa w imieniu państwa lub wspólnoty samorządowej, jest organem państwa lub organem wspólnoty samorządowej, któremu dla realizacji tych zadań przyznano określony zakres kompetencji.

2012
28
sie

Istota:

Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na wdrożeniu nowoczesnego, informatycznego systemu wspomagania zarządzania.

Fragment:

Ponieważ prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Naszym zdaniem zastosowanie ma tutaj art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarowi usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2011
1
sie

Istota:

Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię w związku ze sprzedażą budynku administracji osiedlowej wraz z prawem wieczystego użytkowania stanowić będzie dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Fragment:

Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży budynku administracji osiedlowej wraz z prawem wieczystego użytkowania. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza sprzedać w drodze przetargu budynek administracji osiedlowej, który nabyła wraz z prawem wieczystego użytkowania w roku 2005. Nieruchomość ta została wpisana do ewidencji środków trwałych. Czynność ta była zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy dochód uzyskany przez Spółdzielnię w związku ze sprzedażą budynku administracji osiedlowej wraz z prawem wieczystego użytkowania stanowić będzie dochód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych...(pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku administracji osiedlowej jest przychodem z gospodarki mieszkaniowej z uwagi na fakt, że działalność prowadzona w tym budynku była związana z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w szczególności w zakresie zadań określonych w art. 2 i 24 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

Fragment:

Nr 44, poz. 287 ze zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w art. 2 wykonują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska; wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, o czym stanowi art. 3 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 omawianej ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych. W myśl natomiast art. 5 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska działa na obszarze województwa. Przy czym, na mocy art. 5 ust. 3 ww. ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Jak wynika z okoliczności sprawy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest zakładem budżetowym wchodzącym w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

2011
1
lut

Istota:

Czy zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. PZD w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. zadania nałożonego na niego ustawą o drogach publicznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) administracji publicznej w zakresie transportu” korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, bądź też jeżeli stanowiłoby czynność związaną z wykonywaniem zadań nałożonych na jednostkę odrębnymi przepisami, wykonywaną we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność może korzystać ze zwolnienia wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Wobec powyższego stanowisko podatnika uznające, że może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jest błędne.Interpretacja powyższa jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie niniejsze przysługuje prawo wniesienia zażalenia (art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa) do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa), opłaconego zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jako jednostka budżetowa zaliczana do organów władzy publicznej w sytuacji, gdy realizuje zadania nałożone na nią przepisami prawa oraz wykonuje te czynności odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych jest podatnikiem podatku VAT?
2. Czy jednostka, która do dnia 30.04.2004 r. nie była podatnikiem VAT, gdyż wszystkie wykonywane czynności nie podlegały ustawie o VAT będzie miała prawo po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT, do odliczania podatku naliczonego z otrzymanych faktur dotyczących sprzedaży opodatkowanej i nie opodatkowanej, w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie, które zakupy służą której sprzedaży?
3. Czy pobieranie opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opodatkowaniu VAT?

Fragment:

Nr 62, poz. 627 ze zm.), według którego za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłaty oraz terminy i sposób ich uiszczenia określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25.02.2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 435). Opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a także inne czynności wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast podstawą opodatkowania VAT zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W związku z tym, iż pobieranie opłaty których dotyczy zapytanie jednostki nie jest czynnością wymienioną w art. 5 ww. ustawy o VAT, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a pobierane opłaty nie stanowią kwoty należnej w rozumieniu art. 29 ww. ustawy o VAT z tytułu czynności wymienionych w art. 5 tej ustawy. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

2011
1
lut

Istota:

Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez xxxxx a polegających na udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Fragment:

W pozycji nr 6 załącznika nr 4 do ustawy zostały wymienione usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 75 „Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych –wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych”. Jak już zostało powiedziane wyżej, dla czynności stanowiących przedmiot pytania Podatnik wskazał symbol PKWiU 75.12.13-00.20, przy czym zasadność stosowania tego symbolu nie podlega ocenie tutejszego organu. Zdaniem tut. organu podatkowego opisane powyżej czynności o symbolu PKWiU 75.12.13-00.20 podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, ponieważ zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie pozycji nr 6 załącznika nr 4 do ustawy, podlegają usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, ale tylko usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

2011
1
lut

Istota:

Od jakiej daty Administracja Nieruchomościami może dokonać korekty odprowadzanego podatku VAT wykazanego w deklaracjach VAT-7 z tytułu naliczonego tzw. „podwójnego” podatku za dostarczane media dla lokali mieszkalnych będących we Wspólnotach Mieszkaniowych?

Fragment:

W związku z tym Wspólnota Mieszkaniowa dokonywała zakupu usług i rozliczała ich koszt na poszczególnych właścicieli, w tym także na administrację reprezentującą Gminę jako jednego z właścicieli. Na mocy ustawy z 1993r. o podatku od towarów i usług poszczególne czynności wykonywane przez Administrację podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek podatkowych określonych w przepisach podatkowych dla poszczególnych rodzajów usług, w związku z tym dokonując rozliczeń z najemcami, Administracja uznała, że dokonywała odsprzedaży usług i naliczała podatek VAT. Jednocześnie wskazuje, że Minister Finansów w piśmie z dnia 23 grudnia 2003r. zajął stanowisko, że w rozliczeniach wewnątrz wspólnoty nie występuje obrót (sprzedaż), a więc nie można mówić o odsprzedaży mediów na rzecz najemców. W związku z tym pyta od jakiej daty może dokonać korekty odprowadzanego podatku VAT wykazanego w deklaracjach VAT-7 z tytułu naliczonego tzw. „podwójnego” podatku za dostarczane media dla lokali mieszkalnych będących we Wspólnotach Mieszkaniowych... Zdaniem Administracji korekty deklaracji VAT-7 powinny być sporządzone od miesiąca stycznia 2002r., gdyż od tego miesiąca naliczany był „podwójny” podatek VAT. Zasady sporządzania korekt deklaracji podatkowych zostały uregulowane w przepisach art.81, 81a, 81b i 81c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.