ITPP1/443-790/11/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów do produkcji rolnej oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 22 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów do produkcji rolnej oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie materiałów do produkcji rolnej oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność rolniczą. Do 31 maja 2011 r. był Pan opodatkowany jako rolnik ryczałtowy. Z dniem 1 czerwca 2011 r. zarejestrował się Pan jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzi Pan produkcję zwierzęcą (trzody chlewnej) w cyklu ciągłym. Cykl produkcyjny trzody chlewnej trwa 4 miesiące. W tym okresie niezbędne jest poniesienie wydatków na zakup: warchlaków, pasz i komponentów do pasz, opału, energii elektrycznej, leków weterynaryjnych, paliw oraz materiałów pomocniczych. Zwierzęta, które osiągną dojrzałość ubojową zostaną sprzedane, a do ceny netto za ich dostawę zostanie naliczony podatek VAT. Wszystkie te wydatki są udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców. Wydatki te dotyczą wyłącznie cyklu produkcyjnego, który rozpoczął się w kwietniu 2011 r. i, w wyniku zakończenia którego, sprzedaż tuczników odbywać się będzie na przełomie lipca-sierpnia 2011 r.

W kwietniu 2011 r. rozpoczął Pan ponadto modernizację i adaptację budynku gospodarczego porodówki na chlewnię przeznaczoną do tuczu trzody chlewnej. W zakres adaptacji i modernizacji wchodzą roboty budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia takiego, jak paszociąg, ruszty, zbiornik na paszę, automaty paszowe, itd. Inwestycja powyższa zostanie zakończona w lipcu i służyć będzie wyłącznie działalności opodatkowanej. Wszystkie powyższe wydatki ma Pan udokumentowane fakturami, które wystawiali dostawcy. Prowadzi Pan również działalność gospodarczą, jednak jest to działalność zupełnie innego rodzaju, prowadzona w zupełnie innym miejscu i nie mająca żadnego związku z działalnością rolniczą.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że produkcję zwierzęcą w modernizowanych budynkach zamierzał Pan prowadzić jako czynny podatnik VAT. W momencie rozpoczęcia inwestycji, polegającej na modernizacji i adaptacji budynków na chlewnie dla trzody, planował Pan zarejestrowanie, jako czynny podatnik VAT, jednak wobec okoliczności, iż rozpoczęcie inwestycji przypadło na środek poprzedniego cyklu produkcyjnego, rejestracja w tym momencie była niezasadna. Od momentu rejestracji cała sprzedaż byłaby obciążona podatkiem VAT, tymczasem z tytułu wydatków poniesionych na przeprowadzenie ówczesnego cyklu produkcyjnego, którego wynikiem byłaby taka sprzedaż, nie przysługiwałoby Panu odliczenie naliczonego VAT. W tej sytuacji rentowność produkcji tego cyklu byłaby ujemna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, udokumentowany fakturami VAT, zawarty w cenie zakupu towarów i usług, dokonanych przed 1 czerwca 2011 r., a stanowiących koszty uruchomienia procesu produkcyjnego trzody chlewnej, mającego zakończyć się sprzedażą produktów na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. oraz opisanej wyżej inwestycji, polegającej na adaptacji budynku gospodarczego...

Uważa Pan, że ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, udokumentowany fakturami, zakupu towarów i usług, dokonanych przed 1 czerwca 2011 r. w celu adaptacji budynku na tuczarnię oraz fakturami dokumentującymi zakup materiałów do produkcji rolnej, służących przeprowadzeniu cyklu produkcyjnego trzody rozpoczętego w kwietniu, kończącego się na przełomie lipca - sierpnia 2011. Zakupy te zostały dokonane w celu realizacji inwestycji oraz do prowadzenia produkcji służącej działalności rolniczej, polegającej na wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

  1. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;
  2. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;
    1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a;
    2. w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b;
  3. w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności;
  4. w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu;
  5. w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a;
  6. w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

Z treści art. 86 ust. 11 ustawy wynika, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi, o czym stanowi art. 86 ust. 12 ustawy.

W art. 86 ust. 13 ustawy przewidziano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Z okoliczności sprawy wynika, iż jest Pan zarejestrowany, od dnia 1 czerwca 2011 r., jako czynny podatnik VAT. Prowadząc działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej (trzoda chlewna) w cyklu ciągłym (cykl produkcyjny trwa 4 miesiące), poniósł Pan wydatki na zakup: warchlaków, pasz i komponentów do pasz, opału, energii elektrycznej, leków weterynaryjnych, paliw oraz materiałów pomocniczych. Zwierzęta, które osiągną dojrzałość ubojową, zostaną sprzedane, a do ceny netto za ich dostawę zostanie naliczony podatek VAT. W związku z ww. działalnością rozpoczął Pan również modernizację i adaptację budynku gospodarczego porodówki na chlewnię przeznaczoną do tuczu trzody chlewnej. Inwestycja powyższa zostanie zakończona w lipcu i służyć będzie wyłącznie działalności opodatkowanej. Wszystkie powyższe wydatki ma Pan udokumentowane fakturami.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także mając na uwadze zasadę neutralności podatku VAT, należy uznać, ze skoro w okolicznościach niniejszej sprawy poniósł Pan wydatki przed rejestracją (1 czerwca 2011 r.) w okresie od kwietnia 2011 r., to w tym konkretnym przypadku przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanymi przed rejestracją dla celów VAT, według zasad wskazanych w ww. art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (w tym przypadku, w rozliczeniu za pierwszy od momentu zarejestrowania okres rozliczeniowy) i w zakresie określonym przez art. 86 ust. 1 tej ustawy, pod warunkiem jednak posiadania prawidłowo wystawionych faktur VAT i przy założeniu, że rzeczywiście te zakupy nie posłużyły sprzedaży zwolnionej. W przedmiotowej sprawie należy bowiem zwrócić uwagę na przedstawione we wniosku okoliczności sprawy, w szczególności na fakt, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej (wykonywanie czynności opodatkowanych w zakresie przedmiotowej produkcji rolnej) nabył Pan towary i usługi do produkcji rolnej, w tym poprzez nakłady inwestycyjne na budynki służące tej działalności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.