1430/NP/443/4/06/UC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przy zakupach towarów i usług finansowych z dotacji celowej udzielonej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT? Czy podatek bedzie kosztem kwalifikowanym?

1430/NP/443/4/06/UC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. adaptacja
  2. dotacja
  3. odliczenie podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2006 (data wpływu do Urzędu), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie odliczania podatku naliczonego od towarów i usług na działalność gospodarczą w ramach programu "odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego" stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Stan faktyczny w sprawie

Wg stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11.04.2006r jednostka ubiega się o wsparcie finansowe udzielone w ramach Sektora Programu Operacyjnego " Rastrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego" dotyczy:1 Adaptacja budynku Nr 1 OSP wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;Budynek OSP należy do gminy, przyjęty do ewidencji środków trwałych, natomiast grunt stanowi własność OSP.2 Adaptacja budynku Nr 2 OSP wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;Budynek OSP należy do gminy, przyjęty do ewidencji środków trwałych, natomiast grunt stanowi własność OSP. 1 Kształtowanie centrum wsi , poprzez budowę boisk do piłki ręcznej i koszykowej- ogólnodostępnych, ciągów komunikacji pieszej- chodników, urządzanie terenów zielonych, poprzez nasadzenie liści ozdobnych. Grunt stanowi własność Wspólnoty wsi .2 Kształtowanie centrum wsi, poprzez budowę boiska, miejsc postojowych, ciągów komunikacji pieszej- chodników, urządzanie terenów zielonych, poprzez nasadzenia, ustawienie urządzeń tj. huśtawki, karuzele Grunt stanowi własność Wspólnoty wsi oraz Gminy. Przyjęty do ewidencji środków trwałych.

Zapytanie i stanowisko jednostki

1 Czy przy zakupach finansowanych z w/w środków na powyższe zadania Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT?2 Czy podatek ten będzie dla beneficjenta kosztem kwalifikowanym ?Ad.1 Z uwagi na fakt że Gmina nie uzyskuje przychodów opodatkowanych z tytułu zakupu towarów do realizacji powyższych zadań i obrót z tego tytułu należy do zadań własnych gminy , podatek Naliczony od towarów i usług nie podlega odliczeniu i nie będzie odliczony od podatku należnego zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm)Ad. 2 W związku z brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług finansowanych zw wsparcia finansowego, ze względu na brak związku ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnioną z podatku VAT, podatnik nie będzie mógł odliczyć podatku VAT wobec czego co do zasady Podatek VAT będzie mógł być traktowany jako koszt kwalifikowany.

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. Organu podatkowego.

W dniu 11 kwietnia 2006r Gmina złożyła wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy sie postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego stanowisko zaprezentowane przez Gminę jest prawidłowe .

Strona we wspomnianym wcześniej piśmie zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy od dokonywanych zakupów towarów oraz wydatków inwestycyjnych związanych z adaptacją budynków OSP oraz kształtowanie centrum wsi, sfinansowanych dotacją celową otrzymaną z Unii Europejskiej brak jest możliwości odliczenia podatku naliczonego.Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego art.15 ust.6 , art.86 ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004r o podatku od towarów i usług(Dz.U.Nr 54 poz.535 z póżn. zm) - zwanej dalej ustawą. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w sposób następujący. Zgodnie z przepisem art.15 ust.6 ustawy z dnia 11marca 2004r o podatku od towarów i usług(Dz.U.Nr 54 poz.535 z póżn. zm) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W sytuacji przedstawionej gmina w ramach zadań własnych ma służyć poprawie funkcjonowania życia wsi, poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb wspólnoty, tj. utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, szerszy dostęp do edukacji, kultury fizycznej, jako wyzwanie edukacyjne i integracyjne, poprzez szkołę aktywnego spędzania czasu, bezpieczeństwo oraz ochrona przeciwpożarowa. Prawo do odliczenia podatku określone zostało w ramach przepisu art.86 ustawy VAT. Zgodnie z treścią w/ cytowanego przepisu "w zakresie w jakim towary i usługi sa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)". Przepis ten należy oczywiście czytać z uwzględnieniem art.88 ustawy stanowiącym wykaz czynności , w stosunku do których prawa do odliczenia nie stosuje się.Stosownie do art.90 ust.1 ustawy w przypadku gdy towary i usługi wykorzystywane są przez podatnika do czynności, w związku z którym takie prawo nie przysługuje, podatnik ma obowiązek do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż strona nie uzyskuje przychodów opodatkowanych z tytułu zakupu towarów i usług od w/w zadań , wobec powyższego co do zasady nie przysługuje pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty do realizacji powyższych zadań.Fakt otrzymania dotacji celowej i jej wydatkowania dla potrzeb realizowanych inwestycji, jak wspomniano wyżej pozostaje bez znaczenia, a o możliwości odliczenia podatku decydować będzie wyłącznie spełnione przesłanki pozytywnej określonej normą art.86 ust.1 ustawy VAT-tj. Związek dokonywanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.Zatem stanowisko Strony dotyczące braku możliwości do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów oraz wydatków inwestycyjnych związanych z dokończeniem budów remiz OSP oraz budowy linii oświetlenia drogowego i kształtowania centrum wsi sfinansowanych dotacją celową otrzymaną z Unii Europejskiej jest prawidłowe. Stąd postanowiono , jak w sentencji.

Natomiast jeśli chodzi o pytanie drugie czy podatek naliczony VAT może być traktowany jako koszt kwalifikowany.Wątpliwości dotyczące kwalifikowania podatku od towarów i usług do kosztów z dotacji celowej zostały udzielone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 29.07.2004r Nr BC2/033/JO/304/04.Minister wskazał iż dla oceny czy podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany istotne jest czy w wyniku rozliczeń podatkowych odnoszących sie do podatnika istnieje możliwość bezpośredniego lub pośredniego odzyskania tego podatku. Odnosząc natomiast ocenę możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na grunt ustaw o podatku dochodowym Minister Finansów wskazał na możliwość skompensowania nierozliczonego podatku od towarów i usług poprzez zaliczenie do do kosztów uzyskania przychodów, a w efekcie zmniejszenie swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. W takich przypadkach nie ma więc podstaw do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.Zwrócić należy uwagę, że zasada ta nie może jednak dotyczyć podatników podatku dochodowego korzystających ze zryczałtowanych form opodatkowania bądź podmiotów, które korzystają ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego w tym podatku. Taka możliwość nie istnieje również w sytuacji kiedy podmiot będący ostatecznym odbiorcą - beneficjantem nie jest podatnikiem żadnego z podatków, który co do zasady nie ma możliwości rozliczenia w systemie podatku od towarów i usług podatku naliczonego.

Reasumując należy wskazać, iż ocena zakresu w jakim podatnik ma możliwość odzyskania ( zwrotu ) podatku VAT wynika nie z faktu, że dany podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku dochodowego lecz z przepisów prawa podatkowego regulujących szczegółowe zasady rozliczeń podatkowych. Zauważyć przy tym należy, iż w przypadku umów zawartych przed 1 maja 2004 r. na zasadach określonych w par. 27a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 97, poz. 970 ze zm. ) podmiotom przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług. Przepis powyższy nie może dotyczyć umów zawartych po 1 maja 2004 r. co oznacza w konsekwencji, że podmioty takie nie mogą odzyskać podatku na wniosek złożony do Urzędu Skarbowego. Badanie czy i w jakim zakresie podatek może stanowić koszt kwalifikowany winno być przedmiotem postępowania instytucji nadzorującej korzystanie z tej formy pomocy publicznej, bowiem organy podatkowe nie są uprawnione do jakiejkolwiek oceny charakteru umów objętych programem.

Oceniając zasady rozliczania podatku VAT w przypadku Gminy realizujących inwestycje finansowane ze środków UNII Europejskiej wskazać należy na konieczność oceny czy ponoszone wydatki związane ze sprzedażą podlegają opodatkowaniu (w całości lub części) czy też dotyczą działań statutowych do których przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r sie nie stosuje.Z uwagi na regulacje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jednostki te są zwolnione od podatku dochodowego, a w konsekwencji zaliczanie naliczonego podatku od towarów i usług, który nie może być odliczony, do kosztów uzyskania przychodów nie obniża wymiaru podatku dochodowego.

Jednocześnie należy podkreślić , że organy podatkowe nie mają uprawnień do oceny zasad refundowania ponoszonych przez podmioty wydatków w ramach programu Operacyjnego"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego praz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", a zatem nie mogą potwierdzić zaliczania (lub braku takiej możliwości) podatku VAT do kosztów kwalifikowanych inwestycji. Mogą jedynie sprawdzać w ramach postępowania prowadzonego w oparciu o cyt. wyżej przepisy rozporządzenia, czy wydatek zastał zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Podkreślić należy, że podana interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 11.04.2006r oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia , traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.