1434/VP/443-96/07/EC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług najmu pomieszczeń.

1434/VP/443-96/07/EC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. adaptacja pomieszczeń strychowych na lokal mieszkalny
  2. lokal mieszkalny
  3. najem
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2007r. (data wpływu do Urzędu 17.05.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że stanowisko wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 16.05.2007r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług- usług najmu pomieszczeń. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, niektóre osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych jednocześnie korzystają z powierzchni bezpośrednio do tych lokali przylegających, których obszar został ograniczony ściankami. Metraż lokalu mieszkalnego, do którego danej osobie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, nie uwzględnia tej dodatkowej zabudowanej powierzchni, która przed zabudową była przeznaczona do korzystania przez inne osoby, stanowiła powierzchnię ogólnodostępną. Obecnie korzystanie z tych powierzchni odbywa się bez tytułu prawnego. Spółdzielnia chce usankcjonować prawnie istniejący stan rzeczy regulując korzystanie z tych powierzchni na zasadzie umów najmu. Całość powierzchni wykorzystywana jest przez członków Spółdzielni na cele mieszkaniowe i taki również będzie cel wynajmu.

Zdaniem Wnioskodawcy, do czynszu najmu określonego dla osób korzystających z tych powierzchni spółdzielnia powinna doliczyć podatek od towarów i usług według stawki właściwej , gdyż nie mogą to być czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.11 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest nieprawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 4 załącznika nr 4 – „Wykaz usług zwolnionych od podatku”, wymienione zostały usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z analizy tej regulacji prawnej wynika, iż zakresem zwolnienia od podatku objęte są usługi wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele mieszkalne. Zatem norma ta ma zastosowanie do wynajmu przez Spółdzielnię, na rzecz jej członków pomieszczeń należących do nieruchomości o charakterze mieszkalnym, a zatem usługi te będą zwolnione od podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążące dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia – zgodnie z art. 14b §1 i 2 ww. ustawy Ordynacji podatkowej.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w termie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 §1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej).Zgodnie z art. 222 zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.