Adaptacja | Interpretacje podatkowe

Adaptacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to adaptacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatek na zakup kotła C.O. z automatycznym podajnikiem paliwa stałego z towarzyszącą mu instalacją i montażem uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) adaptacja ” i „ wyposażenie ”. Zgodnie z językowym znaczeniem terminu „ adaptacja ” to „ przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, np. w budownictwie przeróbka budynku ” (Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994). Natomiast „ wyposażenie ” to urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś. Adaptacją mieszkania lub budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego – to przydanie jemu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zatem, adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Dokonując wykładni zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wskazać należy, że w doktrynie zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej.
2018
2
lut

Istota:
Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej Wnioskodawca może odliczyć koszty związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczenia na łazienkę odliczenie.
Fragment:
Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Dokonując wykładni zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wskazać należy, iż w doktrynie zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej. Dokonanie adaptacji mieszkania/budynku do innych potrzeb i jego wyposażenie w nowe elementy rzeczowe ma - dla uznania wydatków poniesionych na nie za wydatki na cele rehabilitacyjne - znaczenie o tyle, o ile u podstaw takiej adaptacji lub wyposażenia leżą potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu. Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, uznać należy iż wydatki na adaptację pomieszczenia znajdującego się na piętrze, gdzie zamieszkuje Wnioskodawca na łazienkę, obejmujące zakup zestawu WC (...)
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.
Fragment:
Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Dokonując wykładni zawartego w art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy pojęcia adaptacji i wyposażenia mieszkań, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności wskazać należy, że w doktrynie zwraca się uwagę, że przez adaptację i wyposażenie, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie "adaptacja" rozumieć należy jako "przystosowanie", które jednak niekoniecznie oznaczać musi "ulepszenie", czy "przekształcenie" zaistniałego stanu rzeczy - w tym przypadku warunków mieszkaniowych dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dokonanie adaptacji mieszkania lub budynku mieszkalnego do innych potrzeb i jego wyposażenie w nowe elementy rzeczowe ma - dla uznania wydatków poniesionych na nie za wydatki na cele rehabilitacyjne - znaczenie tylko o tyle, o ile u podstaw takiej adaptacji lub wyposażenia leżą potrzeby wynikające z niepełnosprawności podatnika lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu.
2015
18
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na zakup i adaptację domku typu holenderskiego
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, zostanie również przeznaczony na adaptację zakupionego domku letniskowego (typu „ holenderskiego ”) na całoroczny budynek mieszkalny poprzez związanie go z gruntem, wymianę okien i drzwi, całkowite ocieplenie styropianem i watą oraz obicie drewnem, jak również podniesienie dachu, tak by Wnioskodawca mógł w nim mieszkać przez cały rok. Wnioskodawca doprowadził prąd oraz szambo. W odniesieniu do wskazanych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na adaptację domku letniskowego (typu „ holenderskiego ”) na budynek całoroczny stwierdzić należy, że wydatki te mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji ich poniesienia w celu faktycznej realizacji w domku potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy. Należy bowiem podkreślić, że podstawową okolicznością decydującą o prawie Wnioskodawcy do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, wydatkowanego we wskazanym okresie od 29 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., na adaptację domku letniskowego (typu „ holenderskiego ”) na budynek całoroczny, jest fakt przeznaczenia tego dochodu na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, oraz fakt realizacji w tym domku celów mieszkaniowych Wnioskodawcy, poprzez zamieszkanie w nim w sposób ciągły.
2015
18
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatkowanego na adaptację na cele mieszkalne budynku gospodarczego.
Fragment:
Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) wyłącznie na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe m.in. na adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „ adaptacja ”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. Wymienione pojęcie należy więc rozumieć w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji. Zatem adaptacja polega na przystosowaniu obiektu do nowej funkcji, której dotychczas nie pełnił. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył w ustawowym terminie na zakup materiałów remontowo-budowlanych w celu adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Jednakże ze względu na rozległość prac adaptacyjnym, proces przekwalifikowania budynku niemieszkalnego na mieszkalny nie został jeszcze ukończony. Wnioskodawca planuje przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny po ukończeniu prac adaptacyjnych. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt, że prace adaptacyjne nie zostały ukończone wraz z zakończeniem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy. Odnosząc przedstawiony stan faktyczny na grunt rozpatrywanego (...)
2014
21
gru

Istota:
Czy w myśl art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a i 7b ustawy, wydatki związane z podłączeniem do budynku gazu ziemnego, zakupem i montażem pieca gazowego, czyli różnicę kosztów podłącza i zakupu pieca Wnioskodawca może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż taka potrzeba wynikła z Jego niepełnosprawności i uciążliwości życiowych?
Fragment:
Stosownie do treści art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 1 ww. ustawy nie określa szczegółowo jakie wydatki podlegają odliczeniu. Literalne brzmienie słowa „ adaptacja ” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę dla nadania innego charakteru (Słownik Języka Polskiego, Tom I pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, W-wa 1978). Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku. Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zakres prac adaptacyjnych bądź prac związanych z wyposażeniem lokalu/budynku musi być przeprowadzony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika i musi być związany z rodzajem niepełnosprawności. Przeprowadzone prace adaptacyjne mają ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku lub lokalu mieszkalnym, a nie ogólnie zapewniać lepszy komfort mieszkania. Konstatując powyższe rozważania, stwierdzić należy, iż przez adaptację należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania lub budynku mieszkalnego, które umożliwi lub ułatwi życie w nim osoby niepełnosprawnej, a nie jedynie poprawi standard zamieszkiwania, natomiast przez wyposażenie – nadanie mu walorów użytkowych.
2013
30
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osiągniętego za 2012 r. dochodu, poniesione wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania polegającą na zmianie sposobu ogrzewania, tj. w ogrzewanie elektryczne (c.o. wodne z kotłem elektrycznym jednofazowym) w miejsce dotychczasowego ogrzewania węglowego (piec kaflowy z podkową grzejną), w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne – art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu. Opierając się na literalnym brzmieniu tych przepisów zauważyć należy, iż adaptacja oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Adaptacja budynku to zatem nic innego jak przerobienie budynku w taki sposób, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej sprawne poruszanie się po nim, ułatwienie jej dostępu do określonych pomieszczeń i urządzeń. W świetle powyższego, aby dokonać odliczenia od dochodu na podstawie powołanych przepisów adaptacja lub wyposażenie budynku mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku mieszkalnym i jednocześnie być związana (związane) z rodzajem jej niepełnosprawności. Zakres i rodzaje robót związanych z taką adaptacją lub wyposażeniem jest uzależniony więc bezpośrednio od charakteru niepełnosprawności. Z przedstawionego we wniosku stanu wynika, iż Wnioskodawczyni ma 79 lat.
2012
17
lis

Istota:
Czy istnieje możliwość zaliczenia wydatków związanych z remontem i adaptacją lokali użytkowych do kosztów lokali użytkowych, czy też dotychczasowy sposób ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowy?
Fragment:
Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o pop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Odnosząc powyższe do opisanego we wniosku stanu faktycznego, należy podkreślić, że wartość wydatków związanych z remontem i adaptacją lokali użytkowych w celu zmiany sposobu przeznaczenia tych lokali z użytkowych na mieszkalne powiększy wartość początkową tych środków, jeżeli w danym roku podatkowym suma wydatków poniesionych na ten cel przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
2012
16
paź

Istota:
Czy wydatki poniesione na adaptację budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności poprzez wymianę kotła c.o. mogą być odliczone od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym za 2010 rok?
Fragment:
Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu. Opierając się na literalnym brzmieniu tych przepisów zauważyć należy, iż adaptacja oznacza przystosowanie czegoś do innego użytku, przeróbkę dla nadania czemuś jakiegoś charakteru. Adaptacja budynku to zatem nic innego jak przerobienie budynku w taki sposób, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej sprawne poruszanie się po nim, ułatwienie jej dostępu do określonych pomieszczeń i urządzeń. W świetle powyższego, aby dokonać odliczenia od dochodu na podstawie powołanych przepisów adaptacja lub wyposażenie budynku mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku mieszkalnym i jednocześnie być związana (związane) z rodzajem jej niepełnosprawności. Zakres i rodzaje robót związanych z taką adaptacją lub wyposażeniem jest uzależniony więc bezpośrednio od charakteru niepełnosprawności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jest Pan osobą niepełnosprawną, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbol 05-R – upośledzenie narządu ruchu) , na stałe.
2012
17
mar

Istota:
Czy w koszty przyszłego najmu mogą być zaliczone odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy 1,5%?
Fragment:
Z przedłożonego wniosku wynika, iż w dniu 29 listopada 2004 r. wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na adaptację powierzchni strychowej i miało miejsce przyrzeczenie sprzedaży powstałego lokalu. W okresie od grudnia 2006 r. (data decyzji o pozwoleniu na budowę) do maja 2009 r. poniósł Pan nakłady na adaptację powierzchni strychowej, w wyniku której powstał wyodrębniony lokal mieszkalny. Ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż miała natomiast miejsce w dniu 27 maja 2009 r. Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, zamierzoną przez Pana nową funkcję mieszkalną, a zarazem stan lokalu kompletnego i zdatnego do użytku, zakupiony lokal osiągnął dopiero po zakończeniu wskazanych we wniosku prac. Dlatego też poniesione nakłady inwestycyjne nie mogą być kwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wytworzenie środka trwałego, posiadającego cechy wskazane w definicji ustawowej t.j. kompletnego i zdatnego do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Tym samym nie jest możliwe uznanie, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku nastąpiło, ulepszenie środka trwałego w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości ustalenia dla niego indywidualnej stawki amortyzacyjnej o której mowa art. 22j ustawy.
2012
13
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Adaptacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.