Abonament radiowo-telewizyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to abonament radiowo-telewizyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego otrzymane wpływy abonamentowe nie należy traktować jako dotacji pozabudżetowych na pokrycie kosztów inwestycji a w konsekwencji zaliczyć otrzymane dotacje do przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 07.01.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego 07.01.2005r.) Postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka XXX S.A. zawiązana jest w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I,II, TV YYY oraz regionalnych programów telewizyjnych. Zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) przychodami Spółki są m.in. wpływy z tytułu: opłat abonamentowych, (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług w zakresie działalności statutowej polegającej na wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych do prowadzonych spraw – PKWiU 75.24.11.Przepisy art. 43 ust. 1 przedmiotowej ustawy zwalniają od podatku usługi w zakresie między innymi administracji publicznej (PKWiU ex 75). Natomiast przepisy art. 15 ust. 6 nie uznają za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych..Według podatnika wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, albowiem jako organu władzy publicznej nie należy uznawać za podatnika. Wobec powyższego sprzedaż tych usług należy dokumentować za pomocą not księgowych. Przedkładając powyższe wyjaśnienie podatnik prosi o rozstrzygnięcie czy w/w usługi winny być ewidencjonowane na podstawie faktur VAT jako zwolnione, czy też na podstawie rachunków lub not księgowych jako nie podlegające ustawie o VAT.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm./, w odpowiedzi na wniosek znak F-330/MG/50/2004 z dnia 19 października 2003r. uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2004r. informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień przedstawione we wniosku usługi ekspertyz kryminalistycznych wykonywane są w ramach działalności statutowej Policji, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (co wynika z art. 14 ust. 2 ustawy o Policji)W myśl wyżej powołanego przepisu organy (...)