Abonament medyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to abonament medyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
paź

Istota:

Skutki podatkowe opłacania pracownikom abonamentów medycznych.

Fragment:

Wnioskodawca akceptuje zaproponowany mu przez Usługodawcę procentowy udział każdej z części (Medycyna Pracy, Profilaktyka, Część Indywidualna, Część Rodzinna) w cenie poszczególnych nabywanych dla pracowników abonamentów medycznych. Dotychczas Wnioskodawca uznawał koszty nabywanych abonamentów medycznych w części dotyczącej Części Rodzinnej, Części Indywidualnej oraz Profilaktyki za podlegający opodatkowaniu PIT dochód swoich pracowników, a w części dotyczącej Medycyny Pracy za wolny od PIT. Wnioskodawca, w związku z faktem pełnienia przez niego roli płatnika zobowiązanego do obliczania pobierania w ciągu roku zaliczek na PIT od pracowników, powziął wątpliwości związane z zasadnością obliczania i pobierania zaliczek na PIT od wartości abonamentów medycznych na rzecz pracowników w części Profilaktyka. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wartość opłacanych przez Wnioskodawcę abonamentów medycznych – w zakresie procentowo określonej na fakturze od Usługodawcy części pn. Profilaktyka – jest dla pracowników Wnioskodawcy wolna od PIT i Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do obliczania i pobierana od tej części zaliczki na PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, abonamenty medyczne opłacane przez Wnioskodawcę – w zakresie procentowo określonej na fakturze od Usługodawcy części pn. Profilaktyka – stanowią dla pracowników Wnioskodawcy świadczenia wolne od PIT, a Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części Profilaktyka abonamentu medycznego.

2017
11
maj

Istota:

Opodatkowanie świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

Fragment:

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie stwierdzić należy, że koszty abonamentu medycznego ponoszone przez Wnioskodawcę w części przypadającej na świadczenia z tytułu medycyny pracy i profilaktyki opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy nie stanowią przychodu ze stosunku pracy poszczególnych pracowników, a na Wnioskodawcy w tym zakresie nie ciążą obowiązki płatnika. Natomiast wartość świadczeń wchodzących w skład pakietu medycznego przypadająca na pozostałe usługi medyczne wykraczające poza przepisy Kodeksu pracy stanowi przychód pracowników Wnioskodawcy ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
11
sie

Istota:

Kompleksowa usługa pozostawania w gotowości do wykonywania cyklicznych badań stanu zdrowia Pacjenta pod kątem konieczności lub możliwości wykorzystania przechowywanych w Banku komórek macierzystych, z uwagi na nie wypełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy o VAT nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W konsekwencji właściwą stawką dla świadczonej usługi będzie stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 23%.

Fragment:

(...) Abonamentu medycznego nie ma znaczenia czy wykonana usługa rzeczywiście doprowadziła do zachowania, ratowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia. Skoro świadczenie główne w ramach usługi Abonamentu medycznego podlegać będzie zwolnieniu z VAT to również świadczenia pomocnicze (w tym pobranie i przechowanie komórek macierzystych), wchodzące w skład usługi złożonej takiemu zwolnieniu powinny podlegać z uwagi na to, że dzieli ona los podatkowy świadczenia głównego. Wobec powyższego, świadczenie usługi Abonamentu medycznego będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 (tj. zajęcia przez organ stanowiska, iż opisana w stanie faktycznym Abonament medyczny nie stanowi kompleksowej (złożonej) usługi, która powinna być traktowana jednorodnie dla celów podatku VAT), Spółka stoi na stanowisku, że poszczególne czynności wchodzące w skład Abonamentu medycznego korzystać będą ze zwolnienia z VAT określonego w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT. Do czynności tych zaliczyć należy: czynności wstępne i bankowanie wykonanie oraz gotowość do przeprowadzenia określonych badań diagnostycznych/konsultacji przed rozpoznaniem choroby.

2011
1
wrz

Istota:

Czy sfinansowane ze środków obrotowych wnioskodawcy wydatki na pakiety medyczne należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Nr 54, poz. 654 z ze zm.), za koszty uzyskania przychodów uznaje koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Z powyższego przepisu wynika, że nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika są kosztami. Kosztami uzyskania przychodów są – po wyłączeniu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy – wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Ponoszone koszty należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Jako koszty uzyskania przychodów mogą być rozpatrywane zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Te pierwsze dają się powiązać z konkretnie określonym przychodem, jaki osiągnął podatnik, natomiast te drugie wiążą się z całokształtem działalności prowadzonej przez podatnika i ogólnie określonymi przychodami osiąganymi z tytułu prowadzenia tej działalności.

2011
1
sie

Istota:

Świadczenia medyczne opłacanych przez pracodawcę na rzecz członków rodzin pracowników

Fragment:

W przedmiotowej interpretacji z dnia 28 lipca 2008 r., Nr IPPB2/415-730/08-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdził, że dla osób niebędących pracownikami, czyli członków rodzin pracowników, uzyskane świadczenia w postaci możliwości skorzystania z usług medycznych stanowi dla tych osób przychód jako przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie zatem z art. 42a ww. ustawy, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C dla każdego członka rodziny pracownika, dla którego zostały przyznane świadczenia medyczne. Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa, Minister Finansów stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednocześnie, na podstawie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy po stronie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i o dzieło powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którego podstawą jest wartość zakupionego przez Spółkę pakietu medycznego?

Fragment:

(...) gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka kupuje ubezpieczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pakiety świadczeń medycznych, m.in. dla osób, z którymi posiada podpisane umowy cywilno-prawne w formie umów zleceń i umów o dzieło. W związku z powyższym należy zauważyć, iż w przypadku zakupu przez Spółkę usług medycznych uprawniających do skorzystania z dobrowolnych świadczeń medycznych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, ich wartość stanowi dla nich przychód ze źródła „ działalność wykonywana osobiście ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

2011
1
lip

Istota:

Czy po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, z którą Spółka posiada podpisaną umowę o współpracę, powstaje przychód do opodatkowania w wysokości zakupionego pakietu medycznego – jeżeli tak, czy to na Spółce ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzania należnego podatku dochodowego oraz czy w takim wypadku Spółka zobowiązana jest do wystawienia deklaracji z tego tytułu (jeżeli tak, to jakich)?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka kupuje ubezpieczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pakiety świadczeń medycznych, m.in. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z którą Spółka posiada podpisaną umowę o współpracę, Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z pozarolniczej działalności jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

2011
1
lip

Istota:

Czy jeżeli Spółka przeniesie wartość zakupionych pakietów medycznych na rzeczywistych odbiorców (refaktura), prowadzących własną działalność gospodarczą kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym nie będzie miała miejsca?

Fragment:

Zarówno Spółka jak i rzeczywisty nabywca abonamentu medycznego nie są w takim wypadku obowiązani do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego, gdyż nie ma tu mowy o nieodpłatnych świadczeniach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione – według cen zakupu.

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „updof” mogę zaliczyć wydatki na abonament medyczny do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?

Fragment:

U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „ updof ” mogę zaliczyć wydatki na abonament medyczny do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów... Zdaniem Wnioskodawczyni wydatki na zakup abonamentu medycznego mogą być kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze updof. Należy je zakwalifikować jako wydatki w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Analiza art. 23 updof pozwala stwierdzić, że wydatki na zakup usług zdrowotnych (abonamentu medycznego) nie zostały tam wymienione. Tym samym, problem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów trzeba rozpatrywać na gruncie art. 22 ust. 1 zdanie pierwsze updof. „ Zabezpieczyć ” oznacza tyle, co zapewnić ochronę przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym, uczynić bezpiecznym. Bezpieczny zaś to taki, któremu nic nie grozi. „ Zachować ” to z kolei dochować coś w niezmienionym stanie, mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności. Tak więc koszty poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów to koszty mające na celu ochronę źródła przychodów przed jego unicestwieniem albo zmniejszeniem.

2011
1
cze

Istota:

Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Jeżeli pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również abonament medyczny za członków jego rodziny, wówczas łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika i członków jego rodziny stanowi przychód ze stosunku pracy. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Należy zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy członek rodziny nie otrzymałby tego świadczenia. Nie ma zatem uzasadnienia, aby w tym przypadku przychód przypisywać osobie trzeciej. Podkreślenia wymaga, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika i jego rodzinę abonamentu (o określonej wartości pieniężnej). Objęcie pracownika nieobowiązkową opieką medyczną stanowi nieodpłatne świadczenie, którego wartość ustala się według cen jego zakupu. Ryczałtowy sposób opłacania przez pracodawcę kosztów związanych z otoczeniem pracowników nieobowiązkową opieką medyczną, nie stanowi przeszkody w ustaleniu wartości świadczenia przypadającego na każdego uprawnionego pracownika. Przychód z przedmiotowego tytułu powstaje w momencie dokonania opłaty, na podstawie której pracownik otrzymuje prawo do korzystania z usług medycznych.