Abonament | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to abonament. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania abonamentów medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich rodzin oraz związanych z tym obowiązków płatnika

Fragment:

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę prywatnej opieki medycznej dla pracowników (tzw. abonamenty medyczne). Umowa dotyczy świadczeń w ramach medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy a także pakietów wykraczających poza medycynę pracy i profilaktykę oraz świadczeń na rzecz członków rodziny pracowników, w zamian za ustalony abonament pieniężny. Abonament medyczny, do którego zapłaty zobowiązany jest pracodawca ma charakter opłaty ryczałtowej. Koszty abonamentu za powyższe świadczenia będą rozdzielone pomiędzy pracodawcę (Wnioskodawcę) i pracowników w ten sposób, że pracodawca pokrywa następujące pakiety świadczeń:w całości - koszt świadczeń z zakresu medycyny pracy (1) i koszt świadczeń z zakresu profilaktyki medycznej ustalonych zgodnie z warunkami pracy (2) oraz w części (70%) - koszt świadczeń w zakresie pakietu wykraczającego poz określone w punkcie 1. Należy wyjaśnić, że opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662, z późn. zm.), wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

2017
8
lut

Istota:

Sposób opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników

Fragment:

Opłata za ww. usługi jest ustalona w formie abonamentu, który ma charakter opłaty miesięcznej ryczałtowej bez względu na ilość wykorzystanych przez pracowników usług medycznych. Na podstawie zapisów w regulaminie wynagradzania, koszt abonamentu jest rozdzielony między pracodawcę i pracownika w następujący sposób: Ad. 1, 2. Pracownik pokrywa koszt świadczeń w wysokości 50% kosztów pakietu pojedynczego w formie potrącenia z wynagrodzenia netto, firma pokrywa pozostałe 50% kosztu pakietu pojedynczego za pracownika. Ad. 3, 4. Pracownik pokrywa koszt pakietu w całości w formie potrącenia z wynagrodzenia netto. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie. Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawcę zgodnie z wyszczególnieniem w opisie stanu faktycznego za świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej niezbędnej ze względu na warunki pracy stanowią przychód pracownika i powinny stanowić podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyczna opieka zdrowotna niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę nie stanowią podstawy do naliczenia podatku dochodowego pracowników.

2016
23
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży kodów Vip (abonamentu premium)

Fragment:

Usługa ma formę abonamentu na dostęp do strony. Użytkownicy ww. portalu którzy nie mają wykupionego abonamentu mają utrudniony dostęp do strony lub całkowity brak. Zależy to od możliwości serwera na którym osadzona jest strona internetowa. Pierwszeństwo do korzystania wtedy z portalu mają Konta z wykupionym abonamentem. Ad.3 Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży abonamentu (kod VIP), jest różnicą między zakupem u właściciela portalu a sprzedażą do ostatecznego odbiorcy. Poza własną sprzedażą i zyskiem z tej sprzedaży, Wnioskodawca nie osiąga żadnych dodatkowych przychodów z tytułu prowizji bądź pośrednictwa. Ad. 4 Serwis x z góry ma ustalony cennik dla odbiorców hurtowych, przy jednoczesnym ustaleniu sugerowanej ceny detalicznej sprzedaży ostatecznemu, indywidualnemu klientowi. Sytuacja przedstawia się następująco.: np Wnioskodawca kupuje kod VIP, który upoważnia użytkownika portalu do korzystania z takowego „ Abonamentu ” ważny przez okres 7 dni za 2, 1 zł a sprzedać musi go za 3,5 zł. Właściciele portalu nie zawiera z swoimi odbiorcami żadnych umów. Jedynym warunkiem, który stanowi podstawę współpracy jest sprzedaż kodów VIP (abonamentów) po cenie jaką właściciele portalu ustalili.

2012
6
lis

Istota:

1. Czy wyposażenie o niskiej wartości, można uznać za sprzedaż towaru używanego zwolnionego od podatku?
2. Czy od obciążenia za abonament, należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%?

Fragment:

Wartość rynkowa ustalona na dzień śmierci wspólnika 209,00 zł; zapłacony abonament za telefon komórkowy za okres od dnia 28 sierpnia 2009 r. do dnia 28 grudnia 2010 r. Kwota zapłaconego abonamentu 1.101,00 zł. Aparat telefoniczny był w posiadaniu spadkobierców. Naliczony abonament za telefon komórkowy za ww. okres w kwocie 1.101,00 zł zaliczony został do kosztów uzyskania przychodu w miesiącach poniesienia wydatku. Od kwoty podpisanego porozumienia, które składa się ze zwrotu wkładu zmarłego + 50% wartości ruchomości + 50% środków pieniężnych + 50% wierzytelności - zobowiązania zmarłego wobec spółki + odsetki od dnia uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku do dnia podpisania porozumienia, zapłacono podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że od zakupionych towarów wymienionych w punkcie 3 (podpunkt 1-5) był naliczony podatek VAT i został on odliczony od należnego. Ponadto wskazano, że umowa na abonament była zawarta ze wspólnikami Spółki i faktury VAT wystawiane były na Spółkę i „ podatek VAT odliczany był od należnego ”. W związku z powyższym, w uzupełnieniu do wniosku, zadano następujące pytania: Czy wyposażenie o niskiej wartości w kwocie 1.349,50 zł opisane w pkt 3 (podpunkt 1, 2, 3, 4, 5), można uznać za sprzedaż towaru używanego zwolnionego od podatku...

2012
22
maj

Istota:

Czy wykupiony dla pracowników abonament medyczny w formie ryczałtu stanowi przychód pracownika?

Fragment:

Opłata za abonament będzie miała formę ryczałtową - nie będzie możliwości ustalenia wartości świadczenia, z jakiego konkretny pracownik faktycznie skorzysta. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wykupiony dla pracowników abonament medyczny w formie ryczałtu stanowi przychód pracownika... Zdaniem Wnioskodawcy, wykupiony abonament medyczny w formie ryczałtu nie stanowi przychodu dla pracownika gdyż, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami) w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu podlega tylko przychód rzeczywiście otrzymany przez pracownika a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia a nie możliwość skorzystania ze świadczenia). W przypadku opłaty abonamentu medycznego w formie ryczałtu, wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, ponieważ opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał, czy też nie korzystał. Podsumowując, taka forma abonamentu (w formie ryczałtu) daje jedynie możliwość skorzystania z usług medycznych i nie jest równoznaczna z rzeczywiście otrzymanym świadczeniem - zatem nie stanowi przychodu pracownika.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników

Fragment:

Podkreślenia wymaga, iż także w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętej w dniu 24 maja 2010 r., sygn. akt II FPS 1/10, uznano, iż w przypadku wykupienia przez pracodawcę pracownikom abonamentów medycznych „ przedmiotem świadczenia nie jest tylko konkretna usługa medyczna (lub grupa usług), lecz także sama możliwość skorzystania z nich. Ponadto, wbrew opinii wyrażonej w niektórych orzeczeniach tych sądów (wojewódzkich sądów administracyjnych), przychód z takiego świadczenia ma charakter realny, o czym przekonuje choćby wartość rynkowa oferowanych abonamentów medycznych. ” Natomiast opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy, zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Reasumując, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega świadczenie otrzymane od pracodawcy w postaci objęcia pracownika nieobowiązkową z punktu widzenia Kodeksu pracy i innych ustaw, opieką medyczną. Dlatego też, pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość świadczenia, czyli abonamentu medycznego, do dochodu ze stosunku pracy i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach określonych w ustawie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

Spółka Akcyjna objęła pracowników opieką medyczną w ramach abonamentu. Świadczenia medyczne dla pracowników obejmują zarówno świadczenia, do których pracodawca jest zobowiązany Kodeksem pracy i innymi ustawami, jak i świadczenia dodatkowe. Wartość abonamentu traktowana jest jako ryczałt (jednolita płatność), którym objęte są obydwa rodzaje świadczeń. Wartość abonamentu nie jest wliczana do przychodu pracowników. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy w opisanym przypadku po stronie pracownika powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia ze strony pracodawcy... Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca stwierdził, iż w przypadku zakupienia przez pracodawcę abonamentowej opieki medycznej dla pracowników, po ich stronie nie powstaje przychód z tego tytułu. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość świadczeń medycznych zawarta w abonamencie nie może zostać przyporządkowana do konkretnego pracownika, stąd brak jest podstaw do ustalenia przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto zauważył, że skoro wartość abonamentu traktowana jest jako ryczałt, to przyporządkowanie do konkretnego pracownika wartości opłaconych przez pracodawcę świadczeń nieobowiązkowych nie jest możliwe, a co za tym idzie u pracownika nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

(...) abonamentów medycznych „ przedmiotem świadczenia nie jest tylko konkretna usługa medyczna (lub grupa usług), lecz także sama możliwość skorzystania z nich. Ponadto, wbrew opinii wyrażonej w niektórych orzeczeniach tych sądów (wojewódzkich sądów administracyjnych), przychód z takiego świadczenia ma charakter realny, o czym przekonuje choćby wartość rynkowa oferowanych abonamentów medycznych. ” Podzielić należy natomiast pogląd wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, iż opłacanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy. Na podstawie bowiem art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Reasumując, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika od pracodawcy w postaci abonamentu medycznego obejmującego opieką medyczną pracownika wraz z członkami jego rodziny, nieobowiązkową z punktu widzenia Kodeksu pracy i innych ustaw, stanowi dla pracownika przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z dokonaniem korekty deklaracji VAT.

Fragment:

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Za koszty uzyskania przychodów, co do zasady, nie uważa się również, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z konstrukcji prawnej tego podatku, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od zasady zakazującej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15, podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Jako taki należy traktować regulację zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

Przy czym w przypadku pakietów (abonamentów) medycznych, otrzymaniem świadczenia jest samo zagwarantowanie pracownikowi możliwości korzystania – w razie takiej potrzeby – z ochrony zdrowotnej w zakresie wykupionym przez pracodawcę świadczeń zdrowotnych, a nie faktyczne ich skonsumowanie. Wynika to z istoty abonamentu, który zgadnie z definicją Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r., oznacza „ prawo korzystania z czegoś lub otrzymania czegoś w określonym czasie na zasadzie opłaty z góry; dowód stwierdzający to prawo, stała regularna opłata za prawo użytkowania czegoś ”. Opłata abonamentowa jest skalkulowana niezależnie od liczby faktycznie wykorzystanych świadczeń, tym samym ma charakter zryczałtowany, co nie oznacza, że nieznana jest wartość jednostkowego abonamentu. Dotyczy to zarówno abonamentu za Internet, który związany jest z faktem posiadania łącza internetowego a nie z czasem użytkowania Internetu, abonamentu radiowo-telewizyjnego za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jak i wykupionego przez pracodawcę abonamentu medycznego. Również i w tym przypadku nie jest istotny fakt skorzystania z wykupionej usługi. Przychodem pracownika jest zatem wartość świadczenia przez niego uzyskanego w postaci prawa do korzystania z określonych usług medycznych, a nie wartość faktycznie skonsumowanych usług medycznych (zabiegów, konsultacji medycznych, itp.).