IPPB4/415-10/08-2/JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość skorzystania z abolicji podatkowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2008 r. (data wpływu 07.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z abolicji podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z abolicji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W kwietniu 2005 r. Wnioskodawca zakończył pracę u polskiego przedsiębiorcy i wyjechał do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął pracę 29.04.2005 r. w A H P. Po sześciu miesiącach pracy umowa Wnioskodawcy zakończyła się i postanowił wrócić do Polski na trzytygodniowy płatny urlop. W tym czasie w październiku 2005 r. Wnioskodawca wymeldował się, złożył NIP- 3 we właściwym urzędzie, podając miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca rozliczył się z podatku dochodowego od osób fizycznych za dochód osiągnięty tylko w Polsce. Jak się później okazało praca Wnioskodawcy miała charakter sezonowy. Do Polski przyjeżdżał na ponad dwa miesiące w kolejnych latach. W 2006 r. Wnioskodawca pracował dziewięć miesięcy w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie rozliczył się ze względu na krzywdzący system rozliczeń dochodów osiągniętych za granicą. Wnioskodawca żadnego dochodu w Polsce nie osiągnął.

W 2007 r. Wnioskodawca również pracował dziewięć miesięcy w Wielkiej Brytanii. Sytuacja prawna osób zarabiających za granicą zmieniła się i od tego czasu Wnioskodawca nie musi rozliczać się z urzędem skarbowym za dochód z Wielkiej Brytanii. W 2008 r. Wnioskodawca pracował ponad 6, 5 miesiąca w Wielkiej Brytanii. Do Polski wrócił w połowie sierpnia. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca ma zamiar wrócić do kraju na stałe, zameldować się i przenieść swoje centrum interesów życiowych do Polski. O ile są one w Wielkiej Brytanii. Interpretacja tego zapisu jest bardzo szeroka i mało sprecyzowana. Wnioskodawca ma zamiar skorzystać z abolicji podatkowej, ale słyszał, że osoby mieszkające za granicą nie mają do niej prawa. Wnioskodawca zastanawia się co byłoby, gdyby zameldował się w Polsce, czy wtedy miałby prawo do umorzenia podatku od dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca uważa, że jego ojczyzną jest Polska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w związku z abolicją podatkową ma prawo do umorzenia podatku za lata 2005 i 2006 (po zameldowaniu się)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Powinien rozliczyć się za lata 2005 - 2006 i złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Abolicja podatkowa została uregulowana w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894).

W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy dotyczy podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym.

Abolicja podatkowa ma zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Nadmienić należy, iż metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązywała w umowie, którą Rzeczypospolita Polska zawarła z Wielką Brytanią w latach 2002 – 2006.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli dana osoba nie była polskim rezydentem podczas któregokolwiek z okresów, do których odnosi się ustawa abolicyjna, to w stosunku do wskazanego okresu nie może skorzystać z jej postanowień. Powodem niemożności skorzystania z ustawy abolicyjnej jest to, że w danym okresie osoba ta nie była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, a więc nie miała obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce dochodów uzyskanych poza terytorium Polski. Tym samym, jeżeli ta osoba nie podlegała obowiązkowi podatkowemu w Polsce, to nie może za ten sam okres skorzystać z uregulowań, które jej nie dotyczyły.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2005 – 2006 posiadał Pan w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. Złożył Pan do właściwego urzędu aktualizację NIP- 3, podając miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Zatem należy uznać, że ww. okresie rozliczając się za granicą jako tamtejszy rezydent podatkowy nie podlegał Pan w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nie ma więc potrzeby, aby w takiej sytuacji składać wniosek abolicyjny. Jeśli jednak złoży Pan wniosek zgodnie z ustawą abolicyjną, to wówczas urząd skarbowy, właściwy według miejsca zamieszkania dokona dokładnej analizy na podstawie dokumentów i dostępnych faktów, czy był Pan w tym okresie rezydentem Polski, czy też obcego państwa.

Reasumując należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego abolicja podatkowa za lata 2005 – 2006 nie ma zastosowania w Pana sytuacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.