Abolicja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to abolicja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Arabii Saudyjskiej.

Fragment:

Celem wprowadzenia tych przepisów było uniknięcie podwójnego opodatkowania, a zatem zapłata podatku za granicą jest jedną z nadrzędnych przesłanek do tego, aby podatnik mógł skorzystać z tzw. abolicji podatkowej. Skoro zatem skarżący nie jest zobowiązany do zapłaty podatku za granicą, to zdaniem organu problem podwójnego opodatkowania nie występuje w ogóle, w związku z czym całość dochodów podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce bez możliwości zastosowania tzw. ulgi abolicyjnej. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić. Przede wszystkim jest ono sprzeczne z jednoznaczną treścią art. 27g ust. 1 i 2 u.p.d.o.f. w zw. z art. 27 ust. 9 i 9a u.p.d.o.f. Z treści ww. uregulowań wynika, że podatnik uzyskujący dochody z pracy za granicą w państwie, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego powinien dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 9 albo 9a u.p.d.o.f., a następnie od tak obliczonego podatku ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną, o której mowa w cyt. powyżej art. 27g ww. ustawy. Ulga polega na odliczeniu od podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

2011
1
sie

Istota:

Czy małżonkowie pomimo zastosowania przepisów „abolicji podatkowej” z 2008 roku utracili prawo do ulgi mieszkaniowej po dokonaniu wyliczenia podatku metodą wyłączenia z progresją, która znaczne obniżyła wysokość podatku z kwoty 6.226,23 zł do 3.066,68 zł?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy małżonkowie pomimo zastosowania przepisów „ abolicji podatkowej ” z 2008r. utracili prawo do ulgi mieszkaniowej po dokonaniu wyliczenia podatku metodą wyłączenia z progresją, która znacznie obniżyła wysokość podatku z kwoty 6.226,23 zł do 3.066,68 zł... Zdaniem wnioskodawczyni, wielkość odpisu ulgi mieszkaniowej za 2004r. winna wynosić 1.535,89 zł, a nie 4.695,44 zł. Zastosowanie metody wyłączenia z progresją do obliczenia podatku za 2004r. winno dać także prawo do zaliczenia takiej wielkości ulgi mieszkaniowej jak wyliczony podatek, a nadwyżka winna zostać przeniesiona na lata następne. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na: zakup gruntu lub odpłatne (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z ustawą o abolicji podatkowej z dnia 25 lipca 2008r. małżonkom zostanie przywrócone prawo do skorzystania z odliczenia limitu ulgi mieszkaniowej (która została w całości wykorzystana w 2005 roku tylko i wyłącznie w związku z dochodami z zagranicy) od podatku w 2008 roku?

Fragment:

Czy w związku z ustawą o abolicji podatkowej z dnia 25 lipca 2008r. małżonkom zostanie przywrócone prawo do skorzystania z odliczenia limitu ulgi mieszkaniowej (która została w całości wykorzystana w 2005r. tylko i wyłącznie w związku z dochodami z zagranicy) od podatku w 2008r.... Zdaniem wnioskodawczyni, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o abolicji podatkowej oraz art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy się jej przywrócenie prawa do skorzystania z odliczenia limitu ulgi mieszkaniowej od podatku w 2008r. W opinii wnioskodawczyni gwarantuje to również art. 32 Konstytucji RP, który to zrównuje obywateli wobec prawa. Obywatele, którzy mieli ulgę mieszkaniową nie mogą teraz być ukarani jej utratą przez to, że nie wpłacili całego podatku tylko skorzystali z ulgi (która z założenia ma ulżyć w ciężarze podatkowym). Zdaniem wnioskodawczyni, ustawa o abolicji nie może wyróżniać podatników, którzy nie korzystali z ulgi mieszkaniowej i zwrócić im podatek od dochodów z zagranicy, a zarazem karać podatników, którzy korzystali z ulgi budowlanej i oddać im jedynie część podatku i nie przywrócić im prawa do odliczenia limitu utraconego w związku z nienależnie pobranym wówczas podwójnym podatkiem od dochodów z zagranicy, prowadziłoby to bowiem do nierównego traktowania.

2011
1
lip

Istota:

Czy podatnik ma prawo złożyć wniosek o abolicję z tytułu dochodów uzyskiwanych w USA z działalności naukowej?

Fragment:

Abolicja podatkowa ma więc zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy (w rozumieniu ustawy) za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast przepis art. 3 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
lip

Istota:

Czy ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stosuje się do podatnika, który uzyskiwał przychody z pracy w Libii?

Fragment:

(...) art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w przynajmniej jednym roku podatkowym w okresie od 2002 roku do 2007 roku podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie uzyskiwał przychody z pracy do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te uzyskiwał na terytorium Libii od pracodawcy libijskiego. Należy wskazać, że Libia jest państwem, które nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Rzeczpospolitą Polską. Libia nie została także wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 94, poz. 790) jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową. Ponieważ, z analizy przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki wynikające w cytowanej ustawy należy uznać, że ustawa ta będzie miała zastosowanie do uzyskiwanych przez niego przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Bowiązek złożenia zeznań podatkowych za lata 2004 – 2006 w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.

Fragment:

Abolicja podatkowa została uregulowana w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894). W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy dotyczy podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym. Abolicja podatkowa ma zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Nadmienić należy, iż metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązywała w umowie, którą Rzeczypospolita Polska zawarła z Wielką Brytanią w latach 2002 – 2006.

2011
1
cze

Istota:

Możliwość skorzystania z abolicji podatkowej

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca w związku z abolicją podatkową ma prawo do umorzenia podatku za lata 2005 i 2006 (po zameldowaniu się)... Zdaniem Wnioskodawcy: Powinien rozliczyć się za lata 2005 - 2006 i złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje. Abolicja podatkowa została uregulowana w ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894). W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy dotyczy podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegał obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym. Abolicja podatkowa ma zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia i w roku podatkowym, w którym uzyskali te przychody podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlegali obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć wniosek o abolicję, o umorzenie podatku od dochodu uzyskanego w Belgii mimo, że nie jest rezydentem w Polsce?

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania „ abolicji podatkowej ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania „ abolicji podatkowej ”. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 2000 r. mieszka Pani i pracuje w Belgii. Tam też również poznała Pani męża i od 2000 r. na terenie Belgii znajduje się Pani ośrodek interesów życiowych, na co wskazują: stały adres zameldowania i zamieszkania od kwietnia 2000 r.; zawarcie związku małżeńskiego w dniu 16 czerwca 2000 r.; posiadanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od lipca 2000 r. stała praca (umowa o pracę z 10 września 2000 r.); uczęszczanie do szkół w Belgii w latach 2000 – 2005; posiadanie konta w banku w Belgii; obywatelstwo belgijskie. Co prawda posiada Pani adres zameldowania w Polsce, ale podkreśla Pani, że w latach 2000 – 2007 w Polsce nie mieszkała, nie pracowała, nie posiadała nawet numeru NIP (nadano go dopiero w 2008 r.). Meldunek w Polsce nie jest równoznaczny z pojęciem „ miejsca zamieszkania ”.