Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obejmująca zwrot kosztów dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie obejmująca zwrot kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych związanych z wykonywaniem czynności wymienionych z załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, że osoby te nie są pracownikami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obejmująca zwrot kosztów dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie obejmująca zwrot kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych związanych z wykonywaniem czynności wymienionych z załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, że osoby te nie są pracownikami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy... Zdaniem Wnioskodawcy. Zwrot kosztów dojazdu oraz użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych jest częścią składową wynagrodzenia za wykonywanie zleconych czynności i jako składnik wynagrodzenia nie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
1
kwi

Istota:
Brak opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz brak prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz braku prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 września 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – dom pogrzebowy, jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% przychodu. W ramach działalności świadczy usługi kompleksowe związane z pochówkiem osób zmarłych. Osoby korzystające z usług zlecają kompleksowe wykonanie usługi pogrzebowej na podstawie zawartej umowy. Spisanie umowy poprzedzone jest ustaleniami, co zostanie w jej ramach wykonane. Część zlecenia znajduje pokrycie w zasiłku pogrzebowym wypłacanym przez ZUS.
2015
29
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola
Fragment:
Czy zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola należy potraktować jako zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z zapisem „ zapis ten dotyczy uczniów szkół ”), czy też w ww. zwolnieniu ustawodawca zrobił lukę w przepisie... Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Miejski jako jednostka Wnioskodawcy stoi na stanowisku, iż znowelizowany art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się wyłącznie do zwolnienia przedmiotowego zwrotu kosztów przejazdu z tytułu dowozu uczniów do szkół, natomiast przepis ten nie dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci do przedszkola. W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego powinien wystawić PIT-8C. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). W ww. artykule brak jest zapisu dotyczącego wychowania przedszkolnego - art. 14 ust. 1a oraz ust. 3. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
1
mar

Istota:
Opodatkowanie świadczeń stanowiących zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego samochodem osobowym
Fragment:
Czy zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni należy uznać za przychód rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych i czy podlega on opodatkowaniu... W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-8C... Jeżeli zwrot kosztów będzie objęty zwolnieniem, to na jakiej podstawie... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, to gmina ma obowiązek zapewnić 5 i 6 letnim dzieciom niepełnosprawnym transport i opiekę, może też powierzyć rodzicom ten obowiązek i zwrócić koszty dowozu dziecka na zasadach ustalonych w umowie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwrot kosztów nie powinien być uznany za przychód rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych. W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów należy wystawić PIT-8C, gdyż umowa zawarta z rodzicami, opiekunami i opiekunami prawnymi określa zasady zwrotu kosztów za dowożenie dziecka, na jej podstawie nie został natomiast nawiązany stosunek pracy, nie można więc odprowadzać comiesięcznie podatku.
2015
1
mar

Istota:
Dokumentowania obciążenia Generalnego Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego realizowanego przez firmy zewnętrzne
Fragment:
Reasumując, zdaniem Spółki oczekiwany zwrot kosztów dokonany przez Generalnego Wykonawcę, który nie wykonał zobowiązania nie może być uznany za usługę, ponieważ brak jest w tym przypadku ekwiwalentności. Przez „ usługi ” na gruncie przepisów o VAT należy bowiem rozumieć wyłącznie świadczenia dwustronne, wzajemne. Zwrot kosztów jest natomiast świadczeniem o charakterze sanacyjnym i odszkodowawczym (zgodnie z art. 471 k.c), nie obejmuje go więc ustawa o VAT. Dlatego czynności polegające na obciążeniu kosztami Generalnego Wykonawcy za zastępcze usunięcie usterek lub wad przedmiotu umowy przez podmioty trzecie powinny być potwierdzone notą obciążeniową a nie fakturą VAT. Pismem z 26 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko następująco: Reasumując, zdaniem Spółki oczekiwany zwrot kosztów dokonany przez Generalnego Wykonawcę, który nie wykonał zobowiązania nie może być uznany za usługę, ponieważ brak jest w tym przypadku ekwiwalentności. Przez „ usługi ” na gruncie przepisów o VAT należy bowiem rozumieć wyłącznie świadczenia dwustronne, wzajemne. Zwrot kosztów jest natomiast świadczeniem o charakterze sanacyjnym i odszkodowawczym (zgodnie z art. 471 k.c.), nie obejmuje go więc ustawa o VAT.
2014
19
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania od pracodawcy świadczeń związanych ze zwrotem poniesionych wydatków na dojazd do miejsca wykonywania pracy.
Fragment:
Kwota zwrotu wydatków, o których mowa we wniosku nie może więc zostać zakwalifikowana do świadczeń objętych zwolnieniem, określonym w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi bowiem ona zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nie wynika również, aby podstawą wypłaty zwrotu kosztów były regulacje zawarte w innych ustawach. Wobec powyższego otrzymanego przez Niego świadczenia, tj. zwrotu kosztów dojazdu nie można zakwalifikować również do dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ww. ustawy, z uwagi na zakres objęty dyspozycją tego artykułu. Podkreślenia wymaga, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach opodatkowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową. Biorąc pod uwagę okoliczność, że otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie określone jako „ ubruttowiony ” zwrot kosztów przejazdów nie mieści się w katalogu zwolnień przedmiotowych, należy stwierdzić, że otrzymane z tego tytułu kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
29
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ponieważ Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zapłata wynagrodzenia dla Zainteresowanej za udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego J. dla województwa oraz zwrot kosztów podróży następuje na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawczynię do EBI rachunków. Płatnikiem, od którego Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie jest Europejski Bank Inwestycyjny. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego J. dla województwa oraz zwrot kosztów podróży – płatne na rachunek walutowy za pośrednictwem EBI na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawczynię do EBI rachunków finansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie otrzymywane za udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego J. dla województwa oraz zwrot kosztów podróży – płatne na rachunek walutowy za pośrednictwem EBI na podstawie przedłożonych przez Zainteresowaną do EBI rachunków – finansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.
2014
8
paź

Istota:
Nieprawidłowe jest dokonanie zwrotu kosztów podroży zagranicznych na rzecz podmiotu trzeciego, który zatrudnia kierowcę, na podstawie noty księgowej, ponieważ stanowią one dodatkowy element usługi głównej, świadczonej przez podmiot trzeci i właściwym dokumentem będzie wystawiana faktura VAT.
Fragment:
Niezależnie od powyższego wynagrodzenia ryczałtowego Wnioskodawca będzie zwracał na rzecz podmiotu trzeciego koszty delegacji (zwrot kosztów podróży służbowej) wypłaconych przez podmiot trzeci kierowcom, zwrot kosztów będzie dokonywany na podstawie noty księgowej, gdyż nie będzie to odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może dokonać na rzecz podmiotu trzeciego, który zatrudnia kierowcę zwrotu kosztów podróży zagranicznych na podstawie noty księgowej, czy też koniecznym jest rozliczenie zwrotu kosztów fakturą VAT... Zdaniem Wnioskodawcy; W ocenie Wnioskodawcy zwrot kosztów podróży zagranicznej nie stanowi odpłatnego świadczenia usług a tym samym może zostać rozliczony na podstawie noty księgowej wystawionej przez podmiot trzeci (spółkę outsourcingową) na rzecz Wnioskodawcy. Istotnym jest, że niezależnie od zwrotu kosztów podróży, które zostaną następnie w całości zapłacone przez podmiot trzeci na rzecz kierowców, podmiot trzeci co miesiąc wystawi fakturę VAT za świadczenie usług outsourcingowych. Usługą jest zatem zapewnienie na rzecz Wnioskodawcy odpowiedniej liczby kierowców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2014
5
paź

Istota:
Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów (w tym związanych z używaniem samochodów prywatnych wykorzystywanych przez Prezesa podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP) korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Cytowany przepis przewiduje więc zwolnienie tylko niektórych przychodów związanych z osobistym pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a mianowicie wyłącznie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Jeżeli natomiast diety lub zwrot kosztów otrzymuje członek organizacji, niepełniący żadnej funkcji w organie stanowiącym osoby prawnej - to przychody te w obecnym stanie prawnym - do wysokości określonej w ww. przepisie korzystają ze zwolnienia. Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, (...)
2014
31
lip

Istota:
PIT - w zakresie zwolnienia od opodatkowania diet i zwrotu kosztów członkom komisji, członkom Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorom oraz wizytatorom
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Rady, według którego z uwagi na zaprezentowany powyżej stan faktyczny i regulacje prawne diety i zwrot kosztów, wynagrodzenia wypłacane : członkom komisji powołanych przez Radę (osobom nie będącym członkiem Rady ) - (diety, zwrot kosztów), członkom Komisji Egzaminacyjnej i egzaminatorom, bez względu na to, czy są oni członkami organów Rady, wizytatorom powołanym przez Krajową Komisję Nadzoru – (diety, zwrot kosztów, utrata spodziewanych korzyści)korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.) zwanej dalej „ ustawą o podatku dochodowym ”... Zdaniem Wnioskodawcy w strukturze samorządu zawodowego biegłych rewidentów funkcjonują organy, komisje Rady , Komisja Egzaminacyjna oraz regionalne oddziały Rady, będące jednostkami organizacyjnymi Rady. Rady ma osobowość prawną wynikającą z przepisów ustawy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku dochodowego są diety oraz zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł.
2014
13
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.