Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz sposób dokumentowania przyznanej Wnioskodawcy kwoty, tytułem zwrotu kosztów naprawienia szkody.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.): Czy przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Czy na przyznaną kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę... Czy Wnioskodawca może anulować wystawioną, przesłaną do ... /.../ i zwróconą mu przez ... fakturę... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.).: Ad.1 1.1. Przyznana Wnioskodawcy kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega podatkowi VAT. 1.2. Przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody winna być opodatkowana stawką podatku VAT 23 %. 1.3. Wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT na kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody jest refakturą faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W swojej deklaracji podatku VAT w wierszu „ 20 ” Wnioskodawca wykazuje podatek od kwoty zwrotu kosztów naprawienia szkody, a w wierszu „ 42 ” wykazuj podatek z faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W rozliczeniu w swojej deklaracji VAT podatek od towarów i usług się zeruje, ponieważ kwoty podatku należnego i naliczonego są sobie równe. Ad.2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, w tym wypadku refakturowania. Ad.3. Wnioskodawca może anulować fakturę odesłaną mu przez .... /.../.
2015
4
paź

Istota:
Czy Spółka miała obowiązek, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu?
Fragment:
W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie warunki do tego, aby Spółka, jako płatnik, nie była zobowiązana do poboru zaliczki od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu z tytułu zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu. Zleceniobiorcy zostały zwrócone koszty użytkowania prywatnego samochodu w celu realizacji warunków umowy zlecenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zleceniobiorca złożył także oświadczenie, że zwrot kosztów nie stanowi dla niego kosztów uzyskania przychodów, a koszty były ponoszone w celu realizacji zawartej ze Spółką umowy. Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odnosząc je do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że Spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych Zleceniobiorcy z tytułu korzystania z prywatnego samochodu na potrzeby Spółki na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
2015
24
wrz

Istota:
Opodatkowanie otrzymanego przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej
Fragment:
Ugodę z kopalnią węgla kamiennego w sprawie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu dla zadania inwestycyjnego przed wpływami eksploatacji górniczej zawarto na podstawie art. 148, 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej należy opodatkować podatkiem VAT. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zwrot kosztów zabezpieczenia sieci na wpływy eksploatacji górniczej nie jest płatnością za świadczenie usługi, lecz rekompensatą za poniesione nakłady związane z zabezpieczeniem sieci na wpływy eksploatacji górniczej, bowiem Wnioskodawca poprzez zabezpieczenie sieci zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii spowodowanej ruchem zakładu górniczego, co w konsekwencji pozwala na swobodne dysponowanie nieruchomością. Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacane Wnioskodawcy środki pieniężne w formie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu w ramach zapobiegania, usuwania i naprawiania szkód górniczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych wyznaczonym przez art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2015
17
wrz

Istota:
Czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek potrącać podatek od zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń jeżeli dojazdy te nie są udokumentowane delegacjami i nie potwierdzane są pobyty w poszczególnych miejscach wykonywania usług?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń – jest: nieprawidłowe – w części zwrotu kosztów z tytułu używania samochodów prywatnych do wysokości wynikającej z rozporządzenia; prawidłowe – w części zwrotu kosztów z tytułu używania samochodów prywatnych do wysokości ponad limit wynikający z rozporządzenia. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Podmiot opodatkowania to zwrot kosztów przejazdów podatnikom będącym osobami fizycznymi. Podatnicy u płatnika wykonują czynności na podstawie zawartych umów zleceń. Stawka wynagrodzenia określona jest w cenniku wydanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.12.2006 rok – tekst jednolity z dnia 25.03.2013 rok. Dziennik Ustaw poz. 388. Natomiast zwrot kosztów przejazdów oraz innych kosztów odbywa się na podstawie przedłożonych przez podatników rachunków – gdzie jedną z pozycji jest odległość w km do rolnika pomnożona przez stawkę ryczałtu za 1 km.
2015
14
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzenia kanalizacyjnego od osób fizycznych.
Fragment:
W pierwszym przypadku nabycie urządzenia nastąpiło w wykonaniu wyroku sądu nakazującego: przeniesienie prawa własności urządzenia na Spółkę, zwrot kosztów budowy, zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. W drugim przypadku nabycie urządzenia nastąpiło na podstawie zawartej umowy, za zwrotem poniesionych kosztów budowy. W obydwu przypadkach przejęcie urządzeń (zbycie) nastąpiło po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy osobie fizycznej z tytułu zapłaty za przejęcie urządzeń kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych... Czy podstawą obliczenia zaliczki są wszystkie wypłacone kwoty, tj. zwrot kosztów budowy urządzenia, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, zwrot kosztów procesowych... Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 1 jest negatywna, to czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pierwszego z zadanych pytań, zwrot poniesionych kosztów, które osoba fizyczna otrzymała od Spółki (po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) (odpłatne zbycie innych rzeczy - wszystko co nie jest nieruchomością jest ruchomością - rzeczą ruchomą, przyłącze, sieć nie jest gruntem, budynkiem czy częścią budynku i stanowi rzecz ruchomą; art. 45, 46 i 49 Kodeksu cywilnego) nie podlega opodatkowaniu i Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzania jej do właściwego urzędu skarbowego.
2015
8
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników/funkcjonariuszy celnych podczas podróży służbowych z tytułu ich uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach
Fragment:
Stosownie do § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, funkcjonariuszowi z tytułu podróży służbowej przysługują: diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia; zwrot kosztów: przejazdów na trasie od miejscowości rozpoczęcia podróży do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem, noclegów; ryczałt za: nocleg – w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, dojazd środkami komunikacji miejscowej; zwrot innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków. W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdów do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem, jeżeli podróż odbywa się w dniu wolnym od służby. Zgodnie z § 7 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, kwotę diety przysługującej funkcjonariuszowi ustala się w wysokości i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Na mocy § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli podróż trwa: nie dłużej niż dobę i wynosi: od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; dłużej niż dobę – za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
2015
8
lip

Istota:
1) Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obejmująca zwrot kosztów dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2) Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie obejmująca zwrot kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych związanych z wykonywaniem czynności wymienionych z załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, że osoby te nie są pracownikami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obejmująca zwrot kosztów dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy część wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie obejmująca zwrot kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych związanych z wykonywaniem czynności wymienionych z załączniku do rozporządzenia winna być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z faktem, że osoby te nie są pracownikami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy... Zdaniem Wnioskodawcy. Zwrot kosztów dojazdu oraz użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych jest częścią składową wynagrodzenia za wykonywanie zleconych czynności i jako składnik wynagrodzenia nie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2015
1
kwi

Istota:
Brak opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz brak prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz braku prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 września 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów opłaty cmentarnej ponoszonej w imieniu i na rzecz klientów oraz prawa do odliczenia podatku zawartego w fakturze wystawionej przez zarządcę cmentarza, dotyczącej opłaty cmentarnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – dom pogrzebowy, jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% przychodu. W ramach działalności świadczy usługi kompleksowe związane z pochówkiem osób zmarłych. Osoby korzystające z usług zlecają kompleksowe wykonanie usługi pogrzebowej na podstawie zawartej umowy. Spisanie umowy poprzedzone jest ustaleniami, co zostanie w jej ramach wykonane. Część zlecenia znajduje pokrycie w zasiłku pogrzebowym wypłacanym przez ZUS.
2015
29
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola
Fragment:
Czy zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola należy potraktować jako zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z zapisem „ zapis ten dotyczy uczniów szkół ”), czy też w ww. zwolnieniu ustawodawca zrobił lukę w przepisie... Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Miejski jako jednostka Wnioskodawcy stoi na stanowisku, iż znowelizowany art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się wyłącznie do zwolnienia przedmiotowego zwrotu kosztów przejazdu z tytułu dowozu uczniów do szkół, natomiast przepis ten nie dotyczy zwrotu kosztów dowozu dzieci do przedszkola. W związku z powyższym, po zakończeniu roku podatkowego powinien wystawić PIT-8C. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 40c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). W ww. artykule brak jest zapisu dotyczącego wychowania przedszkolnego - art. 14 ust. 1a oraz ust. 3. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
1
mar

Istota:
Opodatkowanie świadczeń stanowiących zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego dziecka oraz rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego samochodem osobowym
Fragment:
Czy zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni należy uznać za przychód rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych i czy podlega on opodatkowaniu... W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów, o których mowa powyżej, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-8C... Jeżeli zwrot kosztów będzie objęty zwolnieniem, to na jakiej podstawie... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, to gmina ma obowiązek zapewnić 5 i 6 letnim dzieciom niepełnosprawnym transport i opiekę, może też powierzyć rodzicom ten obowiązek i zwrócić koszty dowozu dziecka na zasadach ustalonych w umowie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwrot kosztów nie powinien być uznany za przychód rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych. W przypadku obowiązku opodatkowania zwrotu kosztów należy wystawić PIT-8C, gdyż umowa zawarta z rodzicami, opiekunami i opiekunami prawnymi określa zasady zwrotu kosztów za dowożenie dziecka, na jej podstawie nie został natomiast nawiązany stosunek pracy, nie można więc odprowadzać comiesięcznie podatku.
2015
1
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.