Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania i stawki podatku VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy
Fragment:
Spółka wskazuje, ze czynności będące przedmiotem wniosku wykonywane są na rzecz Gminy przez Spółkę odpłatnie w tym sensie, że środki pieniężne otrzymywane od Gminy są dla Spółki zwrotem kosztów, jakie poniosła Spółka na realizację czynności objętych wnioskiem. Równocześnie Spółka wskazuje, że pojęcie odpłatności nie jest zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego Spółka rozumie odpłatność w taki sposób, że otrzymanie środków pieniężnych od gminy jest dla Spółki bezpośrednią konsekwencją wykonywania czynności umownych w danym miesiącu. Spółka wskazuje, że w umowie zawartej z Gminą strony nie posłużyły się pojęciem wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z zawartą umową: wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy będzie ustalona na podstawie zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta kalkulacji kosztów na dany rok składanej przez Spółkę w siedzibie Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok gospodarczy (tj. ten w którym wykonywane będą zadania), środki na zapewnienie realizacji powierzonego zadania Gmina będzie przekazywała na podstawie złożonej faktury wciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentów obciążających za dany miesiąc, przelewem na konto bankowe Spółki. Otrzymywanych środków pieniężnych, Spółka nie traktuje jako dotacji. W praktyce, świadczenie pieniężne jakie Spółka ma otrzymać od Gminy za każdy miesiąc wykonywania zadań, obliczane jest w ten sposób, że wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę w danym roku w związku z realizacją zadań, wynikająca ze złożonej Gminie kalkulacji kosztów, dzielona jest przez liczbę miesięcy w roku.
2014
16
mar

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego: w odniesieniu do wypłaconych żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego oraz byłym żołnierzom zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego, a także otrzymanych przez osoby pobierające rentę rodzinną świadczeń socjalnych; w odniesieniu do świadczeń socjalnych przyznanych osobom pobierającym emeryturę bądź rentę inwalidzką
Fragment:
Tym samym, do zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju przyznanego na podstawie art. 95 pkt 6 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, jak również zryczałtowana forma opodatkowania, gdyż literalnie przedmiotowe zwroty kosztów przysługują żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, bądź też byłym żołnierzom zawodowym, niekoniecznie emerytom czy rencistom. Również świadczenia otrzymane na podstawie art. 27 ust. 1 powołanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, przez osoby o przyznanym prawie do renty rodzinnej, w przypadku której uprawnienie do świadczenia nie wynika z jej stosunku pracy, stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy, lecz wyłącznie ze stosunku jaki uprzednio łączył osobę zmarłą z zakładem pracy, nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 38 oraz odpowiednio art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy (mimo, iż w rozumieniu przepisów ustawy rencistą jest także osoba pobierająca rentę rodzinną). W konsekwencji, przedmiotowe zwroty kosztów przewozu urządzenia domowego oraz zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego, a także świadczenia socjalne należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i opodatkować według skali podatkowej.
2014
28
lut

Istota:
Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów wypłacane strażnikom łowieckim objęte są zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. W związku z powyższym należy stwierdzić, że diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Jeżeli natomiast diety lub zwrot kosztów otrzymuje członek organizacji, niepełniący żadnej funkcji w organie stanowiącym osoby prawnej, to przychody te w obecnym stanie prawnym – do wysokości określonej w ww. przepisie, korzystają ze zwolnienia. Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.
2014
28
lut

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez pracownika socjalnego czynności zawodowych?
Fragment:
Odnosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne do sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawca stwierdza, że w myśl art. 121 ust. 3c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. W świetle powyższego – zwrot kosztów przejazdów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia pracy, zgodnie z zakresem obowiązków – jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca powołał się na stanowisko Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w postanowieniu z 23 marca 2007 r. nr I-415-07/03/07. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez pracownika socjalnego czynności zawodowych. W zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez opiekunkę domową czynności zawodowych, wydano odrębne rozstrzygnięcie. Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.
2014
27
lut

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez opiekunkę domową czynności zawodowych?
Fragment:
W świetle powyższego – zwrot kosztów przejazdów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia pracy, zgodnie z zakresem obowiązków – jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez opiekunkę domową czynności zawodowych. W zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdu z siedziby pracodawcy do miejsca wykonywania przez pracownika socjalnego czynności zawodowych, wydano odrębne rozstrzygnięcie. Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
27
lut

Istota:
Czy zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do właścicieli i współwłaścicieli pojazdu?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: pracownika socjalnego, starszego pracownika socjalnego i specjalisty pracy socjalnej, ze względu na brak możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji pracodawcy, przyznano zwrot kosztów z tytułu używania samochodu osobowego prywatnego do celów służbowych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Do obowiązków tych pracowników należy między innymi świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Do wykonywania czynności zawodowych pracownicy używają samochodów, których są właścicielami lub współwłaścicielami. Zwrotu kosztów przejazdów lokalnych nie opodatkowano podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od podatku dochodowego ustanowione w art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących jego własność, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania zwrotu kosztów wynika z przepisów innych ustaw. Ustawą taką jest ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Stosownie do art. 121 ust. 3c tej ustawy, zwrot kosztów przejazdów, z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych, przysługuje pracownikowi socjalnemu. Wnioskodawca (MOPS) uważa, że od kwoty zwrotu kosztów przejazdu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu nie nalicza się podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
27
lut

Istota:
Czy pracodawca zgodnie z prawem pomniejsza o zaliczkę na podatek dochodowy kwotę zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w przypadku pracownika socjalnego odbywającego jazdy lokalne?
Fragment:
Przy czym ustawowo zostało sprecyzowane, w jaki sposób należy liczyć trasę przejazdu pracownika dla ustalenia wielkości kwoty zwrotu kosztów. Z treści wyżej zacytowanego przepisu ustawy o pomocy społecznej wynika, że pracownikowi socjalnemu, ze względu na pracę świadczoną w środowisku przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy (którym co do zasady jest siedziba pracodawcy) do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych. Wnioskodawczyni wskazała, że pracodawca nalicza oraz odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od wykazanej kwoty zwrotu kosztów używania samochodu do celów służbowych. Zdaniem Wnioskodawczyni taki zwrot korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Odnosząc powyższe stwierdzenia do rozpatrywanego przypadku należy zauważyć, iż niewątpliwie pracownik socjalny jest pracownikiem, którego praca ze swej istoty polega w głównej mierze na przemieszczaniu się po określonym terenie, tak jak to zaznaczyła Wnioskodawczyni, w celu udzielania pomocy podopiecznym. Wobec tego należy zgodzić się z Wnioskodawczynią i stwierdzić, że otrzymane przez pracownika socjalnego kwoty zwrotu kosztów z tytułu używania w jazdach lokalnych samochodu prywatnego do wykonywania czynności zawodowych pracownika socjalnego w środowisku, po spełnieniu pozostałych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 23b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.
2014
20
lut

Istota:
Czy kwota stanowiąca zwrot Prezesowi Zarządu Oddziału kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego wykorzystywanego podczas pełnienia funkcji we władzach ZNP nie przekraczająca miesięcznie kwoty 2.280 zł, może zostać uznana za kwotę stanowiącą zwrot kosztów otrzymaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy kwoty stanowiące zwrot kosztów są wolne od podatku dochodowego, jak również czy ZNP Zarząd Oddziału nie jest zobowiązany do pobierania od tych kwot zaliczek na podatek dochodowy?
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Przepis powyższy przewiduje więc zwolnienie tylko niektórych przychodów związanych z osobistym pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a mianowicie wyłącznie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych nie mieszczą się w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy. Jeżeli natomiast diety lub zwrot kosztów otrzymuje członek organizacji, niepełniący żadnej funkcji w organie stanowiącym osoby prawnej - to przychody te w obecnym stanie prawnym - do wysokości określonej w ww. przepisie korzystają ze zwolnienia. Zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, (...)
2013
24
gru

Istota:
Czy obciążenie Podwykonawcy udostępnionym zapleczem budowy należy dokumentować fakturą VAT czy notą obciążeniową?
Fragment:
Kwestia dotycząca opodatkowania zwrotu kosztów usunięcia wad oraz zastępczego wykonania usługi i dostawy siłami własnymi usługi (dostawę towarów) została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2013 r. nr ILPP1/443-548/13-3/HW. Natomiast, kwestia dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania obciążenia podwykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego oraz karami umownymi została załatwiona w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2013 r., nr ILPP1/443-548/13-4/HW. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
6
gru

Istota:
Czy obciążenie Podwykonawcy za usunięcie wad lub zastępcze wykonanie usługi (dostawę towarów) realizowanych siłami własnymi należy traktować jako odpłatne świadczenie usług (dostawę towarów) podlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 24 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu kosztów usunięcia wad oraz wykonawstwa zastępczego siłami własnymi usługi (dostawę towarów). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadząc przedsiębiorstwo budowlane zajmuje się realizacją różnorodnych projektów budowlanych. W zakresie konkretnych prac korzysta z usług Podwykonawców, z którymi zawierane są modelowe umowy podwykonawcze. Zgodnie z zapisami umowy, każdy Podwykonawca gwarantuje i zapewnia należyte wykonanie robót określonych w umowie, zgodnie z jej warunkami. Podwykonawca udziela również gwarancji jakości na przedmiot umowy i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek we wskazanym terminie. Ponadto w umowie podwykonawczej zastrzega wniesienie kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości brutto z każdej faktury, płatnej na rzecz podwykonawcy, z której Zainteresowany ma prawo zaspokajać roszczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W ramach wykonywanej umowy, zgodnie z jej zapisami, Podwykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów organizacji zaplecza sanitarnego, kontenerów, energii itp., których wysokość określana jest stałą miesięczną opłatą lub wartością procentową wartości realizowanej umowy.
2013
6
gru
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.