Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Zwrot kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania Rozliczenia wypłacanego na rzecz Spółki.
Fragment:
Zatem, w celu rozliczenia zwrotu kosztów, określonych w Porozumieniu jako Koszty Niezaoszczędzone Wnioskodawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla tych usług. Tym samym stanowisko Spółki, że Rozliczenie nie stanowi wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Wnioskodawcy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, tylko ma charakter odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT uznać należało za nieprawidłowe. Jednocześnie, w odniesieniu do powołanych przez Stronę na poparcie swojego stanowiska wyroków sądów administracyjnych, wskazać należy, że nie stoją one w sprzeczności ze stanowiskiem Organu przedstawionym w niniejszej interpretacji – Organ w pełni podziela tezy w nich zawarte, jednakże podkreślić należy, że zapadają one w odniesieniu do indywidualnych i właściwych tylko im stanów faktycznych. Również w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnić należy, że wydawane są one w indywidualnych i właściwych im tylko stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają i także nie stoją w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawionym przez Organ w interpretacji.
2015
25
lis

Istota:
Skutki podatkowe finansowania przez Wnioskodawcę świadczeń przysługujących zawodniczkom w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.
Fragment:
Dodatkowo przepisy rozporządzenia przewidują, że diet nie wypłaca się w przypadku zapewnienia całodziennego wyżywienia, a także - w przypadku podróży zagranicznej - że nie dokonuje się zwrotu kosztów noclegu w przypadku, gdy zapewnia się bezpłatny nocleg. Oznacza to zatem, że przepisy rozporządzenia dopuszczają nie tylko wypłatę diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów, ale wskazują, że możliwe jest pokrycie przez kierującego w podróż takich wydatków, a wówczas nie może być mowy o przekroczeniu jakichkolwiek limitów w tym zakresie. Tym samym nie ma znaczenia dla zwolnienia przychodu z tytułu podróży zleceniobiorcy (świadczącego usługi sportowe) fakt, czy pokryto koszty wynagrodzenia bądź noclegu zawodnika, czy wypłacono dietę bądź ryczałt noclegowy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewiduje i dopuszcza obie formy finansowania podróży - zarówno zapewnienie wyżywienia czy noclegu, jak i zwrot takich wydatków, czy też wypłatę stosownych diet czy ryczałtów. Stąd przepisy prawa podatkowego odwołujące się do odrębnych regulacji musza uznać taką formę finansowania podróży i nie mogą wywodzić żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Nadto w razie pokrycia kosztów wyżywienia może się zdarzyć, że będą one wyższe niż wysokość diety, lecz samo to nie może być podstawą do (...)
2015
20
lis

Istota:
Obowiązek opodatkowania „obciążenia” swojego dostawcy kosztami, które były następstwem wadliwości surowca oraz rozpoznania importu usług z tytułu „obciążenia” go podobnymi kosztami przez ostatecznego nabywcę wyrobu gotowego.
Fragment:
Tylko z okoliczności, że wykonanie czynności odbywa się za odpłatnością uznawaną za zwrot kosztów (tj. bez marży), nie można wnioskować, że świadczenie to nie miało charakteru odpłatnego. W tym kontekście, skoro: Spółka wykonała określone czynności na rzecz Dostawcy i zażądała za nie konkretnej zapłaty („ obciążenie ”), którą otrzymała, miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu w postaci odpłatnego świadczenia usług; Odbiorca (który nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskie siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności) wykonał na rzecz Spółki określone czynności, za które otrzymał od niej konkretne wynagrodzenie, Spółka powinna rozpoznać import usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 9 ustawy), gdyż spełnione zostały wszystkie przesłanki podmiotowe i przedmiotowe znamionujące ten rodzaj czynności opodatkowanej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul.
2015
18
lis

Istota:
Opodatkowanie opłat stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu z winy leasingobiorcy.
Fragment:
Są to następujące rodzaje opłat: opłata za zwrot kosztów weryfikacji stanu technicznego urządzenia, opłata za zwrot kosztów transportu, logistyki, załadunku i rozładunku, opłata za zwrot kosztów pozostałych związanych z odbiorem urządzenia, np. wynajem żurawia w celu dokonania przemieszczenia urządzenia zgodnie z wytycznymi, za usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych wyciekiem oleju itp. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. opłat z tytułu zwrotu kosztów, powstałych w wyniku rozwiązania umowy leasingu z winy korzystającego. Z uwagi na cyt. wyżej przepisy prawa podatkowego zauważyć należy, że aby dana czynność (dostawa towarów, czy też usługa) podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata powinna być zatem konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do wniosku, że w przypadku zwrotu przez dłużnika opisanych kosztów nie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a zapłatą za świadczenie.
2015
16
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz sposób dokumentowania przyznanej Wnioskodawcy kwoty, tytułem zwrotu kosztów naprawienia szkody.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.): Czy przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Czy na przyznaną kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić fakturę... Czy Wnioskodawca może anulować wystawioną, przesłaną do ... /.../ i zwróconą mu przez ... fakturę... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 25 sierpnia 2015r.).: Ad.1 1.1. Przyznana Wnioskodawcy kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody podlega podatkowi VAT. 1.2. Przyznana kwota zwrotu kosztów naprawienia szkody winna być opodatkowana stawką podatku VAT 23 %. 1.3. Wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT na kwotę zwrotu kosztów naprawienia szkody jest refakturą faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W swojej deklaracji podatku VAT w wierszu „ 20 ” Wnioskodawca wykazuje podatek od kwoty zwrotu kosztów naprawienia szkody, a w wierszu „ 42 ” wykazuj podatek z faktury otrzymanej od firmy budowlanej. W rozliczeniu w swojej deklaracji VAT podatek od towarów i usług się zeruje, ponieważ kwoty podatku należnego i naliczonego są sobie równe. Ad.2. Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, w tym wypadku refakturowania. Ad.3. Wnioskodawca może anulować fakturę odesłaną mu przez .... /.../.
2015
4
paź

Istota:
Czy Spółka miała obowiązek, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu?
Fragment:
W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie warunki do tego, aby Spółka, jako płatnik, nie była zobowiązana do poboru zaliczki od kwot wypłaconych na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu z tytułu zwrotu kosztów używania przez Zleceniobiorcę prywatnego samochodu. Zleceniobiorcy zostały zwrócone koszty użytkowania prywatnego samochodu w celu realizacji warunków umowy zlecenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zleceniobiorca złożył także oświadczenie, że zwrot kosztów nie stanowi dla niego kosztów uzyskania przychodów, a koszty były ponoszone w celu realizacji zawartej ze Spółką umowy. Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odnosząc je do przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że Spółka nie była zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od należności wypłacanych Zleceniobiorcy z tytułu korzystania z prywatnego samochodu na potrzeby Spółki na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
2015
24
wrz

Istota:
Opodatkowanie otrzymanego przez Wnioskodawcę zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej
Fragment:
Ugodę z kopalnią węgla kamiennego w sprawie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu dla zadania inwestycyjnego przed wpływami eksploatacji górniczej zawarto na podstawie art. 148, 150 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy otrzymany zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu przed wpływami eksploatacji górniczej należy opodatkować podatkiem VAT. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zwrot kosztów zabezpieczenia sieci na wpływy eksploatacji górniczej nie jest płatnością za świadczenie usługi, lecz rekompensatą za poniesione nakłady związane z zabezpieczeniem sieci na wpływy eksploatacji górniczej, bowiem Wnioskodawca poprzez zabezpieczenie sieci zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii spowodowanej ruchem zakładu górniczego, co w konsekwencji pozwala na swobodne dysponowanie nieruchomością. Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacane Wnioskodawcy środki pieniężne w formie zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniem sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu w ramach zapobiegania, usuwania i naprawiania szkód górniczych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych wyznaczonym przez art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2015
17
wrz

Istota:
Czy Powiatowy Inspektorat Weterynarii jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek potrącać podatek od zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń jeżeli dojazdy te nie są udokumentowane delegacjami i nie potwierdzane są pobyty w poszczególnych miejscach wykonywania usług?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń – jest: nieprawidłowe – w części zwrotu kosztów z tytułu używania samochodów prywatnych do wysokości wynikającej z rozporządzenia; prawidłowe – w części zwrotu kosztów z tytułu używania samochodów prywatnych do wysokości ponad limit wynikający z rozporządzenia. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów przejazdów osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Podmiot opodatkowania to zwrot kosztów przejazdów podatnikom będącym osobami fizycznymi. Podatnicy u płatnika wykonują czynności na podstawie zawartych umów zleceń. Stawka wynagrodzenia określona jest w cenniku wydanym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.12.2006 rok – tekst jednolity z dnia 25.03.2013 rok. Dziennik Ustaw poz. 388. Natomiast zwrot kosztów przejazdów oraz innych kosztów odbywa się na podstawie przedłożonych przez podatników rachunków – gdzie jedną z pozycji jest odległość w km do rolnika pomnożona przez stawkę ryczałtu za 1 km.
2015
14
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzenia kanalizacyjnego od osób fizycznych.
Fragment:
W pierwszym przypadku nabycie urządzenia nastąpiło w wykonaniu wyroku sądu nakazującego: przeniesienie prawa własności urządzenia na Spółkę, zwrot kosztów budowy, zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. W drugim przypadku nabycie urządzenia nastąpiło na podstawie zawartej umowy, za zwrotem poniesionych kosztów budowy. W obydwu przypadkach przejęcie urządzeń (zbycie) nastąpiło po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy osobie fizycznej z tytułu zapłaty za przejęcie urządzeń kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych... Czy podstawą obliczenia zaliczki są wszystkie wypłacone kwoty, tj. zwrot kosztów budowy urządzenia, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, zwrot kosztów procesowych... Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 1 jest negatywna, to czy Spółka ma obowiązek wystawienia PIT-8C... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pierwszego z zadanych pytań, zwrot poniesionych kosztów, które osoba fizyczna otrzymała od Spółki (po upływie 6 miesięcy od ich wybudowania) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) (odpłatne zbycie innych rzeczy - wszystko co nie jest nieruchomością jest ruchomością - rzeczą ruchomą, przyłącze, sieć nie jest gruntem, budynkiem czy częścią budynku i stanowi rzecz ruchomą; art. 45, 46 i 49 Kodeksu cywilnego) nie podlega opodatkowaniu i Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzania jej do właściwego urzędu skarbowego.
2015
8
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników/funkcjonariuszy celnych podczas podróży służbowych z tytułu ich uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach
Fragment:
Stosownie do § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, funkcjonariuszowi z tytułu podróży służbowej przysługują: diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia; zwrot kosztów: przejazdów na trasie od miejscowości rozpoczęcia podróży do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem, noclegów; ryczałt za: nocleg – w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, dojazd środkami komunikacji miejscowej; zwrot innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków. W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdów do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem, jeżeli podróż odbywa się w dniu wolnym od służby. Zgodnie z § 7 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, kwotę diety przysługującej funkcjonariuszowi ustala się w wysokości i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Na mocy § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, jeżeli podróż trwa: nie dłużej niż dobę i wynosi: od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości; dłużej niż dobę – za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje połowa diety, ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
2015
8
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.