Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Dział utworzony przez Wnioskodawcę, wyodrębniony w sposób przedstawiony w stanie faktycznym, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód należny, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, w sytuacji wniesienia Działu w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej... Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w stanie faktycznym Dział spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako: „ ZCP ”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. – dalej jako: „ ustawa o CIT ”). W konsekwencji, wniesienie Działu w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Pojęcie ZCP zdefiniowane jest w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2015
26
maj

Istota:
Czy przysługujące Spółce Dzielonej prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę podatku pobranego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przeszło w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym Spółka Przejmująca (Wnioskodawca) może obniżyć podatek dochodowy o kwotę odliczenia niewykorzystaną przez poprzednika prawnego?
Fragment:
We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że nie jest jego celem uzyskanie interpretacji w zakresie: przysługiwania Spółce Dzielonej prawa do kontynuacji odliczenia podatku z art. 23 u.p.d.o.f. (winno być: u.p.d.o.p.), oceny, czy wydzielony do Spółki Przejmującej oraz pozostały w niej po podziale majątek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wnioskodawca zwraca się o wydanie interpretacji w zakresie sukcesji prawnej prawa do odliczenia przy założeniu, że prawo to posiadała Spółka Dzielona, a także, że obie pule majątku (pozostająca w Spółce Dzielonej oraz przeniesiona na Spółkę Przejmującą) stanowiły w momencie podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przysługujące Spółce Dzielonej prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę podatku pobranego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przeszło w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym Spółka Przejmująca (Wnioskodawca) może obniżyć podatek dochodowy o kwotę odliczenia niewykorzystaną przez poprzednika prawnego... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługujące Spółce Dzielonej prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę podatku pobranego od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przeszło w drodze podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym Spółka Przejmująca może obniżyć podatek dochodowy o kwotę odliczenia niewykorzystaną przez poprzednika prawnego.
2015
22
maj

Istota:
1. Czy wnoszony przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego zespół składników niematerialnych i materialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawy o CIT”)?2. Czy nominalna wartość akcji objętych w nowej spółce w zamian za wnoszony zespół składników będzie stanowiła na gruncie ustawy o CIT przychód dla Wnioskodawcy?
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że koncesja jest ściśle związana z podmiotem, który ją uzyskał, a ponadto przedmiotem transakcji będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, a nie całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121). Wskazany przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności m.in. koncesje, licencje i zezwolenia. Przepis ten jednak nie ma zastosowania do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednakże, jak wskazał Wnioskodawca, potencjalni nabywcy posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi i po nabyciu stacji zamierzają prowadzić działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z wykorzystaniem nabywanego majątku stacji. Zatem na bazie nabytego zespołu składników materialnych i niematerialnych prowadzona będzie przez nabywcę tożsama działalność, jaką prowadził zbywca. Podsumowując należy uznać, że opisany we wniosku zespół składników niematerialnych i materialnych przenoszonych w ramach aportu do odrębnego podmiotu spełnia warunki dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.
2015
20
maj

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wnioskodawca podnosi, iż ostatnim kryterium jest wymaganie, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2015
20
maj

Istota:
Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych poszczególnych Obszarów za zorganizowane części przedsiębiorstwa i wyłączenia ich zbycia z opodatkowania
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2015
20
maj

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2015
15
maj

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa - zbycie
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. To oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2015
13
maj

Istota:
Czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższą przesłankę należy rozumieć jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Powinno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 i art. 55 3 ustawy Kodeks cywilny. W konsekwencji, aby w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników.
2015
13
maj

Istota:
Podatkowych podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem.
Fragment:
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa... Czy podział Spółki będzie dla Wnioskodawczyni neutralny podatkowo... W szczególności, czy objęcie przez Wnioskodawczynię udziałów Spółki Przejmującej, w związku z przejęciem przez nią Majątku Wydzielanego, nie doprowadzi do powstania u niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Ad. 1 i 2 Zdaniem Wnioskodawczyni: zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki, który po przeprowadzeniu podziału Spółki ma pozostać w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, dalej: „ Ustawa PIT ”), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ ZCP ”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2015
12
maj

Istota:
Czy opisana we wniosku planowana restrukturyzacja (tzn. wydzielenie ze Spółki Działu Nieruchomości do założonej w tym celu Spółki Przejmującej) nie wiąże się z powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Do powstania przychodu nie dojdzie zatem, jeśli zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielony do spółki przejmującej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ww. ustawy – zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Powyższa definicja jest tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest zdania, że zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej (tzn. Dział Nieruchomości) jak i majątek pozostający w Spółce (tzn. Dział Operacyjno-Dystrybucyjny) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Funkcjonujące w strukturze Spółki działy mają wszystkie cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania: Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia – do obu funkcjonujących w Spółce działów przypisane są składniki materialne (nieruchomości, inne środki trwałe i wyposażenie) a także niematerialne (prawa i obowiązki związane z działalnością prowadzoną przez każdy z działów, pracownicy).
2015
12
maj

Istota:
Czy opisana we wniosku planowana restrukturyzacja (tzn. wydzielenie ze Spółki Działu Nieruchomości do założonej w tym celu Spółki Przejmującej) nie wiąże się z powstaniem podlegającego opodatkowaniu przychodu dla Wnioskodawcy?
Fragment:
Do powstania przychodu nie dojdzie zatem, jeśli zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej jak i majątek wydzielony do spółki przejmującej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5a pkt 4 ww. ustawy – zorganizowana część przedsiębiorstwa to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Powyższa definicja jest tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jest zdania, że zarówno majątek wydzielany do Spółki Przejmującej (tzn. Dział Nieruchomości) jak i majątek pozostający w Spółce (tzn. Dział Operacyjno-Dystrybucyjny) stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Funkcjonujące w strukturze Spółki działy mają wszystkie cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania: Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia – do obu funkcjonujących w Spółce działów przypisane są składniki materialne (nieruchomości, inne środki trwałe i wyposażenie) a także niematerialne (prawa i obowiązki związane z działalnością prowadzoną przez każdy z działów, pracownicy).
2015
12
maj

Istota:
Czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. jak wyjaśniła Spółka w uzupełnieniu wniosku z 13 kwietnia 2015 r. - suma rat kapitałowych, odsetkowych i raty wykupu (ostatniej raty)) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
Fragment:
BKIP 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 17 i 18 marca 2015 r. oraz 16 kwietnia 2015 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i raty wykupu) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zawarcia umowy leasingu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka będzie uprawniona do amortyzowania wartości firmy jeżeli takowa powstałaby jako dodatnia różnica pomiędzy należną zbywcy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (rozumianą jako suma opłat przewidzianych w umowie leasingu tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i raty wykupu) a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2015
8
maj

Istota:
Amortyzacja przejętych na skutek podziału Spółki Dzielonej składników majątku. wydzielanego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa W szczególności, czy wartość początkowa przejętych przez Spółkę składników majątku wydzielanego podlegających amortyzacji będzie równa wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki Dzielonej
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Departament, tworzący Majątek Wydzielany, który ma zostać przeniesiony na Spółkę w wyniku podziału Spółki Dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki Dzielonej, który po przeprowadzeniu podziału Spółki Dzielonej ma pozo-stać w Spółce Dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Uzasadnienie własnego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 2: Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-nych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”), przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ ZCP ”) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobo-wiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógł-by stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W związku z powyższą definicją należy uznać, że aby określony zespół składników majątko-wych mógł zostać zakwalifikowany (...)
2015
8
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy aport składników w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2015
8
maj

Istota:
Wyłączenie transakcji sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku posadowionym na tym gruncie z zastosowania przepisów ustawy o VAT.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2015
8
maj

Istota:
Brak opodatkowania darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2015
7
maj

Istota:
Uznanie darowizny nieruchomości za darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione (...)
2015
7
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przy podziale Spółki przez wydzielenie wydzielona część przedsiębiorstwa, która będzie przeniesiona do spółki przejmującej, jak również część przedsiębiorstwa pozostająca w Spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz czy w efekcie Wnioskodawca może uznać, że proces restrukturyzacji nie będzie wiązał się z koniecznością rozpoznania przez Spółkę przychodu podatkowego z tytułu zbycia składników majątku wydzielonego i przeniesionego na spółkę przejmującą na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Potwierdził to także MF w piśmie z 13 czerwca 2003 r. (odpowiedź na interpelację nr 1778) uznając, że sam budynek nie może stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak podatnik prowadzi działalność deweloperską i organizacyjnie oraz finansowo wydzieloną działalność polegającą na wynajmie lokali w będącym jej własnością budynku, wówczas budynek wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, w tym z tytułu zawartych umów najmu, dostaw mediów i innych umów związanych z tym budynkiem i działalnością w zakresie wynajmu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Opisany w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zespół składników wydzielanych z majątku Spółki i przenoszonych na Spółkę Y tworzy jeden z dwóch pionów operacyjnych Spółki. Nabywca ZUH Zarządzanie (czyli spółka przejmująca – Spółka Y) przejmując wydzieloną część przedsiębiorstwa nie będzie musiała nabywać dodatkowych składników, budować kadry (zatrudniać pracowników specjalizujących się w zakresie usług zarządzania i administrowania nieruchomościami itp.), która miałaby przejąć obowiązki realizowane wcześniej przez Pion Gospodarki Nieruchomościami (ZUH Zarządzanie), czy też pozyskiwać kontrakty na świadczenie usług w zakresie administrowania/zarządzania nieruchomościami.
2015
30
kwi

Istota:
W zakresie uznania wydzielonej ze Spółki Działalności Parkingowej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej Spółki.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2015
29
kwi

Istota:
Czy w momencie wniesienia wkładu do spółki komandytowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sp. z o.o. SKA, którego m.in. część stanowią środki pieniężne pochodzące z wypracowanego zysku w latach poprzednich w Spółce z o.o. SKA, powstanie u akcjonariuszy Sp. z o.o. SKA obowiązek podatkowy (w przypadku osób fizycznych) z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka komandytowo-akcyjna, której Wnioskodawca jest akcjonariuszem ma zamiar wstąpić jako komandytariusz do nowopowstałej spółki komandytowej, do której zamierza wprowadzić wkład w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki komandytowo-akcyjnej (w skrócie Sp. z o.o. SKA), między innymi w postaci gruntu, kosztów poniesionych w planowanej inwestycji na tym terenie oraz części gotówki pochodzącej z wypracowanego zysku z lat poprzednich Spółki z o.o. SKA. Komplementariuszem ma być nowopowstała spółka z o.o. zaś komandytariuszami będą Sp. z o.o. SKA i osoby fizyczne. W latach poprzednich spółka z o.o. SKA wypracowała zysk, którego nie wypłaciła do dnia dzisiejszego i nie podjęła uchwały o jego wypłaceniu. Wspólnicy podjęli uchwałę o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy spółki. Akcjonariuszami Sp. z o.o. SKA są osoby fizyczne, sp. z o. o. jest komplementariuszem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w momencie wniesienia wkładu do spółki komandytowej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sp. z o.o.
2015
29
kwi

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 4a pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz. art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem Wnioskodawcy ze sprzedaży przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT jest cena określona w umowie sprzedaży przez Wnioskodawcę - w momencie gdy ta cena zostanie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, należy rozpoznać w dacie uzyskania przychodu z tej transakcji?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 4a pkt 4 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz. art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem Wnioskodawcy ze sprzedaży przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT jest cena określona w umowie sprzedaży przez Wnioskodawcę - w momencie gdy ta cena zostanie zapłacona Wnioskodawcy, nie później niż w dniu zapłaty, określonym w umowie sprzedaży... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów (uprzednio niezaliczone do kosztów podatkowych) ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, należy rozpoznać w dacie uzyskania przychodu z tej transakcji... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy są: wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków i budowli, wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawą o CIT, wydatki na ulepszenie środków trwałych, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę zgodnie z ustawa o CIT, oraz wydatki na nabycie łub wytworzenie zbywalnych środków obrotowych (innych niż środki trwałe) niezliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę...
2015
27
kwi

Istota:
Czy Biuro, które zostanie przeniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397; dalej: „Ustawa CIT”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054; dalej: „Ustawa VAT”)?Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej, składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt. 4 Ustawy CIT, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych?
Fragment:
Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma wątpliwości, iż działalność, pozostająca u Wnioskodawcy, również spełnia kryteria wymagane do uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Biuro, które zostanie przeniesione przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397; dalej: „ Ustawa CIT ”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054; dalej: „ Ustawa VAT ”)... Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze podziału przez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej, składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność rozpoznania dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychodu związanego ze zbyciem tych składników majątkowych... Czy przeniesienie Biura, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („ VAT ”)...
2015
27
kwi

Istota:
Opodatkowanie zbycia przedsiębiorstwa upadłego;
Fragment:
Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest natomiast w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 27e ww. ustawy o VAT, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przedsiębiorstwo, czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w dniu 18 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w B. ogłosił upadłość B. A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. obejmującą likwidację majątku upadłego. W skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, B. A. sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wchodzi obecnie: Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oznaczonego nr geodezyjnym 22/5, położonego w B. przy ul.
2015
27
kwi

Istota:
W zakresie uznania sprzedanych składników majątkowych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy za zorganizowana część przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, sprzedaż przez Wnioskodawcę Zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym Wniosku, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej stanie faktycznym Wniosku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT, obowiązek korekty podatku VAT, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT ciąży na Kupującym - nabywcy... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, sprzedaż przez Wnioskodawcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w stanie faktycznym wniosku, podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT ilekroć w dalszych przepisach <ustawy o VAT> jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2015
27
kwi

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci ZCP
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy, W ocenie Wnioskodawcy wniesienie aportu w postaci ZCP X. do Spółki na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa VAT ”) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż ZCP X., w momencie wniesienia do Spółki będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy VAT. Przesłanki uznania ZCP X. za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawca wskazuje, że zarówno na mocy art. 2 pkt 27e ustawy VAT, jak i art. 4a pkt 4 ustawy CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zatem wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zdolny do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT oraz art. 4a pkt 4 ustawy CIT. Odnosząc przedstawiony stan prawny (...)
2015
27
kwi
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.