Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w wyniku wniesienia do innej spółki kapitałowej wydzielonej części przedsiębiorstwa w postaci zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą P. oznaczonego przez Spółkę jako Zespół P., nominalna wartość udziałów w tej innej spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci tak zdefiniowanej części przedsiębiorstwa, nie stanowiła dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym a contrario art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT?
Fragment:
Z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwo, a przedmiotem Transakcji przeniesienia przez G. do jej spółki zależnej jest jeden z wydzielonych przez Spółkę rodzajów działalności, zdaniem Spółki, w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego zastosowanie mają regulacje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. W świetle przedstawionego zdarzenia, Zespół P., który pierwotnie funkcjonował w strukturach organizacyjnych Spółki, a następnie został przekazany innej spółce kapitałowej w ramach umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, stanowił zespół składników wyodrębnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach G.. W konsekwencji powyższego, powinien zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT. Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, dany zespół składników można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa gdy: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym (...)
2015
27
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży składników majątkowych -zcp.
Fragment:
W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „ przedsiębiorstwa ”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 93 ze zm.). Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
2015
27
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. S.A. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży środków powierzchniowo czynnych. W momencie powstania Spółki w 2009 r. kapitał zakładowy został pokryty środkami pieniężnymi, następnie w 2010 r. został podwyższony również o wartość pokrytą środkami pieniężnymi. Z kolei w 2011 r. Spółka nabyła w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za akcje w ponownie podwyższonym kapitale zakładowym. W ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka otrzymała różne aktywa, między innymi wartości niematerialne i prawne, w tym wytworzony przez wnoszącego know-how. Spółka posiada zobowiązania z pożyczek i jest zobowiązana wyliczać limit zadłużenia na potrzeby przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, określony w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP), zgodnie z art. 16 ust. 7h tejże ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.
2015
26
lis

Istota:
Czy opisana transakcja podziału D. (spółka podlegająca podziałowi) przez wydzielenie do Spółki (spółka przejmująca) majątku D. związanego z działalnością w zakresie Oddziału Handlowego nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) po stronie Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP i w rezultacie Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania jako płatnik, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP?
Fragment:
W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Oddział Handlowy oraz Wydział Produkcji będą zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki Dzielonej i tym samym będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty. W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu. Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IPPB3/423-524/07-2/MB) wskazał, że „ Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2015
26
lis

Istota:
Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego podział nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zarówno majątek przejmowany na skutek podziału Spółki Dzielonej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?
Fragment:
Zgodnie zatem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie jeżeli: majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Konsekwentnie, w przypadku, gdy zarówno majątek przejmowany przez spółkę przejmującą, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód o którym mowa w powyższym przepisie nie powstanie. Zgodnie z ustawą o PDOP zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ” (art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP). Na gruncie powyższych przepisów oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby: istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych przenoszony w procesie podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?2. Czy dla Spółki Przejmującej operacja podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie będzie neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP), w szczególności po jej stronie nie powstanie dochód do opodatkowania z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości nadwyżki wartości majątku potencjalnie uzyskanej w ramach podziału ponad wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki Dzielonej (jeśli taka nadwyżka się zmaterializuje) zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy o PDOP?
Fragment:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Mając na uwadze powyższe, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 1, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (Zespół) wyodrębniony w Spółce Dzielonej, a następnie przejmowany przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Zespół ten został wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w ramach Spółki Dzielonej. Prowadzi on własną działalność gospodarczą realizując zadania całkowicie odmienne od podstawowej działalności Spółki Dzielonej.
2015
26
lis

Istota:
Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 10 ust. 5 tej ustawy), nie będzie stanowiła dochodu z udziału w zyskach osób prawnych dla Spółki Przejmującej wartość otrzymanego przez nią majątku (Zespołu) Spółki Dzielonej, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 10 ust. 4 tej ustawy. Podsumowują, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 2, że w przypadku przejęcia przez Spółkę Przejmującą Zespołu od Spółki Dzielonej nie powstanie dochód (przychód) do opodatkowania po stronie Spółki Przejmującej na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, ponieważ nie posiada ona udziałów w Spółce Dzielonej oraz jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego planowany podział Spółki Dzielonej przeprowadzony będzie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
Fragment:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Mając na uwadze powyższe, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 1, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Zespół Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych (Zespół) wyodrębniony w Spółce Dzielonej, a następnie przejmowany przez Spółkę Przejmującą w ramach podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Zespół ten został wyodrębniony organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w ramach Spółki Dzielonej. Prowadzi on własną działalność gospodarczą realizując zadania całkowicie odmienne od podstawowej działalności Spółki Dzielonej.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy w przedstawionej sytuacji, majątek wydzielony ze Spółki w ramach podziału i pozostający w Spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?2. Czy w związku z opisanym podziałem Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych, operacja ta, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, będzie dla Spółki neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP)?
Fragment:
(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa przez Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, jeśli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany, na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w spółce podlegającej podziałowi przychód stanowi wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. Wykładnia językowa powyższego przepisu prowadzi do wniosku, że w przypadku podziału przez wydzielenie przychód dla spółki podlegającej podziałowi powstaje wyłącznie jeżeli przynajmniej jeden z majątków - pozostały w spółce podlegającej podziałowi lub przejmowany na skutek podziału przez inny podmiot - nie stanowi zorganizowanej część przedsiębiorstwa. W związku z tym, że do Spółki Przejmującej wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, a jednocześnie majątek pozostający w Spółce po podziale również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku opisanego wyżej podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu Administracji, Informatyki i Projektów Inwestycyjnych po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu - art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.
2015
26
lis

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym majątek wyodrębniony ze Spółki zorganizowany w formie Departamentu ... oraz majątek zorganizowany w formie Departamentu ... będą na dzień podziału stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a w konsekwencji opisany w stanie faktycznym podział przez wydzielenie nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem dochodu (przychodu) podatkowego na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP?
Fragment:
Z tego przepisu a contrario wynika, że w przypadku podziału przez wydzielenie, kiedy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie wystąpi. W konsekwencji, podział E. przez wydzielenie Linii Biznesowej X. do YYY.COM nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) dla M. (tj. udziałowca spółki dzielonej), jeżeli zarówno Linia Biznesowa X., jak i majątek pozostający w E. w postaci Linii Biznesowej S. będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art, 4a pkt 4 ustawy o PDOP, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) jest: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Na gruncie powyższego przepisu, przesłanką uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby: istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
2015
26
lis

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym majątek wyodrębniony ze Spółki zorganizowany w formie Departamentu M..com oraz majątek zorganizowany w formie Departamentu K..com będą na dzień podziału stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a w konsekwencji opisany w stanie faktycznym podział przez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP?
Fragment:
Z tego przepisu a contrario wynika, że w przypadku podziału przez wydzielenie, kiedy majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce dzielonej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przychód podatkowy nie powstanie dla spółki dzielonej. W konsekwencji, podział E. przez wydzielenie Linii Biznesowej M. nie będzie skutkowała powstaniem przychodu dla E., jeżeli zarówno Linia Biznesowa M., jak i majątek pozostający w E. w postaci Linii Biznesowej K. będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art, 4a pkt 4 ustawy o PDOP, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) jest: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Na gruncie powyższego przepisu, przesłanką uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby: istniał zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników był wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników był wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie; zespół tych składników mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy wyżej opisany dział wydawniczo-edukacyjny stanowi dla spółki dzielonej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług?2. Czy z tytułu dokonania opisywanego podziału przez wydzielenie - po stronie spółki dzielonej - powstanie przychód lub dochód do opodatkowania ?3. Czy - opisany we wniosku oraz w jego uzupełnieniu - zespół składników majątkowych pozostały w Spółce po dokonaniu podziału przez wydzielenie będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Mając na uwadze powyższe, należy uznać za prawidłowe stanowisko w zakresie pytania nr 1 oraz pytania nr 5, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zarówno dział wydawniczo-edukacyjny jak i pozostający w Spółce zakład produkcyjny stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, ponieważ jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego działalności te na moment podziały spółki przez wydzielenie będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w ramach Wnioskodawcy jako Spółki dzielonej. Dział wydawniczo-edukacyjny jak i pozostający w Spółce zakład produkcyjny, prowadzą działalność gospodarczą realizując zadania całkowicie odmienne i na moment podziału będą zdolne do prowadzenia działalności w niezmienionym zakresie jako niezależne przedsiębiorstwa.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy zbywany przez Spółkę zespół składników materialnych, niematerialnych oraz zobowiązań (ZCP II) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o PDOP?2. Czy przejęcie przez nabywcę ZCP II zobowiązań, związanych bezpośrednio ze składnikami majątkowymi ZCP II, w ramach transakcji sprzedaży ZCP nie stanowi przychodu do opodatkowania u Wnioskodawcy, w szczególności nie stanowi kategorii przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie określa katalogu składników majątku przedsiębiorstwa, których wydzielenie bądź pozostawienie w przedsiębiorstwie pozwalałoby w każdym przypadku ex lege ustalić, że doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, że każdy stan faktyczny powinien być oceniany indywidualnie. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Zgodnie z ogólnymi zasadami interpretacyjnymi aktów prawnych, wykładnia prawa nie możne być dokonywana w ten sposób, że pewne elementy zawarte w normie prawnej zostają pominięte. Gdyby ustawodawcy nie zależało aby zobowiązania związane z przedmiotem aportu były elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to w przepisie art. 4a ust. 4 updop nie byłyby wymienione i „ podkreślone ” sformułowaniem: „ w tym zobowiązania ”. Tym samym wyłączając z przedmiotu aportu istotnych elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności zobowiązań, powoduje, że czynność należy uznać za zbycie sumy składników materialnych i niematerialnych, a nie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ intencją ustawodawcy było uznanie, że szczególne zasady opodatkowania powinny przynależeć jedynie tym transakcjom na zorganizowanej masie majątkowej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które obejmują także zobowiązania z nią związane.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?2. Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a majątek pozostający w Spółce po podziale stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa?
Fragment:
W związku z powyższym zespół składników majątkowych, który po podziale Spółki przez wydzielenie pozostanie w Spółce będzie spełniał przesłanki z art. 4a pkt 4 ustawy PDOP tj. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT... Czy wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego na moment podziału na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, bowiem Jednostka stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa a majątek pozostający w Spółce po podziale stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa... Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1 Wyodrębniona w obrębie struktur Spółki Jednostka, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: Ustawa o CIT). Uzasadnienie Zgodnie z art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony (...)
2015
26
lis

Istota:
Czy w świetle opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, planowany podział WSI poprzez wydzielenie nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy (Udziałowca) przychodu?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. A contrario, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, u udziałowca spółki podlegającej podziałowi nie powstaje przychód. Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ ZCP ”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2015
26
lis

Istota:
Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4a pkt 4 updop, na skutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podziału przez przejęcie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 1 ksh, po stronie Wnioskodawcy, jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód podatkowy?
Fragment:
ITPB3/423-170/14/DK : „ (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu (...) ”. Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG , Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „ (...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów/kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...) ”. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, istniejące obecnie wyodrębnienie finansowe Biznesu Inc. i Biznesu Enterprise daje możliwość bezpośredniego alokowania do każdego z tym biznesów związanych z nimi przychodów i kosztów (poprzez wykorzystanie tzw. centrów przychodowych i kosztowych).
2015
26
lis

Istota:
Czy w związku z planowanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, po stronie Spółki dojdzie do powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.p.?
Fragment:
Powyższy przepis oznacza, że o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej powstałby przychód w wysokości wartości rynkowej przenoszonych składników majątkowych ustalonej na dzień wydzielenia. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., który uznaje za zorganizowaną część przedsiębiorstwa organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zdaniem Wnioskodawcy zarówno majątek pozostający w Spółce zaprezentowany w opisie stanu przyszłego, jak i majątek przejmowany na skutek podziału przez Spółkę Przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., wobec czego restrukturyzacja polegająca na dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania. Na gruncie ustaw podatkowych istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: (...)
2015
26
lis

Istota:
1. Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika większościowego Spółki Dzielonej powstanie przychód do opodatkowania?2. Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, po stronie Wnioskodawcy, jako Spółki Przejmującej powstanie przychód do opodatkowania?
Fragment:
Wynika z tego, że zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie jedynie, jeżeli wystąpi jedna z poniższych sytuacji: majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a majątek przejęty przez spółkę przejmującą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa; majątek pozostający w spółce dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a majątek przejęty przez spółkę B nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa; majątek pozostający w spółce A nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz majątek przejęty przez spółkę B nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że o ile majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po stronie Spółki, która jest wspólnikiem Spółki Dzielonej nie powstanie przychód do opodatkowania. Dla oceny skutków podatkowych podziału przez wydzielenie konieczne jest więc zbadanie, czy zarówno majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej jak i majątek przejęty przez Spółkę Przejmującą spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. i uznaje za zorganizowaną część przedsiębiorstwa organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2015
26
lis

Istota:
Czy planowane przeniesienie wydzielonej części majątku Spółki w postaci Działu Nieruchomości, wraz ze związanymi z tym działem i jego działalnością należnościami i zobowiązaniami, w drodze wkładu niepieniężnego do nowo zawiązanej spółki z o.o. (Nowej Spółki) w zamian za udziały w Nowej Spółce nie będzie kreować dla Spółki przychodu (obowiązku podatkowego) wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop oraz, czy wniesienie powyższego aportu nie będzie również kreować przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 updop?
Fragment:
Zgodnie z „ orzecznictwem ” organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakładowym planie kont (przykładowo - interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r. znak IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07). Wskazuje się również na celowość posiadania przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rachunku bankowego (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r. znak IPPB3/423-418/07-2/MB). Reasumując, w ocenie Spółki, wyodrębniony przez Spółkę Dział Nieruchomości spełnia wszystkie przesłanki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 4 updop. Wniesienie tego działu aportem do Nowej Spółki nie spowoduje zatem powstania w Spółce przychodu do opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop. Obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przedmiotowego aportu nie będzie również powstawać na podstawie jakiegokolwiek innego przepisu updop, w tym art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 updop.. Przychód podatkowy nie powstanie zatem z tytułu przejęcia przez Nową Spółkę, w ramach otrzymanego aportu Działu Nieruchomości, zobowiązań związanych z tym działem.
2015
26
lis

Istota:
1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, będący przedmiotem sprzedaży Zakład Zarządzania Nieruchomościami za pomocą którego prowadzona jest Działalność Nieruchomościowa, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy VAT oraz art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP?2. Czy w związku ze sprzedażą ZZN, przychodem Spółki, zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PDOP, będzie cena określona w umowie, odpowiadająca wartości rynkowej ZZN jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej z uwzględnieniem przenoszonych zobowiązań ZZN?
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”.; Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2012 r. ( IPTPP4/443-227/12-4/ALN ) wskazał, że: „ Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań i gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2011 r. ( ILPP1/443-1294/10-5/MK ) wskazał, że aby można było mówić o wyodrębnieniu funkcjonalnym: „ wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie ”.
2015
26
lis

Istota:
CIT - w zakresie skutków podatkowych planowanej transakcji podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Stanowisko nr 1 W opinii Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym: Zakład Dystrybucyjny, oraz Zakład Produkcyjny stanowią, odpowiednio każdy z nich, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2014.851, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT). Stanowisko nr 2 W opinii Wnioskodawcy wydzielenie i przeniesienia do G. PL zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Dystrybucyjnego, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Zakładu Produkcyjnego, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w G. PL nad kosztami nabycia udziałów w Spółce zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT. UZASADNIENIE Stanowisko nr 1 Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z treścią tego przepisu, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się cyt.: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”.
2015
26
lis

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Czy Przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym sprzedaż Aktywów będzie podlegać opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiot sprzedaży nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w związku z tym zbycie Aktywów w drodze sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 2 pkt 27 e ustawy o VAT „ ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącymi przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstw samodzielnie realizujące te zadania ”. Zgodnie z powyższymi definicja na gruncie podatkowym mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (dalej również jako: „ ZCP ”), jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie; składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych; zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.
2015
26
lis

Istota:
Czy wniesienie aportem wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego wkładu niepieniężnego będzie w stosunku do Wnioskodawcy wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W praktyce należy zatem rozstrzygnąć, czy opisana w ramach niniejszego wniosku przenoszona część przedsiębiorstwa w zakresie Działalności Operacyjnej jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie w rozumieniu art. 4a ust. 4 tej ustawy, który zawiera definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uznanie Działalności Operacyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie skutkowało brakiem opodatkowania planowanego aportu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ ZCP ”) w myśl art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podstawowym warunkiem uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby wystąpiły w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania.
2015
25
lis

Istota:
1. Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;2. Brak powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe; braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa; braku powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich oraz zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. W związku z planowaną zmianą struktury i profilu działalności Wnioskodawcy, Wnioskodawca planuje dokonać wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka) zespół składników materialnych oraz niematerialnych składający się na działalność związaną z realizowaną przez Wnioskodawcę od kilku lat inwestycją deweloperską.
2015
25
lis

Istota:
Skutki prawnopodatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa .
Fragment:
W praktyce, należy zatem rozstrzygnąć, czy opisana w ramach niniejszego wniosku przenoszona część przedsiębiorstwa w postaci Departamentu Wydzielanego: jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy CIT, a dokładnie w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy CIT, który zawiera definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uznanie Departamentu Wydzielanego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 Ustawy CIT będzie skutkowało brakiem opodatkowania planowanego aportu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ zcp ”) w myśl art. 4a ust. 4 Ustawy CIT stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż podstawowym warunkiem uznania określonego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest to, aby wystąpiły w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, w tym zobowiązania. Zespół ten powinien umożliwiać prowadzenie na jego bazie niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania.
2015
25
lis

Istota:
1. Uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z wynajmem maszyn i urządzeń służących do prac remontowo-usługowych oraz wynajmem nieruchomości o charakterze usługowym za zorganizowaną część przedsiębiorstwa;2. Skutki prawnopodatkowe podziału spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”.
2015
25
lis

Istota:
Uznanie wnoszonego aportem zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT;
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
2015
25
lis

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2015
25
lis

Istota:
Nie uznanie za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa transakcji dotyczącej nabycia nieruchomości, a w związku z tym braku zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączył z opodatkowania podatkiem od towarów i usług również zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez którą rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Dla uznania zbywanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.
2015
25
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych darowizny przez Wnioskodawcę części gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz możliwości zrezygnowania ze statusu podatnika VAT czynnego w trybie art. 43 ust. 5 ustawy.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie taką część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.
2015
25
lis

Istota:
Uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych wnoszonych aportem przez Wnioskodawcę do Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).
2015
25
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.