Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie części firmy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności jej zbycia
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
22
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania sprzedaży zakładu produkcyjnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
22
lip

Istota:
Brak opodatkowania czynności przeniesienia wydzielonego działu spółki do nowej spółki.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
22
lip

Istota:
1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (Sp. z o.o.) w postaci składników prowadzonej działalności gospodarczej (zespołu składników materialnych i niematerialnych), z wyłączeniem nieruchomości oraz niektórych ruchomości, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”)?
2. Czy w wyniku wniesienia do spółki kapitałowej powyższego wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego w zamian za udziały, w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w konsekwencji transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym wkład niepieniężny, o którym mowa we wniosku, będzie spełniał warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zdefiniowaną w art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, art. 6 pkt 1 ustawy będzie miał zastosowanie do transakcji wniesienia aportem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zbycie ww. składników majątku nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy. Podsumowując: Ad. 1 Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (Sp. z o.o.) w postaci składników prowadzonej działalności gospodarczej (zespołu składników materialnych i niematerialnych), z wyłączeniem nieruchomości oraz niektórych ruchomości, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Ad. 2 W wyniku wniesienia do spółki kapitałowej powyższego wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały, w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy i w konsekwencji transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.
2014
20
lip

Istota:
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT?2. Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Operacyjny Spółki (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT?3. Czy wskutek dokonanego podziału Spółki, Nowa Spółka, na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy PIT, nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT?
Fragment:
Na marginesie Wnioskodawca zaznacza, iż zgodnie z orzecznictwem sądowym (przykładowo: ww. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09), definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania, jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie, w sytuacji, gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań podatnika nie zgodziłby się na jej przeniesienie, w ten sposób pozbawiłby dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe okoliczności opisane w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest zdania, iż zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Nieruchomości, będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. Odpowiedź na pytanie nr 4 W ocenie Wnioskodawcy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną (...)
2014
20
lip

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodka szkoleniowego
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Tym samym, na gruncie ustawy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
2014
18
lip

Istota:
Uznanie składników majątkowych i niemajątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.
Fragment:
Aktualność przedstawionego powyżej stanowiska organów podatkowych w analizowanym zakresie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (nr „ ILPB3/423-l1-5/EK ”), w której wskazano, że „ wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.
2014
18
lip

Istota:
W zakresie uznania przekazania w formie darowizny zespołu składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania podatkiem VAT.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
17
lip

Istota:
Czy wniesienie do spółki celowej zespołu składników majątkowych i niemajątkowych służących prowadzeniu działalności przez spółkę celową spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2014
15
lip

Istota:
1) Czy Wydział Nieruchomości spełnia kryteria zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku nr 1)
2) Czy w przypadku aportowania przez Spółkę do Spółki Nowej Wydziału Nieruchomości powstanie po stronie Spółki przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku nr 4)
3) Czy, jeżeli Wydział Nieruchomości nie będzie uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to w związku z uzyskaniem przez Spółkę przychodów z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nowej Spółka będzie miała prawo rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tego źródła, a jeżeli tak to w jakim zakresie rzeczowym i wartościowym? (pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku nr 5)
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2014
15
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania VAT zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
2014
15
lip

Istota:
1. Czy opisany zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych), w tym zobowiązań składających się na Dział Rozwoju Oprogramowania stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji objęcia udziałów w nowo utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wniesienie w formie wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Działu Rozwoju Oprogramowania?
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2014
13
lip

Istota:
1. Czy wniesiony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?2. Czy wniesienie aportem ZCP do S.A. powoduje powstanie przychodu po stronie Spółki?
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2014
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu Cywilnego na rzecz osoby trzeciej. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą także zobowiązania (długi) Wnioskodawcy w stosunku do Udzielających gwarancji oraz zobowiązania (wierzytelności) z pożyczek udzielonych Spółce przez Wnioskodawcę. W związku z tym przedmiotem sprzedaży mają być m. in.: wyżej opisane składniki niematerialne wykorzystywane do prowadzenia działalności - w tym zobowiązania oraz należności związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością (czyli zobowiązania do spłaty udzielonych poręczeń gwarancji oraz należności z tytułu udzielonych Spółce pożyczek). Jednocześnie Wnioskodawca wskazał jednoznacznie, że w cenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie ujęta wartość zobowiązań. Zgodnie z art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Zgodnie z § 2 ww. przepisu przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.
2014
11
lip

Istota:
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT?Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Operacyjny Spółki (czyli dział, zespół składników, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalania skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT?Czy opisany w zdarzeniu przyszłym podział Spółki i związane z nim przeniesienie na Nową Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości spowoduje konieczność rozpoznania przez Spółkę przychodów podatkowych w rozumieniu Ustawy CIT?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Ad 5 Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytania oznaczonego nr 5 za prawidłowe.
2014
11
lip

Istota:
Czy Elektrownie wodne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?Czy sprzedaż Elektrowni wodnych na rzecz Dzierżawcy będzie stanowić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, co może mieć wpływ na sposób ujęcia i udokumentowania opisanej transakcji dla celów CIT?Czy zbycie Elektrowni wodnych na rzecz P. S. A. będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, co może mieć wpływ na sposób ujęcia i udokumentowania opisanej transakcji dla celów CIT?
Fragment:
Czy Elektrownie wodne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT... Czy sprzedaż Elektrowni wodnych na rzecz Dzierżawcy będzie stanowić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, co może mieć wpływ na sposób ujęcia i udokumentowania opisanej transakcji dla celów CIT... Czy zbycie Elektrowni wodnych na rzecz P. S. A. będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, co może mieć wpływ na sposób ujęcia i udokumentowania opisanej transakcji dla celów CIT... Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, Elektrownie wodne stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej jako: ustawa CIT). Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2014
11
lip

Istota:
Uznanie składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności ich wniesienia aportem do spółki.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
9
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania VAT czynności aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
2014
9
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży X
Fragment:
Jak wskazano jako element przedstawionego stanu faktycznego X wypełnia opisane wyżej warunki, w związku z czym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W szczególności zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: „ transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. W konsekwencji, w przypadku, w którym zbywany majątek może być zaklasyfikowany na gruncie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie to czynność wyłączona z zakresu przedmiotowego ustawy. Z tego też powodu sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży. W związku z faktem, iż X spełnia warunek uznania ją za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, planowane zbycie przez K SA. X nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
2014
9
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży X
Fragment:
Jak wskazano jako element przedstawionego stanu faktycznego X wypełnia opisane wyżej warunki, w związku z czym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W szczególności zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: „ transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. W konsekwencji, w przypadku, w którym zbywany majątek może być zaklasyfikowany na gruncie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie to czynność wyłączona z zakresu przedmiotowego ustawy. Z tego też powodu sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży. W związku z faktem, iż X spełnia warunek uznania ją za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, planowane zbycie przez K SA. X nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
2014
9
lip

Istota:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego składniki majątku wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, wraz z zobowiązaniami i należnościami stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: „ ustawa o VAT ”)... Jeśli odpowiedź na powyższe zapytanie byłaby pozytywna, to czy wyodrębnienie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanego w stanie faktycznym i w dalszej kolejności wniesienie aportem wkładu niepieniężnego w postaci ZORG do spółki kapitałowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątku wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, wraz z zobowiązaniami i należnościami, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 e) ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Spółki. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast w myśl art. 2 pkt 27e tej ustawy, za zorganizowaną część przedsiębiorstwa uważa się: „ organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”.
2014
6
lip

Istota:
W art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazano, iż nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m. in. w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT, bowiem zespól składników majątkowych wnoszonych w drodze aportu służy i nadal będzie służył Nabywcy (podatnika podatku VAT) do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a polegającej na ich wynajmowaniu podmiotom trzecim.
Fragment:
Bez znaczenia, zdaniem Spółki, pozostaje również deklaratywne postanowienie aktu notarialnego, w myśl którego składniki majątkowe będące przedmiotem aportu stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc., natomiast nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z dnia 8 kwietnia 2011 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. zwana dalej „ ustawą o p.d.o.p. ”). Zdaniem Wnioskodawcy postanowienia aktu notarialnego nie przesądzają o zakwalifikowaniu składników majątku będących przedmiotem aportu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto w przedmiotowym akcie notarialnym stwierdzono jedynie, iż przedmiotowy zespół składników majątkowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc., któremu pojęcie to nie jest zresztą znane. Co więcej w żadnym z przepisów k.c. nie zdefiniowano zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Analizowane postanowienie należy uznać zatem za sformułowane omyłkowo, co nie wpływa zresztą na ważność i skuteczność całej czynności prawnej. Abstrahując od powyższego należy podkreślić, iż w odniesieniu do kwalifikacji podatkowej przedmiotu czynności prawnej w akcie notarialnym expressis verbis znalazło wyraz stwierdzenie, iż przedmiotowe składniki majątku nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
4
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, zespoły składników materialnych i niematerialnych należących do funkcjonujących w ramach Spółki wyodrębnionych Jednostek będą spełniały w dniu podziału przesłanki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisem art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka PF po dokonaniu podziału będzie stanowić w Spółce nowo utworzonej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, również pozostała po wydzieleniu w Spółce Jednostka MK będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe, dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie będzie dla Spółki neutralne podatkowo, nie będzie powodowało u Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym stanowi przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazany przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie zarówno wydzielona część – Jednostka PF oraz pozostająca w Spółce – Jednostka MK, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Wobec tego, powołany powyżej przepis nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.
2014
3
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji podziału Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Podsumowanie Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, zespoły składników materialnych i niematerialnych należących do funkcjonujących w ramach Spółki wyodrębnionych Jednostek będą spełniały w dniu podziału przesłanki do uznania ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Jednostka PF po dokonaniu podziału będzie stanowić w Spółce nowoutworzonej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, również pozostała po wydzieleniu w Spółce Jednostka MK będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z uwagi na powyższe, dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie będzie dla Spółki neutralne podatkowo, nie będzie powodowało u Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym stanowi przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT. Wskazany przepis art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT ma zastosowanie w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie zarówno wydzielona część – Jednostka PF oraz pozostająca w Spółce Jednostka MK, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Wobec tego, powołany powyżej przepis nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy ma swoje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np. w: interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lipca 2012 r. (sygn.
2014
3
lip

Istota:
Opisany przez Wnioskodawcę zespół składników materialnych i niematerialnych posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tym samym spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
3
lip

Istota:
Skutki podatkowe planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w ustawie o VAT Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oczywistym jest, że dla oceny stanowiska Wnioskodawcy konieczne jest ustalenie, czy Pion Dystrybucyjny wydzielany ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej (w ramach Wydzielenia) spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług została przez ustawodawcę zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z treścią ww. normy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się: „ (...) organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania ”. Na podstawie powyższej definicji w doktrynie prawa podatkowego wyodrębniono zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danej części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dla uznania określonej transakcji za transakcję dotyczącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o VAT, wymaganym jest, aby: jej przedmiotem był zespół składników obejmujących składniki materialne i niematerialne (w tym również zobowiązania) oraz personel; jej przedmiotem był zespół składników, (...)
2014
3
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przeniesienia (podział przez wydzielenie) Oddziału
Fragment:
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej jako „ ustawa o VAT ”) przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przenosząc powyższe na grunt analizowanego zdarzenia przyszłego w ocenie Wnioskodawcy: wyodrębniony Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, dokonanie podziału przez wydzielenie Oddziału stanowi „ transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ” w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Dokonanie podziału przez wydzielenie Oddziału nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT wynika, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić, jeżeli (...)
2014
2
lip

Istota:
Czy opisane powyżej zdarzenie faktyczne wskazuje, że przedmiotem umowy sprzedaży były składniki majątkowe stanowiące przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, a w związku z tym transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
2014
2
lip

Istota:
Uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa czynności zbycia dwóch zakładów.
Fragment:
W przyszłości planuje Pan wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (na którą składają się zakłady w miejscowości R. i J.) w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem (komandytariuszem). Jednocześnie, jako osoba fizyczna, po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadził będzie nadal działalność gospodarczą w oparciu o pozostałe składniki majątku (zakład w D.M.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Wnioskodawcy) do spółki komandytowej, w której będzie wspólnikiem jest czynnością opodatkowaną dla celów podatku od towarów i usług po stronie wnoszącego aport, tj. Wnioskodawcy i po stronie spółki (czynnego podatnika VAT) - jako otrzymującego aport... Zdaniem Wnioskodawcy, czynność wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dwóch zakładów do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.
2014
2
lip

Istota:
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT?
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Operacyjny Spółki (czyli dział, który pozostanie i nadal będzie funkcjonował w Spółce po dokonaniu jej podziału) będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT?
Czy wskutek dokonanego podziału Spółki, Nowa Spółka, na podstawie art. 41 ust. 4c Ustawy PIT, nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT?
Fragment:
W przeciwnym razie, w sytuacji, gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań podatnika nie zgodziłby się na jej przeniesienie, w ten sposób pozbawiłby dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe okoliczności opisane w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jest zdania, iż zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Dział Nieruchomości, będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT. Odpowiedź na pytanie nr 8 Zdaniem Wnioskodawcy, wymieniony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomości Spółki będzie uznany dla celów ustalenia skutków podatkowych podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 4a pkt 4 Ustawy CIT jest taka sama jak w art. 5a pkt 4 Ustawy PIT.
2014
1
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.