Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Zorganizowana część przedsiębiorstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie czy wniesienie mienia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objecie za wniesiony aport udziałów w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.
2014
19
gru

Istota:
Uznanie Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu
Fragment:
Z powyższego wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest kwalifikowany jak dostawa towarów. Tym samym czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest świadczeniem usług. Przedmiotem zapytania jest uznanie Działu X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności aportu tego Działu. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).
2014
19
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży zakładów górniczych
Fragment:
Jak wskazano jako element przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) Oddziały: KWK „ X ”, KWK „ Y ”, KWK „ Z ”, KWK „ W ” wypełniają opisane wyżej wymienione warunki, w związku z czym stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W szczególności zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, stanowi całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: „ transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. W konsekwencji, w przypadku, w którym zbywany majątek może być zakwalifikowany na gruncie przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego zbycie nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie to czynność wyłączona z zakresu przedmiotowego ustawy. Z tego też powodu sprzedawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od takiej sprzedaży. W związku z faktem, iż Oddziały: KWK „ X ”, KWK „ Y ”, KWK „ Z ”, KWK „ W ” spełniają warunek uznania każdego z nich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, planowane zbycie przez KW S.A. tych Oddziałów nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT, na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
2014
19
gru

Istota:
Uznanie Jednostki X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania aportu tej Jednostki
Fragment:
(...) zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie oznacza automatycznie, że zespół ten traci charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. Sąd ten w wyroku z 28 kwietnia 2011 r., sygn. III SA/Wa 1767/10, wskazał ponadto, że „ definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania czy też bezwzględnie cały majątek, jaki związany jest z daną częścią przedsiębiorstwa ”. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2013 r., sygn. ILPP2/443-1186/12-3/MR , stwierdził natomiast, że „ w ocenie tut. Organu zgodzić należy się z Wnioskodawcą, iż fakt wyłączenia niektórych składników materialnych i niematerialnych może pozostać bez wpływu na kwalifikację zbywanych składników jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działalności Jubilerskiej, przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona. Ad.2.Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Jednostka X cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym i finansowym.
2014
18
gru

Istota:
Czy zespół składników majątkowych przenoszonych na nową spółkę stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz powstania przychodu z tytułu przeniesienia składników majątkowych wydzielonych ze spółki, na nowo powstałą spółkę
Fragment:
W konsekwencji, jeżeli niektóre składniki konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającego wydzieleniu do nowej spółki zostaną tej spółce udostępnione do korzystania na podstawie przykładowo umowy najmu/dzierżawy, to fakt, że prawo własności tych składników nie zostanie przeniesione na nową spółkę nie może skutkować uznaniem, że zespół składników przeniesionych na nową spółkę wraz ze składnikami udostępnionymi tej spółce do korzystania nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dla oceny bowiem czy zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma - poza wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym tych składników - zdolność funkcjonowania tego zespołu składników jako niezależnego przedsiębiorstwa. W przypadku zatem przeniesienia zespołu tych składników na nową spółkę przy jednoczesnym udostępnieniu niektórych składników związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa do korzystania nowej spółce na podstawie umowy dzierżawy przyjąć należy, że nowa spółka będzie mogła w związku z przekazanymi jej na własność i do korzystania składnikami materialnymi i niematerialnymi realizować zadania gospodarcze w zakresie działalności prowadzonej dotychczasowo przez Wnioskodawcę w ramach Zakładu II.
2014
17
gru

Istota:
Uznanie Centrum X za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania jego sprzedaży
Fragment:
W przekonaniu Spółki, w świetle przestawionego zdarzenia przyszłego, Centrum X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W przypadku Centrum X spełniona jest bowiem każda z przesłanek określonych w punkcie a-e powyżej. Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych obejmujących także zobowiązania (warunek z punktu a powyżej). W praktyce organów podatkowych podkreśla się, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zaledwie sumą poszczególnych składników majątkowych, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębne przedsiębiorstwo. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi bowiem stanowić zorganizowany zespół składników majątkowych, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 26 listopada 2008 r. o sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB oraz z dnia 16 lutego 2009 r. o sygn. IPPB/415-1303/08-7/JB). Dodatkowo, wymogiem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który musi być spełniony, jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.
2014
17
gru

Istota:
Uznanie bloku olejowego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania jego sprzedaży
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy odpłatne zbycie przez Spółkę na rzecz Y wskazanego w powyższym stanie faktycznym bloku olejowego stanowić będzie odpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP), o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), a więc - tym samym - czy czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy. Wydzielony ze Spółki blok olejowy stanowi zorganizowana, część przedsiębiorstwa, głównie z uwagi na fakt, iż w oparciu o wydzielony ze struktur Spółki potencjał majątkowy oraz zasoby ludzkie mogą stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, realizujące własne cele biznesowe. Zgodnie z ustawą o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W kontekście powyższego aby mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zbywana część (...)
2014
17
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych do nowopowstałej spółki
Fragment:
Oznacza to, że zarówno Zakład A jak i Zakład C może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, organizacyjne, finansowo i funkcjonalnie wyodrębnioną w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, który jednocześnie posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. W konsekwencji zatem również składniki materialne i niematerialne pozostające w Spółce po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie Zakładu B, tj. składniki tworzące Zakład A i Zakład C powinny zostać, zdaniem Wnioskodawcy, uznane ze zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja podziału Spółki przez wydzielenie, o którym mowa w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W opinii Wnioskodawcy planowana czynność przeniesienia na nową spółkę składników niematerialnych i materialnych związanych z dotychczasową działalnością Zakładu B, który zgodnie z uzasadnieniem odpowiedzi na pytanie pierwsze powinien być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
2014
17
gru

Istota:
Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej oraz majątek pozostający w Spółce Dzielonej stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?Czy w wyniku podziału opisanego w opisie zdarzenia przyszłego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
(...) zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku przenoszenia części majątku spółki dzielonej, gdy majątek przenoszony, a w przypadku podziału przez wydzielenie, zarówno majątek przenoszony, jak i pozostający w spółce, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, po udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód. Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż ze względu na fakt, że przedmiotem aportu Spółki Dzielonej do Nowej Spółki będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Zarządzania, oraz, że zespół składników majątkowych w postaci Oddziału Księgowości, pozostający w Spółce Dzielonej również stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wniesienie Oddziału Zarządzania do Nowej Spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Ad 1 Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytania oznaczonego nr 1 za prawidłowe.
2014
17
gru

Istota:
Dot. skutków podatkowych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).
2014
14
gru

Istota:
Czy na dzień przeprowadzania podziału Spółki wyodrębnienie Działalności Innowacyjne (tj. działalność prowadzona w ramach Oddziału) oraz Działalności Pocztowej stanowić będzie, każde z osobna, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy podział Spółki wnioskodawcy w zakresie opisanym w stanie faktycznym w oparciu o treść art. 529 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, doprowadzi do powstania po stronie wnioskodawcy przychodu, powodującego konieczność zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Zgodnie, bowiem z treścią art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są: "w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia”. Odnosząc się zatem, do treści przytoczonego przepisu, o przychodzie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w trakcie podziału spółek możemy mówić tylko wtedy gdy którykolwiek z majątków (przejmowany lub mający pozostać w spółce) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W opisanym stanie faktycznym zarówno majątek przejmowany jak i majątek pozostający w Spółce zdaniem Wnioskodawcy stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę planowanego podziału nie powstanie dla Spółki wnioskodawcy przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie nie zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
14
gru

Istota:
Czy opisany zespół składników majątkowych obejmujący udziały w spółkach motoryzacyjnych oraz część działalności Wnioskodawcy związaną z wykonywaniem zadań nadzoru właścicielskiego dotyczącego tych spółek, w tym realizacji umów wsparcia, mających być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 21, poz. 86 ze zm., „PDOP”)?Czy opisana transakcja przeniesienia opisanego zespołu składników majątkowych w ramach podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h. skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOP?
Fragment:
Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa podatnika zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogącej podlegać np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej. Wnioskodawca na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy wskazuje, że: ewidencja rachunkowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów do wyodrębnianej części sprawującej nadzór właścicielski i świadczącej usługi wsparcia (...)
2014
14
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek wydzielany ze Spółki Dzielonej w formie Oddziału w Mszczonowie za pomocą którego prowadzona jest Działalność Magazynowa, jak również majątek Centrali pozostający w Spółce Dzielonej za pomocą którego prowadzona jest Działalność Agencyjna, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP oraz art. 2 pkt 27e Ustawy VAT?Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy jako Spółki Dzielonej powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy PDOP, w szczególności przychód, o którym mowa na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy PDOP?
Fragment:
(...) zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. W konsekwencji, zarówno Centrala jak i Oddział w M. stanowią zorganizowane cześć przedsiębiorstwa M.. Ad 2 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy PDOP, przychodem w spółce podlegającej podziałowi - jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. W konsekwencji, Wnioskodawca osiągnąłby przychód podatkowy wyłącznie wówczas gdyby Majątek Wydzielany lub pozostały majątek Wnioskodawcy nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. A contrario, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego, jeżeli na dzień Podziału zarówno Majątek Wydzielany jak i pozostały majątek Wnioskodawcy stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy PDOP. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje również (...)
2014
14
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania aportu hurtowni
Fragment:
Z powyższego wynika, że zorganizowana część przedsiębiorstwa jest towarem w rozumieniu przepisów ustawy, a zatem aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest kwalifikowany jak dostawa towarów. Tym samym czynność aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest świadczeniem usług. Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.
2014
12
gru

Istota:
Czy przedmiot aportu Spółki do S. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a w konsekwencji opisana w stanie faktycznym transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do S. w zamian za udziały tej spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie PGK na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, składniki majątkowe przypisane do segmentu obrotu detalicznego, które będą stanowiły przedmiot aportu do S., spełniają zatem niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kryterium wyodrębnienia organizacyjnego. Ad c) Wyodrębnienie finansowe Zdaniem Wnioskodawcy, segment obrotu detalicznego stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębnionych finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK ) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „ nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. O wyodrębnieniu finansowym segmentu obrotu detalicznego świadczy m.in. to, że będzie istniała możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych dla segmentu obrotu detalicznego raportów oraz określenia jego pozycji finansowej (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów).
2014
10
gru

Istota:
Czy majątek przejmowany na skutek podziału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP?Czy w wyniku podziału opisanego w opisie zdarzenia przyszłego, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy?
Fragment:
W ocenie Spółki, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Oddział Księgowości oraz Oddział Zarządzania będące zespołami składników majątkowych wyodrębnionymi funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach Spółki stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o PDOP. Świadczą o tym następujące fakty i argumenty. W zakresie wyodrębnienia funkcjonalnego dla uznania danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, składniki te muszą pozostawać między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest własność jednego podmiotu. Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 marca 2008 r. (sygn. IPPB3-423-524/07-2/MB) wskazał, że „ Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.
2014
10
gru

Istota:
Czy opisany w zdarzeniu przyszłym Majątek będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki SPP nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT?
Fragment:
W świetle powyżej przytoczonych przepisów, zespół składników materialnych i niematerialnych, aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinien być wyodrębniony w sposób funkcjonalny, tj. powinien być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mieć zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe łącznie oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową. Orzecznictwo. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że interpretacji powyższych pojęć z Ustawy o VAT w tym także definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy dokonywać w ramach wykładni wspólnotowej z uwzględnieniem normy art. 19 Dyrektywy VAT. Wykładni powyższych przepisów Dyrektywy VAT dokonał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej: „ ETS ”), m.in. w wyroku z 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita Modes (C-497/01). W orzeczeniu (...)
2014
9
gru

Istota:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Fragment:
Dodatkowo, z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC , wynika, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji przeniesienia majątku w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie, w której zarówno wydzielane, jak i pozostające w spółce dzielonej składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa; tak więc spółka przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze wydzielenia jest uprawniona do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej - również w części, w jakiej wartość składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale np. przekazana na kapitał zapasowy spółki przejmującej. Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
2014
9
gru

Istota:
Czy przedmiot aportu Spółki do SOD kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?Czy opisana w stanie faktycznym transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do SOD w zamian za udziały tej spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP?
Fragment:
W ocenie Spółki, składniki majątkowe przypisane do segmentu obrotu detalicznego, które będą stanowiły przedmiot aportu do SOD, spełniają zatem niezbędne dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kryterium wyodrębnienia organizacyjnego. Ad c) Wyodrębnienie finansowe Zdaniem Spółki, segment obrotu detalicznego będzie również stanowił zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębnionych finansowo. W doktrynie przyjmuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia odrębnej księgowości dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2012 r. (sygn. ITPB3/423-120/12/DK ) wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdzono, iż wyodrębnienie finansowe: „ nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa ”. O wyodrębnieniu finansowym segmentu obrotu detalicznego świadczy m.in. to, że będzie istniała możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych dla segmentu obrotu detalicznego raportów oraz określenia jego pozycji finansowej (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych (rachunku zysków i strat, bilansu dla celów zarządczych).
2014
9
gru

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym majątek przenoszony ze Spółki do Spółki Nieruchomościowej oraz majątek pozostający w Spółce stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT?Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki powstanie przychód w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres wydzielanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział produkcji jak i na Dział nieruchomościowy będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Ad. 2. Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się w zakresie pytania oznaczonego nr 2 za prawidłowe.
2014
9
gru

Istota:
Czy w związku z przejęciem Wydziału Działalności Redakcyjnej i Reklamowej w ramach podziału X. przez wydzielenie nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT)?
Fragment:
Aktualność przedstawionego powyżej stanowiska organów podatkowych w analizowanym zakresie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (nr ILPB3/423-11-5/EK ), w której wskazano, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.
2014
9
gru

Istota:
Czy Hurtownia i Pozostała Działalność stanowić będą każde z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i w związku z tym podział Spółki przez wydzielenie do Nowej Spółki Hurtowni nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku (wydzielana i pozostająca w dzielonej spółce) muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji ewentualne wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającemu podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 updop. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem dla uznania, że istnieje zorganizowana część przedsiębiorstwa, jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).
2014
9
gru

Istota:
Czy Dział Pierwszy i Dział Drugi stanowić będą każde z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop i w związku z tym podział Spółki przez wydzielenie do Nowej Spółki Działu Pierwszego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W pierwszym przypadku ustawodawca wskazuje, że przychód występuje w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, natomiast w drugim przypadku prawodawca uznał, że przychód wystąpi w sytuacji gdy majątek przejmowany lub majątek pozostający w Spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem ażeby skorzystać z wyłączenia z przychodów obydwie części majątku (wydzielana i pozostająca w dzielonej spółce) muszą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji ewentualne wystąpienie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, uzależnione jest od posiadania przez obydwie części przedsiębiorstwa podlegającemu podziałowi przez wydzielenie atrybutu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 updop. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem dla uznania, że istnieje zorganizowana część przedsiębiorstwa, jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).
2014
9
gru

Istota:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Fragment:
Dodatkowo, z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC , wynika, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji przeniesienia majątku w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie, w której zarówno wydzielane, jak i pozostające w spółce dzielonej składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa; tak więc spółka przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze wydzielenia jest uprawniona do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej - również w części, w jakiej wartość składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale np. przekazana na kapitał zapasowy spółki przejmującej. Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
2014
7
gru

Istota:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Fragment:
Dodatkowo, z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC , wynika, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji przeniesienia majątku w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie, w której zarówno wydzielane, jak i pozostające w spółce dzielonej składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa; tak więc spółka przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze wydzielenia jest uprawniona do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej - również w części, w jakiej wartość składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale np. przekazana na kapitał zapasowy spółki przejmującej. Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
2014
7
gru

Istota:
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Dział Operacyjny jak i na Dział Nieruchomości będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, tj. będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Fragment:
Dodatkowo, z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., nr ILPB4/423-357/12-2/MC , wynika, że przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji przeniesienia majątku w wyniku transakcji podziału przez wydzielenie, w której zarówno wydzielane, jak i pozostające w spółce dzielonej składniki majątku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa; tak więc spółka przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa w drodze wydzielenia jest uprawniona do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej - również w części, w jakiej wartość składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale np. przekazana na kapitał zapasowy spółki przejmującej. Jak zaznaczono wyżej, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 3, majątek przejmowany na skutek podziału przez Nową Spółkę, tj. Dział Nieruchomości, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podobnie, z argumentów przedstawionych w ramach stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr 4 wynika, iż majątek pozostający w Spółce po podziale (obecny Dział Operacyjny) także będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
2014
7
gru

Istota:
Czy wartość rynkowa składników majątkowych składających się na Oddział przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną stanowić będzie przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
Fragment:
Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowana jest w przepisie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podkreślić w tym miejscu należy, że wyżej cytowana definicja jest tożsama z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT. Jak już Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu do pytania oznaczonego nr 1 Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, do którego wyodrębniona zostanie działalność operacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Uwzględniając tożsamość definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa uregulowanej w ustawie o VAT oraz w ustawie o CIT, Oddział przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowić będzie także zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT.
2014
7
gru

Istota:
Czy wniesienie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółkę z o.o. spółkę komandytową, pozostanie poza zakresem opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zatem, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym, jak i posiadaniem wewnętrznej samodzielności finansowej. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ma się więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, (...)
2014
4
gru

Istota:
Czy wniesienie aportu do Nabywcy powinno zostać potraktowane jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jednocześnie, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wyrażenie „ transakcja zbycia ” należy interpretować podobnie jak „ dostawę towarów ” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, gdyż pojęcie „ zbycia ” obejmuje wszelkie czynności, które skutkują przeniesieniem prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowiznę czy przeniesienie własności w formie aportu (wkładu niepieniężnego). Aby w omawianym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znalazł art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przedmiotem zbycia musi być przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy VAT — jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W rozumieniu powyższego przepisu, aby dane składniki przedsiębiorstwa mogły zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny one łącznie spełniać następujące warunki: stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych zawierający m.in. zobowiązania, być organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie, być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, móc stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące powyższe zadania.
2014
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej jej nabycie.
Fragment:
Przedmiot Transakcji vs. normatywna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa Podkreślenia wymaga, że w skład zbywanej masy majątkowej nie wchodzi szereg zobowiązań Sprzedającego. Przepis art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT wprost wskazuje na zobowiązania jako niezbędny element zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym, składniki majątku zbywane przez Zbywcę w ramach Transakcji nie mogą być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Na zobowiązania, jako niezbędny element zorganizowanej części przedsiębiorstwa wskazują również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 27 kwietnia 2011 r. nr ILPP1/443-173/11-3/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał: „ Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż przeznaczony do sprzedaży przez zbywcę majątek nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 2 pkt 27e ustawy, ponieważ nie obejmuje całości zobowiązań. Tym samym nie spełnia wszystkich kryteriów wymienionych w tym przepisie. ” 1.4. Podsumowanie argumentacji w zakresie uznania przedmiotu Transakcji za ZCP oraz przedsiębiorstwo Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedmiot planowanej Transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej ani nie stanowi zespołu składników majątkowych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze.
2014
1
gru
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.