Zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniesienie współwłasności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek złożenia zeznania SD-3 z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności.
Fragment:
Ponadto wskazano, że otrzymana przez Wnioskodawczynię i Jej ojca kwota w wysokości 8 500 zł została zasądzona ugodą zawartą przed Sądem w sprawie o zniesienie współwłasności, a obowiązek jej zapłaty zapisano w protokole w następujący sposób: „ ...zobowiązuje się zapłacić na rzecz ...... i jego córki solidarnie, w dniu wydania mu działki kwotę 8 500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu wydatków na nieruchomość wspólną z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności ”, ponadto we wniosku o zniesienie współwłasności Wnioskodawczyni i Jej ojciec określili to żądanie jako ekwiwalent pieniężny za wyposażenie własne Wnioskodawczyni i Jej ojca pozostawione w budynku mieszkalnym, który został oddany w całości trzeciemu współwłaścicielowi. Z powyższego wynika, że zniesienie współwłasności miało charakter odpłatny, bowiem wiązało się z dokonaniem dopłaty na rzecz Wnioskodawczyni, jako współwłaścicielki nieruchomości. Jak wskazano wyżej odpłatne zniesienie współwłasności nie zostało wymienione w katalogu zawartym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro zatem ustawodawca w art. 1 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie wymienił odpłatnego zniesienia współwłasności - które miało miejsce w przedmiotowej sprawie - to nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
2014
28
sie

Istota:
Skutki podatkowe zniesienia współwłasności i sprzedaży nieruchomości nabytej w części w 2007 r. i w części w 2012 r. w drodze zniesienia współwłasności. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty postępowania sądowego o zniesienie współwłasności i koszty doręczenia kwoty spłaty, koszty podziału działek i koszty wpisu do ksiąg wieczystych własności nieruchomości.
Fragment:
Jeżeli zatem przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla części udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wszelkie bowiem przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością). W związku z powyższymi wyjaśnieniami, nieruchomość, o której mowa we wniosku Wnioskodawca nabył w dwóch datach i w różny sposób, tj.: w 2007 r. w drodze darowizny nabył wynoszący 1 / 2 udział w nieruchomości, w wyniku zniesienia współwłasności w 2012 r. nabył pozostały udział 1 / 2 , który należał do drugiego współwłaściciela nieruchomości, stając się tym samym jej jedynym właścicielem. Wnioskodawca wskazał, że właścicielem udziału 1 / 2 w nieruchomości jest od 7 lat. Natomiast jego pytanie dotyczy drugiej połowy nieruchomości, za którą spłacił współwłaścicielowi kwotę 33.422 zł. Wyjaśnić zatem należy, że fakt, że Wnioskodawca posiadał udział 1 / 2 w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności nie oznacza, że posiadał on na własność określony fragment czy część tej nieruchomości a w wyniku zniesienia współwłasności nabył określoną część od drugiego współwłaściciela i właśnie tę część nieruchomości będzie sprzedawał.
2014
13
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli w związku ze zniesieniem współwłasności otrzyma od siostry równowartość odziedziczonego spadku?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 212 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Analiza powyższego wskazuje, że zniesienie współwłasności może polegać na podziale rzeczy i przyznaniu każdemu z dotychczasowych współwłaścicieli jej części. W sytuacji natomiast, gdy na skutek podziału, wartość nabytej na wyłączną własność części rzeczy wspólnej jest mniejsza od wartości udziału we współwłasności, podział może wiązać się ze stosownymi spłatami od współwłaściciela nabywającego ponad dotychczas przysługujący udział. W takim przypadku zniesienie współwłasności następuje zatem za odpłatnością w formie spłaty. Czynność taka, w świetle prawa cywilnego, stanowi formę odpłatnego zbycia. Powoduje to jednocześnie, że mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem, o którym mowa w cytowanym na wstępie przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości, otrzymując spłatę celem wyrównania wartości przydzielonego prawa do lokalu mieszkalnego, dokona Pan odpłatnego zbycia udziału jaki przysługiwał Panu w tej części lokalu, która przypadła współwłaścicielowi – zobowiązanemu do dokonania spłaty – w nabytym przez niego lokalu mieszkalnym.
2014
11
cze

Istota:
Zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności zawartej przed notariuszem poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z przejęciem przez Wnioskodawczynię pozostałego do zapłaty zobowiązania kredytowego związanego z nieruchomością, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Współwłaściciele zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć umowę znoszącą współwłasność nieruchomości przed notariuszem, której przedmiotem będzie nieodpłatne - bez spłat i dopłat zniesienie współwłasności ww. opisanej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym poprzez przyznanie jej na wyłączną własność Wnioskodawczyni, z jednoczesnym przejęciem przez Wnioskodawczynię wszystkich obciążeń związanych z umową kredytu bankowego. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane zniesienie współwłasności nastąpi bez spłat i dopłat. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności zawartej przed notariuszem poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z przejęciem przez Wnioskodawczynię pozostałego do zapłaty zobowiązania kredytowego związanego z nieruchomością, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2014
13
maj

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym (zniesienie współwłasności mieszkania po rozwodzie) w powyższym przypadku konieczne jest uiszczenie podatku PCC w związku ze zniesieniem współwłasności w postaci przeniesienia odpłatnego udziału w wysokości 1/2 (spłata) na rzecz byłego małżonka?
Fragment:
Zniesienie współwłasności może więc polegać na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej. Jak już wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowują zniesienie współwłasności, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy – organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.
2014
8
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. i 2006 r. w spadku w sytuacji, gdy w 2012 r. miało miejsce zniesienie współwłasności.
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym w postaci zniesienia współwłasności nieruchomości 16 lipca 2012 r., w wyniku którego Wnioskodawca nabył udział o wartości niższej niż mu przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, po stronie Wnioskodawcy wystąpił przychód... Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej 16 lipca 2012 r. w drodze umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności czy też taka sprzedaż będzie zwolniona z podatku... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności to fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.
2014
1
maj

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jak przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a wielkość (wartość) przyznanych w wyniku zniesienia współwłasności rzeczy (nieruchomości) odpowiada wielkości (wartości) udziału we współwłasności, to zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.
2014
1
maj

Istota:
Opodatkowanie zniesienia współwłasności.
Fragment:
Z regulacji art. 211 k.c. wynika, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zasadą jest, że zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z pozostałymi udziałowcami zamierza znieść współwłasność 24.000 udziałów. Wszyscy udziałowcy zamierzają zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego zgodnie z którą, każdy ze wspólników otrzyma na wyłączną własność po 8.000 udziałów, bez obowiązku spłat lub dopłat. Przenosząc powyższe na grunt ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, iż opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają co do zasady transakcje odpłatne. W przedmiotowej sprawie, jak wskazano we wniosku, zniesienie współwłasności nastąpi nieodpłatnie, tj. nie wystąpią jakiekolwiek spłaty/dopłaty.
2014
23
kwi

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału, jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Analogicznie, okoliczność, że udział innego współwłaściciela ulega pomniejszeniu, traktowana być musi w kategorii zbycia, gdyż w ten sposób ulega pomniejszeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (tu nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. W omawianej sprawie, jak wskazuje Wnioskodawca, współwłaściciele nieruchomości zobowiązali się znieść współwłasność nieruchomości i ustanowić po wybudowaniu budynku odrębnej własności dla poszczególnych lokali, z tym, że Wnioskodawca wraz z żoną mieli uzyskać własność określonego lokalu mieszkalnego. W wyniku – dokonanego w dniu 6 marca 2008 r. – zniesienia współwłasności Wnioskodawca wraz z żoną uzyskali własność wskazanego pierwotnie lokalu mieszkalnego.
2014
23
kwi

Istota:
W zakresie opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
Stosownie do art. 212 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Przytoczone regulacje jednoznacznie wskazują, że ustawodawca przyznał każdemu ze współwłaścicieli roszczenie o zniesienie współwłasności. Zaspokojenie tego żądania może nastąpić w trybie umownego zniesienia współwłasności lub na drodze orzeczenia sądowego. Żaden ze współwłaścicieli nie może zaś skutecznie sprzeciwiać się zniesieniu współwłasności. W przypadku, gdy na skutek zniesienia współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej powstaje różnica między wartością udziału a wartością rzeczy nabytej na własność, sąd może zasądzić wyrównanie udziałów w formie dopłaty pieniężnej. Przenosząc powyższe na grunt ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że jeśli w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości ma miejsce wydanie nieruchomości w zamian za świadczenie pieniężne, mamy do czynienia z dostawą towarów zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
2014
27
mar
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.