Zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Zniesienie współwłasności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniesienie współwłasności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej częściowo w spadku w 1990 r. i w wyniku zniesienia współwłasności w 2011 r.
Fragment:
Zniesienie współwłasności to m.in. fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej na własność, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy (nieruchomości) wyłącznie wówczas, jeżeli nabyte na własność mienie mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Zatem jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Aby ustalić czy nabyte przez Wnioskodawcę na wyłączną własność w drodze zniesienia współwłasności działki mieszczą się w udziale jaki Wnioskodawca posiadał w działce nr 243 przed dokonaniem tej czynności w pierwszej kolejności należy ustalić jaką wartość na dzień zniesienia współwłasności miała działka nr 243 będąca przedmiotem zniesienia współwłasności.
2014
28
wrz

Istota:
Zniesienie współwłasności bez dopłat
Fragment:
Zasadą jest, że zniesienie współwłasności powinno nastąpić przede wszystkim przez podział fizyczny rzeczy wspólnej. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z osobą fizyczną są współwłaścicielami w udziałach po 1/2 nieruchomości stanowiącej działkę nr 38/2. Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielem działki zamierzają znieść współwłasność przedmiotowej nieruchomości przez podział geodezyjny na równe części. Zakłada się, że wartość obydwu części będzie taka sama i co za tym idzie zniesienie współwłasności nastąpi bez dopłat. Przenosząc powyższe na grunt ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają co do zasady transakcje odpłatne. W przedmiotowej sprawie, jak wskazano we wniosku, zniesienie współwłasności nastąpi nieodpłatnie, tj. nie wystąpią dopłaty. Innymi słowy nie będzie miała miejsca jakakolwiek zapłata - czy to w formie pieniężnej, czy też rzeczowej, lecz jedynie na podstawie zawartych ustaleń dochodzi do wyodrębnienia w sposób materialny udziałów, które odpowiadają pod względem wartości i wielkości dokładnie wielkości dotychczasowego ułamkowego udziału stron we współwłasności łącznej, co oznacza, że nie dochodzi między stronami do przeniesienia prawa do rozporządzania jakimikolwiek towarami.
2014
16
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 1986 r. w spadku w sytuacji, gdy w 2011 r. miało miejsce zniesienie współwłasności
Fragment:
Aby ustalić czy udział uległ powiększeniu należy porównać wartość udziału przed zniesieniem współwłasności z wartością majątku jaki współwłaścicielowi przypadł w wyniku zniesienia współwłasności. W omawianej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca wartość całej nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności, w której Wnioskodawca na dzień dokonania tej czynności prawnej posiadał udział 1/21, wynosiła 2.248.355 zł, a zatem przysługujący Wnioskodawcy udział miał wartość 107.065. Taką samą wartość miała też nieruchomość otrzymana przez Wnioskodawcę w wyniku zniesienia współwłasności. Ponadto zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat. Jeżeli zatem w istocie na dzień zniesienia współwłasności wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku tej czynności prawnej była równa wartości udziału 1/21 jaki Wnioskodawca posiadał w całej nieruchomości będącej przedmiotem zniesienia współwłasności, to w dacie zniesienia współwłasności w 2011 r. nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście pytania ujętego we wniosku należy stwierdzić, że za datę nabycia sprzedanej w 2014 r. nieruchomości uznać należy datę śmierci ojca, a więc 1986 r., co oznacza, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 1991 r.
2014
12
wrz

Istota:
Obowiązek złożenia zeznania SD-3 z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności.
Fragment:
Ponadto wskazano, że otrzymana przez Wnioskodawczynię i Jej ojca kwota w wysokości 8 500 zł została zasądzona ugodą zawartą przed Sądem w sprawie o zniesienie współwłasności, a obowiązek jej zapłaty zapisano w protokole w następujący sposób: „ ...zobowiązuje się zapłacić na rzecz ...... i jego córki solidarnie, w dniu wydania mu działki kwotę 8 500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu wydatków na nieruchomość wspólną z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności ”, ponadto we wniosku o zniesienie współwłasności Wnioskodawczyni i Jej ojciec określili to żądanie jako ekwiwalent pieniężny za wyposażenie własne Wnioskodawczyni i Jej ojca pozostawione w budynku mieszkalnym, który został oddany w całości trzeciemu współwłaścicielowi. Z powyższego wynika, że zniesienie współwłasności miało charakter odpłatny, bowiem wiązało się z dokonaniem dopłaty na rzecz Wnioskodawczyni, jako współwłaścicielki nieruchomości. Jak wskazano wyżej odpłatne zniesienie współwłasności nie zostało wymienione w katalogu zawartym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro zatem ustawodawca w art. 1 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie wymienił odpłatnego zniesienia współwłasności - które miało miejsce w przedmiotowej sprawie - to nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
2014
28
sie

Istota:
Skutki podatkowe zniesienia współwłasności i sprzedaży nieruchomości nabytej w części w 2007 r. i w części w 2012 r. w drodze zniesienia współwłasności. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty postępowania sądowego o zniesienie współwłasności i koszty doręczenia kwoty spłaty, koszty podziału działek i koszty wpisu do ksiąg wieczystych własności nieruchomości.
Fragment:
Jeżeli zatem przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla części udziału w nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wszelkie bowiem przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością). W związku z powyższymi wyjaśnieniami, nieruchomość, o której mowa we wniosku Wnioskodawca nabył w dwóch datach i w różny sposób, tj.: w 2007 r. w drodze darowizny nabył wynoszący 1 / 2 udział w nieruchomości, w wyniku zniesienia współwłasności w 2012 r. nabył pozostały udział 1 / 2 , który należał do drugiego współwłaściciela nieruchomości, stając się tym samym jej jedynym właścicielem. Wnioskodawca wskazał, że właścicielem udziału 1 / 2 w nieruchomości jest od 7 lat. Natomiast jego pytanie dotyczy drugiej połowy nieruchomości, za którą spłacił współwłaścicielowi kwotę 33.422 zł. Wyjaśnić zatem należy, że fakt, że Wnioskodawca posiadał udział 1 / 2 w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności nie oznacza, że posiadał on na własność określony fragment czy część tej nieruchomości a w wyniku zniesienia współwłasności nabył określoną część od drugiego współwłaściciela i właśnie tę część nieruchomości będzie sprzedawał.
2014
13
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli w związku ze zniesieniem współwłasności otrzyma od siostry równowartość odziedziczonego spadku?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 212 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Analiza powyższego wskazuje, że zniesienie współwłasności może polegać na podziale rzeczy i przyznaniu każdemu z dotychczasowych współwłaścicieli jej części. W sytuacji natomiast, gdy na skutek podziału, wartość nabytej na wyłączną własność części rzeczy wspólnej jest mniejsza od wartości udziału we współwłasności, podział może wiązać się ze stosownymi spłatami od współwłaściciela nabywającego ponad dotychczas przysługujący udział. W takim przypadku zniesienie współwłasności następuje zatem za odpłatnością w formie spłaty. Czynność taka, w świetle prawa cywilnego, stanowi formę odpłatnego zbycia. Powoduje to jednocześnie, że mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem, o którym mowa w cytowanym na wstępie przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości, otrzymując spłatę celem wyrównania wartości przydzielonego prawa do lokalu mieszkalnego, dokona Pan odpłatnego zbycia udziału jaki przysługiwał Panu w tej części lokalu, która przypadła współwłaścicielowi – zobowiązanemu do dokonania spłaty – w nabytym przez niego lokalu mieszkalnym.
2014
11
cze

Istota:
Zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności zawartej przed notariuszem poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z przejęciem przez Wnioskodawczynię pozostałego do zapłaty zobowiązania kredytowego związanego z nieruchomością, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Współwłaściciele zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć umowę znoszącą współwłasność nieruchomości przed notariuszem, której przedmiotem będzie nieodpłatne - bez spłat i dopłat zniesienie współwłasności ww. opisanej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym poprzez przyznanie jej na wyłączną własność Wnioskodawczyni, z jednoczesnym przejęciem przez Wnioskodawczynię wszystkich obciążeń związanych z umową kredytu bankowego. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowane zniesienie współwłasności nastąpi bez spłat i dopłat. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że zniesienie współwłasności nieruchomości bez spłat i dopłat w drodze umowy o zniesienie współwłasności zawartej przed notariuszem poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączną własność Wnioskodawczyni wraz z przejęciem przez Wnioskodawczynię pozostałego do zapłaty zobowiązania kredytowego związanego z nieruchomością, jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2014
13
maj

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym (zniesienie współwłasności mieszkania po rozwodzie) w powyższym przypadku konieczne jest uiszczenie podatku PCC w związku ze zniesieniem współwłasności w postaci przeniesienia odpłatnego udziału w wysokości 1/2 (spłata) na rzecz byłego małżonka?
Fragment:
Zniesienie współwłasności może więc polegać na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej. Jak już wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowują zniesienie współwłasności, jeżeli wiąże się z obowiązkiem spłat lub dopłat. Podstawę opodatkowania przy umowie o zniesienie współwłasności w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli jednak podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy – organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.
2014
8
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. i 2006 r. w spadku w sytuacji, gdy w 2012 r. miało miejsce zniesienie współwłasności.
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym w postaci zniesienia współwłasności nieruchomości 16 lipca 2012 r., w wyniku którego Wnioskodawca nabył udział o wartości niższej niż mu przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, po stronie Wnioskodawcy wystąpił przychód... Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej 16 lipca 2012 r. w drodze umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności czy też taka sprzedaż będzie zwolniona z podatku... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Zgodnie natomiast z art. 210 i nast. Kodeksu cywilnego – każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności to fizyczny podział rzeczy wspólnej, polegający na przyznaniu każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej rzeczy wspólnej, a wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. Jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.
2014
1
maj

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
Fragment:
Celem postępowania o zniesienie współwłasności jest zatem nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, które stanowią przedmiot współwłasności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jak przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Zatem, jeżeli zniesienie współwłasności odbyło się bez spłat i dopłat, a wielkość (wartość) przyznanych w wyniku zniesienia współwłasności rzeczy (nieruchomości) odpowiada wielkości (wartości) udziału we współwłasności, to zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku objętym współwłasnością oraz zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.
2014
1
maj
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.