Wywóz | Interpretacje podatkowe

Wywóz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wywóz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych zaliczek stawką 0% w związku z wywozem poza terytorium Unii Europejskiej agregatów sprężających
Fragment:
Po analizie przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że możliwe jest zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki, pod warunkiem że wywóz towarów, co do zasady, nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeżeli Wnioskodawca otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Natomiast w sytuacji, gdy wywóz nastąpi w terminie późniejszym, ale – na co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie znajdzie norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji Wnioskodawca winien posiadać wskazywany we wniosku dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w powiązaniu z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy.
2014
18
lis

Istota:
Określenie dokumentów potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 ustawy
Fragment:
Dowody wywozu, o których mowa powyżej (tj. deklaracja eksportowa oznaczona statusem „ ECS Sortie ” / „ ESO ECS Sortie ”) są powszechnie akceptowane przez francuskie organy podatkowe jako wystarczające dowody wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej (podobnie, jak wiadomości IE599 są akceptowane przez polskie organy podatkowe). Z dotychczasowej praktyki francuskich organów podatkowych wynika, że powyższe dowody wywozu stanowią rzetelne potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Warto wskazać, że w uzasadnieniu do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. Nr 35 ze zm.), Minister Finansów sam wskazał, iż znowelizowany art. 41 ust. 6a Ustawy o VAT ma na celu umożliwić podatnikom dokumentowanie eksportu za pomocą dowodów uznawanych w innych niż Polska państwach, w których towary są obejmowane procedurą wywozu (...) Z uwagi na to, iż w zależności od państwa, w którym nastąpi objęcie procedurą wywozu, mogą występować różne dokumenty, zaproponowany został katalog otwarty dokumentów, które mogą potwierdzać wywóz towarów poza UE. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, deklaracja eksportowa w formie elektronicznej, której organ celny nadal w Systemie Delta status .„ ECS Sortie ” lub „ ESO ECS Sortie ”, stanowi dla Spółki dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 41 ust. 6 Ustawy o VAT.
2014
23
lip

Istota:
Czy Spółdzielnia prawidłowo dolicza do opłaty za wywóz śmieci dla lokali użytkowych stawkę VAT 8% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 41 ust. 2 załącznik nr 3 pozycja 144.
Fragment:
Wobec powyższego świadczenia dodatkowe, w tym opłata za wywóz śmieci, stanowią podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym są one opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych przez Spółdzielnię usług zaspokajania potrzeb lokalowych. Świadczenia te są nierozerwalnie związane z usługą jaką Spółdzielnia świadczy na rzecz podmiotów korzystających na podstawie ww. tytułów z jej zasobów lokalowych, jako konieczne do korzystania z lokalu, mające w stosunku do niej charakter poboczny. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie bez względu na to, czy opłaty pobierane przez Spółdzielnię za wywóz odpadów komunalnych, stanowią odrębny element rozliczeń z danym użytkownikiem lokalu, są one należnością wynikającą ze świadczenia usługi związanej z korzystaniem z lokalu i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach właściwych dla wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego (tak jak opłata za czynności spółdzielni pobierana na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zauważyć w tym miejscu należy, że w przypadku opłat z tytułu wywozu śmieci (...)
2014
5
cze

Istota:
1. Czy Spółka postępuje prawidłowo, przenosząc koszty nabycia mediów i podatku w zakresie wywozu nieczystości na najemców i dzierżawców za pomocą refaktur ze stawką zw. właściwą dla usługi głównej, tj. „ZW VAT” lub 23% jako elementy stałe: czynsz oraz jako elementy zmienne: prąd, woda ścieki, wywóz nieczystości, energia cieplna (bez doliczania marży)?
2. Czy w sytuacji gdyby Spółka doliczyła do zużytych mediów swoją marżę sposób opodatkowania VAT by się zmienił?
Fragment:
Jedna faktura za dzierżawę pomieszczeń i kilka za pozostałe usługi np. woda, prąd, ciepło wg zużycia, wywóz nieczystości. Faktury te wystawiane są bez doliczania marży. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka postępuje prawidłowo, przenosząc koszty nabycia mediów i podatku w zakresie wywozu nieczystości na najemców i dzierżawców za pomocą refaktur ze stawką zw. właściwą dla usługi głównej, tj. „ ZW VAT ” lub 23% jako elementy stałe: czynsz oraz jako elementy zmienne: prąd, woda ścieki, wywóz nieczystości, energia cieplna (bez doliczania marży)... Czy w sytuacji gdyby Spółka doliczyła do zużytych mediów swoją marżę sposób opodatkowania VAT by się zmienił... Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowanie zużytych mediów oraz wywóz nieczystości należy opodatkować tak jak usługę główną, tj.: najem mieszkań stały element – stawka „ ZW VAT ” zmienny element – media: woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości – „ ZW VAT ” najem pomieszczeń użytkowych stały element – 23% VAT, zmienny element – media, woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości – 23% VAT. W ocenie Spółki doliczenia marży do zużytych mediów nie ma znaczenia dla opodatkowania tych usług.
2014
24
kwi

Istota:
Czy Spółka postąpiła prawidłowo, że po otrzymaniu wywozowego dokumentu towarzyszącego potraktowała tą dostawę jako eksport pośredni i zastosowała do niej zerową stawkę VAT, czy też powinna potraktować tą dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
Fragment:
Opisany System Kontroli Eksportu jest systemem unijnym obowiązującym i stosowanym przez wszystkie urzędy celne potwierdzające wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej. Transakcje eksportowe korzystają z 0% stawki VAT pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Przepisy ustawy wskazują, że eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych wywóz towarów. Zatem ustalając zakres zastosowania przepisów art. 41 ustawy należy się odwołać do przepisów prawa celnego. Na jego gruncie natomiast, dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest Komunikat IE-599 podpisany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych. Komunikat ten zawiera dane zgłoszenia z momentu zwolnienia zgłoszenia do procedury wywozu oraz informacje o potwierdzeniu wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy i jest wysyłany do zgłaszającego przez urząd celny wywozu. Z przedstawionych informacji wynika, że w styczniu 2013 r. Spółka dokonała wywozu towarów do Norwegii, do ostatecznego nabywcy. Do dnia sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2013 r. nie posiadała ona dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej. W październiku 2013 r.
2014
9
kwi

Istota:
Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa trzeciego za eksport towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%
Fragment:
(...) wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty znajdują się na terytorium kraju, oznacza to, że wywóz tych towarów z kraju poza obszar Unii Europejskiej powinien nastąpić w ramach transportu (wysyłki) zasadniczo o nieprzerwanym charakterze. (...) W sytuacji gdy transport towaru z Polski zostanie przerwany na terytorium innego kraju unijnego i ponownie podjęty w okolicznościach wskazujących, że miejscem jego rozpoczęcia, w celu wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jest tenże inny kraj unijny, brak podstaw do stwierdzenia, że eksport tych towarów nastąpił z terytorium Polski. Oznacza to, że w przypadku gdy towar jest transportowany (wysyłany, przemieszczany) z Polski do innego państwa członkowskiego z pominięciem procedury wywozu i tam rozładowany i magazynowany (składowany poza składem celnym), po czym dopiero z tego kraju transportowany (wysyłany) - po zgłoszeniu w nim tegoż towaru do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej – nie ma podstaw do stwierdzenia, że wywóz tego towaru poza terytorium Wspólnoty nastąpił z terytorium Polski, gdyż miejscem świadczenia takiej dostawy eksportowej, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. (art. 32 Dyrektywy 2006/112/WE), nie jest w takiej sytuacji Polska, lecz tenże kraj unijny, w którym znajdują się eksportowane towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy poza terytorium Unii Europejskiej.
2012
30
lis

Istota:
Uznanie dostawy na rzecz kontrahenta z USA za eksport towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.
Fragment:
(...) wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty znajdują się na terytorium kraju, oznacza to, że wywóz tych towarów z kraju poza obszar Unii Europejskiej powinien nastąpić w ramach transportu (wysyłki) zasadniczo o nieprzerwanym charakterze. (...) W sytuacji gdy transport towaru z Polski zostanie przerwany na terytorium innego kraju unijnego i ponownie podjęty w okolicznościach wskazujących, że miejscem jego rozpoczęcia, w celu wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jest tenże inny kraj unijny, brak podstaw do stwierdzenia, że eksport tych towarów nastąpił z terytorium Polski. Oznacza to, że w przypadku gdy towar jest transportowany (wysyłany, przemieszczany) z Polski do innego państwa członkowskiego z pominięciem procedury wywozu i tam rozładowany i magazynowany (składowany poza składem celnym), po czym dopiero z tego kraju transportowany (wysyłany) - po zgłoszeniu w nim tegoż towaru do wywozu poza terytorium Unii Europejskiej – nie ma podstaw do stwierdzenia, że wywóz tego towaru poza terytorium Wspólnoty nastąpił z terytorium Polski, gdyż miejscem świadczenia takiej dostawy eksportowej, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. (art. 32 Dyrektywy 2006/112/WE), nie jest w takiej sytuacji Polska, lecz tenże kraj unijny, w którym znajdują się eksportowane towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy poza terytorium Unii Europejskiej.
2012
24
paź

Istota:
W zakresie uznania transakcji za eksport bezpośredni
Fragment:
Z eksportem towarów mamy zatem do czynienia, jeżeli: następuje wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej; wywóz ten potwierdzony jest przez urząd celny określony w przepisach celnych; wywóz następuje w wykonaniu czynności określonych w art. 7 uVAT, tj. dostawy towarów; wywóz dokonywany jest przez dostawcę, lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz (eksport pośredni). W przedmiotowej sprawie - ze względu na fakt iż wywozu dokonuje Wnioskodawca (widnieje on na dokumentach CMR jako podmiot dokonujący wywozu oraz zgłaszającym towary do odprawy celnej jest agencja celna działająca w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy) - mamy do czynienia z eksportem bezpośrednim. Komunikat IE-599 jest wysyłany do zgłaszającego przez urząd celny wywozu. Dlatego jeśli Wnioskodawca otrzymał ten komunikat z urzędu celnego, to oznacza dokonał wywozu towaru. Jest to więc eksport bezpośredni. W zakresie ustalenia warunków zastosowania stawki znajdą zatem zastosowanie przepisy odnoszące się do eksportu bezpośredniego. Zgodnie z art. 41 ust. 6 uVAT, stawkę podatku 0% stosuję się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
2012
27
lip

Istota:
Rozpoznania eksportu towarów
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku gdy obsługa zgłoszenia wywozowego (a od dnia 1 lipca 2009 r. jest to zasadą) odbywa się w systemie kontroli eksportu ECS komunikatem „ potwierdzenie wywozu ” jest podpisany przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE-599. Oznacza to, że otrzymanie przez podatnika ww. komunikatu IE-599, który zawiera informację o potwierdzeniu wywozu uprawnia podmiot dokonujący wywozu do zastosowania 0% stawki z tytułu bezpośredniego eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy. W przypadku eksportu pośredniego zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, w którym wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju, zgłoszenie towarów do procedury celnej dokonane jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. W zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter wskazany jest wówczas nabywca towaru, mający siedzibę poza terytorium kraju. Potwierdzenie dokonania wywozu towarów otrzymuje w tym przypadku zgłaszający, którym co do zasady jest nabywca zagraniczny. W przypadku gdy zgłoszenie celne obsługiwane jest w Systemie Kontroli Eksportu (ECS), właściwy urząd celny powinien potwierdzić wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez fizyczne wydanie zgłaszającemu potwierdzenia wywozu poza terytorium Wspólnoty, polegające na wydruku komunikatu IE-599 oraz zamieszczeniu na nim pieczęci i podpisu.
2011
19
lis

Istota:
Zastosowanie 0% stawki podatku VAT do exportu towarów.
Fragment:
Po załatwieniu formalności w urzędzie celnym wywozu, karta 3 SAD jest wydawana zgłaszającemu, celem dostarczenia jej wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. Urząd ten nadzoruje faktyczny wywóz towarów poza obszar Wspólnoty i dokonuje potwierdzenia, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu następuje poprzez umieszczenie przez funkcjonariusza celnego na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. W świetle powyższych regulacji celnych oraz art. 2 pkt 8 ustawy, dokumentem potwierdzającym eksport towarów, stosowanym w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD (tj. karta 3) ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie co do faktu fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty - opatrzony pieczęcią w kolorze czerwonym „ Wywóz ” oraz pieczęcią z nazwą urzędu i datą. Zatem w celu zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku VAT w bezpośrednim eksporcie towarów, Wnioskodawca powinien posiadać dokument potwierdzony przez polski urząd celny. Skoro, jak wskazał Zainteresowany, nie otrzymał on dokumentacji celnej potwierdzonej przez urząd celny wprowadzenia (dokumentu SAD karta 3) a odprawa celna została dokonana na terytorium kraju, nie ma on prawa do dokonania korekty dostawy i zastosowania 0% stawki podatku VAT do niej.
2011
1
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wywóz
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.