Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 2010 i 2011 roku Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pomniejszone o podatek dochodowy. Podatek został pobrany przez Oddział Regionalny WAM. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zasadnym było pobranie podatku dochodowego od świadczenia mieszkaniowego wypłaconego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. Wnioskodawca wskazał, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych, jeśli agencje te otrzymają środki na ten cel z budżetu państwa. Wnioskodawca uważa, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (dalej WAM) od początku pobierania przez Wnioskodawcę świadczenia mieszkaniowego była i nadal jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Ponadto art. 19 ww. ustawy określa, że zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa, o której mowa w art. 18 oraz statut. Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej WAM jest państwową osobą prawną podlegającą Ministrowi Obrony Narodowej.
2014
7
paź

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Ponadto art. 9 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu stwierdza, iż Wojskowa Agencja Mieszkaniowa działa na podstawie ustawy oraz statutu. Idąc dalej należy odnieść się do rozporządzenia MON z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Rozporządzenie to nadaje Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odpowiedni statut, a w statucie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej określone jest, iż WAM działa na podstawie ustawy, oraz że jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, iż w całym okresie pobierania przez Wnioskodawcę świadczenia mieszkaniowego Wojskową Agencję Mieszkaniową należy uznać za agencję wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a w związku z tym podatek od świadczenia mieszkaniowego w okresie lipiec 2010 r. – grudzień 2011 r. został pobrany nienależnie. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w latach 2010-2011, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2014
14
wrz

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W uzasadnieniu wniosku podatnik stwierdził, że otrzymane przez niego w okresie od lipca do 31 grudnia 2010 r. od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej świadczenie mieszkaniowe zostało niesłusznie pomniejszone o podatek. Świadczenie to korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia bowiem od podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeśli te agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Uwzględniając powyższe Wojskowa Agencja Mieszkaniowa od początku pobierania przez niego świadczenia mieszkaniowego, tj. od 1 lipca 2010 r. była i nadal pozostaje agencją wykonawczą, co potwierdza treść art. 18 i art. 19 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 8 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia MON z 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo zrobić korektę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za okres 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. a tym samym otrzymać pieniądze niesłusznie pomniejszone o podatek, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ten zwalnia od podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.
2014
22
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczenia mieszkaniowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pomniejszone o podatek. Wnioskodawca uważa, że podatek od ww. świadczenia mieszkaniowego został pobrany nienależnie. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 tej ustawy w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego WAM, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe. Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez Agencję jest pokrywane z dotacji budżetowej (art. 48d ust. 3 i 4 ww. ustawy).
2014
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych – zwolnienia przedmiotowe.
Fragment:
Po pierwsze wskazać należy, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest agencją wykonawczą w myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi że agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwowych. Potwierdzeniem charakteru Wojskowej Agencji Mieszkaniowej są również stosowne dyspozycje aktów rangi ustawowej oraz aktu erekcyjnego, czyli statutu nadanego aktem wykonawczym. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 r., Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), WAM jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która działa na podstawie ustawy i statutu. Zapisy rangi ustawowej zostały również potwierdzone w statucie WAM, nadanym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. „ w sprawie nadania statutu WAM, w którym to dokumencie wskazano w par. 2, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Z powyższego wynika więc bezsprzecznie, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, od której Zainteresowany otrzymywał świadczenie mieszkaniowe jest agencją wykonawczą a przed 2012 rokiem była co najmniej agencją rządową.
2014
29
maj

Istota:
Czy w myśl przepisów prawa podatkowego należy się Wnioskodawcy zwrot podatku od świadczenia mieszkaniowego za lata 2010 i 2011?
Fragment:
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych. Agencja ta utworzona zatem została w celu realizacji zadań państwa, tj. gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, nabywania lokali mieszkalnych i innych nieruchomości a także ich sprzedaży, dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów w celu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku możliwości przydziału żołnierzowi zawodowemu kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, dyrektor oddziału regionalnego, zgodnie z uprawnieniem i wyborem dokonanym przez żołnierza zawodowego, przydziela miejsce w internacie albo kwaterze internatowej albo wypłaca świadczenie mieszkaniowe.
2014
8
maj

Istota:
Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane w 2010 r. i 2011 r. świadczenia mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwolnione są z podatku dochodowego?
Fragment:
Biura w dniu 15 października 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń mieszkaniowych otrzymanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń mieszkaniowych otrzymanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Od dnia 1 lipca 2010 r. Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, pomniejszone o podatek. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych, jeśli agencje te otrzymywały środki na ten cel z budżetu państwa są wolne od podatku. Wnioskodawca uważa, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (dalej WAM) od początku pobierania przez niego świadczenia mieszkaniowego była i jest nadal agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „ agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwowych ”.
2013
14
mar

Istota:
Czy do świadczenia mieszkaniowego otrzymanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 września 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny. Od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawca otrzymywał świadczenie mieszkaniowe od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dalej: WAM), pomniejszone o podatek. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do świadczenia mieszkaniowego otrzymanego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 47c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych, jeśli te agencje otrzymywały środki na ten cel z budżetu państwa są wolne od podatku. W ocenie Wnioskodawcy, w całym okresie pobierania świadczenia mieszkaniowego, WAM była jak i nadal jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wypłacającą świadczenia pochodzące z budżetu państwa.
2013
6
mar

Istota:
Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa miała obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego świadczenia mieszkaniowego?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, iż jest Pan żołnierzem zawodowym, który w latach 2010-2011 otrzymywał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej świadczenie mieszkaniowe na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymywane świadczenie było pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na wstępie podkreślić należy, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana jako płatnik do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych żołnierzom świadczeń wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych.
2013
28
lut

Istota:
Czy świadczenie mieszkaniowe otrzymywane przez Wnioskodawcę w 2010 i 2011 r. z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest żołnierzem zawodowym, który w latach 2010-2011 otrzymywał od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej świadczenie mieszkaniowe. Otrzymywane świadczenie było pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na wstępie podkreślić należy, iż wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przy stosowaniu ulg i zwolnień podatkowych nie jest dopuszczalne posługiwanie się wykładnią rozszerzającą. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana jako płatnik do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych żołnierzom świadczeń wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z późn. zm.) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych.
2012
11
gru
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.