Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia (...)
2015
31
lip

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT
Fragment:
Jest to związane z faktem, że dana dostawa tylko wówczas może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - czego praktycznym wyrazem jest stawka 0% (czyli jej zwolnienie od podatku z prawem do odliczenia) - jeśli zapewnione jest, że dostawa ta będzie opodatkowana w państwie nabywcy towaru, co zagwarantowane będzie wówczas, jeśli zostanie ona opodatkowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. W celu realizacji przedstawionych wyżej zasad opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji, przepisy art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 6 wymagają dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby obie strony transakcji były podatnikami zarejestrowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w różnych krajach członkowskich, tj. aby dostawca towaru był zarejestrowany jako podatnik VAT UE na terytorium Polski, zaś nabywcą towaru winien być podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Z kolei w świetle art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu (...)
2015
31
lip

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT
Fragment:
Jest to związane z faktem, że dana dostawa tylko wówczas może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - czego praktycznym wyrazem jest stawka 0% (czyli jej zwolnienie od podatku z prawem do odliczenia) - jeśli zapewnione jest, że dostawa ta będzie opodatkowana w państwie nabywcy towaru, co zagwarantowane będzie wówczas, jeśli zostanie ona opodatkowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. W celu realizacji przedstawionych wyżej zasad opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji, przepisy art. 13 ust. 2 pkt 1 i ust. 6 wymagają dla uznania danej transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, aby obie strony transakcji były podatnikami zarejestrowanymi dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w różnych krajach członkowskich, tj. aby dostawca towaru był zarejestrowany jako podatnik VAT UE na terytorium Polski, zaś nabywcą towaru winien być podatnik podatku od wartości dodanej zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Z kolei w świetle art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu (...)
2015
31
lip

Istota:
Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym dokonywana przez podatnika wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%... Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, dokonywana przez Niego wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%. Zgodnie z poglądem spotykanym w orzecznictwie sądów administracyjnych, stosowanie stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej, a wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być rozstrzygane na korzyść stosowania stawki 0%. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), dowodami potwierdzającymi, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa (...)
2015
8
lip

Istota:
Rozpoznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz jej opodatkowanie
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 13 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT, przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy towary mają być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, jeżeli przemieszczenie towarów następuje na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewnątrzwspólnotową dostawa towarów. Dodatkowo należy sięgnąć do regulacji art. 13 ust. 5 ustawy, zgodnie z którą w przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 4, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z zestawienia powyższych regulacji wynika jednoznacznie, że jeżeli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest realizowana w ten sposób, że towary są najpierw przemieszczane z Polski do kraju członkowskiego UE (państwo pośredniczące - w przypadku Wnioskodawcy Belgia) a dopiero następnie następuje ich dalsze przemieszczenie do kraju docelowego UE (państwo odbiorcy dostawy - w wypadku Wnioskodawcy Wielka Brytania), to z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia dopiero od momentu przemieszczenia towarów z państwa członkowskiego pośredniczącego do państwa odbiorcy dostawy.
2015
25
cze

Istota:
Korekta faktury sprzedaży w związku z dostawą samochodu.
Fragment:
W związku z przedstawionym stanem faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dokonania korekty wystawionej faktury dokumentującej sprzedaż nowego środka transportu (samochodu) na rzecz dwojga małżonków, w ten sposób, że zmieni rodzaj sprzedaży ze sprzedaży krajowej, opodatkowanej stawką w wysokości 23%, na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, opodatkowaną VAT według stawki 0%. Według art. 13 ust. 1 ustawy – przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Powyższy przepis zawiera ogólną definicję pojęcia „ wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ”. Zgodnie z jego treścią wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy, na terytorium innego państwa członkowskiego. W przeciwieństwie do wewnątrzwspólnotowego nabycia, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej (opodatkowanej w Polsce) musi się ona odbywać z kraju (tzn. z Polski). Elementem który musi wystąpić aby uznać daną czynność za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jest zatem wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Natomiast nie jest konieczne, aby wywozu dokonywał sam podatnik. Podkreślić należy, że dostawą wewnątrzwspólnotową nie jest sama czynność faktyczna, jaką jest wywóz towarów.
2015
25
cze

Istota:
W zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz stawki podatku
Fragment:
Zatem dla uznania za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w ramach przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, kluczowe znaczenie ma przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które mają służyć działalności gospodarczej podatnika wykonywanej na terytorium państwa, do którego towary zostaną przemieszczone. Przy czym należy zaznaczyć, że przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy. Jak wynika z wniosku w opisanym przypadku nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 13 ust. 4 ustawy dlatego też przemieszczenie towarów własnych z Polski do Niemiec w celu ich dostawy w przyszłości należy uznać za nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W analizowanej sprawie, Spółka wskazuje, że w obu przedstawionych przypadkach Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany w Polsce będzie nabywać składniki pasz od dostawców w Polsce i wywozić je do Niemiec w ramach przemieszczenia towarów na rzecz Wnioskodawcy jako podatnika podatku od wartości dodanej zarejestrowanego w Niemczech, a następnie Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany w Niemczech będzie sprzedawać ten towar niemieckim klientom.
2015
25
cze

Istota:
W zakresie uznania opisanych transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla tych transakcji
Fragment:
Według ust. 3 pkt 1 i 3 powołanego artykułu, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, – z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; adres, pod który są przewożone towary, w przypadku (...)
2015
25
cze

Istota:
W zakresie określenia czy zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów stawką 0%
Fragment:
Następnie Produkty te sprzedaje do K. d.., rozpoznając transakcje sprzedaży jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy. Wobec tego, należy zgodzić się ze Spółką, że zwrot Podatków i Opłat powinien powiększać podstawę opodatkowania dokonywanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i być opodatkowany tak jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności prawidłowości stosowania stawki 0% względem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dokumentowania pobieranych przez Wnioskodawcę zwrotów kosztów zapłaconych Podatków i Opłat. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
24
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet zrealizowania przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet zrealizowania przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet zrealizowania przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy i brakującą opłatę. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Firma „ A ” jest firmą działającą od 2013 r., produkującą meble na zamówienie. Jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zainteresowany na chwilę obecną współpracuje głównie z odbiorcami z Unii Europejskiej (będącymi podatnikami w rozumieniu art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług) i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów stanowią około 90% obrotu.
2015
7
cze
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.