Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. W świetle art. 42 ust. 1 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia (...)
2014
12
paź

Istota:
Zastosowanie stawki 0% dla czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – co do zasady – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
2014
5
paź

Istota:
W zakresie właściwego rozliczenia otrzymanej zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, która nie doszła do skutku
Fragment:
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Skoro w myśl obowiązujących przepisów otrzymanie zaliczki lub przedpłaty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, to również w związku z otrzymaniem zaliczki lub przedpłaty na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania faktury z tytułu otrzymania od kontrahenta zaliczki na poczet WDT. Ponieważ wpłata tej zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego a tym samym wystawienia faktury, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie dokonywał korekty tej faktury, powinien skorygować uprzednio wykazaną w fakturze pierwotnej wartość in minus. Zatem, w tych okolicznościach, kwestia wykazania kwoty jako brutto czy netto pozostaje bez znaczenia. Odnosząc powyższe ustalenia do przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca w sytuacji otrzymania zaliczki od swojego łotewskiego klienta na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej nie miał obowiązku wystawienia faktury oraz nie powstał u niego obowiązek podatkowy w VAT z tytułu takiej wpłaty.
2014
2
paź

Istota:
Brak obowiązku rozliczania transakcji jako WNT lub WDT i składania deklaracji VAT UE
Fragment:
Tym samym, przedmiotowe transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie na terytorium Polski. W konsekwencji sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w Polsce). W myśl art. 100 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz (...)
2014
17
wrz

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Dlatego też należy uznać, że w przedmiotowej sytuacji dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. nie ma odpowiednika przepisu art. 20 ust. 3 Ustawy VAT, który nakazywałby opodatkowywanie otrzymanych zaliczek przed dokonaniem WDT. W myśl obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy rodzi wyłącznie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów rozumiana, co do zasady, jako wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust. 1 ustawy). Dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków w których przepisy ustawy o VAT określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną (np. zastrzeżenie prawa własności do czasu zaistnienia danego zdarzenia, w sytuacji gdy towar został już wydany) pozostają bez znaczenia dla ww. celów, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.
2014
2
wrz

Istota:
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, posiadane dokumenty uprawniają go do zastosowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, ponieważ dokumenty te łącznie potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów właściwą stawką podatku jest stawka 0%, z zastrzeżeniem regulacji art. 42. W art. 42 ust. 1 ustawy VAT ustawodawca zawarł warunki, pod którymi możliwe jest stosowanie przez dostawcę stawki 0%. Na ich podstawie można stwierdzić, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% VAT, pod warunkiem że: podatnik dokonał (...)
2014
21
sie

Istota:
Skutki podatkowych związanych z przemieszczeniem własnego towaru do magazynu położonego na terytorium Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Przy czym należy zauważyć, iż przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy, co nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie. Art. 13 ust. 6 ustawy stanowi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (...) Wskazać należy, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w istocie jest specyficznym przypadkiem zwolnienia od opodatkowania przy zachowaniu prawa do odliczenia, wprowadzonym z uwagi na rozliczanie podatku przez nabywcę, a nie ściśle czynnością opodatkowaną (do czynności opodatkowanych nie zaliczają jej regulacje prawa wspólnotowego). Z tego też względu przepisy konkretnych ustaw VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, odnosić się mogą jedynie do tych dostaw wewnątrzwspólnotowych, które rozpoczęły się z tego właśnie państwa. Do dostaw zaczynających się w innych państwach zastosowanie będą miały przepisy tych innych państw. Czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wymaga - co do zasady - istnienia dwóch stron transakcji: jeden podmiot (podatnik albo osoba prawna niebędąca podatnikiem) nabywa towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast druga strona dostarcza te towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
2014
30
lip

Istota:
Rozpoznanie WDT ze stawką 0% - towar montowany w innym państwie UE.
Fragment:
Transakcja jest rozpoznawana w Polsce jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do Belgii. Spółka montażowa wystawia na Spółkę fakturę za wykonaną usługę, w której wykazuje, że Spółka jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Główna wartość towarów sprzedawanych na rzecz „ B ” powstaje w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż mebli do „ B ” stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Belgii... Czy posiadane przez Spółkę dokumenty pozwalają na zastosowanie 0% stawki podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Spółki, sprzedaż mebli do „ B ” stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Belgii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Polski podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, (...)
2014
26
lip

Istota:
Prawo do wystawienia faktur VAT ze stawką podatku w wysokości 0% dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów będących przedmiotem późniejszych dostaw wewnątrzwspólnotowych.
Fragment:
W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy (...)
2014
24
lip

Istota:
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (faktura pierwotna i korekta faktury wystawione w tym samym miesiącu)
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Ostatecznie zatem deklaracja ta w pozycji dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie zawierała łącznie fakturę pierwotną i fakturę korygującą, która odzwierciedla rzeczywisty przebieg transakcji. Reasumując Wnioskodawca w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc listopad 2013 r. winien w pozycji 21 wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (opodatkowaną 0% stawka podatku od towarów i usług) dla której obowiązek podatkowy powstał z dniem wystawienia faktury pierwotnej, a która to transakcja została potwierdzona fakturą korygująca. Tym samym w deklaracji składanej za miesiąc listopad 2013 r. transakcja zostanie wykazana tylko jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru. W deklaracji Wnioskodawca nie wykazuje sprzedaży krajowej ze stawką podatku w wysokości 23%, gdyż przed złożeniem deklaracji podatkowej za listopad 2013 r. tj. za miesiąc w którym dokonał dostawy, spełnia warunki do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%. Wskazać przy tym należy, że w opisanej sprawie nie ma znaczenia termin otrzymania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru przez kontrahenta wystawionej faktury korygującej.
2014
15
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.