Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie nierozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego, rozpoznania sprzedaży oprzyrządowania kontrahentowi węgierskiemu jako dostawy towarów poza terytorium kraju, z tytułu której Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wystawienia faktury bez wykazania kwoty podatku VAT oraz ujęcia sprzedaży w pozycji 11 deklaracji VAT-7.
Fragment:
Ad. 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – w ramach tej dostawy nie nastąpi przemieszczenie oprzyrządowania z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Węgry). A zatem nie nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż mając na względzie przepisy art. 22 ustawy regulujące zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów, dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa towarów na rzecz kontrahenta węgierskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Uznając terytorialność podatku VAT należy wskazać, że zasady opodatkowania przedmiotowej transakcji podlegają regulacjom tego kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia dostawy przedmiotowego towaru. A zatem w niniejszej sprawie to przepisy tego kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia wskazują, w jaki sposób należy opodatkować przedmiotową transakcję. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) należało uznać je za prawidłowe.
2015
18
mar

Istota:
Nierozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego, rozpoznanie sprzedaży oprzyrządowania kontrahentowi węgierskiemu/czeskiemu jako dostawy towarów poza terytorium kraju, z tytułu której Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz wystawienie faktury bez wykazania kwoty podatku VAT i ujęcia sprzedaży w pozycji 11 deklaracji VAT-7.
Fragment:
Ad. 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego nie będzie stanowić wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – w ramach tej dostawy nie nastąpi przemieszczenie oprzyrządowania z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Węgry/Czechy). A zatem nie nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż mając na względzie przepisy art. 22 ustawy regulujące zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów, dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa towarów na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Uznając terytorialność podatku VAT należy wskazać, że zasady opodatkowania przedmiotowej transakcji będą podlegać regulacjom tego kraju, w którym znajdować się będzie miejsce świadczenia dostawy przedmiotowego towaru. A zatem w niniejszej sprawie to przepisy tego kraju, w którym będzie znajdować się miejsce świadczenia wskażą, w jaki sposób należy opodatkować przedmiotową transakcję. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) należało uznać je za prawidłowe.
2015
18
mar

Istota:
Nieuznanie transakcji przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Fragment:
Tym samym ponieważ w opisanym stanie faktycznym nie miał miejsca eksport towarów (co zostało przedstawione w odrębnej udzielonej Wnioskodawcy interpretacji) ani wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy – Wnioskodawca powinien potraktować dostawy towarów objęte przedstawionym stanem faktycznym jako dostawy krajowe opodatkowane odpowiednimi dla tych towarów stawkami podatku od towarów i usług. Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy uznające przemieszczenie towarów z terytorium kraju do Czech za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest nieprawidłowe. Jednocześnie w związku z faktem, że przedmiotowa dostawa nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy kwestia oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie określenia podstawy opodatkowania i prawa do zastosowania stawki 0% dla tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2015
12
mar

Istota:
W zakresie uznania przemieszczenia własnych towarów do magazynu nabywcy w Wielkiej Brytanii za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej dostawy.
Fragment:
Przy czym należy zaznaczyć, że przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku, gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7 Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowana została w art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Wskazany w powyższym przepisie art. 20a ustawy określa w ust. 1 szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Stanowi on, że w przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku (...)
2015
10
mar

Istota:
Dokumentacja przy WDT uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
Fragment:
Dla zastosowania stawki 0% dla transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne zatem posiadanie danego dokumentu w formie papierowej, wystarczy jego wersja elektroniczna. W tym miejscu należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. przepisy art. 42 ustawy nie wymagają dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką podatku w wysokości 0% posiadania kopii faktury. Zatem Spółka nie ma obowiązku posiadania kopii faktury dokumentującej daną transakcję dostawy towarów. Zainteresowany poinformował jednak, że dostawę towarów dokumentuje fakturą wystawioną zgodnie z przepisem art. 106 ustawy. Dokument taki wypełnia zatem znamiona specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca nie musi więc sporządzać oddzielnie tego dokumentu. W powyższej kwestii zgodzić należy się więc ze stanowiskiem Zainteresowanego, zgodnie z którym aby skorzystać z prawa do opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką podatku w wysokości 0%, nie musi on sporządzać specyfikacji sztuk ładunku jako odrębnego dokumentu. Wystarczy, że na fakturze VAT zawarte zostaną dane identyfikujące wywożone towary.
2015
8
mar

Istota:
Czy w przypadku odesłania drogą elektroniczną zeskanowanych potwierdzonych pieczątką firmową i podpisem odbiorcy następujących dokumentów: faktura sprzedaży, specyfikacja sztuk ładunku, WZ, oświadczenie o odbiorze, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
Fragment:
Stosownie do art. 13 ust. 6 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Przywołane powyżej przepisy wskazują, że jeżeli wywóz towarów następuje w wyniku dokonania transakcji z ustalonym nabywcą, w celu przeniesienia na konkretny podmiot prawa do rozporządzania wywożonym towarem jak właściciel, zachodzi wówczas transakcja – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w sprzedaży, której po stronie nabywcy odpowiada wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w zakupie. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku VAT : „Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do (...)
2015
8
lut

Istota:
Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Fragment:
Odnosząc powyższe do obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym - dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów posiada ww. dokumenty, należy uznać, że dokumenty te łącznie uprawdopodobniają przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego oraz ich dostarczenie do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zatem Spółka na podstawie tych dokumentów będzie miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Z powołanego przepisu wynika, że dokonanie dostawy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rozpoczyna bieg szczególnego rodzaju terminu wyznaczającego moment powstania obowiązku podatkowego. Termin ten kończy bieg w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Do czasu upływu tego terminu, wystawienie faktury dokumentującej przedmiotową transakcję skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w momencie jej wystawienia.
2015
4
lut

Istota:
Sposób rozliczenia transakcji dostawy towarów na rzecz Nabywcy poprzez magazyn konsygnacyjny oraz powstania obowiązku podatkowego dla ww. transakcji
Fragment:
Zatem ww. przepis rozszerza pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na czynności nie mające charakteru czynności dwustronnych (czynionych za wynagrodzeniem), polegające na przemieszczeniu towarów przedsiębiorstwa z Polski do innego kraju wspólnotowego, w którym mają posłużyć wykonywanym tam przez podatnika czynnościom opodatkowanym. Przy czym należy zaznaczyć, że przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7 (art. 13 ust. 6 ustawy). Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowana została w art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.
2015
4
lut

Istota:
Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Fragment:
Przy czym należy zaznaczyć, że przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy, a te w ocenie Spółki nie występują. Kwestia momentu powstaną obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowana została w art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Spółka uważa że sprzedaż towarów już znajdujących się w magazynie we Francji to wewnątrzwspólnotową dostawę rozciągnięta w czasie, dokonanie dostawy należy rozumieć jako moment przekazania kontrahentowi towaru co skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy. Dlatego Spółka stoi na stanowisku, że jest to wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i Spółką ma prawo do stosowania preferencyjnej stawki „ 0 ” a obowiązek podatkowy w WDT powstaje zgodnie z art. 20 ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2015
1
lut

Istota:
W zakresie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Jednakże, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Z kolei w świetle art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (...)
2015
22
sty
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.