Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla WDT.
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów został przez niego odebrany w miejscu docelowego przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego, łącznie potwierdzają, że doszło do WDT. Zatem Spółka ma prawo zastosować stawkę 0%. Brak dokumentów przewozowych CMR przy jednoczesnym posiadaniu wyżej wskazanych dokumentów nie pozbawia Spółki możliwości skorzystania ze stawki 0%. Spółka opiera swe przekonanie na orzecznictwie sądowym, w którym wielokrotnie wskazywano, że stosowanie stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów dotyczących warunków, od których spełnienia zależy prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, powinna być rozszerzająca, a nie zawężająca, zaś wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być rozstrzygane na korzyść reguły ogólnej, czyli stosowania stawki 0%. Należy zatem uznać, że Spółka nie musi posiadać dokumentu CMR. Ważne jest jedynie to, aby inne zgromadzone przez nią dokumenty zawierały informacje, z których wynika, że określony towar został faktycznie dostarczony do innego państwa członkowskiego.
2015
10
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahentów faktur oraz prawa do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Ustawa o VAT ściśle wskazuje, jakimi dokumentami należy udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 42 ust. 3, „Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się (...)
2015
17
kwi

Istota:
Możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie posiadanej dokumentacji.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy potwierdzające, że towary będące przedmiotem danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zatem, dokumenty wymienione w opisie sprawy, za pomocą których Wnioskodawca udokumentuje dokonane transakcje będą wystarczające w rozumieniu art. 42 ustawy, do zastosowania przez niego stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej możliwości zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie posiadanej dokumentacji. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahentów, gdy pomimo zachowania należytej staranności przez Wnioskodawcę okazałoby się, że są oni nierzetelni, możliwości zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bez względu na rzetelność kontrahentów oraz prawa do zwrotu podatku w terminie 25 dni, wydana została w dniu 3 lutego 2015 r. interpretacja indywidualna nr ILPP4/443-591/14-2/EWW.
2015
17
kwi

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z wystawionych przez kontrahentów faktur oraz prawa do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Fragment:
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Ustawa o VAT ściśle wskazuje, jakimi dokumentami należy udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 42 ust. 3, „Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się (...)
2015
17
kwi

Istota:
Możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie posiadanej dokumentacji.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie posiadał dowody o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy potwierdzające, że towary będące przedmiotem danej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zatem, dokumenty wymienione w opisie sprawy, za pomocą których Wnioskodawca udokumentuje dokonane transakcje będą wystarczające w rozumieniu art. 42 ustawy, do zastosowania przez niego stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej możliwości zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie posiadanej dokumentacji. Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kontrahentów, gdy pomimo zachowania należytej staranności przez Wnioskodawcę okazałoby się, że są oni nierzetelni, możliwości zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bez względu na rzetelność kontrahentów oraz prawa do zwrotu podatku w terminie 25 dni, wydana została w dniu 3 lutego 2015 r. interpretacja indywidualna nr ILPP4/443-593/14-2/BA.
2015
17
kwi

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Jak wskazała Spółka, posiada ona w swej dokumentacji przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w stosunku do każdej wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów, specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku oraz korespondencję handlową, w tym zamówienia składane przez nabywców drogą elektroniczną. Spółka posiada również w stosunku do części transakcji dokumenty dotyczące ubezpieczenia. Część transakcji nie jest ubezpieczona. Wnioskodawczyni posiada także w stosunku do znacznej części transakcji potwierdzenia otrzymania zapłaty za towar, jednakże w przeważającej większości transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zapłata przez nabywców za towar następuje dopiero po upływie kilku miesięcy od dnia dokonania sprzedaży towarów. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy może ona stosować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawkę podatku 0%, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swej dokumentacji dowód w postaci otrzymanej od nabywcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania towaru (będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy), zgodnie z wykazem faktur stanowiącym załącznik do wiadomości e-mail. Mając na uwadze opis sprawy i powołane przepisy stwierdzić należy, iż jak wynika z okoliczności sprawy, ww. wiadomość e-mail będzie potwierdzała otrzymanie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a zatem należy traktować ją jako dokument uzupełniający, zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy.
2015
10
kwi

Istota:
W zakresie nierozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego, rozpoznania sprzedaży oprzyrządowania kontrahentowi węgierskiemu jako dostawy towarów poza terytorium kraju, z tytułu której Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wystawienia faktury bez wykazania kwoty podatku VAT oraz ujęcia sprzedaży w pozycji 11 deklaracji VAT-7.
Fragment:
Ad. 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – w ramach tej dostawy nie nastąpi przemieszczenie oprzyrządowania z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Węgry). A zatem nie nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż mając na względzie przepisy art. 22 ustawy regulujące zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów, dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa towarów na rzecz kontrahenta węgierskiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Uznając terytorialność podatku VAT należy wskazać, że zasady opodatkowania przedmiotowej transakcji podlegają regulacjom tego kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia dostawy przedmiotowego towaru. A zatem w niniejszej sprawie to przepisy tego kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia wskazują, w jaki sposób należy opodatkować przedmiotową transakcję. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) należało uznać je za prawidłowe.
2015
18
mar

Istota:
Nierozpoznanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego, rozpoznanie sprzedaży oprzyrządowania kontrahentowi węgierskiemu/czeskiemu jako dostawy towarów poza terytorium kraju, z tytułu której Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz wystawienie faktury bez wykazania kwoty podatku VAT i ujęcia sprzedaży w pozycji 11 deklaracji VAT-7.
Fragment:
Ad. 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że przedmiotowa transakcja sprzedaży oprzyrządowania na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego nie będzie stanowić wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – w ramach tej dostawy nie nastąpi przemieszczenie oprzyrządowania z terytorium kraju (Polski) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (Węgry/Czechy). A zatem nie nastąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż mając na względzie przepisy art. 22 ustawy regulujące zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów, dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa towarów na rzecz kontrahenta węgierskiego/czeskiego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Uznając terytorialność podatku VAT należy wskazać, że zasady opodatkowania przedmiotowej transakcji będą podlegać regulacjom tego kraju, w którym znajdować się będzie miejsce świadczenia dostawy przedmiotowego towaru. A zatem w niniejszej sprawie to przepisy tego kraju, w którym będzie znajdować się miejsce świadczenia wskażą, w jaki sposób należy opodatkować przedmiotową transakcję. Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (we wniosku Ad. 2 pkt 1) należało uznać je za prawidłowe.
2015
18
mar

Istota:
Nieuznanie transakcji przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Fragment:
Tym samym ponieważ w opisanym stanie faktycznym nie miał miejsca eksport towarów (co zostało przedstawione w odrębnej udzielonej Wnioskodawcy interpretacji) ani wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy – Wnioskodawca powinien potraktować dostawy towarów objęte przedstawionym stanem faktycznym jako dostawy krajowe opodatkowane odpowiednimi dla tych towarów stawkami podatku od towarów i usług. Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy uznające przemieszczenie towarów z terytorium kraju do Czech za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest nieprawidłowe. Jednocześnie w związku z faktem, że przedmiotowa dostawa nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy kwestia oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie określenia podstawy opodatkowania i prawa do zastosowania stawki 0% dla tej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
2015
12
mar

Istota:
W zakresie uznania przemieszczenia własnych towarów do magazynu nabywcy w Wielkiej Brytanii za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej dostawy.
Fragment:
Przy czym należy zaznaczyć, że przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku, gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7 Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uregulowana została w art. 20 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. Wskazany w powyższym przepisie art. 20a ustawy określa w ust. 1 szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Stanowi on, że w przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku (...)
2015
10
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.