Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak obowiązku rozliczania transakcji jako WNT lub WDT i składania deklaracji VAT UE
Fragment:
Tym samym, przedmiotowe transakcje nie spełniają warunków do uznania ich za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie na terytorium Polski. W konsekwencji sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju (nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w Polsce). W myśl art. 100 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz (...)
2014
17
wrz

Istota:
Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Dlatego też należy uznać, że w przedmiotowej sytuacji dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. nie ma odpowiednika przepisu art. 20 ust. 3 Ustawy VAT, który nakazywałby opodatkowywanie otrzymanych zaliczek przed dokonaniem WDT. W myśl obowiązujących przepisów obowiązek podatkowy rodzi wyłącznie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów rozumiana, co do zasady, jako wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (art. 13 ust. 1 ustawy). Dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków w których przepisy ustawy o VAT określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną (np. zastrzeżenie prawa własności do czasu zaistnienia danego zdarzenia, w sytuacji gdy towar został już wydany) pozostają bez znaczenia dla ww. celów, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.
2014
2
wrz

Istota:
Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, posiadane dokumenty uprawniają go do zastosowania stawki 0% VAT przy opodatkowaniu dokonywanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, ponieważ dokumenty te łącznie potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów właściwą stawką podatku jest stawka 0%, z zastrzeżeniem regulacji art. 42. W art. 42 ust. 1 ustawy VAT ustawodawca zawarł warunki, pod którymi możliwe jest stosowanie przez dostawcę stawki 0%. Na ich podstawie można stwierdzić, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% VAT, pod warunkiem że: podatnik dokonał (...)
2014
21
sie

Istota:
Skutki podatkowych związanych z przemieszczeniem własnego towaru do magazynu położonego na terytorium Wielkiej Brytanii.
Fragment:
Przy czym należy zauważyć, iż przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy występuje chociażby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art. 13 ust. 4 ustawy, co nie będzie miało zastosowania w przedmiotowej sprawie. Art. 13 ust. 6 ustawy stanowi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (...) Wskazać należy, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w istocie jest specyficznym przypadkiem zwolnienia od opodatkowania przy zachowaniu prawa do odliczenia, wprowadzonym z uwagi na rozliczanie podatku przez nabywcę, a nie ściśle czynnością opodatkowaną (do czynności opodatkowanych nie zaliczają jej regulacje prawa wspólnotowego). Z tego też względu przepisy konkretnych ustaw VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, odnosić się mogą jedynie do tych dostaw wewnątrzwspólnotowych, które rozpoczęły się z tego właśnie państwa. Do dostaw zaczynających się w innych państwach zastosowanie będą miały przepisy tych innych państw. Czynność wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wymaga - co do zasady - istnienia dwóch stron transakcji: jeden podmiot (podatnik albo osoba prawna niebędąca podatnikiem) nabywa towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast druga strona dostarcza te towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
2014
30
lip

Istota:
Rozpoznanie WDT ze stawką 0% - towar montowany w innym państwie UE.
Fragment:
Transakcja jest rozpoznawana w Polsce jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do Belgii. Spółka montażowa wystawia na Spółkę fakturę za wykonaną usługę, w której wykazuje, że Spółka jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Główna wartość towarów sprzedawanych na rzecz „ B ” powstaje w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż mebli do „ B ” stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Belgii... Czy posiadane przez Spółkę dokumenty pozwalają na zastosowanie 0% stawki podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Spółki, sprzedaż mebli do „ B ” stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Belgii. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Polski podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, (...)
2014
26
lip

Istota:
Prawo do wystawienia faktur VAT ze stawką podatku w wysokości 0% dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów będących przedmiotem późniejszych dostaw wewnątrzwspólnotowych.
Fragment:
W myśl art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy (...)
2014
24
lip

Istota:
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (faktura pierwotna i korekta faktury wystawione w tym samym miesiącu)
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Ostatecznie zatem deklaracja ta w pozycji dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie zawierała łącznie fakturę pierwotną i fakturę korygującą, która odzwierciedla rzeczywisty przebieg transakcji. Reasumując Wnioskodawca w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc listopad 2013 r. winien w pozycji 21 wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (opodatkowaną 0% stawka podatku od towarów i usług) dla której obowiązek podatkowy powstał z dniem wystawienia faktury pierwotnej, a która to transakcja została potwierdzona fakturą korygująca. Tym samym w deklaracji składanej za miesiąc listopad 2013 r. transakcja zostanie wykazana tylko jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru. W deklaracji Wnioskodawca nie wykazuje sprzedaży krajowej ze stawką podatku w wysokości 23%, gdyż przed złożeniem deklaracji podatkowej za listopad 2013 r. tj. za miesiąc w którym dokonał dostawy, spełnia warunki do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowaną stawką podatku w wysokości 0%. Wskazać przy tym należy, że w opisanej sprawie nie ma znaczenia termin otrzymania przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru przez kontrahenta wystawionej faktury korygującej.
2014
15
lip

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowania dostawy towarów oraz prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Fragment:
Dopuszczalność stosowania Międzynarodowych Listów Przewozowych CMR jako dowodów potwierdzających wewnątrzwspólnotową dostawę towarów potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie C-409/04 The Queen, na wniosek Teleos plc i inni v. Commissioners of Customs and Excise. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów będzie ponadto dokumentowana fakturami wystawianymi przez podmiot „ B ” zawierającymi specyfikację towarów w postaci ich marki, modelu oraz numeru VIN. Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie I SA/Bd 678/08, obowiązkowym minimum dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru jest posiadanie kopii faktury wraz ze specyfikacją towaru. Sąd podkreślił ponadto, że tego rodzaju specyfikacja może być sporządzona oddzielnie od faktury. W ocenie Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym będą zatem spełnione wszystkie warunki stosowania stawki 0% w podatku od towarów i usług w przedmiotowym stanie faktycznym. W obu przedstawionych wariantach wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów będzie opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2014
11
lip

Istota:
Uznanie czynności, w związku z którymi Spółka obciąża kontrahenta kosztami z tytułu spadku wartości materiałów produkcyjnych za czynność pozostającą poza zakresem opodatkowania.
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy, podlegającej na mocy art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy opodatkowaniu. Nie sposób również kwot uiszczanych przez kontrahentów uznać za quasi odszkodowanie. Jak już wskazano, co do zasady, obowiązek pokrycia szkody powstaje z uwagi na dokonanie czynności zabronionej (ex delicto) lub w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy (ex contracto). Podkreślając, że decydujące znaczenie dla oceny skutków prawnych umów w stosunkach pomiędzy stronami ma ich treść, a nie nazwa, stwierdzić należy, że w ocenie tut. organu, w opisanym stanie faktycznym otrzymane kwoty pieniężne nie posiadają cech odszkodowania za poniesioną szkodę (tym bardziej za dokonanie czynności zabronionej), gdyż nie zaistniały okoliczności, które w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego powodowałyby szkodę i determinowały wypłatę odszkodowania. Przekazywane kwoty, z uwagi na ścisły związek z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, są składnikiem jej podstawy opodatkowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
11
lip

Istota:
Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy
Fragment:
Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy faktury wystawione przez nabywców w imieniu Wnioskodawcy dokonującego na ich rzecz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów winny zostać wystawione zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju dostawcy, tj. ustawą o podatku od towarów i usług oraz czy faktury wystawione przez nabywców w imieniu Wnioskodawcy dokonującego na rzecz nabywców wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, nie zawierające sformułowania „ samofakturowanie ” lecz inne równoznaczne sformułowanie w języku angielskim lub innym języku właściwym dla wystawcy faktury, przy założeniu posiadania wszystkich pozostałych elementów wymaganych przez ustawę o podatku od towarów i usług, są wystawione w sposób prawidłowy. Przepisy określiły (zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. jak i od dnia 1 stycznia 2014 r.), że faktury będące przedmiotem rozważań powinny zawierać wyraz „ samofakturowanie ”. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w art. 226 pkt 10a ww. Dyrektywy w wersji angielskiej oraz niemieckiej wyraz „ samofakturowanie ” określony został odpowiednio jako „ self-billing ”. Wystawione więc faktury przez nabywców w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy zawierające słowo „ self-billing ”, „ gutschrift ” – oznaczające samofakturowanie – zawierają niezbędny element określony przepisem § 5 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r. obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz od dnia 1 stycznia 2014 r. w art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy.
2014
8
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.