Wartość początkowa środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Wartość początkowa środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość początkowa środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy będzie mogła Pani ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o wycenę sporządzoną przez biegłego, uwzględniającą ceny rynkowe?
Fragment:
Zatem odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzony został (zostanie) do ewidencji środków trwałych. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy, za wartość początkową środka trwałego, z uwzględnieniem ust. 2–18, uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Natomiast, stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.
2014
24
wrz

Istota:
Czy jest możliwe ustalenie wartości początkowej środka trwałego do amortyzacji tj. budynku warsztatowo-magazynowego w oparciu o wycenę biegłego sporządzoną dnia 30 czerwca 2013 r., która wynosi: 1.361.600 zł?
Fragment:
W myśl natomiast przepisu art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych, o których mowa w ust. 8, przez biegłego, powołanego przez podatnika. Z powyższego wynika, iż ustalenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy można dokonać jedynie w przypadku, gdy środek trwały został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie, a kosztu jego wytworzenia nie można ustalić w sposób określony w cyt. wyżej art. 22g ust. 4 ww. ustawy. Natomiast w odniesieniu do środków trwałych nabytych przez podatnika skorzystanie z usług biegłego przy wycenie dokonanej przez podatnika na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwe jest wyłącznie jeżeli nie można ustalić ceny nabycia. Należy zauważyć, że ustalenie wartości początkowej nabytego środka trwałego w sposób określony w art. 22g ust. 8 ww. ustawy, tj. w drodze wyceny dokonywanej przez podatnika, stanowi sytuację szczególną, wyjątek od obowiązującej zasady ustalania tejże wartości wg ceny nabycia. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z ww. generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc w szczególności dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik rzeczywiście nie posiada – bo nie musi (nie musiał) posiadać stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych na nabycie, remont i przystosowanie określonego środka trwałego, wydatków.
2014
28
maj

Istota:
Czy można przyjąć do amortyzacji wartość mieszkania wskazaną w wycenie wykonanej przez biegłego rzeczoznawcę w październiku 2010 r.?
Czy można zastosować indywidualną stawę amortyzacji 10%?
Fragment:
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 22g ust. 1 ww. ustawy, stanowi że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
13
maj

Istota:
Czy można ustalić wartość początkową nieruchomości do amortyzacji wg. obecnej wartości rynkowej nieruchomości, jeśli nieruchomość nabyto 1992 r. tj. przed denominacją złotego?
Fragment:
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór (art. 22h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). W myśl art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych, który jest zróżnicowany m.in. z uwagi na sposób ich nabycia, określa art. 22g ust. 1 ww. ustawy. Przepis art. 22g ust. 1 ww. ustawy, stanowi że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.
2014
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
Reasumując, wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną inwestycją wymienione w pkt a do g oraz pkt j, pkt k i pkt l należy uznać za koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego w rozumieniu art. 16g ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast wydatki z punktów h, m, n, o i p nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei wydatki poniesione na usługi cateringowe na uroczystość wciągnięcia „ wiechy ” (lit. i stanu faktycznego) – jako koszty reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie otrzymuje dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych, w związku z czym Organ zwraca uwagę na treść art. 16 ust. 1 pkt 48 i pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które to przepisy nakazują wyłączać z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz inne koszty, które sfinansowane zostały z dochodów wolnych od podatku lub zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
2013
24
gru

Istota:
Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
Zatem wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją osoby prawnej, stanowić będzie ustalona przez Spółkę wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Zgodnie z art. 16f ust. 1 ustawy o pdop, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b. Stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.
2013
15
gru

Istota:
Czy wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez Spółkę Y i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków trwałych ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszty wytworzenia poniesione przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ ustawa o CIT ”), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, wysokość ustaloną przez podatnika nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Z kolei w świetle art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, w razie wytworzenia we własnym zakresie za wartość początkową środków trwałych uważa się koszt wytworzenia. W ocenie Spółki, wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez likwidowaną Spółkę Y a zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona w oparciu o dwa elementy (przepisy), tj.: (i)ustalenie wartości początkowej budowanych środków trwałych na moment otrzymania ich przez Spółkę w ramach majątku likwidacyjnego oraz (ii)ustalenie wartości początkowej na koniec procesu inwestycyjnego. W konsekwencji, zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT wartość budowanych środków trwałych na moment otrzymania majątku likwidacyjnego powinna odpowiadać wartości tych środków według stanu na dzień likwidacji i nie być wyższa od ich wartości rynkowej. Wartości te powinny więc co do zasady odpowiadać wartości środków trwałych w budowie ustalonej na dzień przyjęcia składników tego majątku likwidacyjnego przez Spółkę i rozpoznanej jako przychód Spółki podlegający opodatkowaniu.
2013
15
gru

Istota:
Jak ustalić wartość początkową wybudowanego środka trwałego?
Fragment:
Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 9 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4, wartość początkową środków trwałych ustala się w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia przez biegłego, powołanego przez podatnika. Jak wynika z powyższego, tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustalenie wartości początkowej środka trwałego w oparciu o opinię biegłego. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy dany środek trwały został wykonany sposobem gospodarczym i ustalenie kosztów wytworzenia tego środka trwałego nie było możliwe. Taki sposób określenia wartości początkowej wytworzonego środka trwałego stanowi jednak wyjątek od zasady określonej w art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przesłanką przesądzającą o wyłączeniu zasady ogólnej, wynikającej z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zastosowaniu art. 22g ust. 9 tej ustawy, jest brak możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego według reguł wynikających z art. 22g ust. 4 powołanej ustawy. Na gruncie przedmiotowej sprawy nie sposób jednak stwierdzić, iż wnioskodawczyni nie ma, czy też nie będzie miała możliwości ustalenia kosztu wytworzenia środka trwałego.
2013
20
lis

Istota:
Jaką wartość początkową należy przyjąć do amortyzacji podatkowej nieruchomości?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, iż zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego ma sposób jego nabycia. Zauważyć przy tym należy, iż możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wycenę dokonywaną przez biegłego dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i ma charakter szczególny. Ten sposób ustalenia wartości początkowej stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków na wytworzenie określonego składnika majątku (dot. np. nabycia określonego składnika majątku przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przeznaczenia do działalności gospodarczej prywatnego składnika majątku). Ponadto wartość początkową środka trwałego powiększa się o wartość nakładów ulepszeniowych poczynionych na ten środek.
2013
16
maj

Istota:
Czy przyjęta przez Wnioskodawcę wartość środka trwałego została ustalona prawidłowo?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2012 r. (data wpływu 23 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego dla celów amortyzacji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego dla celów amortyzacji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca nabył w 2006 roku budynek w wyniku podziału majątku pozostałego po likwidacji spółki jawnej której był wspólnikiem. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2008 roku wprowadził ten budynek do ewidencji środków trwałych i określił jego wartość początkową na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego uwzględniającej ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z dnia nabycia (tj. likwidacji spółki jawnej). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przyjęta przez Wnioskodawcę wartość środka trwałego została ustalona prawidłowo... Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową środka trwałego wprowadzonego w 2008 roku do ewidencji firmy, powinna być wartość rynkowa z dnia nabycia, zgodnie z dyspozycją art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalona w sposób określony w art. 19 tej ustawy w związku z art. 22g ust. 16 ustawy.
2012
12
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.