Usługi naprawy pojazdów samochodowych | Interpretacje podatkowe

Usługi naprawy pojazdów samochodowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi naprawy pojazdów samochodowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi naprawy pojazdu samochodowego z wymianą zużytych lub uszkodzonych opon i części pojazdu na nowe dostarczone przez Zainteresowanego.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz kontrahentów świadczenie złożone, które składa się z usługi naprawy pojazdów samochodowych wraz z dostawą części, które zużywane są w ramach świadczonej usługi naprawy pojazdów samochodowych. Przy czym, usługa naprawy pojazdów ma charakter dominujący, zaś zastosowanie do naprawy samochodów wymienianych części ma charakter drugorzędny i nie stanowi celu samego w sobie. Celem głównym przedmiotowego świadczenia jest bowiem naprawa pojazdów samochodowych. Zatem, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz kontrahentów, mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy, usługi polegające na naprawie pojazdów samochodowych. Przy czym, bez wpływu na powyższą kwalifikację czynności pozostaje okoliczność czy opony podlegające wymianie lub części samochodowe są dostarczane przez Zainteresowanego. Wobec powyższego, w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie świadczył przedmiotowe usługi naprawy pojazdu samochodowego na rzecz podatników, w rozumieniu art. 28a ustawy, to miejscem ich świadczenia, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem ww. usługi świadczone przez Zainteresowanego na rzecz podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na Ukrainie, nie będą podległy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, lecz miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Ukrainy.
2014
12
mar

Istota:
Opodatkowania świadczonych usług naprawy dla kontrahentów niemających siedziby na terytorium kraju.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, świadczenie usług naprawy pojazdów samochodowych w wyżej opisanym zakresie i okolicznościach na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie mających siedziby, zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce lecz w kraju zleceniodawcy. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega - m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Z przepisu tego wynika zatem generalna zasada, iż usługami są wszelkie odpłatne świadczenia nie będące dostawą towarów. Pod pojęciem usługi należy rozumieć więc obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez klasyfikacje statystyczne jak i nie objęte tymi klasyfikacjami, należy przy tym podkreślić, że w obecnym stanie prawnym, kwalifikacja charakteru czynności nie powinna opierać się w większości przypadków na klasyfikacjach statystycznych.
2011
1
paź

Istota:
Wg jakiej stawki VAT będą opodatkowane usługi polegające na wymianie zużytych opon na nowe, lub używane ale nadające się do dalszego użytkowania, wyważeniu kół, naprawy kół, i wulkanizacji opon?Czy usługę taką należy udokumentować fakturą uproszczoną, o której mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), a więc fakturą bez stawki (lub ze stawką „NP”, czyli „nie podlega”) i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem? Czy na fakturze tej trzeba podawać podstawę prawną?
Fragment:
(...) dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. W świetle powyższego istotnym jest ustalenie statusu usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa. Usługi świadczone na rzecz podmiotów wymienionych w art. 28a są to m.in. czynności wykonywane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT lub działalność gospodarczą o podobnym charakterze prowadzoną na terenie innego niż Polska kraju. A contrario podmioty nie spełniające definicji zawartej w art. 28a ustawy nie są uważane za podatników dla celów określenia miejsca świadczenia usług. Ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług, dla potrzeb podatku od towarów i usług, określa art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – usługi naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych.
Fragment:
W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 3 wymienionego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4. Zwolnienie, o którym powyżej mowa, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2010 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy (§ 3 ust. 4). Należy wskazać, iż cytowane powyżej przepisy § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 4 są odzwierciedleniem treści § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 4 obowiązującego w 2009 r. rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług blacharskich sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 50.20.10 należy ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej ?
Fragment:
Analiza przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wskazuje, że podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia jedynie usług naprawy pojazdów samochodowych. W ramach wykonywanej usługi naprawy podatnik będzie wykorzystywał części zakupione przez właścicieli samochodów, jak również sam będzie dokonywał zakupu części samochodowych, które będą stanowiły integralną część wykonywanej usługi. Wykorzystane części i akcesoria do samochodów zwiększą wartość świadczonej usługi, nie będą natomiast wyszczególnione na rachunku. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w przypadku podatników świadczących usługi w zakresie naprawy pojazdów samochodowych, którzy w ramach tych usług dokonują zakupu części samochodowych i części te są wykorzystywane do wykonania naprawy samochodów, a ich wartość jest wliczona w cenę usługi, to podatnik nie dokonuje w praktyce dostawy tych części (towarów), a jedynie zwiększa wartość świadczonej usługi. W związku z powyższym podatnik, który rozpocznie w pierwszym półroczu 2007r. świadczenie wyłącznie usług naprawy pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.20.1), wystawiając fakturę tylko za usługę naprawy samochodu, zwolniony jest do 30 czerwca 2007r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000,00 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z konserwacją i naprawą pajazdów samochodowych ?
Fragment:
Powyższe zwolnienie, w myśl § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od dnia 01.09.2006 r. powyższego zwolnienia zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych obrotów między innymi przy dostawie: - silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). W złożonym wniosku Podatnik poinformował, że świadczone przez niego usługi zakwalifikowane zostały pod następujące symbole PKWiU: 50.20.12-00.00, 50.20.21-00.00, 50.20.11-00.00. Ponadto świadcząc powyższe usługi Wnioskujący wykorzystuje materiały powierzone przez klienta. Zgodnie z obowiązującą dla celów podatkowych Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. /Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm./ pod wskazanymi przez Stronę symbolami sklasyfikowane zostały następujące usługi: - PKWiU 50.20.11-00.00 (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z konserwacja i naprawą pojazdów samochodowych ?
Fragment:
Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia do dnia 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowych kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Powyższe zwolnienie, w myśl § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł., z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od dnia 01.09.2006 r. powyższego zwolnienia zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiągniętych obrotów między innymi przy dostawie: - silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Z dołączonego do wniosku pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że opisane przez Stronę usługi napraw i obsługi pojazdów osobowych polegające na wymianie części samochodowych, z wyłączeniem napraw: układów elektrycznych, opon, wyważania kół, nadwozi i lakierowania mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 50.20.11-00.00 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. /Dz.
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma obowiazek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych ?
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm./ podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Na podstawie ustawowej delegacji zawartej w art. 111 ust. 7, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 51, poz. 375/ zostały określone: 1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, 2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia do dnia 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowych kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma obowiązek rejestracji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych ?
Fragment:
Nr 51, poz. 375/ zostały określone: 1) zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, 2) sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia do dnia 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowych kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Powyższe zwolnienie, w myśl § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł., z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od dnia 01.09.2006 r. powyższego zwolnienia (...)
2011
1
maj

Istota:
Podatnik wnioskuje o potwierdzenie własnego stanowiska w sprawie.
Fragment:
Nr 144 z 1998r. poz. 930 ze zmianami) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". W myśl treści art.12 ust.1 pkt 3 lit. b wyżej powołanej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej wynosi 8,5 %. Stosownie natomiast do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.f wyżej wymienionej ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zgodnie z definicją zawartą w treści art.4 ust.1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy działalność usługowa w zakresie handlu oznacza - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W świetle powołanych wyżej przepisów, zdaniem tutejszego Organu podatkowego, prowadzona przez Pana działalność usługowa polegająca na naprawie samochodów z użyciem własnych części podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% osiąganych przychodów.
2011
1
maj
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.