Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowej świadczonej przez zastępcę ordynatora, który wykonuje czynności ordynatora.
Fragment:
(...) usługi medyczne u Udzielającego zamówienia lub na jego rzecz. 2.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania z ww. uprawnień jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione stanem zdrowia pacjenta. 3.Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami zleconych przez niego badań lub usług medycznych nieuzasadnionych w danym przypadku, na podstawie decyzji Dyrektora Udzielającego zamówienia w porozumieniu Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Przyjmującego zamówienie nie wyłącza obciążenia Przyjmującego zamówienie karą umowną na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 4.Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania na dalsze leczenie do innych jednostek opieki zdrowotnej w razie takiej konieczności. Przyjmujący, zamówienie ponosi: odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, materiałów medycznych) środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonane zabiegi. Wnioskodawca może być zobowiązany do zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowej umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: Posiadania przez cały czas trwania (...)
2015
15
maj

Istota:
Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu udzielania świadczeń, zarówno ratujących, jak i nieratujących życia, ponad określony w umowie z NFZ limit?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych świadczonych w innych przypadkach niż zagrożenia zdrowia lub życia oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych świadczonych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przedstawionym stanie faktycznym mogą wystąpić dwie sytuacje mające wpływ na moment powstania przychodów: gdy Szpital świadczy usługi medyczne ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń ratujących życie i zdrowie, gdy Szpital świadczy usługi medyczne ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia realizując pozostałe usługi medyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2015
14
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowej świadczonej przez ordynatora
Fragment:
(...) usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza i ordynatora. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie Wnioskodawca nie pełniłby funkcji Ordynatora gdyby nie był lekarzem. Zadania ordynatora są związane przede wszystkim z ratowaniem życia i leczeniem pacjentów. Głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest ochrona, w tym zachowanie tak i ratowanie zdrowia osoby, która jest operowana, leczona na oddziale Szpitala. Za udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach poradni specjalistycznych Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości x% wartości udzielonego świadczenia i y% wartości innych udzielonych świadczeń zdrowotnych. Z tytułu pełnienia obowiązków Ordynatora Oddziału, Wnioskodawcy przysługuje dodatek miesięczny. Dodatek przysługuje proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostawania i w dyspozycji Wnioskodawcy w danym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu wystąpiła absencja powyżej 3 dni w ciągłości, wówczas dodatek liczony jest jako stosunek liczby dni roboczych w miesiącu do liczby dni roboczych, w które Wnioskodawca pozostaje w dyspozycji. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi „ udzielania świadczeń zdrowotnych ” oraz „ wykonywania czynności związanych z kierowaniem oddziałem zastrzeżonych prawem dla Ordynatora ” stanowią jeden nierozerwalny przedmiot czynności, są fizycznie i ekonomicznie nierozdzielne.
2015
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego świadczenia usług
Fragment:
Wnioskodawca świadczy usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza i Koordynatora. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie. Wnioskodawca nie pełniłby funkcji Koordynatora gdyby nie był lekarzem, a zatem mamy do czynienia nie tylko z tożsamością podmiotu świadczącego niniejszą usługę ale również z jednolitością świadczenia. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jakość oraz rzetelność świadczonych usług medycznych i przekazywanych pacjentom informacji. Wnioskodawca zobowiązał się do wykonywania usług objętych niniejszą umową w ustalonych dniach od poniedziałku do soboty. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, powstałe w szczególności na skutek zaniedbania, błędu w sztuce lekarskiej wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w zawartej przez niego umowie, o ile powstały z jego winy. Wnioskodawca korzysta nieodpłatnie ze sprzętu stanowiącego własność Szpitala Specjalistycznego P. Wnioskodawca zobowiązuje się do naprawy lub zakupu ww. sprzętu, w razie gdy jego zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło z winy Wnioskodawcy. Wnioskodawca nadzoruje pracę współuczestniczącego w wykonywaniu usług objętych niniejszą umową średniego personelu medycznego, któremu Wnioskodawca powierzył wykonanie czynności.
2015
30
kwi

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT wskazanej we wniosku usługi medycznej świadczonej na zasadach określonych dla eksperymentów medycznych w zakresie prowadzonej w warunkach szpitalnych terapii produktem leczniczym
Fragment:
Na marginesie należy podkreślić, iż przepisy Dyrektywy VAT dotyczące opodatkowania usług medycznych, wskazują, iż zwolnienie usług medycznych dotyczy usług świadczonych przez „ szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze ”, które działają „ na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego ”. Zatem prawo krajowe precyzuje, jaki podmiot będzie w praktyce korzystał ze zwolnienia, jednak swoboda państwa członkowskiego winna uwzględniać poszanowanie zarówno celu tego przepisu, którym jest zapewnienie, aby zwolnienie od podatku stosowało się wyłącznie do świadczeń wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, jak i zasady neutralności podatkowej (wyroki ETS z 27.4.2006 r. w sprawach połączonych C-443/04 i C-444/04 H.A. Solleveld, J.E. van den Houtvan Eijnsbergen (C-444/04)). W rezultacie w ocenie Spółki świadczenie opisane w stanie faktycznym będące konglomeratem czynności, stanowi usługę medyczną objętą dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT korzystającą tym samym ze zwolnienia z VAT. Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2015
29
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowej świadczonej przez ordynatora
Fragment:
(...) usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza i ordynatora. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie Wnioskodawca nie pełniłby funkcji Ordynatora gdyby nie był lekarzem. Zadania ordynatora są związane przede wszystkim z ratowaniem życia i leczeniem pacjentów. Głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest ochrona, w tym zachowanie tak i ratowanie zdrowia osoby, która jest operowana, leczona na oddziale Szpitala. Za udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach poradni specjalistycznych Wnioskodawca o trzyma wynagrodzenie w wysokości 65% wartości udzielonego świadczenia. Z tytułu pełnienia obowiązków Ordynatora Oddziału, Wnioskodawcy przysługuje dodatek miesięczny. Dodatek przysługuje proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostawania i w dyspozycji Wnioskodawcy w danym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu wystąpiła absencja powyżej 3 dni w ciągłości, wówczas dodatek liczony jest jako stosunek liczby dni roboczych w miesiącu do liczby dni roboczych, w które Wnioskodawca pozostaje w dyspozycji. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi „ udzielania świadczeń zdrowotnych ” oraz „ wykonywania czynności związanych z kierowaniem oddziałem zastrzeżonych prawem dla Ordynatora ” stanowią jeden nierozerwalny przedmiot czynności, są fizycznie i ekonomicznie nierozdzielne.
2015
29
kwi

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług psychologicznych celem ustalenia poziomu sprawności psychoruchowej w zawodach takich jak: kierowcy, operatorzy żurawi, suwnic, platform hydraulicznych, ciężkiego sprzętu budowlanego.
Fragment:
Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Chociaż możliwa jest sytuacja, że przeprowadzenie badania psychologicznego wymaganego w związku z wykonywaniem określonej działalności zawodowej, może w pośredni sposób przyczynić się do ochrony zdrowia osoby badanej poprzez wykrycie nowego problemu lub skorygowanie poprzedniej diagnozy, to podstawowym celem tego rodzaju usługi pozostaje wypełnienie prawnego lub ustawowego obowiązku dotyczącego procesu podejmowania decyzji przez inną osobę. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że – jak wskazano wyżej – zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zakresu zwolnienia jest zawężone wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2015
22
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego świadczenia usług rehabilitacyjnych.
Fragment:
Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel. Ponadto z orzecznictwa Trybunału wynika, że pojęcia „ opieka medyczna ” i „ działalność ściśle związana z opieką szpitalną i medyczną (leczeniem szpitalnym i medycznym) ”, należy interpretować w ten sam sposób w obu przypadkach, ponieważ oba te przepisy mają na celu uregulowanie ogółu zwolnień z opodatkowania świadczeń medycznych w ścisłym znaczeniu: które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wnioskodawca zamierza odpłatnie świadczyć usługi turnusów rehabilitacyjnych, obejmujące swoim zakresem usługi zabiegów rehabilitacyjnych oraz towarzyszące im konieczne usługi noclegowe i wyżywienia.
2015
20
mar

Istota:
Zwolnienie z podatku usług konsultacji dietetycznych wykonywanych przez zatrudnionego dietetyka
Fragment:
Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Dlatego też zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę. Reasumując, po uwzględnieniu powołanych przepisy prawa oraz przedstawionych we wniosku okoliczności faktycznych sprawy, stwierdzić należy, że opisane przez Wnioskującą czynności, tj. ustalanie diety przez dietetyka - w zakresie, w jakim dotyczą one profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia - korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, w przypadku, gdy niniejsze usługi wykonywane są przez pracownika Wnioskującej posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
2015
15
mar

Istota:
Zwolnienie z podatku usług z zakresu psychologii wykonywanych przez osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa
Fragment:
Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Dlatego też zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę. Reasumując, należy stwierdzić, że opisane przez Wnioskującą czynności, tj. usługi w zakresie psychologii - w zakresie, w jakim dotyczą one profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia - korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy, w przypadku, gdy niniejsze usługi wykonywane są przez pracownika Wnioskującej posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
2015
15
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.