Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez specjalistę odnowy biologicznej.
Fragment:
W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe. ” „ Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ” W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT) zamierza wykonywać następujące zabiegi korzystając z dostępnych urządzeń: presoterapia, Fala Uderzeniowa, Endermologie (LPG) oraz świadczy usługi masażu klasycznego i relaksacyjnego. Wymienione we wniosku usługi zabiegów są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2015
24
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez psychologa polegających na badaniach psychologicznych, bądź psychotechnicznych.
Fragment:
Taka usługa medyczna nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia, stąd nie może być objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług. W tym miejscu raz jeszcze należy zaakcentować, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem - nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od VAT. Świadczenie usług medycznych bowiem nawet w sytuacji, gdy jest wykonywane przez podmiot leczniczy lub osobę wykonującą zawód wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, podlega opodatkowaniu VAT, jeśli usługi te nie odpowiadają koncepcji opieki medycznej. Jeśli zatem głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2015
6
wrz

Istota:
Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi porad dietetycznych korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa medyczna podlega zwolnieniu z VAT, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki. Istotne jest zwrócenie uwagi, że świadczenie usług dokonywane w ramach wykonywania zawodu medycznego, jeśli nie odpowiada koncepcji opieki medycznej, nie podlega zwolnieniu z podatku VAT. Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie, muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. b i c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.), zwolnieniu od podatku podlegają: opieka szpitalna (...)
2015
30
sie

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT usług konsultacji dietetycznych wykonywanych przez zatrudnionego dietetyka
Fragment:
Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Powyższe oznacza więc, że zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę. Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, że opisane przez Wnioskodawcę czynności, tj. ustalanie diet i indywidualnych planów żywienia - w zakresie, w jakim dotyczą one profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia - korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, w przypadku, gdy przedmiotowe usługi wykonywane są przez pracownika Wnioskodawczyni posiadającego odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
2015
23
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług związanych z badaniami
Fragment:
Zgodnie z tym orzeczeniem w tej sprawie „ celu terapeutycznego nie należy określać w sposób szczególnie wąski, świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione od podatku nawet, jeśli okaże się, że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną. ”. Zatem działania zarówno Wnioskodawcy, jak i włoskiego kontrahenta wypełniają definicję usług medycznych w rozumieniu przepisów prawa unijnego i porządków prawnych krajowych oraz cel jakim jest promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie i tym podobne świadczenia zdrowotne, a ponadto oba podmioty mają status podmiotów prowadzących działalność leczniczą i są wpisane do właściwych dla nich rejestrów, które zgodnie z odpowiednim prawem krajowym wewnętrznym (polskim albo włoskim) prowadzi się dla zarejestrowanych podmiotów leczniczych. W przypadku, którego dotyczy pyt. nr 1 wniosku, relacja podmiotów jest taka, że Wnioskodawca wykonuje usługę medyczną podstawową, a włoskie laboratorium usługę medyczną ściśle związaną - konieczną do wykonania usługi podstawowej, czyli analizę genetyczną i nutrigenetyczną, potrzebną do stworzenia indywidualnych wytycznych żywieniowych i przekazania ich lekarzowi prowadzącemu (lub dietetykowi) Wnioskodawcy.
2015
21
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych przez fizjoterapeutów zabiegów na specjalistycznych urządzeniach oraz usług masażu klasycznego i relaksacyjnego.
Fragment:
W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe. ” „ Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ” W treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca (zarejestrowany czynny podatnikiem podatku VAT) zamierza wykonywać następujące zabiegi korzystając z dostępnych urządzeń: presoterapia, fala uderzeniowa, elektrostymulacja (EMS) oraz endermologie (LPG). Wnioskodawca wykonuje również masaże w tym klasyczny, relaksacyjny. Usługi masażu klasycznego i relaksacyjnego, które świadczy Wnioskodawca to masaż klasyczny stosowany w celu zapobiegania i leczenia różnych chorób.
2015
19
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego świadczenia usług
Fragment:
Wnioskodawca świadczy usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza, funkcja Ordynatora oraz funkcja zastępcy Dyrektora do spraw medycznych. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie Wnioskodawca nie pełniłby funkcji Ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ani też funkcji Dyrektora ds. medycznych, gdyby nie był lekarzem. Praca Ordynatora oraz Dyrektora ds. medycznych jest połączona z pracą jaką wykonuje Wnioskodawca – lekarz. Głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest ochrona, w tym zachowanie jak i ratowanie zdrowia osoby, która jest operowana, leczona na oddziale Szpitala. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi zdrowotne wraz z kierowaniem oddziałem jako Ordynator oraz wykonywanie funkcji Dyrektora ds. medycznych stanowią jeden nierozerwalny przedmiot czynności, są fizycznie i ekonomicznie nierozdzielne. W kontekście opisu sprawy przedstawionego we wniosku można mówić o sprzedaży świadczenia kompleksowego, chociaż niewątpliwie zadania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach kierowania oddziałem jako Ordynator oraz wykonywania funkcji Dyrektora ds. (...)
2015
19
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku odpłatnego świadczenia usług
Fragment:
Wnioskodawca świadczy usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza oraz funkcja naczelnego transfuzjologa. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie. Wnioskodawca nie pełniłby funkcji naczelnego transfuzjologa, gdyby nie był lekarzem. Praca naczelnego transfuzjologa jest połączona z pracą jaką wykonuje Wnioskodawca – lekarz. Głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest ochrona, w tym zachowanie jak i ratowanie zdrowia osoby, która jest operowana, leczona na oddziale Szpitala. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi zdrowotne wraz z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem zadań naczelnego transfuzjologa stanowią jeden nierozerwalny przedmiot czynności, są fizycznie i ekonomicznie nierozdzielne. W kontekście opisu sprawy przedstawionego we wniosku można mówić o sprzedaży świadczenia kompleksowego, chociaż niewątpliwie zadania realizowane przez Wnioskodawcę w ramach wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem zadań naczelnego transfuzjologa, w pewnym aspekcie sprowadzają się również do realizacji zadań administracyjnych (nadzór i kontrola nad zaopatrzeniem w krew i jej składniki), lecz w ramach tych funkcji Wnioskodawca organizuje pod względem fachowym w dziedzinie transfuzjologii pracę Szpitala oraz czuwa nad właściwym procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.
2015
19
sie

Istota:
Obowiązek podatkowy (19a) dla usług medycznych
Fragment:
W tym kontekście należy wskazać, że otrzymanie - pobranie - informacji o ilości godzin świadczonych usług nie jest czynnością składającą się na usługę medyczną. Termin „ usługi medyczne ” nie został zdefiniowany w prawie podatkowym, niemniej jednak usługi te służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Datą wykonania usługi będzie w analizowanym przypadku ostatnia czynność składająca się na usługę medyczną. Natomiast otrzymanie informacji, pobranie danych o ilości świadczonych usług, jeśli tak postanowiły strony umowy, stanowi pokwitowanie spełnienia świadczenia, potwierdza jego wykonanie, ale nie determinuje powstania obowiązku podatkowego gdyż data otrzymania informacji nie stanowi daty faktycznego wykonania zakresu prac. Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy otrzymanie informacji, pobranie danych o ilości godzin świadczonych usług następuje do osiemnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczył usługi medyczne. Z ww. stwierdzenia Wnioskodawcy jasno wynika, że otrzymanie informacji, pobranie danych o ilości swiadczonych usług nie stanowi elementu świadczonej usługi medycznej i nie może przesądzać o dacie jej wykonania. Określenie daty otrzymania informacji, pobrania danych - który jest jednocześnie dniem wystawienia faktury za wykonane czynności - jako daty wykonania usługi medycznej, doprowadziłoby do nieuzasadnionego przesunięcia w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu jej wykonania, co byłoby niezgodne z powołanymi w niniejszej interpretacji przepisami prawa.
2015
6
sie

Istota:
Czy kwoty umorzonych należności z tytułu opłat za pobyt w szpitalu dłużnikom będących osobami fizycznymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej są nieodpłatnymi świadczeniami, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek sporządzania i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr IPPB2/4511-310/15-4/MG (data doręczenia 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków informacyjnych związanych ze spisaniem jako nieściągalne wartości usług medycznych świadczonych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków informacyjnych związanych ze spisaniem jako nieściągalne wartości usług medycznych świadczonych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w związku z tym wystawia pacjentom fakturę VAT (art. 50 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ponieważ jednostkowa wartość tych należności przewyższa przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, zostają one spisane jako nieściągalne na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wątpliwości Wnioskodawcy pojawiły się na tle interpretacji przepisu art. 42a uopdof, w szczególności art. 20 ust. 1 uopdof polegającą na interpretacji faktu, czy kwoty umorzonych należności są nieodpłatnymi świadczeniami w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy oraz jeśli uznać ją za nieodpłatne świadczenie to czy na podstawie art. 42a uopdof na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C.
2015
29
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.