Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługa medyczna w zakresie medycyny pracy wykonana na rzecz jednego pacjenta, w skład której wchodzą badania diagnostyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi techników RTG, techników laboratoryjnych, którą świadczy Wnioskodawca, powinna być traktowana dla celów podatku od towarów i usług, jako jedna usługa kompleksowa, podlegająca opodatkowaniu według jednej stawki właściwej (zwolnienia) i wykazywana w fakturze jako jedna sztuka z jedną ceną jednostkową?
Fragment:
(...) usługi medycznej w zakresie medycyny pracy, w skład której wchodzą badania diagnostyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi techników RTG, techników laboratoryjnych – jest prawidłowe; możliwości traktowana dla celów podatku od towarów i usług, usługi medycznej w zakresie medycyny pracy, w skład której wchodzą badania diagnostyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi techników RTG, techników laboratoryjnych jako jednej usługi kompleksowej – jest nieprawidłowe; wystawiania faktur VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienie od podatku VAT usługi medycznej w zakresie medycyny pracy, w skład której wchodzą badania diagnostyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi techników RTG, techników laboratoryjnych, możliwości traktowana dla celów podatku od towarów i usług, usługi medycznej w zakresie medycyny pracy, w skład której wchodzą badania diagnostyczne, usługi lekarzy specjalistów, usługi techników RTG, techników laboratoryjnych jako jedna usługa kompleksowa oraz wystawiania faktur VAT.
2015
27
sty

Istota:
Świadczenie przez Wnioskodawcę  usługi polegającej na analizie genetycznej oraz biomarkerów nowotworowych pacjentów, nabytej na rzecz pacjenta od podmiotu zagranicznego z siedzibą w USA nie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy. Pomimo uznania, że spełniona jest przesłanka przedmiotowa co do zakresu wykonywanej usługi to nie jest spełniona przesłanka podmiotowa w odniesieniu do podmiotu, od którego Wnioskodawca nabywać będzie tę usługę. Niespełnienie tej przesłanki powoduje, że zwolnienie od podatku, w sytuacji opisanej we wniosku, nie może mieć zastosowania.
Fragment:
W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212/01, pkt 40). Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że zwolnienia (zawarte w art. 132 Dyrektywy) stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich. Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy Dyrektywy ani orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zatem czynności których celem nie jest ochrona zdrowia nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”.
2015
15
sty

Istota:
Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18
Fragment:
Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny, tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel. Zwolnieniu od podatku podlegają więc tylko świadczenia, które mają bezpośrednio na celu diagnozę, opiekę lub terapię. W przypadku jedynie hipotetycznego związku świadczenia ze wskazanymi celami, zwolnienie nie przysługuje. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia. Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08 zauważył, że: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części (...)
2015
13
sty

Istota:
Prawo do zwolnienia dla usługi wykonania Testu genetycznego na rzecz pacjentów i innych podmiotów leczniczych oraz dostawy wyrobów medycznych w postaci patyczków wymazowych do pobrania próbki materiału genetycznego.
Fragment:
Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa składa się z różnych czynności podejmowanych przez Wnioskodawcę takich jak: usługa główna – usługa medyczna oraz świadczenie dodatkowe (dostawa wyrobów medycznych patyczków wymazowych). Świadczenia te można uznać za jedną usługę kompleksową, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie. W omawianej sytuacji oferowana klientom dostawa wyrobów medycznych w postaci patyczków wymazowych stanowi dodatek do usługi zasadniczej i jest niezbędna do wykonania głównej usługi – usługi medycznej. Celem samym w sobie będzie dla klienta usługa medyczna. Należy również podkreślić, że sama dostawa patyczków wymazowych nie może być i nie będzie usługą świadczoną przez Wnioskodawcę niezależnie od usługi głównej i nie może stanowić (i nie będzie) odrębnego celu. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.
2015
1
sty

Istota:
Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do usług medycznych w postaci badań psychologicznych przeprowadzanych w ramach badań profilaktycznych
Fragment:
Jeśli głównym celem usług medycznych nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale raczej udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących pewne prawne konsekwencje, nie będzie miało zastosowania zwolnienie od podatku. Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Chociaż możliwa jest sytuacja, że przeprowadzenie badania psychologicznego wymaganego w związku z wykonywaniem (lub planowaniem wykonywania) określonej działalności zawodowej, może w pośredni sposób przyczynić się do ochrony zdrowia osoby badanej poprzez wykrycie nowego problemu lub skorygowanie poprzedniej diagnozy, to podstawowym celem tego rodzaju usługi pozostaje wypełnienie prawnego lub ustawowego obowiązku dotyczącego procesu podejmowania decyzji przez inną osobę. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że – jak wskazano wyżej – zdefiniowanie w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zakresu zwolnienia jest zawężone wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2014
19
gru

Istota:
Zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych w marach medycyny pracy
Fragment:
Taka usługa medyczna nie może korzystać ze zwolnienia z art. 13A(1)(c). Ponadto, w myśl pkt 64 wyroku w sprawie C-307/01, gdy zaświadczenie o stanie zdrowia jest wymagane przez osobę trzecią jako warunek poprzedzający wykonywanie przez osobę zainteresowaną określonej działalności zawodowej lub wykonywanie określonej czynności zależnej od pełnej fizycznej zdolności tej osoby, głównym celem tej usługi świadczonej przez lekarza jest dostarczenie osobie trzeciej elementu koniecznego dla podjęcia określonej decyzji. Taka usługa medyczna nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia osób, które zamierzają wykonywać określone rodzaje działalności, nie może więc być objęta zwolnieniem z art. 13A(1)(c). W cyt. wyżej orzeczeniu w sprawie C-307/01 wskazał przykładowe usługi medyczne, które ze względu na spełnienie wskazanego warunku (celu terapeutycznego) - podlegają zwolnieniu od VAT, oraz takie w stosunku do których zwolnienie nie ma zastosowania. Wśród usług, do których zwolnienie nie może znajdować zastosowania TSUE wymienił: wydawanie poświadczeń stanu zdrowia celem otrzymywania renty wojskowej, przeprowadzanie badań medycznych celem określenia (...)
2014
18
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług medycyny pracy, polegających na wykonaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, w zakresie opodatkowania badań psychotechnicznych, w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycyny pracy, polegających na wizytacji stanowisk pracy i udziału lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bhp, w zakresie opodatkowania badań sanitarno-epidemiologicznych.
Fragment:
Jeżeli głównym celem usług medycznych nie jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, ale udzielanie np. porad lub wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia, wymaganych przez odrębne przepisy prawa w celu uzyskania przez poddaną badaniu osobę określonych uprawnień lub wywołaniu określonych skutków prawnych (np. potwierdzenie predyspozycji do wykonywania określonego rodzaju pracy), zwolnienie od podatku VAT nie powinno mieć zastosowania. Problematyka zakresu zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług, polegających na określaniu i potwierdzaniu stosownym zaświadczeniem stanu zdrowia osoby poddanej badaniu lekarskiemu, była przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej między innymi w wyroku z 20 listopada 2003 r. w sprawie C-307/01, w którym stwierdzono w szczególności: „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”.
2014
2
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług logopedycznych
Fragment:
Zgodnie ze stanowiskiem TSUE zawartym w tym wyroku: „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ” (pkt 60). W pkt 61 tego wyroku Trybunał wyjaśniał: „ W przypadku gdy usługa polega na sporządzeniu raportu biegłego lekarza, jasnym jest, że chociaż realizacja tej usługi wymaga kwalifikacji medycznych osoby, która ją wykonuje oraz może obejmować działania, które są typowe dla zawodu lekarza, na przykład badanie fizyczne pacjenta lub analizę historii jego choroby, głównym celem tej usługi nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, osoby, której dotyczy ten raport. Taka usługa, której celem jest dostarczenie odpowiedzi na pytania określone we wniosku o sporządzenie raportu, realizowana jest po to, aby umożliwić osobie trzeciej podjęcie decyzji, która wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla zainteresowanej osoby lub innych osób. ” W tym samym wyroku Trybunał podkreślał również: „ W odniesieniu do usług polegających na wydawaniu zaświadczeń medycznych dotyczących kondycji zdrowia, (...) konieczne jest uwzględnienie kontekstu, w jakim usługi te są realizowane w celu określenia ich podstawowego celu.
2014
30
lis

Istota:
Zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT
Fragment:
Wnioskodawca zostanie raz w miesiącu obciążony kosztem świadczonych usług medycznych (opisy i interpretacja wyników badań, dalsze zalecenia lekarskie) świadczonych za pośrednictwem serwera / platformy usług medycznych. Wnioskodawca będzie otrzymywał od podmiotu prowadzącego działalność leczniczą faktury zwolnione z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Pacjenci będą uiszczać opłatę za świadczone usługi medyczne na rzecz Wnioskodawcy, który nie będzie posiadał statusu podmiotu leczniczego. Wnioskodawca będzie zatem pośredniczył w świadczeniu usług medycznych na rzecz pacjentów. Rzeczywistymi beneficjentami usług medycznych będą pacjenci, którzy będą nabywali usługi medyczne za określonym wynagrodzeniem od Wnioskodawcy. Czynności polegające na świadczeniu usług medycznych będą faktycznie wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki (przeprowadzanie badań przy użyciu walizki telemedycznej) oraz podmiot leczniczy (analiza, opis wyników badań oraz udzielanie dalszych zaleceń). Celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług będzie profilaktyka, rozpoznawanie chorób, diagnostyka, udzielanie fachowej pomocy, pomoc w dobraniu optymalnego dla pacjenta leczenia, czyli działania zmierzające do profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów.
2014
25
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku usług superwizji świadczonych na rzecz psychologów, psychoterapeutów
Fragment:
W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe.” „Zasada neutralności podatkowej wyklucza, między innymi, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą w takim samym zakresie (taką samą) są traktowane odmiennie, jeśli chodzi o pobieranie podatku VAT. Wynika z tego, że zasada ta zostałaby pominięta, jeśli możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla świadczenia opieki medycznej, o którym mowa w art. 13(A)(1)(c) zależałaby od formy prawnej, pod jaką podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wykładni tej nie przeczą orzeczenia Trybunału, zgodnie z którymi zwolnienia ujęte w art. 13 szóstej dyrektywy należy interpretować ściśle, skoro stanowią one wyjątki od ogólnej zasady, że podatek VAT pobierany jest od wszystkich usług świadczonych za wynagrodzeniem przez podatnika (...) Zatem (...) zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c) szóstej dyrektywy nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie.” Należy również wskazać, że profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
2014
18
lis
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.