Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwoty umorzonych należności z tytułu opłat za pobyt w szpitalu dłużnikom będących osobami fizycznymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej są nieodpłatnymi świadczeniami, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstaje obowiązek sporządzania i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr IPPB2/4511-310/15-4/MG (data doręczenia 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków informacyjnych związanych ze spisaniem jako nieściągalne wartości usług medycznych świadczonych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków informacyjnych związanych ze spisaniem jako nieściągalne wartości usług medycznych świadczonych dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w związku z tym wystawia pacjentom fakturę VAT (art. 50 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Ponieważ jednostkowa wartość tych należności przewyższa przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, zostają one spisane jako nieściągalne na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wątpliwości Wnioskodawcy pojawiły się na tle interpretacji przepisu art. 42a uopdof, w szczególności art. 20 ust. 1 uopdof polegającą na interpretacji faktu, czy kwoty umorzonych należności są nieodpłatnymi świadczeniami w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy oraz jeśli uznać ją za nieodpłatne świadczenie to czy na podstawie art. 42a uopdof na Wnioskodawcy ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C.
2015
29
lip

Istota:
Czy Spółka jest zobowiązana zwiększyć przychód pracownika o kwotę stanowiącą opłatę za szczepienie ochronne sfinansowane przez Spółkę, gdy cena za nabyte usługi medyczne została określona ryczałtowo, a Spółka nie ma możliwości określenia wartości przychodu uzyskiwanego przez indywidualnego pracownika z uwagi na brak dokumentacji medycznej wskazującej, który pracownik faktycznie skorzystał z możliwości szczepienia?
Fragment:
Umowa z podmiotem świadczącym usługi medyczne będzie przewidywała opłatę ryczałtową, bez względu na liczbę pracowników Wnioskodawcy korzystających z usług medycznych, w tym ze szczepień ochronnych. W przypadku zakupu przez pracodawcę pakietu usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych usług medycznych, wartość pakietu usług medycznych składającego się na „ kompleksowa usługę medyczną ” otrzymanego przez pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy. Skoro pracodawca nie opłaca za pracownika poszczególnych badań, czy wizyt lekarskich, a wykupuje prawo do korzystania z kompleksowej opieki medycznej, to nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika jest przypadająca na niego wartość tego prawa, ustalona według cen zakupu. Podkreślenia wymaga, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika pakietu medycznego (o określonej wartości pieniężnej), dającego prawo do świadczeń medycznych. Przychód ze stosunku pracy powstaje bowiem w momencie umożliwienia pracownikowi korzystania z zakupionego przez pracodawcę uprawnienia do korzystania przez pracownika z opłaconej przez pracodawcę nieobowiązkowej opieki medycznej.
2015
19
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Ponadto w wyroku tym (pkt 60) TSUE wskazał, że „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”. Analizując przedstawione powyżej regulacje należy zauważyć, że użyte w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy pojęcie „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ” odpowiada określeniom używanym przez TSUE „ postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok w sprawie Unterpertinger, C-212, pkt 40). Należy podkreślić, że ani przytoczone przepisy Dyrektywy, ani orzecznictwo TSUE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
2015
25
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku usług świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych i na terenie ich przedsiębiorstw (art. 43 ust. 1 pkt 18a).
Fragment:
Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia. Jeżeli z kontekstu usługi wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Należy ponadto zauważyć, że o ile świadczenia opieki medycznej powinny mieć cel terapeutyczny, to terapeutycznemu celowi świadczenia nie należy nadawać szczególnie wąskiego znaczenia. Jak wynika z orzeczenia Trybunału w sprawie C-212/03 Margarete Unterpertinger pkt 40: „ świadczenie profilaktycznych usług medycznych może być również zwolnione z podatku nawet jeśli okaże się, że osoby, które są poddane badaniom lub innym zabiegom medycznym o charakterze profilaktycznym, nie cierpią na żadną chorobę lub anomalię zdrowotną ”. Pojęcie „ opieki medycznej ” – przewidziane w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług – obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób, a zatem pojęcie to obejmuje zarówno diagnozę, leczenie, jak i profilaktykę. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.
2015
18
cze

Istota:
W zakresie stawki podatku dla usług dodatkowych (transportowych, hotelowych, gastronomicznych itp.) świadczonych na rzecz pacjentów przy świadczeniu usług medycznych polegających na rehabilitacji pacjentów, usług polegających na opracowaniu opinii o stanie sprawności poszkodowanych na rzecz sądów, towarzystw ubezpieczeniowych, klientów indywidualnych i partnerów medycznych i oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem ww. usług dodatkowych.
Fragment:
(...) usługi medycznej polegającej na rehabilitacji pacjentów. Na niezależność usług dodatkowych i wydawanych opinii od usługi medycznej wskazuje również to, że usługi dodatkowe i opinie mogą, ale nie muszą być świadczone wraz z usługą medyczną (jest to zależne od woli pacjenta lub zleceniodawcy, czego najlepszym przykładem jest zlecenie przez Sąd opracowania opinii w sprawie). Wnioskodawca uważa również, że usług dodatkowych i opracowanych opinii nie można uznać za usługi ściśle związane z usługami medycznymi w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 18a ustawy o VAT (przepisy te oparte są na art. 132 Dyrektywy 2006/112), co oznacza, że nie mogą one korzystać ze zwolnień od podatku VAT określonych w tych przepisach. Należy wskazać, że ani ustawa o VAT ani przepisy UE nie definiują wprost istoty związku usług dodatkowych z usługą medyczną. Pewną pomocą będzie tutaj art. 43 ust. 17 ustawy o VAT (oparty na art. 134 Dyrektywy 2006/112), zgodnie z którym zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 18a ustawy o VAT nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług, nawet jeżeli są one ściśle związane z usługami podstawowymi jeżeli świadczenia te: nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz 18 ustawy o VAT lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.
2015
2
cze

Istota:
Wolnienie od podatku VAT dla usług paramedycznych
Fragment:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01 stwierdził, że „ (...) to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi ”. Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie). Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części (...)
2015
29
maj

Istota:
Czy usługi sprawowania opieki ratowniczej jako ratownika wodnego WOPR świadczone na terenie kompleksów basenowych lub innych zbiorników wodnych są zwolnione z VAT?
Fragment:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01 stwierdził, że „ (...) to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi ”. Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie). Ponadto jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: „ Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania ”. Rzecznik zauważa również, że: „ działalność, którą uznano za części (...)
2015
29
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowej świadczonej przez zastępcę ordynatora, który wykonuje czynności ordynatora.
Fragment:
(...) usługi medyczne u Udzielającego zamówienia lub na jego rzecz. 2.Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania z ww. uprawnień jedynie w wypadkach, gdy jest to celowe i uzasadnione stanem zdrowia pacjenta. 3.Przyjmujący zamówienie zostanie obciążony kosztami zleconych przez niego badań lub usług medycznych nieuzasadnionych w danym przypadku, na podstawie decyzji Dyrektora Udzielającego zamówienia w porozumieniu Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia przez Przyjmującego zamówienie nie wyłącza obciążenia Przyjmującego zamówienie karą umowną na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 4.Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania na dalsze leczenie do innych jednostek opieki zdrowotnej w razie takiej konieczności. Przyjmujący, zamówienie ponosi: odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, materiałów medycznych) środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonane zabiegi. Wnioskodawca może być zobowiązany do zapłaty kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowej umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: Posiadania przez cały czas trwania (...)
2015
15
maj

Istota:
Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu udzielania świadczeń, zarówno ratujących, jak i nieratujących życia, ponad określony w umowie z NFZ limit?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych świadczonych w innych przypadkach niż zagrożenia zdrowia lub życia oraz za nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych świadczonych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W przedstawionym stanie faktycznym mogą wystąpić dwie sytuacje mające wpływ na moment powstania przychodów: gdy Szpital świadczy usługi medyczne ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń ratujących życie i zdrowie, gdy Szpital świadczy usługi medyczne ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia realizując pozostałe usługi medyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2015
14
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi kompleksowej świadczonej przez ordynatora
Fragment:
(...) usługi medyczne na które składa się funkcja lekarza i ordynatora. Usługa wykonywana jest przez jedną osobę zaś funkcje stanowią jedno świadczenie Wnioskodawca nie pełniłby funkcji Ordynatora gdyby nie był lekarzem. Zadania ordynatora są związane przede wszystkim z ratowaniem życia i leczeniem pacjentów. Głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest ochrona, w tym zachowanie tak i ratowanie zdrowia osoby, która jest operowana, leczona na oddziale Szpitala. Za udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach poradni specjalistycznych Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości x% wartości udzielonego świadczenia i y% wartości innych udzielonych świadczeń zdrowotnych. Z tytułu pełnienia obowiązków Ordynatora Oddziału, Wnioskodawcy przysługuje dodatek miesięczny. Dodatek przysługuje proporcjonalnie do ilości dni roboczych pozostawania i w dyspozycji Wnioskodawcy w danym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu wystąpiła absencja powyżej 3 dni w ciągłości, wówczas dodatek liczony jest jako stosunek liczby dni roboczych w miesiącu do liczby dni roboczych, w które Wnioskodawca pozostaje w dyspozycji. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie usługi „ udzielania świadczeń zdrowotnych ” oraz „ wykonywania czynności związanych z kierowaniem oddziałem zastrzeżonych prawem dla Ordynatora ” stanowią jeden nierozerwalny przedmiot czynności, są fizycznie i ekonomicznie nierozdzielne.
2015
10
maj
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.