Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Która data jest datą nabycia mieszkania w związku z pięcioletnim okresem, po upływie którego nie płaci się podatku dochodowego?
2. Czy gdyby Wnioskodawczyni w 2015 roku przekazała swoje mieszkanie swojej córce w ramach umowy dożywocia, to czy będzie ona zwolniona z podatku dochodowego 19% od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia - jest: nieprawidłowe – w części dotyczącej daty nabycia nieruchomości, prawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni chciałaby w 2015 roku zawrzeć ze swoją córką Małgorzatą P. umowę dożywocia w zamian za dożywotnią pomoc i opiekę z uwagi na postępującą, nieuleczalną chorobę (zanik mięśni). Umową dożywocia objęte byłoby mieszkanie Nr 22 w W. przy ul. W., w którym Wnioskodawczyni zamieszkała wraz z mężem i dziećmi w 1970 r. na podstawie przydziału decyzją spółdzielni mieszkaniowej z dnia 1 grudnia 1989 r. Wnioskodawczyni oraz jej mężowi przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego na zasadach małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej. Mąż Wnioskodawczyni zmarł 16 stycznia 1996 r. Spadek po nim (obejmujący mieszkanie w W. przy ul. W. m. 22) nabyli: Wnioskodawczyni oraz jej syn i córka w udziałach po 1/3 części (postanowienie Sądu Rejonowego Wydz.
2015
18
lis

Istota:
Czy w związku z przeniesieniem na córkę i zięcia własności nieruchomości (przedmiotowego lokalu) w drodze umowy o dożywocie – w zamian za zobowiązanie do zapewnienia Wnioskodawczyni dożywotniego zamieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, opieki i pomocy w razie choroby bądź niedołęstwa – można mówić o odpłatnym zbyciu tej nieruchomości oraz w jakiej wysokości należałoby określić dochód Wnioskodawczyni, wystąpienie którego warunkuje konieczność zastosowania art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zauważyć zatem należy, że w razie zawarcia umowy dożywocia dożywotnik uzyskuje od nabywcy nieruchomości „ zapewnienie dożywotniego utrzymania ” – w czym zawiera się także obowiązek „ sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym ” (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego). W sytuacjach przewidzianych w art. 913 § 1 i art. 914 Kodeksu cywilnego, sąd może zamienić wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Nabytych w wyniku umowy dożywocia ww. uprawnień (świadczeń) dożywotnika nie można uznać, za „ otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ” albo za „ kwoty należne ” (wymagalne) w roku kalendarzowym – i to o wartości równej wartości rynkowej zbywanej nieruchomości. Ze złożonego w niniejszej sprawie wniosku wynikało, że w dniu 3 sierpnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła od Gminy (w drodze kupna), na podstawie aktu notarialnego, nieruchomość, stanowiącą dotychczasowo zajmowany lokal mieszkalny za cenę w wysokości 4.780,81 zł oraz w postaci 9 rat rocznych po 5.696,40 zł każda.
2015
4
lis

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomość na podstawie umowy dożywocia, a możliwość skorzystania ze zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Umowa dożywocia jest zatem odpłatna i wzajemna. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli następuje przed upływem 5 lat od chwili nabycia, a więc zgodnie z powyższym w chwili zawarcia umowy dożywocia z wnuczką, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód i obowiązek podatkowy. Ponieważ w umowie dożywocia nie ma określonej ceny za przeniesienie własności, należy przyjąć, że przychodem dożywotnika jest wartość rynkowa nieruchomości w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W umowie dożywocia nie ma określonej ceny przeniesienia własności nieruchomości, a więc wysokości uzyskanego przychodu. „ Cenie ” w umowie dożywocia odpowiada świadczenie nabywcy, w zakres którego wchodzi przyjęcie dożywotnika jako domownika i zapewnienie mu mieszkania (w niniejszej sprawie również ustanowienie służebności mieszkania).
2015
1
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Podobne stanowiska zajęły sądy: WSA w Szczecinie (I SA/Sz 47/11 z dnia 24 marca 2011 r.) i WSA w Olsztynie (I SA/Ol 450/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.) i choć każdy z przytoczonych wyroków dotyczy innego stanu prawnego, to obie sprawy dotyczą ustalenia czy przekazanie nieruchomości (posiadanej poniżej 5 lat) w ramach umowy dożywocia powoduje u dożywotnika powstanie przychodu na podstawie art. 19 ust. 1, że źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8, a decyzja czy przychód w związku z umową dożywocia powstaje jest sprawą uniwersalną, bez względu na dodatkowe uwarunkowania w każdej ze spraw. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w konsekwencji przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia powstaje, określony w art. 19 ust. 1 (p.d.o.f.) przychód ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami, a tym samym czy Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z powyższego źródła i złożenia PIT-39 za 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, w konsekwencji przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach umowy dożywocia nie powstaje, określony art. 19 ust. 1 (p.d.o.f.), przychód ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) (p.d.o.f.), a tym samym nie było podstaw do określenia zobowiązania podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz nie było obowiązku złożenia PIT-39 za 2010 r.
2015
1
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni podpisała również notarialną umowę dożywocia z Jej opiekunami, w której przekazała nowo nabyty lokal, przenosząc na nich prawo własności w zamian za świadczoną opiekę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy po zbyciu nowo zakupionego przedmiotowego lokalu mieszkalnego w dniu 5 marca 2012 r. w ramach umowy dożywocia (zbycie nieodpłatne) na wyżej wymienionych dobroczyńców, ani Wnioskodawczyni, ani Jej opiekunowie nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od przedmiotowej czynności... Zdaniem Wnioskodawczyni, umowa dożywocia nie jest umową odpłatną, a więc i nie może być opodatkowana. Zainteresowana uzyskała informację, że w tym wypadku nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy wziąć wartość wyrażoną w umowie (lub wartość rynkową), która w przypadku umowy dożywocia nie występuje. W ocenie Wnioskodawczyni (w oparciu o wskazania notariusza oraz prawnika) umowa dożywocia ma charakter losowy – w chwili jej zawarcia nie jest znany czas jej trwania, a więc nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielonych dożywotnikowi do opodatkowania.
2015
1
lis

Istota:
W zakresie: skutków podatkowych w związku ze zbyciem nieruchomości w drodze umowy dożywocia.
Fragment:
Wnioskodawczyni wskazała, że rozwiązanie umowy dożywocia i powrotne przeniesienie własności nastąpiło w formie aktu notarialnego, ewentualne ponowne zawarcie umowy dożywocia będzie dotyczyło całego budynku, a zatem również udziału ponownie nabytego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałym stanie faktycznym zawarcie umowy dożywocia w roku 2012 będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zawarcie umowy dożywocia w roku 2012 nie będzie rodzić obowiązku podatkowego z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w wyniku zawarcia umowy dożywocia nie dochodzi w ogóle do odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu tego przepisu. Stanowisko takie wyraził np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. I SA/Kr 1587/09), jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 marca 2011 r., sygn. I SA/Sz 47/11) argumentując, jak poniżej. Odpłatność umowy dożywocia w rozumieniu prawa cywilnego, nie oznacza, że przeniesienie własności nieruchomości w jej ramach jest zbyciem odpłatnym w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc zbyciem przynoszącym zbywcy przychód w postaci przysporzenia majątkowego odpowiadającego wartości zbywanej rzeczy wyrażonej w cenie określonej umową, a więc przysporzenia ekwiwalentnego wobec świadczenia zbywcy.
2015
1
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
W obecnej sytuacji Zainteresowany chce przekazać przedmiotowy lokal mieszkalny w formie umowy dożywocia. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 18% od wartości mieszkania, gdyż zbywa mieszkanie w formie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia spadku... Pod jaki urząd skarbowy będzie podlegał Zainteresowany... Zdaniem Wnioskodawcy, nie pobierze on korzyści majątkowych w formie pieniężnej, a spełnienie dożywotniego utrzymania i opieki rozłoży się w czasie. W opinii Zainteresowanego nie powinien on podlegać lub powinien być zwolniony od obowiązku uiszczenia podatku dochodowego w wysokości 18%. W ocenie Wnioskodawcy właściwym dla niego urzędem będzie Urząd Skarbowy w K.. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 listopada 2012 r. Nr IBPBII/2/415-1147/12/MZa , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia, natomiast za prawidłowe w zakresie właściwości miejscowej organu podatkowego. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.
2015
1
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić należy, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznające, że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe. Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
29
paź

Istota:
Czy zbycie prawa, (które zostało nabyte w 2010 r.) w roku 2011 na podstawie umowy o dożywocie spowoduje obowiązek zapłacenia podatku od osób fizycznych w związku ze zbyciem dokonanym przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rzeczy?
Fragment:
W wyroku Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 marca 2011 r. (I SA/SZ 47/11), stwierdzono, że umowa dożywocia, mimo że na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego jest umową odpłatną, to przeniesienie na tej podstawie własności nieruchomości nie ma charakteru odpłatnego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, a nadto stwierdzono, że przy zawarciu umowy dożywocia niedopuszczalne jest określenie podstawy opodatkowania poprzez przyjęcie wartości rynkowej lokalu, którego własność jest przenoszona w drodze umowy dożywocia. Zdaniem Zainteresowanej inne stanowiska organów podatkowych, takie jak, np. pismo z dnia 26 maja 2011 Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-230/11GR są błędne i nie uwzględniają specyfiki umowy o dożywocie. Wnioskodawczyni także zwraca uwagę, że sama ustawa o PIT nie zawiera norm dotyczących opodatkowania umowy dożywocia, jak to czyni w odniesieniu do umowy zamiany (ustawa określa to w wyraźny sposób w art. 19 ust. 2 ustawy o PIT). Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 24 października 2011 r. Nr ILPB2/415-781/11-2/ES , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.
2015
29
paź

Istota:
Umowa o dożywocie.
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”. O ile konstatacja taka, byłaby uprawniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przeczy jej szczegółowa regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania z art. 19 ust. 1-4 ww. ustawy.
2015
27
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności mieszkania na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 22 lipca 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności mieszkania na podstawie umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 14 kwietnia 2010 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Od dnia 25 czerwca 1981 r. Wnioskodawczyni i Jej mężowi przysługiwało, na prawach wspólności ustawowej, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 31 stycznia 2008 r. umową przeniesienia własności w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyżej opisany lokal został przeniesiony na odrębną własność małżonków, przez co stali się oni jego współwłaścicielami na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Następnie 15 września 2009 r. małżonek Zainteresowanej zmarł, a spadek po nim w całości (w tym połowę ww. lokalu) nabyła na podstawie dziedziczenia testamentowego, zgodnie z postanowieniem sądu rejonowego Wnioskodawczyni. W związku z powyższym stała się Ona jedynym właścicielem ww. lokalu. Wnioskodawczyni zamierza zbyć tytułem umowy dożywocia w 2010 r. przedmiotowy lokal. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zbycie ww. lokalu w drodze umowy dożywocia (art. 908 Kodeksu cywilnego) w 2010 r., spowoduje powstanie obowiązku zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od osób fizycznych...
2015
23
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie.
Fragment:
Zainteresowana postanowiła przekazać nieruchomość swojemu synowi w drodze umowy dożywocia z równoczesnym ustanowieniem na swoją rzecz służebności mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jej nabycia, zostanie naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawczyni jako osoba zbywająca będzie mieszkać w lokalu na podstawie służebności mieszkania... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Umowa dożywocia nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości oraz nie spowoduje powstania po stronie Zainteresowanej jakiegokolwiek przychodu. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 26 marca 2013 r. Nr ILPB2/415-17/13-2/AJ , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa. Zgodnie z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.), (...)
2015
23
paź

Istota:
Zbycie mieszkania w drodze umowy dożywocia zawartej przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia.
Fragment:
Następnie 1 sierpnia 2008 r. aktem notarialnym Zainteresowana zawarła umowę dożywocia i wspólnie z mężem przeniosła własność ww. nieruchomości na rzecz ich syna do jego majątku osobistego. W dniu 20 stycznia 2009 r. Wnioskodawczyni uzyskała telefoniczną informację z urzędu skarbowego, że z tytułu ww. umowy ma do zapłacenia 10 000 zł. Następnie w lutym 2009 r. w urzędzie skarbowym poinformowano Zainteresowaną, że powyższa kwota wynika z nieuiszczonego podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zbycie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie własności nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie stanowi po Jej stronie przychodu i zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 04 czerwca 2009 r. Nr ILPB2/436-33/09-4/MK , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.
2015
23
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy dożywocia, której przedmiotem jest udział w nieruchomości rodzi po stronie zbywcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli: umowa dożywocia zawarta zostanie przed upływem 5 lat od momentu nabycia udziału w przedmiotowej nieruchomości w drodze zakupu, środki na zakup udziału w przedmiotowej nieruchomości pochodziły ze zbycia dotychczasowego mieszkania sprzedanego po upływie 5 lat od momentu jego nabycia w drodze zakupu... Zdaniem Wnioskodawcy, regulacje dotyczące umowy dożywocia zawarte są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Art. 908 § 1 Kc definiuje umowę dożywocia, stanowiąc że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się do zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania. Dożywotnie utrzymanie zgodnie z tym przepisem polega na przyjęciu zbywcy jako domownika, dostarczeniu mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienia mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Analizując ten przepis można wywnioskować, że umowa dożywocia jest umową o charakterze wzajemnym, ale niekoniecznie ma charakter umowy odpłatnej na gruncie prawa podatkowego.
2015
23
paź

Istota:
Zbycie nieruchomości na podst. umowy dożywocia.
Fragment:
Wartość umowy dożywocia określono na kwotę 120 000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie przez Wnioskodawczynię umowy dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i na jakiej podstawie... Zdaniem Wnioskodawczyni, czynność przeniesienia mocą umowy dożywocia własności lokalu mieszkalnego, który był Jej własnością, pomimo dokonania tego przed upływem 5-ciu lat od nabycia, nie podlega opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnego dochodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarcie umowy dożywocia nie jest umową odpłatną, lecz darowizną, choć obowiązującą i wzajemną. Umowy dożywocia regulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a nie ustawy podatkowej. Ze względu na losowy charakter umowy oznaczający nieokreślony w chwili jej zawarcia czas trwania (do zgonu) nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania, a za tym, nie ma możliwości zastosowania art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 26 lutego 2013 r.
2015
23
paź

Istota:
Czy w przypadku przeniesienia własności lokalu nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 27 września 2013 r. na córkę w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jego nabycia zostanie naliczony podatek dochodowy, jeżeli Wnioskodawczyni jako osoba zbywająca będzie mieszkać w przedmiotowym lokalu na podstawie służebności lokalu?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku przeniesienia własności lokalu nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 27 września 2013 r. na córkę w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jego nabycia zostanie naliczony podatek dochodowy, jeżeli Wnioskodawczyni jako osoba zbywająca będzie mieszkać w przedmiotowym lokalu na podstawie służebności lokalu... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie lokalu na córkę w drodze umowy dożywocia nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż umowa dożywocia nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości i nie spowoduje powstania po stronie Zainteresowanej jakiegokolwiek przychodu. Stanowisko Wnioskodawczyni wynika w pierwszej kolejności z samej istoty umowy dożywocia, która ze względu na swój charakter, wyrażający się nieokreślonym - w chwili zawarcia umowy - czasem jej trwania powoduje, że nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej K.c.) przez umowę dożywocia nabywca nieruchomości (w zamian za przeniesienie własności nieruchomości) zobowiązuje się zapewnić zbywcy nieruchomości dożywotnie utrzymanie. Choć charakterystyczną cechą umowy dożywocia jest to, że jest to umowa wzajemna, to nie jest ona zdaniem Wnioskodawczyni umową odpłatną.
2015
22
paź

Istota:
1. Czy w związku z zawarciem powyższej umowy dożywocia, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Jak należy obliczyć ewentualny podatek dochodowy i co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?
Fragment:
(...) umowy dożywocia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 27 czerwca 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 14 maja 2013 r., uzupełniony pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że W dniu 27 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. W tym mieszkaniu Zainteresowana jest zameldowana od dnia 18 lutego 1993 r., tj. od otrzymania przydziału na ww. lokal. Wnioskodawczyni będzie dalej w nim mieszkać. W tym mieszkaniu jest zameldowana też córka Zainteresowanej, której Wnioskodawczyni zamierza przekazać ww. lokal umową dożywocia (przed upływem 5 lat). Jest to odpłatne zbycie, jednakże Wnioskodawczyni uważa, że nie można ustalić ile zarobi, ponieważ jest niezależna finansowo od córki.
2015
22
paź

Istota:
Skutki podatkowe zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości obliguje Wnioskodawczynię do zapłaty podatku dochodowego, w jakiej kwocie... (Jeśli wcześniej Zainteresowana kupiła to mieszkanie za 155.000 zł - taką samą wartość ujmie w umowie dożywocia...). Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym w związku z zawarciem tej umowy (jakie obowiązki pociąga za sobą ta umowa dla obu stron (kto, w jakim terminie, na jakim druku)... Organ upoważniony wskazał, że „ przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia. Natomiast w zakresie pytania dotyczącego dokumentowania umowy dożywocia w dniu 16 stycznia 2014 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-1006/13-3/AJ. ” Zdaniem Wnioskodawczyni, jej stanowisko jest takie samo jak przedstawione w wyżej cytowanej glosie (Waldemar Myga, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego), emerytowanego notariusza, który nie zgadza się z interpretacją, że umowy dożywocia i sprzedaży zaliczyć można do tej samej grupy podatkowej. Gdy Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie, otrzymała za nie określoną wartość wyrażoną w cenie.
2015
22
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
Czy zatem w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość do naliczenia i pobierania podatku dochodowego do aktu przeniesienia własności lokalu na postawie „ umowy dożywocia ”... Zdaniem Wnioskodawcy: Umowa dożywocia nie ma charakteru odpłatnego. Nie mamy do czynienia ze świadczeniem o charakterze pieniężnym. Nie określa wartości nieruchomości, dla której następuje przeniesienie własności. Nie określa również wartości świadczeń jaką poniesie osoba podejmująca się opieki nad „ zbywcą ”. Rzeczywista wartość świadczeń, jaką otrzyma „ zbywca ” jest nieprzewidywalna – losowa, zatem nie można jej traktować jako podstawy naliczania podatku dochodowego. Nie da się określić wartości świadczeń osoby świadczącej opiekę nad „ zbywcą ”, a ta w umowie dożywocia stanowi równoważnik za otrzymane prawo własności. Nie da się przewidzieć długości trwania opieki (aż do śmierci zbywcy), wielkości i rodzaju świadczeń (opieka nad człowiekiem starym, schorowanym, coraz mniej samodzielnym). Nie ma „ ceny ” wyrażonej w złotówkach za każdy dzień opieki, zatem nie da się matematycznie wyliczyć przyszłych korzyści, jakie otrzyma „ zbywca ”. Nie da się obiektywnie określić w złotówkach wartości przychodu „ zbywcy ”, zatem nie ma obiektywnego sposobu określenia dochodu, który mógłby być podstawą do naliczania podatku dochodowego.
2015
21
paź

Istota:
1. Czy zbycie mieszkania w drodze umowy dożywocia zawartej przed upływem 5 lat od daty nabycia powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy jest to odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy w przypadku, kiedy nie uzyskała Wnioskodawczyni przychodu w związku z umową dożywocia a jedynie nieodpłatnie przeniosłam prawo własności na mieszkającego z Nią syna ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od osób fizycznych jako podstawa opodatkowania?
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że intencją umowy dożywocia była chęć podziękowania synowi za obecną opiekę i ewentualnie przyszłą, kiedy nie będzie mogła samodzielnie egzystować. W opinii Zainteresowanej charakter umowy dożywocia przesądza o tym, iż jest ona umową konsensualną i wzajemną - jednakże nie ma charakteru odpłatnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a). Odpłatność świadczenia ma bowiem miejsce w przypadku spełnienia świadczenia o charakterze pieniężnym, sprowadzającym się do zapłaty określonej sumy pieniężnej, bądź świadczenia, które można wyrazić w pieniądzu. Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku umowy dożywocia nie można mówić o bezpośrednim przełożeniu tego świadczenia na określoną sumę pieniężną. Zainteresowana nadmieniła, że Jej relacje z synem w dalszym ciągu pozostają bez zmian, są takie same jak przed i po podpisaniu umowy dożywocia. Zostało jedynie przyniesione prawo własności mieszkania na mieszkającego i zameldowanego w nim syna. Nie miało miejsca przekazanie żadnych pieniędzy, Wnioskodawczyni nie uzyskała dochodu, który mógłby zostać opodatkowany. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 marca 2013 r.
2015
21
paź

Istota:
Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od wykupu, podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 02 września 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 13 czerwca 2013 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni była głównym najemcą mieszkania komunalnego, które zamieszkiwała z synem i jego żoną. W dniu 18 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni wykupiła od Gminy lokal mieszkalny za pieniądze uzyskane od syna w drodze darowizny. Po wykupieniu lokalu mieszkalnego, Zainteresowana chciałaby zbyć mieszkanie synowi w drodze umowy dożywocia, w celu zapewnienia sobie opieki, ponieważ jest osobą starszą i schorowaną. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od wykupu, podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a podatku od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż umowa dożywocia w świetle treści art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, należy do umów wzajemnych i nie ma charakteru odpłatnego, jest to umowa zobowiązująca i wzajemna. Ze względu na charakter umowy, oznaczający nieokreślony w chwili zawarcia czas jej trwania, nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania.
2015
21
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.