Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Umowa o dożywocie.
Fragment:
Nabytych w wyniku umowy dożywocia uprawnień (świadczeń) dożywotnika nie można uznać, za „ otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń ” albo za „ kwoty należne ” (wymagalne) w roku kalendarzowym i to o wartości równej wartości rynkowej zbywanej nieruchomości. Uznanie zatem, że w umowie dożywocia powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychodem jest równowartość zbywanej nieruchomości narusza ww. zasadę, iż obowiązek podatkowy powstaje w związku z otrzymaniem w danym roku kalendarzowym świadczenia mającego wartość majątkową – zasada ta odnosi się więc m.in. do umowy sprzedaży nieruchomości, w sytuacji opisanej w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. W umowie dożywocia dożywotnik uzyskiwać ma takie świadczenia „ w przyszłości ” (a więc ich spełnienie „ w pełnej wysokości ” w chwili zawierania umowy dożywocia, co jest istotą tej umowy, nie jest wymagalne), o niedającej się wyliczyć łącznej wartości, a więc opodatkowane byłyby spodziewane, a nie otrzymane świadczenia.
2015
30
lip

Istota:
W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy dożywocia, dożywotnik nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że nie powstaje obowiązek podatkowy ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Podsumowując, zarówno względy prawno-podatkowe, tj. brak określenia umowy dożywocia w katalogu źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i analiza zakresu pojęcia „ odpłatne zbycie ”, które umowy dożywocia nie obejmuje, nie wspominając o braku technicznej możliwości ustalenia wartości przychodu dożywotnika przemawiają za uznaniem że w przypadku umowy dożywocia podatnik nie jest zobowiązany do określenia przychodu podatkowego. W efekcie zawarcia umowy dożywocia, z pewnością dożywotnik wyzbywa się majątku (przestaje być właścicielem nieruchomości) o określonej wartości, natomiast nie jest możliwe określenie wartości tego co otrzyma w zamian. Per saldo transakcja w dacie jej dokonania zmniejsza majątek dożywotnika. Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał na podstawie ww. wniosku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPPB2/415-77/11-4/MS z dnia 29 kwietnia 2011 r., w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, że umowa dożywocia ma charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy (dożywotnika) jest przeniesienie własności nieruchomości. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że umowa dożywocia zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest formą odpłatnego zbycia nieruchomości.
2015
12
lip

Istota:
1.Czy uzyskana tytułem zwrotu nakładów na nieruchomość, zwrotu kosztów umowy dożywocia oraz świadczeń dla dożywotników kwota 200 000 zł stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy należy uwzględnić tę wartość w rozliczeniu rocznym?
2.Czy do kosztów uzyskania tego przychodu zaliczyć można:-
 • kwoty wydatkowane na nieruchomość przez Wnioskodawcę (nakłady budowlane i adaptacyjne), wskazane we wniosku w wysokości 67 328 zł;-
 • koszt utrzymania dożywotników oszacowane w akcie notarialnym na kwotę 59 450 zł (służebność osobista mieszkania) oraz ok. 70 000 zł pozostałych kosztów poniesionych na utrzymanie dożywotników, potwierdzonych przez dożywotników przy rozwiązaniu umowy dożywocia w akcie notarialnym z dnia ...lutego 2013 r.;-
 • koszt aktu notarialnego umowy dożywocia z dnia ...grudnia 2010 r. w kwocie 4 517 zł?
 • Fragment:
  W dniu ...grudnia 2010 r. zawarta została umowa dożywocia, małżeństwo J. i U. G. przenieśli własność nieruchomości rolnej na rzecz swojego syna - Wnioskodawcę w zamian za dożywotnie utrzymanie. W dniu cyt. „ ...lutego 2012 r. ” przedmiotowa umowa dożywocia została rozwiązana na mocy umowy. Własność nieruchomości powróciła do małżeństwa J. i U. G., którzy z kolei zwrócili Wnioskodawcy nakłady poczynione na nieruchomość oraz zwrócili świadczenia wynikające z umowy dożywocia w łącznej kwocie 200 000 zł. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że na podstawie umowy dożywocia zobowiązał się do zapewnienia dożywotnikom dożywotniego utrzymania polegającego na: przyjęciu ich jako domowników, dostarczaniu im wyżywienia, mieszkania, ubrania, światła i opału, zapewnienia im pomocy i pielęgnowania ich w chorobie oraz sprawienie im pogrzebu. Nadto w ramach umowy dożywocia Wnioskodawca ustanowił na rzecz dożywotników służebność osobistą polegającą na prawie zamieszkania w budynku mieszkalnym, której wartość w stosunku rocznym określono na kwotę 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). W okresie od dnia ...grudnia 2010 r. do dnia ...lutego 2013 r.
  2015
  15
  maj

  Istota:
  Skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia.
  Fragment:
  Podsumowując, przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, bądź udziału w nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże pomimo istnienia źródła przychodu, z którym wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (odpłatne zbycie nieruchomości) jak również ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku (dożywotnika), nie jest możliwe określenie na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ww. ustawy przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie. Skoro na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwie określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że Wnioskodawca dokonując w wyniku umowy dożywocia przeniesienia na rzecz bratanicy i jej męża prawa własności nieruchomości (domu) nie jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, nawet w części odpowiadającej udziałowi w tej nieruchomości, nabytemu w 2014 r. W związku z powyższym wyjaśnieniem Wnioskodawca nie jest w ogóle zobowiązany do złożenia zeznania (PIT-39) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2014 r. i wykazania w nim przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty dochodu.
  2015
  22
  kwi

  Istota:
  Skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia
  Fragment:
  Podsumowując, przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, bądź udziału w nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże pomimo istnienia źródła przychodu, z którym wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (odpłatne zbycie nieruchomości) jak również ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku (dożywotnika), nie jest możliwe określenie na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ww. ustawy przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie. Skoro na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwie określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że Wnioskodawca dokonując w wyniku umowy dożywocia przeniesienia na rzecz córki prawa własności udziału w nieruchomości – w lokalu nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – nie jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
  2015
  22
  mar

  Istota:
  Gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.
  Fragment:
  Umowa dożywocia nie została wymieniona w przepisie art. 1 ust. 1 ww. ustawy jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
  2015
  26
  lut

  Istota:
  Gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.
  Fragment:
  Umowa dożywocia nie została wymieniona w przepisie art. 1 ust. 1 ww. ustawy jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy. Ponadto należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanej, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca wyłącznie dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Tym samym małżonek wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną może wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
  2015
  26
  lut

  Istota:
  Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie w drodze umowy dożywocia udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego uprzednio w drodze sądowego działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dożywocia to umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za określone świadczenia wymienione w umowie dożywocia. Wielkość tych świadczeń i czas ich trwania nie jest możliwe do określenia w dacie zawarcia umowy dożywocia. Tym samym nie jest możliwe skapitalizowanie wartości świadczeń, jakie otrzyma dożywotnik, ani określenie ich wartości. Wnioskodawca wskazuje, że umowa dożywocia nie podlega w ogóle podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (Monitor Podatkowy 2011/4 str. 38, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 września 2011 r. sygn. I SA/Sz 721/11, WSA w Poznaniu sygn. I SA/Po 832/10, WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 r. sygn.
  2014
  31
  gru

  Istota:
  Czy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa dożywocia podlega zwolnieniu od podatku?
  Fragment:
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 stycznia 2014 r. tata Wnioskodawczyni zawarł z Wnioskodawczynią umowę dożywocia, przenosząc na Nią cały należący 4/6 udział zabudowanej nieruchomości o powierzchni 2 060 m 2 , do której należy 1/3 część po zmarłej wcześniej mamie. Nieruchomość i budynek mieszkalny położone są na terenie wsi, na podstawie umowy dożywocia Wnioskodawczyni nie nabyła gospodarstwa rolnego, nie posiada gospodarstwa rolnego i nie zawierała umów dotyczących spadku po zmarłej mamie. W zamian za przeniesienie własności udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni zapewni zbywcy codzienną pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Należy wskazać, że w analizowanym stanie faktycznym umowa dożywocia dotyczy udziału w nieruchomości niestanowiącej gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W chwili dokonywania czynności tj. zawierania umowy dożywocia nabyte grunty nie utworzą gospodarstwa rolnego, ani też nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Zatem w powyższej sprawie przepis art. 9 pkt 2 lit. b) nie może mieć zastosowania. Przedmiotowa umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W momencie zawarcia umowy dożywocia, na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek podatkowy z tytułu ww. umowy, a stawka podatku, liczona od wartości rynkowej udziału w nieruchomości, będącego przedmiotem umowy wynosi 2%.
  2014
  28
  paź

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia
  Fragment:
  Cena ta ma zaś odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości na moment zawarcia umowy dożywocia. Pojęcia „ ceny ” nie można więc zawężać wyłącznie do wartości przedmiotu sprzedaży wyrażonej w pieniądzu. Zwrócić bowiem uwagę należy na fakt, że przepis nie posługuje się zawężającym pojęciem „ sprzedaży ”, lecz szerokim pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, obejmując wszelkie odpłatne czynności, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności. Tym samym cena to nie tylko zapłata w pieniądzu. Zapłatą za przeniesienie własności nieruchomości (udziału w nieruchomości) może być również inna forma przysporzenia majątkowego jakimi są świadczenia uzyskiwane przez dożywotnika. W drodze umowy dożywocia dochodzi bowiem do zmiany właściciela nieruchomości, czyli przeniesienia prawa własności nieruchomości, której wartość zostaje w umowie dożywocia określona i ma co do zasady być zapłatą za świadczenia do jakich względem dożywotnika zobowiązuje się nabywca. Skoro za te świadczenia zapłatą ma być nieruchomość – udział w nieruchomości – to wartość tej nieruchomości (tych udziałów) stanowi przychód z odpłatnego jej zbycia w drodze umowy dożywocia. Zatem przychód dożywotnika określa się w oparciu o wartość rynkową zbywanej nieruchomości.
  2014
  12
  paź
  © 2011-2015 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.