Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić należy, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lokalu, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie skutków podatkowych w związku ze zbyciem nieruchomości w drodze umowy dożywocia, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe. Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
1
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić należy, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności udziału w nieruchomości, nabytego w 2011 r., na podstawie umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. Zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi również z tytułu przeniesienia, na podstawie umowy dożywocia, części udziału w nieruchomości nabytego w 1978 r., gdyż upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w związku ze zbyciem nieruchomości w drodze umowy dożywocia jest prawidłowe, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe. Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.
2015
1
paź

Istota:
Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie w drodze umowy dożywocia udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego uprzednio w drodze sądowego działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dożywocia to umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za określone świadczenia wymienione w umowie dożywocia. Wielkość tych świadczeń i czas ich trwania nie jest możliwe do określenia w dacie zawarcia umowy dożywocia. Tym samym nie jest możliwe skapitalizowanie wartości świadczeń, jakie otrzyma dożywotnik, ani określenie ich wartości. Zainteresowany wskazuje, że umowa dożywocia nie podlega w ogóle podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (Monitor Podatkowy 2011/4 str. 38, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 września 2011 r. sygn. I SA/Sz 721/11, WSA w Poznaniu sygn. I SA/Po 832/10, WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 r. sygn.
2015
27
wrz

Istota:
Zbycie lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia.
Fragment:
Jak wynika z kolei z art. 913 Kodeksu cywilnego rozwiązanie umowy dożywocia może nastąpić tylko w drodze orzeczenia sądowego. Z takim żądaniem może wystąpić każda ze stron umowy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. W związku z powyższym Wnioskodawca wskazuje, że w drodze umowy dożywocia dokonał przeniesienia własności swojego majątku na wnuka. W związku z niewywiązywaniem się przez niego z umowy, Wnioskodawca wraz z żoną wystąpił do sądu o rozwiązanie ww. umowy. Tym samym, nastąpiło ponowne przeniesienie własności nieruchomości na Wnioskodawcę i żonę. Czynność ta nie miała jednak charakteru odpłatnego nabycia.
2015
15
wrz

Istota:
Skutki podatkowe zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie.
Fragment:
Wnioskodawczyni umową dożywocia przekazała własność lokalu mieszkalnego. W związku z tym została obciążona podatkiem dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Podatek w wysokości 4.000 zł został zapłacony po złożeniu deklaracji PIT-23 w dniu 07 maja 2010 r. Kwota podatku została obliczona od zbycia części lokalu mieszkalnego, którą Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po mężu t.j. od 1 / 4 części lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zasadne było zapłacenie podatku dochodowego od uzyskanego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w związku z umową dożywocia... Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości był niezasadny. Nabycie prawa własności do części przedmiotowego lokalu mieszkalnego nastąpiło przed końcem 2006 r. w drodze spadku po zmarłym mężu. W związku z tym, zbycie lokalu mieszkalnego w części nabytej w drodze spadku nie jest obciążone obowiązkiem podatkowym, ponieważ korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.
2015
15
wrz

Istota:
Czy w sytuacji opisanej we wniosku podatniczka jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie?
Fragment:
Wnioskodawczyni podaje, iż wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy podatku dochodowego, gdyż z różnych źródeł wynika sprzecznie, że między innymi podatek dochodowy będzie naliczany, ponieważ umowa dożywocia jest zaliczana do umów odpłatnych gdzie występuje ekwiwalentność świadczenia. W zamian za nieruchomość (mieszkanie) nabywca utrzymuje dożywotnio zbywcę (Wnioskodawczynię). Umowa dożywocia jest odpłatnym zbyciem nieruchomości. Jeżeli umowa dożywocia zostanie zawarta przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania, to wówczas po stronie Wnioskodawczyni pojawia się obowiązek podatkowy od odpłatnego zbycia nieruchomości. I taki przypadek ma miejsce we Wnioskodawczyni sytuacji, ponieważ mieszkanie kupiła w dniu 11 stycznia 2012 r. Jednakże Wnioskodawczyni uważa, iż będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej i nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli była w tym mieszkaniu zameldowana na pobyt stały co najmniej przez okres 12 miesięcy przed data zbycia tego mieszkania. Musi jednakże spełnić warunek, że w ciągu 14 dni od dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości (dnia zawarcia umowy dożywocia) złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
2015
15
wrz

Istota:
1. Czy przekazanie w drodze umowy dożywocia udziału w nieruchomości jest zbyciem odpłatnym ?
2. W przypadku uznania, że jest to zbycie odpłatne, od jakiej wartości powinien być naliczony podatek dochodowy ?
Fragment:
Udział ten zamierza przekazać przed upływem 5 lat, w drodze umowy dożywocia wnuczce bądź córce i zięciowi. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przekazanie w drodze umowy dożywocia udziału w nieruchomości jest zbyciem odpłatnym ... W przypadku uznania, że jest to zbycie odpłatne, od jakiej wartości powinien być naliczony podatek dochodowy ... Zdaniem Wnioskodawcy, dochodem uzyskanym w wyniku umowy dożywocia jest dla zbywcy jedynie wartość świadczeń dożywotnich i od ich kwoty mógłby być naliczony podatek dochodowy, o ile można tę umowę określić jako odpłatne zbycie. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany dodaje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie udziału w nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. W cyt. przepisie nie wyszczególniono czy zbycie w drodze umowy dożywocia ma charakter zbycia odpłatnego. Dożywotnik w wyniku zawarcia umowy nie otrzymuje bowiem ekwiwalentu w postaci wartości nieruchomości a jedynie świadczenie dożywotnie, których wartość określa notariusz w akcie notarialnym. Zdaniem Zainteresowanego jest to umowa de facto darowizny z nałożeniem na nabywcę określonych obowiązków.
2015
13
wrz

Istota:
Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z uwagi, iż Wnioskodawca nie jest w stanie finansowo sobie poradzić w dniu 10 stycznia 2012 r. przekazał córce konkubiny i jej mężowi mieszkanie w drodze umowy dożywocia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia jest nieodpłatne i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 22 maja 2012 r. Nr ITPB2/415-183/12/IL , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa. Zgodnie z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
2015
13
wrz

Istota:
Czy od zbycia na podstawie umowy dożywocia udziału 1/3 części w nieruchomości nabytego w drodze darowizny, dokonanego przed upływem 5 lat od końca roku, w którym został nabyty, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić należy, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości, na podstawie umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie skutków podatkowych w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości w drodze umowy dożywocia, natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe. Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
13
wrz

Istota:
Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zbycia powyższej nieruchomości (lokalu) w drodze umowy dożywocia, skoro świadczenia wzajemne z tytułu umowy dożywocia mają charakter losowy, zatem nie można wycenić świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 01 marca 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 01 grudnia 2011 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Wnioskodawczyni w drodze umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w trybie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 30 listopada 2011 r. nabyła lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Zainteresowana będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku zbycia powyższej nieruchomości (lokalu) w drodze umowy dożywocia, skoro świadczenia wzajemne z tytułu umowy dożywocia mają charakter losowy, zatem nie można wycenić świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie w drodze umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ świadczenia wzajemne z tytułu umowy dożywocia mają charakter losowy, zatem nie można wycenić wartości świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania. Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana powołuje: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 września 2011 r. sygn. akt I SA/Sz 721/11, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Po 832/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 639/10.
2015
13
wrz

Istota:
Czy od umowy dożywocia (zbycia mieszkania) obowiązuje zryczałtowany podatek dochodowy?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 16 października 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 10 lipca 2009 r., uzupełniony pismem z dnia 17 sierpnia 2009 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Wnioskodawczyni pragnie przekazać mieszkanie wnukowi brata na zasadzie umowy o dożywocie. Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpiła w wyniku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, co miało miejsce 25 lutego 2009 r. Wnioskodawczyni w przedmiotowym mieszkaniu jest zameldowana od 1983 roku (jako główny najemca). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od przedmiotowej umowy dożywocia (zbycia mieszkania) obowiązuje zryczałtowany podatek dochodowy... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie własności na zasadzie umowy dożywocia nie powinno być objęte podatkiem dochodowym zryczałtowanym. Jest to zbycie bez korzyści materialnych. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 16 października 2009 r. Nr IBPBII/2/415-724/09/NG , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.
2015
11
wrz

Istota:
Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia prawa własności na preferencyjnych warunkach rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym? Jaka byłaby podstawa opodatkowania?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia prawa własności na preferencyjnych warunkach rodzi obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym... Jaka byłaby podstawa opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawczyni, zawarcie umowy dożywocia nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż mieszkania tego nie sprzedała, nie dostała żadnych środków finansowych i mieszka w nim nadal. Ponadto w opinii Zaintersowanej, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych umowa dożywocia nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana powołuje wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2010 r. sygn. akt I SA/Sz 559/10, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wr 639/10. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr IBPBII/2/415-334/11/MMa , Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.
2015
11
wrz

Istota:
Umowa o dożywocie.
Fragment:
W przypadku umowy dożywocia, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia dożywotnika, będące świadczeniami zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości. Jest to oczywiste ponieważ, pomimo tego, że zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa dożywocia są umowami wzajemnymi, w których świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej i jak wskazano powyżej, subiektywnie biorąc mają one charakter ekwiwalentny także w przypadku umowy o dożywocie, to jednak czas trwania świadczeń w umowie dożywocia może być różny. To oznacza, że nie sposób choćby z tego powodu ich utożsamiać z ceną, bądź określać ich wartości. Wydaje się, że już z tego powodu do świadczeń z umowy o dożywocie nie można zastosować reguł określenia wartości rynkowej z art. 19 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można wobec tego podzielić wyrażonego w literaturze poglądu, że „ przez odpłatne zbycie należy rozumieć przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw, o których mowa, na inną osobę za wynagrodzeniem ”. O ile konstatacja taka, byłaby uprawniona na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przeczy jej szczegółowa regulacja dotycząca przedmiotu opodatkowania z art. 19 ust. 1-4 ww. ustawy.
2015
11
wrz

Istota:
Czy przekazanie córce mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 25 kwietnia 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pana ... z dnia 7 lutego 2012 r., uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2012 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 25 listopada 2011 r. Wnioskodawca nabył z małżonką mieszkanie od „ miasta ” w drodze pierwokupu dla najemców. Żona nigdy nie pracowała i nie posiada żadnego dochodu. Obecnie Zainteresowany wraz z małżonką chcą mieszkanie przekazać córce, która pomaga i opiekuje się nimi. Najbardziej odpowiada Wnioskodawcy oraz jego małżonce umowa dożywocia. Zainteresowany oraz jego małżonka są ludźmi w podeszłym wieku i schorowanymi (żona jest inwalidką I grupy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie córce mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, od umowy dożywocia nie powinien płacić podatku. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 25 kwietnia 2012 r. Nr ITPB2/415-127/12/IL , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.
2015
8
wrz

Istota:
Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowy dożywocia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 09 października 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pani ... z dnia 10 lipca 2012 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2010 roku Wnioskodawczyni stała się właścicielką mieszkania. Obecnie Zainteresowana zamierza sporządzić umowę dożywocia na rzecz wnuczki. Wnuczka mieszka z Wnioskodawczynią ponad 20 lat. Zainteresowana jest osobą schorowaną i potrzebuje opieki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie mieszkania na podstawie umowy dożywocia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
6
wrz

Istota:
Czy w związku ze zbyciem prawa do lokalu na rzecz córki przed upływem 5 lat od jego nabycia od Gminy, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowy dożywocia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 20 września 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek Pana ... z dnia 29 czerwca 2013 r. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 30 października 2012 r. Wnioskodawca nabył od Gminy, na podstawie aktu notarialnego, lokal mieszkalny. W dniu 29 stycznia 2013 r. Zainteresowany zawarł umowę o dożywocie, na podstawie której lokal mieszkalny przeszedł na własność córki, Wnioskodawca natomiast zastrzegł, że dożywotnio będzie zamieszkiwał w tym lokalu wraz z córką, a ona będzie sprawować nad nim opiekę, którą i tak dotychczas sprawowała. Zainteresowany nadmienia, że córka zamieszkuje z nim w lokalu od urodzenia, czyli od 1971 r., a lokal stanowi dla niej i Wnioskodawcy centrum życiowe.
2015
4
wrz

Istota:
Czy w związku z umową dożywocia należy opodatkować powyższą czynność podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz mając na uwadze uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzić należy, że na gruncie przepisów podatkowych przeniesienie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na podstawie umowy dożywocia, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, stanowi odpłatne zbycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy. Ze względu jednak na brak przesłanek umożliwiających określenie przychodu z tego źródła, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu. W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie skutków podatkowych w związku ze zbyciem, w drodze umowy dożywocia, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym natomiast w pozostałym zakresie jest nieprawidłowe. Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
4
wrz

Istota:
Czy przekazując mieszkanie w drodze umowy o dożywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Fragment:
(...) umowy dożywocia, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 września 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 09 czerwca 2010 r., uzupełniony w dniu 04 sierpnia 2010 r. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że: Wnioskodawca w dniu 21 kwietnia 2010r. nabył prawa do odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu. Jest on osobą samotną, nie mającą rodziny. Od dłuższego czasu opiekują się nim jego sąsiedzi. W zamian za opiekę, ich troskę i przywiązanie Zainteresowany pragnie przekazać im mieszkanie w drodze umowy o dożywocie. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż prawo do odrębnej własności lokalu nabył poprzez przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i było to związane z jego członkostwem w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie okazanego przydziału lokalu mieszkalnego z dnia 26 czerwca 1968 r.
2015
4
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.