Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy uzyskana tytułem zwrotu nakładów na nieruchomość, zwrotu kosztów umowy dożywocia oraz świadczeń dla dożywotników kwota xxx zł stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym należy uwzględnić tę wartość w rozliczeniu rocznym?
2. Czy do kosztów uzyskania tego przychodu zaliczyć można:
 • kwoty wydatkowane na nieruchomość przez Wnioskodawcę (nakłady budowlane i adaptacyjne), wskazane we wniosku w wysokości jjj zł;
 • koszt utrzymania dożywotników oszacowane w akcie notarialnym na kwotę z zł (służebność osobista mieszkania) oraz ok. zz zł pozostałych kosztów poniesionych na utrzymanie dożywotników, potwierdzonych przez dożywotników przy rozwiązaniu umowy dożywocia w akcie notarialnym z dnia 11 lutego 2013 r.;
 • koszt aktu notarialnego umowy dożywocia z dnia 21 grudnia 2010 r. w kwocie k zł?
 • Fragment:
  (...) umowę dożywocia. W następstwie wydania wyroku rozwiązującego umowę dożywocia, własność nieruchomości przechodzi z powrotem na zbywcę, a prawo dożywocia wygasa. Zgodnie z treścią art. 494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Z treści wniosku wynika, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł z rodzicami umowę dożywocia. Rodzice przenieśli na Wnioskodawcę własność nieruchomości rolnej w zamian za dożywotnie utrzymanie. W dniu 11 lutego 2012 r. przedmiotowa umowa dożywocia została rozwiązana na mocy umowy. Własność nieruchomości powróciła do rodziców Wnioskodawcy, którzy z kolei zwrócili Wnioskodawcy nakłady poczynione na nieruchomość oraz zwrócili świadczenia wynikające z umowy dożywocia w łącznej kwocie xxx zł. Analizując prawno-podatkowe konsekwencje przedmiotowego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że kwota obejmująca zwrot nakładów, stanowiąca rezultat rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a rodzicami, spowodowała powstanie realnej korzyści finansowej po stronie Wnioskodawcy.
  2014
  8
  lip

  Istota:
  Skutki podatkoweh zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia.
  Fragment:
  Jeśli jednak Organ uzna, że należy zapłacić podatek to czy rozliczając się z urzędem skarbowym Zainteresowana może wykazać zakup mieszkania i jego „ zbycie ” w formie umowy dożywocia w tych samych wartościach, tj. 155. 000 zł. Zatem powstanie dochód w wysokości 0 zł, więc podatek również 0 zł. Od momentu zakupu do chwili obecnej mieszkanie nie było modernizowane ani remontowane, a biorąc pod uwagę stagnację na rynku nieruchomości z całą pewnością jego wartość nie zmieniła się (o ile nie zmalała). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zawarcie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości obliguje Wnioskodawczynię do zapłaty podatku dochodowego, w jakiej kwocie... (Jeśli wcześniej Zainteresowana kupiła to mieszkanie za 155.000 zł - taką samą wartość ujmie w umowie dożywocia...). Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym w związku z zawarciem tej umowy (jakie obowiązki pociąga za sobą ta umowa dla obu stron (kto, w jakim terminie, na jakim druku)... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące skutków podatkowych zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia. Natomiast w zakresie pytania dotyczącego dokumentowania umowy dożywocia w dniu 16 stycznia 2014 r. zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-1006/13-3/AJ.
  2014
  23
  kwi

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
  Fragment:
  W przypadku Wnioskodawczyni kosztem nabycia mogą być poniesione wydatki związane z nabyciem nieruchomości (ponownym przeniesieniem własności na Wnioskodawczynię na mocy orzeczenia z dnia 14 kwietnia 2011 r.), w tym koszty sądowe poniesione przez Zainteresowaną w celu rozwiązania umowy dożywocia i ponownego nabycia nieruchomości. Natomiast wydatki, które nie dotyczą tegoż (ponownego) nabycia nieruchomości, tj. ww. rozwiązania umowy dożywocia i ponownego przeniesienia na Wnioskodawczynię własności nieruchomości nie mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2013 r. ani jako koszty odpłatnego zbycia, ani jako koszty uzyskania przychodu. Zwrócić bowiem należy uwagę, że pod względem prawnym trzema odrębnymi (różnymi) czynnościami są: zawarcie umowy dożywocia w roku 2010; rozwiązanie umowy dożywocia w roku 2011; zawarcie umowy dożywocia w roku 2013. Zauważyć również należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnego wyjątku, na podstawie którego Wnioskodawczyni mogłaby być potraktowana w sposób szczególny i tut. Organ mógłby uznać, że w rozpatrywanym przypadku rozwiązanie umowy dożywocia nie stanowi nowej daty nabycia nieruchomości. Stosownie zaś do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
  2014
  23
  kwi

  Istota:
  Czy w przypadku przeniesienia własności lokalu nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 27 września 2013 r. na córkę w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jego nabycia zostanie naliczony podatek dochodowy, jeżeli Wnioskodawczyni jako osoba zbywająca będzie mieszkać w przedmiotowym lokalu na podstawie służebności lokalu?
  Fragment:
  Czy w przypadku przeniesienia własności lokalu nabytego przez Wnioskodawczynię w dniu 27 września 2013 r. na córkę w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od daty jego nabycia zostanie naliczony podatek dochodowy, jeżeli Wnioskodawczyni jako osoba zbywająca będzie mieszkać w przedmiotowym lokalu na podstawie służebności lokalu... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie lokalu na córkę w drodze umowy dożywocia nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż umowa dożywocia nie stanowi odpłatnego zbycia nieruchomości i nie spowoduje powstania po stronie Zainteresowanej jakiegokolwiek przychodu. Stanowisko Wnioskodawczyni wynika w pierwszej kolejności z samej istoty umowy dożywocia, która ze względu na swój charakter, wyrażający się nieokreślonym - w chwili zawarcia umowy - czasem jej trwania powoduje, że nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 908 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwanej dalej K.c.) przez umowę dożywocia nabywca nieruchomości (w zamian za przeniesienie własności nieruchomości) zobowiązuje się zapewnić zbywcy nieruchomości dożywotnie utrzymanie. Choć charakterystyczną cechą umowy dożywocia jest to, że jest to umowa wzajemna, to nie jest ona zdaniem Wnioskodawczyni umową odpłatną.
  2014
  26
  mar

  Istota:
  Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia.
  Fragment:
  W umowie dożywocia – w oparciu o art. 395 § 1 ustawy Kodeks cywilny –Wnioskodawca zawrze klauzulę o przysługującym mu jako zbywcy prawie odstąpienia od tej umowy do 31 grudnia 2019 r. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi ustalenie, czy rozwiązanie umowy dożywocia będzie stanowić dla niego nową datę nabycia nieruchomości, od której winien być liczony okres 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisu art. 908 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) – jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła, i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy (dożywotnika) jest przeniesienie własności nieruchomości. Umowa dożywocia ma charakter umowy zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Zatem zawarta umowa dożywocia ma charakter świadczenia ekwiwalentnego.
  2014
  26
  lut

  Istota:
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze rozwiązania umowy o dożywocie.
  Fragment:
  W przypadku wnioskodawcy kosztem nabycia mogą być wydatki poniesione w 2011 r. związane z nabyciem nieruchomości (ponownym przeniesieniem własności na wnioskodawcę), w tym koszty sądowe poniesione przez wnioskodawcę w celu rozwiązania umowy dożywocia i ponownego nabycia nieruchomości. Natomiast wydatki poniesione w 2010 r. (5 016 zł) dotyczą zupełnie innej czynności niż rozwiązanie umowy dożywocia i ponowne przeniesienie na wnioskodawcę (nabycie) własności nieruchomości – mianowicie zawarcia umowy dożywocia – i nie mogą zostać uwzględnione przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2013 r. ani jako koszty odpłatnego zbycia, ani jako koszty uzyskania przychodu. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnego wyjątku, na podstawie którego wnioskodawca mógłby być potraktowany w sposób szczególny i Organ mógłby uznać, że w jego przypadku rozwiązanie umowy dożywocia nie stanowi nowej daty nabycia nieruchomości. Ponadto na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie mają wpływu subiektywne odczucia podatnika odnośnie do tego, jakie stanowisko Organu jego zdaniem byłoby sprawiedliwe i rozsądne. Skoro z przepisów w sposób jednoznaczny wynika, że w przypadku rozwiązania umowy dożywocia na dożywotnika zostaje ponownie przeniesiona własność nieruchomości a zatem datę rozwiązania umowy dożywocia należy uznać za datę nabycia nieruchomości przez dożywotnika, to tym samym nie ma podstaw aby twierdzić inaczej.
  2013
  21
  gru

  Istota:
  Czy zawarcie umowy o dożywocie powoduje powstanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni nie uzyskała przychodu w związku z umową dożywocia, zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 21.03.2013 roku ma zastosowanie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podstawa opodatkowania?
  Fragment:
  Umowa dożywocia, uregulowana w art. 908-916 k.c.., polega na tym, że w zamian za przeniesienia własności nieruchomości nabywca zobowiązuje zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Podstawową funkcją umowy dożywocia jest funkcja alimentacyjna, zapewnia ona bowiem zbywcy dożywotnie utrzymanie, w zakresie i na zasadach ustalonych w umowie. Umowa ta stanowi źródło powstania pomiędzy stronami więzi typowych dla stosunków alimentacyjnych mających swoje źródło w ustawie, stąd też łączy w sobie elementy majątkowe z elementami stosunków osobistych (tak: Gawlik Z., Jaciak A., Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka Ł. Komentarz do art. 908 kodeksu cywilnego, (...) 2010. Zdaniem Wnioskodawczy, opisany powyżej charakter umowy dożywocia przesądza o tym, iż jest ona umową konsensualną i wzajemną - jednakże nie ma charakteru odpłatnego w rozumieniu powoływanego w interpretacji norm podatkowych. Odpłatność świadczenia ma bowiem miejsca w przypadku spełnienia świadczenia o charakterze pieniężnym, sprowadzającego się do zapłaty określonej sumy pieniężnej - bądź świadczenia, które można wyrazić w pieniądzu. W przypadku umowy dożywocia nie można mówić o bezpośrednim przełożeniu tego świadczenia na określoną sumę pieniężną.
  2013
  5
  gru

  Istota:
  Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od wykupu, podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego?
  Fragment:
  UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia mieszkania na podstawie umowy dożywocia. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni była głównym najemcą mieszkania komunalnego, które zamieszkiwała z synem i jego żoną. W dniu 18 lutego 2013 r. Wnioskodawczyni wykupiła od Gminy lokal mieszkalny za pieniądze uzyskane od syna w drodze darowizny. Po wykupieniu lokalu mieszkalnego, Zainteresowana chciałaby zbyć mieszkanie synowi w drodze umowy dożywocia, w celu zapewnienia sobie opieki, ponieważ jest osobą starszą i schorowaną. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zbycie lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat od wykupu, podlega obowiązkowi zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a podatku od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż umowa dożywocia w świetle treści art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, należy do umów wzajemnych i nie ma charakteru odpłatnego, jest to umowa zobowiązująca i wzajemna. Ze względu na charakter umowy, oznaczający nieokreślony w chwili zawarcia czas jej trwania, nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania.
  2013
  2
  paź

  Istota:
  1. Czy w związku z zawarciem powyższej umowy dożywocia, Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
  2. Jak należy obliczyć ewentualny podatek dochodowy i co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?
  Fragment:
  (...) umowy dożywocia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy dożywocia. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 27 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. W tym mieszkaniu Zainteresowana jest zameldowana od dnia 18 lutego 1993 r., tj. od otrzymania przydziału na ww. lokal. Wnioskodawczyni będzie dalej w nim mieszkać. W tym mieszkaniu jest zameldowana też córka Zainteresowanej, której Wnioskodawczyni zamierza przekazać ww. lokal umową dożywocia (przed upływem 5 lat). Jest to odpłatne zbycie, jednakże Wnioskodawczyni uważa, że nie można ustalić ile zarobi, ponieważ jest niezależna finansowo od córki. Wnioskodawczyni jeszcze pracuje, mąż jest na rencie, a od 19 lutego 2014 r. przechodzi na emeryturę. Wnioskodawczyni jest w pełni sprawna i w tym momencie nie potrzebuje opieki. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, iż w dniu 17 listopada 2012 r. nabyła od spółdzielni mieszkaniowej odrębną własność lokalu mieszkalnego – mieszkanie własnościowe.
  2013
  26
  wrz

  Istota:
  Czy zawierając umowę dożywocia, w wyniku której 1/2 części nieruchomości gruntowej (dom, działka) przeszłaby na syna, Wnioskodawczyni musiałaby zapłacić podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia - na podstawie umowy dożywocia?
  Fragment:
  Zainteresowana ma zamiar zawrzeć umowę dożywocia, w wyniku której 1/2 część nieruchomości przeszłaby na Jej syna. Wnioskodawczyni chce przekazać 1/2 części udziału należącego do Niej (nabytego w czasie trwania wspólnoty małżeńskiej), a nie nabytego drodze spadkobrania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zawierając umowę dożywocia, w wyniku której 1/2 części nieruchomości gruntowej (dom, działka) przeszłaby na syna, Wnioskodawczyni musiałaby zapłacić podatek dochodowy z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia - na podstawie umowy dożywocia... Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie 1/2 części nieruchomości nabytej w czasie trwania wspólnoty ustawowej małżeńskiej w 1972 r. (prawo wieczystego użytkowania) przekształcone w prawo własności w 2000 roku w drodze umowy dożywocia nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności (umowa dożywocia) przed upływem 5 lat od daty nabycia, ponieważ nabycie przedmiotowej 1/2 części nieruchomości nastąpiło w 1972 roku, a nie w 2012 z chwilą śmierci męża Zainteresowanej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
  2013
  5
  wrz
  © 2011-2014 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.