Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Umowa dożywocia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to umowa dożywocia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia umowy dożywocia
Fragment:
Podsumowując, przeniesienie prawa własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi źródło przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, bądź udziału w nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże pomimo istnienia źródła przychodu, z którym wiąże się powstanie obowiązku podatkowego (odpłatne zbycie nieruchomości) jak również ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku (dożywotnika), nie jest możliwe określenie na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 ww. ustawy przychodu z tytułu zbycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie. Skoro na podstawie umowy dożywocia nie jest możliwie określenie podstawy opodatkowania, oznacza to, że Wnioskodawca dokonując w wyniku umowy dożywocia przeniesienia na rzecz córki prawa własności udziału w nieruchomości – w lokalu nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – nie jest zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul.
2015
22
mar

Istota:
Gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.
Fragment:
Umowa dożywocia nie została wymieniona w przepisie art. 1 ust. 1 ww. ustawy jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
26
lut

Istota:
Gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy.
Fragment:
Umowa dożywocia nie została wymieniona w przepisie art. 1 ust. 1 ww. ustawy jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że umowa dożywocia nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ona traktowana oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowiona służebność osobista mieszkania i nieruchomości, w opisanym zdarzeniu przyszłym, jako integralna część umowy dożywocia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem umowa dożywocia nie jest objęta zakresem tej ustawy. Ponadto należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanej, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca wyłącznie dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Tym samym małżonek wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną może wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
26
lut

Istota:
Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy przeniesienie udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu nabytego w wyniku działu spadku z dnia 29 lutego 2012 r., w drodze umowy dożywocia będzie obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie w drodze umowy dożywocia udziału w prawie własności wyżej opisanego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego uprzednio w drodze sądowego działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przewidzianym w art. 10 ust. 1 pkt 8 i art. 30 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa dożywocia to umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za określone świadczenia wymienione w umowie dożywocia. Wielkość tych świadczeń i czas ich trwania nie jest możliwe do określenia w dacie zawarcia umowy dożywocia. Tym samym nie jest możliwe skapitalizowanie wartości świadczeń, jakie otrzyma dożywotnik, ani określenie ich wartości. Wnioskodawca wskazuje, że umowa dożywocia nie podlega w ogóle podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (Monitor Podatkowy 2011/4 str. 38, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28 września 2011 r. sygn. I SA/Sz 721/11, WSA w Poznaniu sygn. I SA/Po 832/10, WSA w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 r. sygn.
2014
31
gru

Istota:
Czy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa dożywocia podlega zwolnieniu od podatku?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 31 stycznia 2014 r. tata Wnioskodawczyni zawarł z Wnioskodawczynią umowę dożywocia, przenosząc na Nią cały należący 4/6 udział zabudowanej nieruchomości o powierzchni 2 060 m 2 , do której należy 1/3 część po zmarłej wcześniej mamie. Nieruchomość i budynek mieszkalny położone są na terenie wsi, na podstawie umowy dożywocia Wnioskodawczyni nie nabyła gospodarstwa rolnego, nie posiada gospodarstwa rolnego i nie zawierała umów dotyczących spadku po zmarłej mamie. W zamian za przeniesienie własności udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni zapewni zbywcy codzienną pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Należy wskazać, że w analizowanym stanie faktycznym umowa dożywocia dotyczy udziału w nieruchomości niestanowiącej gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W chwili dokonywania czynności tj. zawierania umowy dożywocia nabyte grunty nie utworzą gospodarstwa rolnego, ani też nie wejdą w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Zatem w powyższej sprawie przepis art. 9 pkt 2 lit. b) nie może mieć zastosowania. Przedmiotowa umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W momencie zawarcia umowy dożywocia, na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek podatkowy z tytułu ww. umowy, a stawka podatku, liczona od wartości rynkowej udziału w nieruchomości, będącego przedmiotem umowy wynosi 2%.
2014
28
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dożywocia
Fragment:
Cena ta ma zaś odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości na moment zawarcia umowy dożywocia. Pojęcia „ ceny ” nie można więc zawężać wyłącznie do wartości przedmiotu sprzedaży wyrażonej w pieniądzu. Zwrócić bowiem uwagę należy na fakt, że przepis nie posługuje się zawężającym pojęciem „ sprzedaży ”, lecz szerokim pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, obejmując wszelkie odpłatne czynności, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności. Tym samym cena to nie tylko zapłata w pieniądzu. Zapłatą za przeniesienie własności nieruchomości (udziału w nieruchomości) może być również inna forma przysporzenia majątkowego jakimi są świadczenia uzyskiwane przez dożywotnika. W drodze umowy dożywocia dochodzi bowiem do zmiany właściciela nieruchomości, czyli przeniesienia prawa własności nieruchomości, której wartość zostaje w umowie dożywocia określona i ma co do zasady być zapłatą za świadczenia do jakich względem dożywotnika zobowiązuje się nabywca. Skoro za te świadczenia zapłatą ma być nieruchomość – udział w nieruchomości – to wartość tej nieruchomości (tych udziałów) stanowi przychód z odpłatnego jej zbycia w drodze umowy dożywocia. Zatem przychód dożywotnika określa się w oparciu o wartość rynkową zbywanej nieruchomości.
2014
12
paź

Istota:
Skoro w rozpatrywanej sprawie, data nabycia lokalu mieszkalnego jest 31 maja 1975 r., to umowa o dożywocie zostanie dokonana po upływie 5-ciu lat od daty nabycia nieruchomości, i nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zbycie to nie spowoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.
Fragment:
(...) umowy dożywocia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu mieszkalnego na podstawie umowy dożywocia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca od 31 maja 1975 r. posiada wspólnie z żoną spółdzielcze-własnościowe prawo do mieszkania, w którym na chwilę obecną zamieszkują. Jeszcze w tym roku (2014) małżonkowie planują sporządzić umowę o dożywocie - zgodnie z art. 908 kodeksu cywilnego - z synem i synową, by zapewnić sobie opiekę i pomoc. Wcześniej małżonkowie chcą przekształcić spółdzielcze-własnościowe prawo do mieszkania w odrębną własność, czyli podpisać ze spółdzielnią mieszkaniową umowę notarialną o ustanowieniu odrębnej własności mieszkania. Wnioskodawca wie, że umowa o dożywocie wiąże się z zapłatą podatku od umów cywilno-prawnych w wysokości 2% od wartości mieszkania i ten podatek zostanie opłacony po podpisaniu aktu notarialnego. Jednakże, zgodnie z prawem umowa o dożywocie traktowana jest jako odpłatne zbycie nieruchomości, czyli jej skutkiem jest przychód dla dożywotnika/dożywotników, od którego obowiązkiem jest opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% wartości mieszkania.
2014
26
sie

Istota:
 • Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od zawartej umowy dożywocia, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości oraz od jakiej części wartości zbytego lokalu?
 • Czy od 1/2 części lokalu nabytej w drodze dziedziczenia ustawowego w 2010 r., Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji, gdy w marcu 2013 r. zawarł notarialną umowę dożywocia, na mocy której przeniósł własność całości lokalu, w tym 1/2 nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej żonie w zamian za dożywotnie zamieszkiwanie i zapewnienie opieki?
 • Fragment:
  Cena ta ma zaś odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości na moment zawarcia umowy dożywocia. Pojęcia „ ceny ” nie można więc zawężać wyłącznie do wartości przedmiotu sprzedaży wyrażonej w pieniądzu. Zwrócić bowiem uwagę należy na fakt, że przepis nie posługuje się zawężającym pojęciem „ sprzedaży ”, lecz szerokim pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, obejmując wszelkie odpłatne czynności, w wyniku których dochodzi do przeniesienia prawa własności. Tym samym cena to nie tylko zapłata w pieniądzu. Zapłatą za przeniesienie własności nieruchomości (udziału w nieruchomości) może być również inna forma przysporzenia majątkowego jakimi są świadczenia uzyskiwane przez dożywotnika. W drodze umowy dożywocia dochodzi bowiem do zmiany właściciela nieruchomości, czyli przeniesienia prawa własności nieruchomości, której wartość zostaje w umowie dożywocia określona i ma co do zasady być zapłatą za świadczenia do jakich względem dożywotnika zobowiązuje się nabywca. Skoro za te świadczenia zapłatą ma być nieruchomość – udział w nieruchomości – to wartość tej nieruchomości (tych udziałów) stanowi przychód z odpłatnego jej zbycia w drodze umowy dożywocia. Zatem przychód dożywotnika określa się w oparciu o wartość rynkową zbywanej nieruchomości.
  2014
  20
  sie

  Istota:
  Czy od 1/2 części lokalu nabytej w drodze dziedziczenia ustawowego w 2010 r., Wnioskodawca winien zapłacić podatek od spadku w sytuacji, gdy w marcu 2013 r. zawarł notarialną umowę dożywocia, na mocy której przeniósł własność całości lokalu, w tym 1/2 nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej żonie w zamian za dożywotnie zamieszkiwanie i zapewnienie opieki?
  Fragment:
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od zawartej umowy dożywocia, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości oraz od jakiej części wartości zbytego lokalu... Czy od 1/2 części lokalu nabytej w drodze dziedziczenia ustawowego w 2010 r., Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji, gdy w marcu 2013 r. zawarł notarialną umowę dożywocia, na mocy której przeniósł własność całości lokalu, w tym 1/2 nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej żonie w zamian za dożywotnie zamieszkiwanie i zapewnienie opieki... Czy od 1/2 części lokalu nabytej w drodze dziedziczenia ustawowego w 2010 r., Wnioskodawca winien zapłacić podatek od spadku w sytuacji, gdy w marcu 2013 r. zawarł notarialną umowę dożywocia, na mocy której przeniósł własność całości lokalu, w tym 1/2 nabytej w drodze dziedziczenia testamentowego po zmarłej żonie w zamian za dożywotnie zamieszkiwanie i zapewnienie opieki... Czy zapłata przez Wnioskodawcę zachowku w kwocie 12 000 zł na rzecz swojej wnuczki w czerwcu 2013 r. z części lokalu nabytej w drodze dziedziczenia przez Wnioskodawcę po Jego zmarłej żonie może zostać odliczona od ewentualnej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako koszt...
  2014
  19
  sie

  Istota:
  Czy od przekazania nieruchomości na podstawie umowy dożywocia Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
  Fragment:
  Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że umowa dożywocia jest formą odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w przywołanym wyżej przepisie, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotową nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła 26 marca 2009 r. w wyniku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zatem do przychodu uzyskanego z tytułu zbycia – w drodze umowy dożywocia – przedmiotowego mieszkania zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu (...)
  2014
  12
  sie
  © 2011-2015 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.