Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odliczenie przez Wnioskodawczynię „ulgi prorodzinnej” na jedno własne dziecko za lata podatkowe 2009-2011 w pełnej wysokości jest zgodne z normą prawną zawartą w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami do których ten artykuł odpowiednio odsyła przy zastrzeżeniu brzmienia przepisu od 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Faktycznie Wnioskodawczyni utrzymywała córkę, wkład ojca był niewielki i dlatego małżonkowie umówili się, że całą ulgę prorodzinną za kolejne lata - Wnioskodawczyni będzie odliczała od podatku, gdyż będzie to dla córki zastrzyk finansowy, rekompensujący niskie alimenty. We wrześniu 2012 r. Wnioskodawczyni została wezwana do Urzędu Skarbowego i została poinformowana, że były mąż za 2011 r. odliczył połowę ulgi (bez wcześniejszych uzgodnień z Wnioskodawczynią), a za lata 2008 - 2010 złożył korekty zeznań, w których dokonał odliczenia połowy ulgi prorodzinnej. Wnioskodawczyni stwierdza, iż została poinformowana, że powinna złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń od podatku dochodowego w przypadku wychowywania dzieci. Odpowiedź na ten wniosek byłaby dla Urzędu Skarbowego wskazówką, jakie przyjąć stanowisko w tej indywidualnej sprawie. Stwierdza również, iż działania byłego męża mają związek z wyższymi alimentami, jakie zasądzono mu od października 2011 r. Wnioskodawczyni uważa, iż tym sposobem odbierze sobie cześć zapłaconych alimentów. Podkreśla, iż kuriozalne jest to, że dokładnie w tym samym momencie, w którym odlicza sobie ulgę prorodzinną i robi korekty zeznań, gdyż jako mający władzę rodzicielską stoi na stanowisku, że „ jest na prawie ”, wysyła do Sądu wniosek o uchylenie alimentów.
2015
22
mar

Istota:
Czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1/2 wysokości na każde dziecko?
Fragment:
W związku z powyższym zadano pytanie, czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1 / 2 wysokości na każde dziecko... Zdaniem Wnioskodawcy, PIT 37 za 2011 r. został złożony właściwie. Ulgę prorodzinną Wnioskodawca odliczył na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż właściwie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Zastosował się do zapisów art. 27f ust. 3 ww. ustawy i odliczył ulgę na troje dzieci w 1 / 2 wysokości, gdyż dzieci zamieszkują z matkami. W przypadku synów nastąpił zbieg odliczenia, gdyż ich matka pracuje i nie doszło do porozumienia w kwestii odliczenia ulgi prorodzinnej. W przypadku córki (Izabeli) także doszło do zbiegu odliczenia, gdyż jej matka odliczyła ulgę prorodzinną w całości. Wnioskodawca o tym fakcie dowiedział się w trakcie postępowania wyjaśniającego. Było to dla Niego zaskoczeniem. Dokonał odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę Izabelę w wysokości 1 / 2 za 2011 r. Matka córki podczas rozprawy w sądzie w lutym 2012 r. zeznała, że w 2011 r. pracowała do marca. Wnioskodawca uważał, iż odprowadzony przez nią podatek nie daje jej podstaw do odliczenia ulgi, gdyż z ulgi może skorzystać osoba, która uzyskuje dochody i odprowadza podatek.
2015
12
mar

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wobec przedstawionych uregulowań prawnych tutejszy organ nie może zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – w sytuacji gdy dzieci z Nią zamieszkują i Ona sama je wychowuje, mąż bowiem nie bierze udziału w wychowywaniu dzieci ponosi tylko obciążenia finansowe (często egzekwowane poprzez postępowanie komornicze) – ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w całości. Zacytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawniają bowiem do skorzystania z ww. ulgi tylko rodzica, który z dziećmi zamieszkuje bądź też w większym stopniu ponosi ciężar ich utrzymania. Nie można również zgodzić się z Wnioskodawczynią, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w podziale w stosunku do faktycznego wychowywania, ponieważ – jak twierdzi – z art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że duże znaczenie ma sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem. W przypadku rozliczenia ulgi, każdemu z podatników powinno przysługiwać odliczenie 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, zgodnie ze stanem faktycznym. W przedmiotowej sprawie - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie znajduje zastosowania art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy on wyłącznie sytuacji wymienionych w tym przepisie, które w niniejszej sprawie nie zachodzą, a więc takich, gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej lub do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca wówczas każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.
2015
4
mar

Istota:
1. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi rodzinnej?2. Jeśli tak, to w jakich proporcjach ww. ulgę będzie mógł wykorzystać w przypadku braku porozumienia małżonków?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (wpływ do Biura – 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 18 lipca 2012 r. został orzeczony rozwód. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało Wnioskodawcy ograniczone do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek alimentacyjny w kwocie 1 000 zł na dwójkę dzieci. Ów obowiązek Wnioskodawca wypełnia regularnie. Obecnie Wnioskodawca sam zrezygnował ze spotkań ze swoimi dziećmi ze względu na ich stan psychiczny. Zakres wykonywania władzy rodzicielskiej został niezmieniony. Rozliczając podatek dochodowy za 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłą małżonką powstał spór o możliwość skorzystania z ulgi. Była małżonka twierdzi, że taka ulga Wnioskodawcy nie przysługuje, ponieważ dzieci zamieszkują z nią. Wnioskodawca natomiast uważa, że skoro sąd tylko ograniczył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma możliwość skorzystania z ulgi w 50%, czyli może odliczyć ulgę na 1 dziecko.
2015
19
lut

Istota:
Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Zgodnie z pkt 3 Wnioskodawczyni skorzystała za 2013 r. z ulgi prorodzinnej. Urząd skarbowy nakazał jej zwrot ww. ulgi, ponieważ pobrał ją ojciec biologiczny dzieci, co zdaniem Wnioskodawczyni było niezgodne z ww. przepisami. Ulgę Wnioskodawczyni zwróciła w dniu 3 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że ojciec dzieci ma ograniczoną władzę rodzicielską i powinien z ulgi skorzystać tylko do dnia 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia dzieci zostały powierzone pod opiekę Wnioskodawczyni – zgodnie z decyzją sądu. Z uzupełnienia wniosku wynika, że sąd udzielił zabezpieczenia poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej tymczasowo - na czas trwania postępowania. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej od dnia 4 marca 2013 r. Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej... Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej od 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia sprawuje opiekę nad wnukami. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)
2015
29
sty

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nadmienia również, że w latach 2009-2013 wraz z żoną nie korzystał z ulgi prorodzinnej na pozostałe dwoje pełnoletnich dzieci oraz w 2013 r. nie wykonywał względem nich władzy rodzicielskiej. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania za lata 2009-2013 z tzw. ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego pełnoletniego syna, z uwagi na zaistnienie przesłanki negatywnej wykluczającej jej zastosowanie wskazanej w art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz odpowiednio w art. 27f ust. 2c w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., tj. wstąpienie syna w dniu 13 września 1991 r. w związek małżeński. Fakt, że syn w tym okresie pobierał zasiłek pielęgnacyjny oraz otrzymuje rentę socjalną nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.
2014
18
gru

Istota:
Jak należy ustalić dochód dziecka, które pracowało i nie ukończyło 25 lat i jest studentem, aby móc skorzystać z ulgi?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem złożyła zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2013. W zeznaniu tym Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko (ur. 2 lipca 1991 r.) zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziecko w 2013 r. uzyskało dochód i złożyło również zeznanie PIT-37. Obliczając dochód dziecka, aby móc skorzystać z ulgi Wnioskodawczyni od przychodu odjęła koszty uzyskania (4 224 zł 50 gr – 666 zł 68 gr = 3 562 zł 85 gr). Odjęła również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 579 zł 19 gr. W konsekwencji otrzymała dochód w wysokości 2 983 zł 66 gr i w związku z tym skorzystała z ulgi na dziecko. Urząd Skarbowy stwierdził jednak, że źle obliczony został dochód dziecka.
2014
10
gru

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dziecko do 25 roku życia (studiujące). Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2011 i 2012... Zdaniem Wnioskodawczyni, może ona skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko do 25 roku życia, uczące się, mimo że syn studiuje – kierunek wojskowy i w związku z tym otrzymuje żołd, który nie podlega opodatkowaniu i nie jest uznawany jako dochód (jest to rekompensata za trud służby kandydata na żołnierza zawodowego). Biorąc pod uwagę ww. informacje Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje jej możliwość złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2011 i 2012 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2014
4
gru

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w 2013 r. oraz w latach następnych 50% kwoty ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
Fragment:
Wnioskodawca uważa, iż biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w wychowywanie oraz finansowe utrzymanie córki, posiadanie przeze niego władzy rodzicielskiej, a także posiłkując się artykułami i wyjaśnieniami z prasy, ma prawo skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej za 2013 rok w wysokości 50% - na równi z byłą małżonką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępnie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z pouczeniem zawartym w treści wezwania - jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ulgi prorodzinnej odnośnie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl ust. 2, odliczeniu podlega (...)
2014
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej odnoszącej się do rozliczenia podatkowego za 2012 r.
Fragment:
W zeznaniu podatkowym za rok 2012 została ujęta ulga prorodzinna na małoletnie dzieci, tj.: (...). Wnioskodawca ma troje dzieci. Są one małoletnie i uczące się. Wnioskodawca nadmienił, że nie uwzględnił ulgi podatkowej na trzecie dziecko, ponieważ nie pozwalał na to dochód uzyskany w 2012 r. Zainteresowany dodał, że dzieci nie były umieszczone w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie. Nie zawarł związku małżeńskiego. Wnioskodawca poinformował, że w 2001 r., 2012 r. i nadal małżonka nie pracuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy za rok 2012 Wnioskodawcy przysługiwała ulga prorodzinna... Czy istnieje możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę ulgi prorodzinnej w przyszłości... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest kwestia dotycząca pytania pierwszego, tj. rozliczenia podatkowego za 2012 r., natomiast w zakresie pytania drugiego odnoszącego się do rozliczeń podatkowych za rok 2013 i lata następne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ulga prorodzinna, która została ujęta w zeznaniu podatkowym w roku 2013 za rok 2012 r. przysługuje w całości. Ponadto Wnioskodawca uważa, że przepis art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera m.in. zapis, że wykonywał władzę rodzicielską i dotyczy właśnie sytuacji opisanej we wniosku.
2014
8
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.