Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Przepisy art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące ulgi prorodzinnej są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych, zaś ich literalna wykładnia prowadzi do jednoznacznego rezultatu. Podkreślić należy, że skoro wolą świadomego ustawodawcy było odniesienie ww. limitu do „ podatnika ” i „ jego małżonka ”, to chodzi o osoby pozostające w określonym stanie cywilnym, tj. o osoby pozostające w związku małżeńskim – jak ma to miejsce na gruncie analizowanej sprawy. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanej w sprawie skorzystania z odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
9
wrz

Istota:
Czy w przypadku braku porozumienia z matką dzieci Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2013 w proporcji 50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku braku porozumienia z matką dzieci Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2013 w proporcji 50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy. Skoro nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, choć w sposób ograniczony oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny, Wnioskodawca uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Przy braku porozumienia z byłą małżonką w temacie proporcji wykorzystania rocznego limitu ulgi prorodzinnej najrozsądniej jest wykorzystać ją po 50% rocznego limitu (50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci, tj. 1112,04 zł ojciec dzieci / 1112,04 zł matka dzieci). Taki podział w takim przypadku jest najbardziej właściwy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego (...)
2014
7
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wnioskodawczyni ma czwórkę dzieci, korzysta z ulgi prorodzinnej na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 4 i 12 lat, w stosunku do których wykonuje władzę rodzicielską oraz na pełnoletniego syna, o którym mowa we wniosku. Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole, o jakiej mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł, są podatnicy utrzymujący te dzieci, w związku z wykonywaniem przez nich - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - obowiązku alimentacyjnego. Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni - pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły... ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ok. 420 zł miesięcznie - utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2013 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
5
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana doprecyzowała, że: chciałaby rozliczyć ulgę prorodzinną za lata 2010 – 2013, pobiera emeryturę z ZUS, nie prowadzi i nie prowadziła działalności gospodarczej, dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych (PIT – 37), za rok 2013 dochody nie przekroczyły 56.000 zł, nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego syna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia w PIT – 37 ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko bez względu na jego wiek, który zgodnie z przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej w stosunku do pełnoletniego dziecka będącego na utrzymaniu Zainteresowanej, bez względu na wiek, który zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało zasiłek pielęgnacyjny (od dzieciństwa) lub rentę socjalną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2014
3
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nie mniej jednak, w ocenie Wnioskodawczyni, nie ma innego, lepszego, obiektywnego miernika niż ugoda czy też wyrok sądowy, jeśli w tego rodzaju sytuacjach - braku porozumienia rodziców w kwestii rozliczenia ulgi prorodzinnej nie mogą zadecydować okoliczności faktyczne - rzeczywiste kontakty z dzieckiem (zgodnie z komentarzem do art. 27f A. Bartosiewicza i R. Kubackiego), które nie są dla organu podatkowego przekonujące, jasne czy też budzą wątpliwości. Omawianego przepisu - art. 27f ust. 4 nie można jednak interpretować w oderwaniu od przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wykonywania władzy rodzicielskiej. W świetle powołanego orzeczenia Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy każdy rodzic, który posiada władzę rodzicielską i wykonuje ją w niewielkim zakresie, chociażby przez kilka (kilkanaście) dni w roku, w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem, ma możliwość odliczenia ulgi w połowie. Tego rodzaju rozstrzygnięcie jest krzywdzące dla dziecka i niezgodne z wyjątkowym charakterem ulgi prorodzinnej. Pozbawienie nawet w połowie ulgi prorodzinnej jest więc w ocenie Zainteresowanej niezasadne i krzywdzące. Jest to też krzywdzące dla Wnioskodawczyni, albowiem w przypadku uznania zasadności interpretacji zawartej w orzeczeniu bydgoskim, będzie musiała ponosić konsekwencje finansowe błędnego pouczenia Jej przez pracownika urzędu skarbowego o zasadności rozliczenia się z ulgi w 100% oraz z powodu zmiany interpretacyjnej wskazywanego przepisu w prawie.
2014
2
wrz

Istota:
Czy ulga z tytułu wychowywania dzieci należy się w całości Wnioskodawczyni? Jeśli się nie należy Wnioskodawczyni prosi o wskazanie w jakiej części może tę ulgę odliczyć oraz w jakiej wysokości w następnych latach może odliczać ulgę z tytułu wychowywania dzieci.
Fragment:
Nr IPPB4/415-402/14-2/MS1 (data nadania 7 lipca 2014 r., data doręczenia 11 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-402/14-2/MS1 z dnia 4 lipca 2014 r. (data nadania 7 lipca 2014 r., data doręczenia 11 lipca 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez: uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawczyni, zgodnie ze wzorem wniosku ORD-IN – rodzaj Wnioskodawcy, status; uzupełnienie informacji co do zakresu wniosku; uzupełnienie danych o wysokości sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty; złożenie oświadczenia zgodnie z art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa; wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja; doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, sprecyzowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego przyporządkowane do stanu faktycznego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni; przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania oraz dokonanie stosownej opłaty.
2014
2
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu w ramach ulgi na dzieci, jeżeli na co dzień dzieci zamieszkują z żoną, która nie może skorzystać z odpisu?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z 23 maja 2014 r. znak: IBPB II/1/415-313/14/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 3 czerwca 2014 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca ma dwóch małoletnich synów w wieku 13 i 11 lat, którzy są uczniami szkoły podstawowej i na co dzień mieszkają z matką. Z synami Wnioskodawca na dobry kontakt, gdyż przebywają oni u niego regularnie dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela) oraz połowę ferii. W czasie, gdy synowie przebywają u Wnioskodawcy zapewnia im pełne utrzymanie i możliwość udziału w wycieczkach i innych ciekawych dla nich dodatkowych zajęciach. Wnioskodawca opłaca też wycieczki organizowane przez szkołę. Wnioskodawca wypłaca żonie alimenty w wysokości 1.000 zł miesięcznie; mają orzeczoną separacje, mieszkają oddzielnie.
2014
29
sie

Istota:
Czy przysługuje Wnioskodawczyni ulga z tytułu wychowania dzieci w całej wysokości?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za okres małoletniości syna (młodszego), czyli za okres 12 miesięcy, a zatem za cały rok 2012. Wnioskodawczyni przysługuje 50% tej ulgi. Natomiast na starszego syna nie przysługuje Pani ulga prorodzinna, gdyż – jak wynika ze stanu faktycznego – nie ciąży na Pani obowiązek alimentacyjny wobec synów. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
2014
29
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i odliczyć ją w zeznaniu podatkowym, gdzie dochody Wnioskodawcy i jego żony (jako rodziców) są opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i wynoszą około 50 tyś. rocznie, a syn jest osobą uczącą się w wieku do 25 lat i nie uzyskuje żadnych dochodów?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca ma na utrzymaniu syna w wieku 23 lat. Syn jest studentem Wyższego Seminarium Duchownego w P. Studia kończy obroną pracy magisterskiej pod patronatem A w X. tytułem magistra teologii. Syn nie osiąga żadnych dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i odliczyć ją w zeznaniu podatkowym, w którym wykazane są jego dochody i dochody jego żony (jako rodziców), opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (dochody wynoszą około 50 tyś. rocznie, a syn jest osobą uczącą się w wieku do 25 lat i nie uzyskuje żadnych dochodów)... Zdaniem Wnioskodawcy, ulga prorodzinna mu przysługuje, bowiem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ulga prorodzinna przysługuje na własne lub przysposobione dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach wyższych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących (...)
2014
10
sie

Istota:
Czy w związku z powyższym stanem faktycznym, Wnioskodawcy i Jego żonie jako rodzicom będącego na ich utrzymaniu i uczącego się w 2013 roku (do matury) pełnoletniego syna, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi z tytułu prorodzinnej za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. w zeznaniu rocznym PIT-37 ?
Fragment:
Mając zatem na względzie obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ w roku 2013 syn Wnioskodawcy osiągnął dochód w wysokości 3.554 zł 08 gr, nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi, a tym samym Wnioskodawcy w zeznaniu PIT-37 składanym wspólnie z żoną nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ww. ustawy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że syn Wnioskodawcy w 2013 r. uzyskał dochód w wysokości, który pozbawi Wnioskodawcę możliwości skorzystania w 2013 r. z ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f powołanej ustawy. Syn Wnioskodawcy uzyskał bowiem dochód przekraczający kwotę 3.089 zł, tj. kwotę o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2014
8
sie
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.