Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w 2013 r. oraz w latach następnych 50% kwoty ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
Fragment:
Wnioskodawca uważa, iż biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w wychowywanie oraz finansowe utrzymanie córki, posiadanie przeze niego władzy rodzicielskiej, a także posiłkując się artykułami i wyjaśnieniami z prasy, ma prawo skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej za 2013 rok w wysokości 50% - na równi z byłą małżonką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępnie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z pouczeniem zawartym w treści wezwania - jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ulgi prorodzinnej odnośnie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl ust. 2, odliczeniu podlega (...)
2014
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej odnoszącej się do rozliczenia podatkowego za 2012 r.
Fragment:
W zeznaniu podatkowym za rok 2012 została ujęta ulga prorodzinna na małoletnie dzieci, tj.: (...). Wnioskodawca ma troje dzieci. Są one małoletnie i uczące się. Wnioskodawca nadmienił, że nie uwzględnił ulgi podatkowej na trzecie dziecko, ponieważ nie pozwalał na to dochód uzyskany w 2012 r. Zainteresowany dodał, że dzieci nie były umieszczone w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie. Nie zawarł związku małżeńskiego. Wnioskodawca poinformował, że w 2001 r., 2012 r. i nadal małżonka nie pracuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy za rok 2012 Wnioskodawcy przysługiwała ulga prorodzinna... Czy istnieje możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę ulgi prorodzinnej w przyszłości... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest kwestia dotycząca pytania pierwszego, tj. rozliczenia podatkowego za 2012 r., natomiast w zakresie pytania drugiego odnoszącego się do rozliczeń podatkowych za rok 2013 i lata następne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ulga prorodzinna, która została ujęta w zeznaniu podatkowym w roku 2013 za rok 2012 r. przysługuje w całości. Ponadto Wnioskodawca uważa, że przepis art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera m.in. zapis, że wykonywał władzę rodzicielską i dotyczy właśnie sytuacji opisanej we wniosku.
2014
8
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu, sprawującemu opiekę nad pełnoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną ciotką, przysługuje prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała pisemne wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące skorygowania zeznania za 2012 r., gdyż zakwestionowano prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. W związku z powyższym Wnioskodawczyni złożyła kolejną korektę PIT-37 za 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu, sprawującemu opiekę nad pełnoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną ciotką, przysługuje prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Natomiast obowiązek alimentacyjny Wnioskodawczyni względem ciotki wynika z art. 132 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
28
wrz

Istota:
1) Czy Wnioskodawczyni za 2013 r. ma prawo do preferencyjnego rozliczenia się z małoletnim dzieckiem jako samotna matka?
2) Czy Wnioskodawczyni za 2013 r. ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości maksymalnej 50%?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego dziecka od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzica (opiekuna prawnego) w danym roku podatkowym. W przypadku gdy dana osoba nie pozostaje w związku małżeńskim i wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka ma prawo do odliczeń w ramach ww. ulgi, tylko wówczas gdy jej dochód w roku podatkowym 2013 nie przekroczył 56.000 zł, zaś gdy jest osobą samotnie wychowującą jedno dziecko - gdy jej dochód nie przekroczył w roku podatkowym 112.000 zł. Skoro Wnioskodawczyni – jak wyżej wykazano - jest osobą samotnie wychowującą dziecko, a jej dochody w roku podatkowym 2013 nie przekroczyły 112.000 zł, zatem przysługuje jej prawo dokonania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Wyjaśnić przy tym należy, że władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
2014
19
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Przepisy art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące ulgi prorodzinnej są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych, zaś ich literalna wykładnia prowadzi do jednoznacznego rezultatu. Podkreślić należy, że skoro wolą świadomego ustawodawcy było odniesienie ww. limitu do „ podatnika ” i „ jego małżonka ”, to chodzi o osoby pozostające w określonym stanie cywilnym, tj. o osoby pozostające w związku małżeńskim – jak ma to miejsce na gruncie analizowanej sprawy. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanej w sprawie skorzystania z odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
9
wrz

Istota:
Czy w przypadku braku porozumienia z matką dzieci Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2013 w proporcji 50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku braku porozumienia z matką dzieci Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za rok podatkowy 2013 w proporcji 50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy. Skoro nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej i wykonuje ją nadal, choć w sposób ograniczony oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny, Wnioskodawca uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Przy braku porozumienia z byłą małżonką w temacie proporcji wykorzystania rocznego limitu ulgi prorodzinnej najrozsądniej jest wykorzystać ją po 50% rocznego limitu (50% ojciec dzieci / 50% matka dzieci, tj. 1112,04 zł ojciec dzieci / 1112,04 zł matka dzieci). Taki podział w takim przypadku jest najbardziej właściwy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego (...)
2014
7
wrz

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wnioskodawczyni ma czwórkę dzieci, korzysta z ulgi prorodzinnej na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 4 i 12 lat, w stosunku do których wykonuje władzę rodzicielską oraz na pełnoletniego syna, o którym mowa we wniosku. Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole, o jakiej mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł, są podatnicy utrzymujący te dzieci, w związku z wykonywaniem przez nich - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - obowiązku alimentacyjnego. Zatem, w sytuacji gdy Wnioskodawczyni - pomimo tego, że pełnoletni syn będąc studentem Szkoły... ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ok. 420 zł miesięcznie - utrzymywała pełnoletniego syna w wykonywaniu ciążącego na Niej obowiązku alimentacyjnego przysługuje Jej prawo do skorzystania za 2013 r. z ulgi prorodzinnej stosownie do art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
5
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana doprecyzowała, że: chciałaby rozliczyć ulgę prorodzinną za lata 2010 – 2013, pobiera emeryturę z ZUS, nie prowadzi i nie prowadziła działalności gospodarczej, dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych (PIT – 37), za rok 2013 dochody nie przekroczyły 56.000 zł, nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego syna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia w PIT – 37 ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko bez względu na jego wiek, który zgodnie z przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo dokonać odliczenia ulgi prorodzinnej w stosunku do pełnoletniego dziecka będącego na utrzymaniu Zainteresowanej, bez względu na wiek, który zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymało zasiłek pielęgnacyjny (od dzieciństwa) lub rentę socjalną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2014
3
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nie mniej jednak, w ocenie Wnioskodawczyni, nie ma innego, lepszego, obiektywnego miernika niż ugoda czy też wyrok sądowy, jeśli w tego rodzaju sytuacjach - braku porozumienia rodziców w kwestii rozliczenia ulgi prorodzinnej nie mogą zadecydować okoliczności faktyczne - rzeczywiste kontakty z dzieckiem (zgodnie z komentarzem do art. 27f A. Bartosiewicza i R. Kubackiego), które nie są dla organu podatkowego przekonujące, jasne czy też budzą wątpliwości. Omawianego przepisu - art. 27f ust. 4 nie można jednak interpretować w oderwaniu od przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wykonywania władzy rodzicielskiej. W świetle powołanego orzeczenia Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy każdy rodzic, który posiada władzę rodzicielską i wykonuje ją w niewielkim zakresie, chociażby przez kilka (kilkanaście) dni w roku, w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem, ma możliwość odliczenia ulgi w połowie. Tego rodzaju rozstrzygnięcie jest krzywdzące dla dziecka i niezgodne z wyjątkowym charakterem ulgi prorodzinnej. Pozbawienie nawet w połowie ulgi prorodzinnej jest więc w ocenie Zainteresowanej niezasadne i krzywdzące. Jest to też krzywdzące dla Wnioskodawczyni, albowiem w przypadku uznania zasadności interpretacji zawartej w orzeczeniu bydgoskim, będzie musiała ponosić konsekwencje finansowe błędnego pouczenia Jej przez pracownika urzędu skarbowego o zasadności rozliczenia się z ulgi w 100% oraz z powodu zmiany interpretacyjnej wskazywanego przepisu w prawie.
2014
2
wrz

Istota:
Czy ulga z tytułu wychowywania dzieci należy się w całości Wnioskodawczyni? Jeśli się nie należy Wnioskodawczyni prosi o wskazanie w jakiej części może tę ulgę odliczyć oraz w jakiej wysokości w następnych latach może odliczać ulgę z tytułu wychowywania dzieci.
Fragment:
Nr IPPB4/415-402/14-2/MS1 (data nadania 7 lipca 2014 r., data doręczenia 11 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-402/14-2/MS1 z dnia 4 lipca 2014 r. (data nadania 7 lipca 2014 r., data doręczenia 11 lipca 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez: uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawczyni, zgodnie ze wzorem wniosku ORD-IN – rodzaj Wnioskodawcy, status; uzupełnienie informacji co do zakresu wniosku; uzupełnienie danych o wysokości sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty; złożenie oświadczenia zgodnie z art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa; wskazanie w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja; doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, sprecyzowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego przyporządkowane do stanu faktycznego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni; przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sprecyzowanego pytania oraz dokonanie stosownej opłaty.
2014
2
wrz
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.