Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca może dokonać odpisu w ramach ulgi na dzieci, jeżeli na co dzień dzieci zamieszkują z żoną, która nie może skorzystać z odpisu?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z 23 maja 2014 r. znak: IBPB II/1/415-313/14/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 3 czerwca 2014 r. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca ma dwóch małoletnich synów w wieku 13 i 11 lat, którzy są uczniami szkoły podstawowej i na co dzień mieszkają z matką. Z synami Wnioskodawca na dobry kontakt, gdyż przebywają oni u niego regularnie dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela) oraz połowę ferii. W czasie, gdy synowie przebywają u Wnioskodawcy zapewnia im pełne utrzymanie i możliwość udziału w wycieczkach i innych ciekawych dla nich dodatkowych zajęciach. Wnioskodawca opłaca też wycieczki organizowane przez szkołę. Wnioskodawca wypłaca żonie alimenty w wysokości 1.000 zł miesięcznie; mają orzeczoną separacje, mieszkają oddzielnie.
2014
29
sie

Istota:
Czy przysługuje Wnioskodawczyni ulga z tytułu wychowania dzieci w całej wysokości?
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za okres małoletniości syna (młodszego), czyli za okres 12 miesięcy, a zatem za cały rok 2012. Wnioskodawczyni przysługuje 50% tej ulgi. Natomiast na starszego syna nie przysługuje Pani ulga prorodzinna, gdyż – jak wynika ze stanu faktycznego – nie ciąży na Pani obowiązek alimentacyjny wobec synów. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.).
2014
29
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i odliczyć ją w zeznaniu podatkowym, gdzie dochody Wnioskodawcy i jego żony (jako rodziców) są opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i wynoszą około 50 tyś. rocznie, a syn jest osobą uczącą się w wieku do 25 lat i nie uzyskuje żadnych dochodów?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca ma na utrzymaniu syna w wieku 23 lat. Syn jest studentem Wyższego Seminarium Duchownego w P. Studia kończy obroną pracy magisterskiej pod patronatem A w X. tytułem magistra teologii. Syn nie osiąga żadnych dochodów, nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i odliczyć ją w zeznaniu podatkowym, w którym wykazane są jego dochody i dochody jego żony (jako rodziców), opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (dochody wynoszą około 50 tyś. rocznie, a syn jest osobą uczącą się w wieku do 25 lat i nie uzyskuje żadnych dochodów)... Zdaniem Wnioskodawcy, ulga prorodzinna mu przysługuje, bowiem art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ulga prorodzinna przysługuje na własne lub przysposobione dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach wyższych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących (...)
2014
10
sie

Istota:
Czy w związku z powyższym stanem faktycznym, Wnioskodawcy i Jego żonie jako rodzicom będącego na ich utrzymaniu i uczącego się w 2013 roku (do matury) pełnoletniego syna, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi z tytułu prorodzinnej za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. w zeznaniu rocznym PIT-37 ?
Fragment:
Mając zatem na względzie obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. Ponieważ w roku 2013 syn Wnioskodawcy osiągnął dochód w wysokości 3.554 zł 08 gr, nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi, a tym samym Wnioskodawcy w zeznaniu PIT-37 składanym wspólnie z żoną nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ww. ustawy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że syn Wnioskodawcy w 2013 r. uzyskał dochód w wysokości, który pozbawi Wnioskodawcę możliwości skorzystania w 2013 r. z ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f powołanej ustawy. Syn Wnioskodawcy uzyskał bowiem dochód przekraczający kwotę 3.089 zł, tj. kwotę o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2014
8
sie

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Córka Wnioskodawczyni, urodzona dnia 1 maja 1991 r., będąca studentką stanu wolnego, w 2013 r. uzyskała dochód z działalności wykonywanej osobiście na kwotę 3410,39 zł. Odliczyła od dochodu 660 zł z tytułu ulgi na internet. Dochód po odliczeniach - czyli podstawa opodatkowania - wyniosła 2750,39 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga prorodzinna na córkę... Zdaniem Wnioskodawczyni ma prawo do ulgi prorodzinnej. Zainteresowana powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/OI 734/11). Zgodnie z tym wyrokiem, przy określaniu kwoty zarobków (zarobków dorosłego dziecka), o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyznaczającej limit skorzystania przez rodziców z ulgi na dziecko należy uwzględnić również kwotę odpowiadającą podstawie obliczenia podatku, do której odwołuje się art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2014
26
lip

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rodzinnej? 2. Jeśli tak, to w jakich proporcjach ww. ulgę może wykorzystać w przypadku braku porozumienia małżonków?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na fakt, że jako przedmiot wniosku zaznaczono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, pismem z 9 maja 2014 r. znak: IBPB II/1/415-225/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł lub wskazanie czy uiszczona w dniu 13 marca 2014 r. opłata w kwocie 40 zł dotyczy stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku we wskazanym zakresie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wyrokiem Sądu Okręgowego z 18 lipca 2012 r. został orzeczony rozwód. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało Wnioskodawcy ograniczone do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek alimentacyjny w kwocie 1.000 zł na dwójkę dzieci. Ów obowiązek Wnioskodawca wypełnia regularnie. Rozliczając podatek dochodowy za 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłą małżonką powstał spór o możliwość skorzystania z ulgi.
2014
18
lip

Istota:
Ulga prorodzinna po rozwodzie.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 16 kwietnia 2014 r., Wnioskodawca dodał, że córka w stosunku, do której chce skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2013 r. nie uzyskała dochodów przekraczających kwotę 3091 zł. W stosunku do Wnioskodawcy i Jego dziecka nie miały zastosowania przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r o podatku tonażowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy w rozliczeniu podatkowym za 2013 r. Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na małoletnią córkę... Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może On skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2013 r., ponieważ zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), wykonuje władzę rodzicielską, a co za tym idzie ma prawo do odliczenia kwoty ulgi prorodzinnej, stosownie do treści art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz jako osoba rozwiedziona, w myśl art. 27f ust. 2 jego dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2014
13
lip

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
W konsekwencji, warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest między innymi to, aby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka nie miały zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych. Natomiast jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego syn Wnioskodawczyni od1 czerwca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, co jest równoznaczne z wystąpieniem w 2013 roku przesłanki negatywnej uniemożliwiającej skorzystanie przez Zainteresowaną z możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za ww. rok. Karta podatkowa jest bowiem uregulowana w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). A zatem w stosunku do dziecka Wnioskodawczyni miały w 2013 roku zastosowanie przepisy tej ustawy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania za 2013 rok z ulgi prorodzinnej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
6
lip

Istota:
Czy jako podatnik, który jest rodzicem i sprawuje przez cały 2013 rok władzę rodzicielską nad dziećmi (brak ograniczenia władzy rodzicielskiej) oraz łoży na ich utrzymanie w postaci alimentów, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 50% ulgi na dzieci?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-104/14-2/MS z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data nadania 28 kwietnia 2014 r., data doręczenia 8 maja 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie, w jakim charakterze występuje Wnioskodawca oraz doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Pismem (data nadania 13 maja 2014 r., data wpływu 15 maja 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest rodzicem i sprawuje przez cały 2013 r. władzę rodzicielską nad dziećmi (brak ograniczenia władzy rodzicielskiej). Wnioskodawca łoży na ich utrzymanie. Rozprawa rozwodowa jest w toku, a sąd zasądził zabezpieczenie alimentacyjne, które Wnioskodawca regularnie płaci. Wnioskodawca mieszka z żoną oddzielnie, a dzieci mieszkają z żoną. Ze względu na brak porozumienia z żoną Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami Wnioskodawca chciałby odliczyć 50% ulgi.
2014
4
lip

Istota:
Czy do wspólnego dochodu z żoną osiągniętego na terytorium Polski, Wnioskodawca winien doliczyć również dochód osiągnięty za granicą, w ramach limitu dochodu dotyczącego ulgi prorodzinnej na jedno dziecko?
Fragment:
Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy podatnik uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do zagranicznych dochodów. Skoro zatem Wnioskodawca uzyskuje dochody zarówno z Polski jak i zagranicy – wobec których jak sam zaznaczył ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją – to ustalając wysokość limitu (112.000 zł) dochodu podatnika uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej, winien uwzględnić te dochody, do których stosuje się zasady opodatkowania określone m.in. w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ww. ustawy. Pomniejszenie to dotyczy zarówno składek wpłaconych bądź pobranych ze środków podatnika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i składek wpłaconych bądź pobranych za granicą. Biorąc pod uwagę przepisy i ich analizę, zauważyć należy, że dochody uzyskane za granicą podlegają rozliczeniu w Polsce, według tzw. metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 cyt. ustawy) wraz z dochodami polskimi – zatem należy je uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka.
2014
17
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.