Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, że jeżeli podatnik wykonywał w roku podatkowym władzę rodzicielską – po spełnieniu pozostałych warunków – ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni art. 27f ust. 4 cytowanej ustawy wyraźnie wskazuje, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Fakt pozostawania w związku małżeńskim bądź jego brak nie wpływa na sposób rozliczenia ulgi prorodzinnej. Ulga dotyczy bowiem rodziców danego dziecka. Inaczej jest w przypadku opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych jak bowiem w dalszej części wskazuje art. 27f ust. 4 ustawy osoby te muszą pozostawać w związku małżeńskim aby mogły łącznie skorzystać z ulgi prorodzinnej. Reasumując wskazać należy, iż spełnienie przesłanek określonych w art. 27f uprawnia każdego z rodziców do dokonania odliczeń. Przy czym ustawodawca nie wyklucza możliwości odliczenia przez jednego z nich ulgi na dzieci w całej wysokości, jednak konieczne jest w tym zakresie porozumienie rodziców, aby nie doszło do jej dublowania. W przypadku braku zgodnego oświadczenia woli obojga rodziców dziecka co do podziału przysługującej im wspólnie kwoty odliczenia, organ pragnie wskazać, że w takiej sytuacji – zgodnie z postanowieniem art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdemu z rodziców ulga przysługuje w równych częściach, na każde dziecko.
2015
21
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy jako osoba rozwiedziona, nie zamieszkująca wspólnie z dziećmi, posiadająca i wykonująca władzę rodzicielską oraz po zawarciu porozumienia z byłą żoną, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za rok 2013... Czy za lata 2009 – 2012 Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia korekt zeznań rocznych, bowiem żadne z rodziców nie korzystało z tej ulgi... Zdaniem Wnioskodawcy, jego była żona nie korzystała w latach 2009 – 2013 i nie zamierza korzystać w latach przyszłych z odliczenia ulgi prorodzinnej na ich wspólne dzieci i zawarła z Zainteresowanym porozumienie co do wysokości odliczanej przez niego ulgi prorodzinnej za rok 2013, a w przypadku złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2009 – 2012. Wnioskodawca posiada nieograniczoną władzę rodzicielską kontakty z dziećmi pomimo braku wspólnego zamieszkania są bardzo dobre (zamieszkują w tej samej miejscowości, na tej samej ulicy). Zdaniem Wnioskodawcy brak wspólnego zamieszkania nie wyłącza możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej, tym bardziej, że z takiej ulgi nie korzysta była żona Zainteresowanego, a ponadto byli małżonkowie zawarli między sobą stosowne porozumienie. Wnioskodawca uważa, że przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2013 r. oraz ma prawo złożenia korekt zeznań rocznych za lata 2009 - 2012.
2015
17
maj

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej na obydwoje dzieci przy przekroczeniu progu dochodowego 112.000 zł?
Fragment:
Wnioskodawca korzystał z drugą żoną z ulgi prorodzinnej na wspólne dziecko. Wnioskodawca jest ojcem dwojga dzieci, z dwóch różnych związków i wobec obydwojga wykonuje władzę rodzicielską w pełni. Aktywnie uczestniczy w wychowaniu obydwojga, ponosi także koszty ich utrzymania. Była małżonka od 2013 roku nie odlicza ulgi prorodzinnej na dziecko z pierwszego małżeństwa w związku z przekroczeniem limitu wprowadzonego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W świetle zacytowanych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w stosunku do więcej niż jednego dziecka nie zachodzi konieczność zastosowania limitu dochodów, zawartego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, czy Wnioskodawca skorzysta z ulgi prorodzinnej tylko na jedno z nich czy na obydwoje dzieci. Natomiast w odniesieniu do proporcji ulgi jaka przysługuje Wnioskodawcy do odliczenia, należy zauważyć, że limit omawianej ulgi został określony na dziecko. Rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden limit. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko.
2015
15
maj

Istota:
Czy i w jakiej proporcji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dzieci za 2014 r.?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, może odliczyć na każde z dwojga dzieci ulgę prorodzinną za okres 6 miesięcy z uwagi na fakt, że kontakty Wnioskodawcy, pomimo ich utrudniania ze strony matki, są częste oraz cały czas są ukierunkowane na ich ciągłą poprawę. Ponadto Sąd nie pozbawił Wnioskodawcy władzy rodzicielskiej a jedynie ją ograniczył a także na obie strony nałożył obowiązek łożenia na dzieci. Wnioskodawca wskazał, że w przedmiotowej sprawie wydane były dwie interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z 11 sierpnia 2010 r., znak: IBPB II/1/415-523/10/ASz oraz z 10 marca 2014 r., znak: IBPB II/1/415-1107/13/BJ W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na mocy art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2015
8
maj

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na dziecko z pierwszego małżeństwa? Jeśli przysługuje, to w jakiej części i od czego ta część zależy? Czy wystarczy, że Wnioskodawca w liście poleconym poinformuję swoją byłą żonę, że skorzysta z ulgi na ich wspólne dziecko? Co w przypadku, gdy była żona odeśle informację, że się nie zgadza? Co w sytuacji, kiedy była żona lekceważąc informację Wnioskodawcy odliczy w swojej deklaracji PIT 100% ulgi na dziecko?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej: w części dotyczącej przysługującego prawa do odliczenia ulgi na córkę – jest prawidłowe, w części dotyczącej proporcji przysługującej ulgi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 1995 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z M. Z tego małżeństwa 5 czerwca 1996 r. urodziła się córka K. Małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w K. w styczniu 2009 r. Wykonywanie władzy rodzicielskiej Sąd powierzył Wnioskodawcy, a matce tę władzę ograniczył. Miejsce zamieszkania dla małoletniej wówczas córki Sąd ustanowił przy Wnioskodawcy, a matkę zobowiązał do płacenia alimentów na małoletnie dziecko w wysokości 350,00 zł miesięcznie. W październiku 2013 r. córka postanowiła przeprowadzić się do matki. Od grudnia 2013 r. Wnioskodawca płacił byłej żonie po 500,00 zł miesięcznie na utrzymanie córki.
2015
16
kwi

Istota:
Ulga prorodzinna za 2014 r.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej za 2014 r. – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/415-631/14-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 lutego 2015 r., natomiast w dniu 10 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 9 lutego 2015 r.). W związku z tym, że pismo stanowiące uzupełnienie wniosku nie zostało podpisane, pismem z dnia 12 lutego 2015 r. Nr IPTPB2/415-631/14-4/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów ponownie wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2015
8
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo z żoną do odliczenia od podatku za 2013 r. ulgi z tytułu wychowania córki, która nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3. ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wyłączenia dotyczą rent rodzinnych (art. 6 ust. 4 ustawy) oraz dochodów z tzw. najmu prywatnego (art. 27f ust. 7 poprzez odesłanie do art. 6 ust. 8 i 9.), można sobie zatem wyobrazić sytuację, że rodzic dziecka, które posiada i wynajmuje dziesięć mieszkań, uzyskując w ten sposób wyjątkowo znaczny dochód - odliczy ulgę prorodzinna na to dziecko. Dziecko może zarabiać np. 10.000,00 zł miesięcznie (o ile to są dochody z najmu), ale to nie odbiera ulgi jego rodzicom. Należy też przyjąć, że ustawodawca wiedział doskonale, że opodatkowaniu na podstawie art. 27 oraz 30b, podlegają wyłącznie podatnicy spełniający kryterium miejsca zamieszkania sprecyzowane w art. 3 ust. 1 ustawy. Jeśli intencją ustawodawcy było wskazanie, że wszelkie dochody studentów/małoletnich przekraczające limit odbierają prawo do ulgi rodziców - zapewne w ten sposób ukształtowałby legislację. Należy zauważyć, że w czasie funkcjonowania tzw. ulgi prorodzinnej doszło do kilku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zmieniony został art. 27f) i skoro ustawodawca nie uznał za potrzebne dokonanie zmian dotyczących kategorii dochodów warunkujących prawo do ulgi, to sposób ich ujęcia był wystarczająco precyzyjny i jasny. Gdyby w analizowanym przypadku zinterpretować, iż wszelkie dochody osiągnięte za granicą przez studentów niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP - pozbawiają rodziców prawa do ulgi prorodzinnej, to byłoby to sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
1
kwi

Istota:
Czy odliczenie przez Wnioskodawczynię „ulgi prorodzinnej” na jedno własne dziecko za lata podatkowe 2009-2011 w pełnej wysokości jest zgodne z normą prawną zawartą w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami do których ten artykuł odpowiednio odsyła przy zastrzeżeniu brzmienia przepisu od 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Faktycznie Wnioskodawczyni utrzymywała córkę, wkład ojca był niewielki i dlatego małżonkowie umówili się, że całą ulgę prorodzinną za kolejne lata - Wnioskodawczyni będzie odliczała od podatku, gdyż będzie to dla córki zastrzyk finansowy, rekompensujący niskie alimenty. We wrześniu 2012 r. Wnioskodawczyni została wezwana do Urzędu Skarbowego i została poinformowana, że były mąż za 2011 r. odliczył połowę ulgi (bez wcześniejszych uzgodnień z Wnioskodawczynią), a za lata 2008 - 2010 złożył korekty zeznań, w których dokonał odliczenia połowy ulgi prorodzinnej. Wnioskodawczyni stwierdza, iż została poinformowana, że powinna złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń od podatku dochodowego w przypadku wychowywania dzieci. Odpowiedź na ten wniosek byłaby dla Urzędu Skarbowego wskazówką, jakie przyjąć stanowisko w tej indywidualnej sprawie. Stwierdza również, iż działania byłego męża mają związek z wyższymi alimentami, jakie zasądzono mu od października 2011 r. Wnioskodawczyni uważa, iż tym sposobem odbierze sobie cześć zapłaconych alimentów. Podkreśla, iż kuriozalne jest to, że dokładnie w tym samym momencie, w którym odlicza sobie ulgę prorodzinną i robi korekty zeznań, gdyż jako mający władzę rodzicielską stoi na stanowisku, że „ jest na prawie ”, wysyła do Sądu wniosek o uchylenie alimentów.
2015
22
mar

Istota:
Czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1/2 wysokości na każde dziecko?
Fragment:
W związku z powyższym zadano pytanie, czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1 / 2 wysokości na każde dziecko... Zdaniem Wnioskodawcy, PIT 37 za 2011 r. został złożony właściwie. Ulgę prorodzinną Wnioskodawca odliczył na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż właściwie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Zastosował się do zapisów art. 27f ust. 3 ww. ustawy i odliczył ulgę na troje dzieci w 1 / 2 wysokości, gdyż dzieci zamieszkują z matkami. W przypadku synów nastąpił zbieg odliczenia, gdyż ich matka pracuje i nie doszło do porozumienia w kwestii odliczenia ulgi prorodzinnej. W przypadku córki (Izabeli) także doszło do zbiegu odliczenia, gdyż jej matka odliczyła ulgę prorodzinną w całości. Wnioskodawca o tym fakcie dowiedział się w trakcie postępowania wyjaśniającego. Było to dla Niego zaskoczeniem. Dokonał odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę Izabelę w wysokości 1 / 2 za 2011 r. Matka córki podczas rozprawy w sądzie w lutym 2012 r. zeznała, że w 2011 r. pracowała do marca. Wnioskodawca uważał, iż odprowadzony przez nią podatek nie daje jej podstaw do odliczenia ulgi, gdyż z ulgi może skorzystać osoba, która uzyskuje dochody i odprowadza podatek.
2015
12
mar

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wobec przedstawionych uregulowań prawnych tutejszy organ nie może zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – w sytuacji gdy dzieci z Nią zamieszkują i Ona sama je wychowuje, mąż bowiem nie bierze udziału w wychowywaniu dzieci ponosi tylko obciążenia finansowe (często egzekwowane poprzez postępowanie komornicze) – ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w całości. Zacytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawniają bowiem do skorzystania z ww. ulgi tylko rodzica, który z dziećmi zamieszkuje bądź też w większym stopniu ponosi ciężar ich utrzymania. Nie można również zgodzić się z Wnioskodawczynią, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w podziale w stosunku do faktycznego wychowywania, ponieważ – jak twierdzi – z art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że duże znaczenie ma sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem. W przypadku rozliczenia ulgi, każdemu z podatników powinno przysługiwać odliczenie 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, zgodnie ze stanem faktycznym. W przedmiotowej sprawie - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie znajduje zastosowania art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy on wyłącznie sytuacji wymienionych w tym przepisie, które w niniejszej sprawie nie zachodzą, a więc takich, gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej lub do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca wówczas każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.
2015
4
mar
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.