Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca rozwiódł się z żoną Małgorzatą Cz. w 2011 r. Ze związku z nią ma dwóch synów Jerzego (1993) i Marka (1995). Ze względu na nieudolną opiekę nad dziećmi matki, ojciec w 2012 r. zabrał synów do siebie, gdzie do połowy 2014 r. pozostawali na Jego wyłącznym utrzymaniu i wyłącznie on sprawował władzę rodzicielską. W czasie pobytu synów pod opieką ojca matka nie interesowała się losem dzieci, nie odwiedziła ich ani razu, nawet z okazji imienin, urodzin, czy Świąt, nie interesowała się wynikami w nauce, nie obchodziło ją towarzystwo w jakim dzieci przebywały, nie płaciła alimentów, jak również, nie partycypowała w żaden inny sposób w kosztach utrzymania dzieci. Według Wnioskodawcy matka w żaden sposób nie wykonywała władzy rodzicielskiej przez cały rok podatkowy. Mimo to pod koniec grudnia Wnioskodawca otrzymał od Naczelnika Urzędu Skarbowego wezwanie, zgodnie z którym został poproszony o złożenie poprawnego zeznania o wysokości uzyskanego dochodu PIT-37 za 2013 r.
2015
24
lis

Istota:
Czy podatnik składając coroczne zeznania podatkowe od osób fizycznych mógł uwzględniać w nich ulgę rodzinną wykazując czworo dzieci, które faktycznie utrzymuje samodzielnie pomimo zamieszkiwania ich u matki?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że za 2013 rok Wnioskodawca miał prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na troje małoletnich dzieci, natomiast nie przysługiwało mu prawo skorzystania z tej ulgi na dziecko od miesiąca, w którym osiągnęło pełnoletność i nie kontynuowało nauki w szkole po osiągnięciu pełnoletności. Jeżeli dziecko to kontynuowało naukę w szkole, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy, to wówczas za 2013 r. na wszystkie dzieci przysługiwała Wnioskodawcy ulga prorodzinna. Odpowiednio, za 2014 rok Wnioskodawcy miał prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej na dwoje małoletnich dzieci, natomiast nie przysługiwało mu prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej na dwoje pełnoletnich dzieci, które nie kontynuowały nauki. Jeżeli jedno z pełnoletnich dzieci kontynuowało naukę w szkole, to na to dziecko również przysługiwała Wnioskodawcy ulga prorodzinna. Podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
19
lis

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni należy się ulga prorodzinna na dorosłego syna (urodzonego (...)) pobierającego zasiłek pielęgnacyjny i zatrudnionego na umowę o pracę w zakładzie pracy chronionej... Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 27f ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ulgę prorodzinną, o której mowa w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 6 ust. 4 pkt 2 mówi wyraźnie, że ulga ta należy się bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zdaniem Wnioskodawczyni kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do dzieci uczących się do 25 roku życia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego (...)
2015
19
lis

Istota:
Sposób podziału ulgi prorodzinnej.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. W czerwcu 2010 r. zapadł wyrok rozwodowy. Dzieci od rozwodu mieszkają z matką i Wnioskodawca nie ma z nią żadnych kontaktów oraz nie ma możliwości ustalenia podziału do odliczenia ulgi. Alimenty na dzieci płaci regularnie od czerwca 2010 r. po 700 zł na dziecko. Pozostaje w stałych kontaktach z dziećmi. Za lata 2010, 2011, 2012 i 2013 ulgę odliczyła w całości matka dzieci. Obecnie Wnioskodawca planuje odliczyć ulgę prorodzinną na dwoje uczących się dzieci (9 i 18 lat) w połowie, to jest po 50% na obu synów. O fakcie tym zawiadomił matkę dzieci pismem poleconym z dnia 2 stycznia 2015 r., za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Dodatkowo chciałby skorzystać z możliwości korekty zeznań za lata poprzednie. W dniu 14 stycznia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał od matki dzieci informację listem poleconym, że złożyła już rozliczenie roczne i odliczyła po raz kolejny ulgę na dzieci w 100%.
2015
18
lis

Istota:
Czy posiadając władzę rodzicielską nad małoletnimi synami oraz wykonując obowiązek alimentacyjny, Wnioskodawca ma możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w połowie jej wysokości?
Fragment:
Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W sytuacji natomiast braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. W konsekwencji, w sytuacji opisanej we wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2014 r. w połowie jej wysokości, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
18
lis

Istota:
Podział ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wnioskodawca wysłał mailem byłej żonie propozycję podzielenia ulgi prorodzinnej (On za 2 miesiące roku styczeń i luty, ona za resztę miesięcy). Nie otrzymał odpowiedzi, co uznał za zlekceważenie oraz odmowę jeśli chodzi o taki podział, ponieważ na pewno była żona uważa, że ulga należy się jej w całości, bo syn mieszka z nią. Dotychczas była żona odliczała sobie ulgę prorodzinną w całości. Wnioskodawca ma również drugiego syna (ur. 1 czerwca 2012 r.) i cały 2014 r. pozostawał w nowym związku małżeńskim. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014 i w latach następnych w wysokości 50% ulgi prorodzinnej na jedno dziecko... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. znak DD3/033/163/1MD/13/RD-81510/13, skoro limit ulgi prorodzinnej określony na dziecko przysługuje obojgu rodzicom dziecka, jeżeli w stosunku do danego dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w granicach przysługującego limitu na dziecko.
2015
18
lis

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej. Zainteresowany składa roczne zeznania podatkowe na druku PIT-37. Sytuacja rodzinna Wnioskodawcy wygląda następująco. Zainteresowany jest rozwiedziony. Sąd postanowił, że małoletni synowie (lat 14 i lat 7) są pod opieką matki. Wnioskodawca ma prawo sprawować opiekę nad synami 4 dni w miesiącu oraz dodatkowo 2 tygodnie w wakacje, połowę czasu trwania ferii szkolnych, przerw świątecznych i po 1 dniu w Święta Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. W tych dniach synowie Zainteresowanego są pod jego opieką i razem z nim zamieszkują. Wnioskodawca płaci na synów alimenty w kwocie 1 150 zł miesięcznie (zgodnie z postanowieniem sądu). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy za dni, w których małoletni synowie Wnioskodawcy są pod jego opieką, Wnioskodawca może korzystać z ulgi na dzieci...
2015
13
lis

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej na to dziecko. Natomiast skoro w świetle zacytowanych wyżej przepisów prawo do zastosowania ww. odliczenia w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego dziecka przysługuje wyłącznie, jeżeli dochody podatnika pozostającego w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł to biorąc pod uwagę fakt, że dochód Wnioskodawcy wraz z małżonką w roku podatkowym 2013, przekroczył kwotę 112 000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na drugie dziecko. W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje kwota odliczenia od podatku na drugie z dzieci w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul.
2015
10
lis

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Dochód ten Wnioskodawca opodatkował wspólnie z żoną, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, natomiast od podatku dochodowego z tytułu tzw. „ ulgi prorodzinnej ” odliczył kwotę 3 112,08 zł. W świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać należy, że skoro Wnioskodawca w 2014 r. wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do wszystkich swoich dzieci, jest uprawniony do dokonania odliczenia od podatku tzw. ulgi prorodzinnej w wysokości odpowiadającej kwocie odliczenia na drugie i trzecie dziecko. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2015
4
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 26 maja 2015 r. nr ILPB2/4511-1-263/15-2/JK wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Ponadto, pouczono Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Zainteresowaną nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano w dniu 26 maja 2015 r., natomiast w dniu 1 czerwca 2015 r. (data nadania 29 maja 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
2015
1
lis

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2015 r. Pani złożyła do Urzędu Miasta wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Pismem z dnia 16 marca 2015 r. nr Urząd Miasta – na podstawie przepisów art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2011 Nr 30, poz. 168) – przekazał wniosek Pani do rozpatrzenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Natomiast pismem z dnia 27 marca 2015 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego– działający na podstawie przepisów art. 170 § 1w związku z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – przekazał ww. wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 16 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-343/15-2/WS, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2015
29
paź
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.