Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rodzinnej? 2. Jeśli tak, to w jakich proporcjach ww. ulgę może wykorzystać w przypadku braku porozumienia małżonków?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na fakt, że jako przedmiot wniosku zaznaczono stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, pismem z 9 maja 2014 r. znak: IBPB II/1/415-225/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł lub wskazanie czy uiszczona w dniu 13 marca 2014 r. opłata w kwocie 40 zł dotyczy stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. W wyznaczonym terminie Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku we wskazanym zakresie. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wyrokiem Sądu Okręgowego z 18 lipca 2012 r. został orzeczony rozwód. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało Wnioskodawcy ograniczone do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek alimentacyjny w kwocie 1.000 zł na dwójkę dzieci. Ów obowiązek Wnioskodawca wypełnia regularnie. Rozliczając podatek dochodowy za 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłą małżonką powstał spór o możliwość skorzystania z ulgi.
2014
18
lip

Istota:
Ulga prorodzinna po rozwodzie.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 16 kwietnia 2014 r., Wnioskodawca dodał, że córka w stosunku, do której chce skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2013 r. nie uzyskała dochodów przekraczających kwotę 3091 zł. W stosunku do Wnioskodawcy i Jego dziecka nie miały zastosowania przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r o podatku tonażowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy w rozliczeniu podatkowym za 2013 r. Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na małoletnią córkę... Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może On skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2013 r., ponieważ zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), wykonuje władzę rodzicielską, a co za tym idzie ma prawo do odliczenia kwoty ulgi prorodzinnej, stosownie do treści art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), oraz jako osoba rozwiedziona, w myśl art. 27f ust. 2 jego dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2014
13
lip

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
W konsekwencji, warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest między innymi to, aby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka nie miały zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych. Natomiast jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego syn Wnioskodawczyni od1 czerwca 2013 r. prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, co jest równoznaczne z wystąpieniem w 2013 roku przesłanki negatywnej uniemożliwiającej skorzystanie przez Zainteresowaną z możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej za ww. rok. Karta podatkowa jest bowiem uregulowana w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). A zatem w stosunku do dziecka Wnioskodawczyni miały w 2013 roku zastosowanie przepisy tej ustawy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania za 2013 rok z ulgi prorodzinnej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2014
6
lip

Istota:
Czy jako podatnik, który jest rodzicem i sprawuje przez cały 2013 rok władzę rodzicielską nad dziećmi (brak ograniczenia władzy rodzicielskiej) oraz łoży na ich utrzymanie w postaci alimentów, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 50% ulgi na dzieci?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-104/14-2/MS z dnia 25 kwietnia 2014 r. (data nadania 28 kwietnia 2014 r., data doręczenia 8 maja 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie, w jakim charakterze występuje Wnioskodawca oraz doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Pismem (data nadania 13 maja 2014 r., data wpływu 15 maja 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest rodzicem i sprawuje przez cały 2013 r. władzę rodzicielską nad dziećmi (brak ograniczenia władzy rodzicielskiej). Wnioskodawca łoży na ich utrzymanie. Rozprawa rozwodowa jest w toku, a sąd zasądził zabezpieczenie alimentacyjne, które Wnioskodawca regularnie płaci. Wnioskodawca mieszka z żoną oddzielnie, a dzieci mieszkają z żoną. Ze względu na brak porozumienia z żoną Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami Wnioskodawca chciałby odliczyć 50% ulgi.
2014
4
lip

Istota:
Czy do wspólnego dochodu z żoną osiągniętego na terytorium Polski, Wnioskodawca winien doliczyć również dochód osiągnięty za granicą, w ramach limitu dochodu dotyczącego ulgi prorodzinnej na jedno dziecko?
Fragment:
Racjonalny ustawodawca nie różnicuje podatników chcących korzystać z ulgi prorodzinnej, uzależniając korzystanie z odliczenia od faktu, czy podatnik uzyskuje dochody w Polsce, czy za granicą oraz jaka metoda zapobiegająca podwójnemu opodatkowaniu ma zastosowanie do zagranicznych dochodów. Skoro zatem Wnioskodawca uzyskuje dochody zarówno z Polski jak i zagranicy – wobec których jak sam zaznaczył ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją – to ustalając wysokość limitu (112.000 zł) dochodu podatnika uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej, winien uwzględnić te dochody, do których stosuje się zasady opodatkowania określone m.in. w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ww. ustawy. Pomniejszenie to dotyczy zarówno składek wpłaconych bądź pobranych ze środków podatnika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i składek wpłaconych bądź pobranych za granicą. Biorąc pod uwagę przepisy i ich analizę, zauważyć należy, że dochody uzyskane za granicą podlegają rozliczeniu w Polsce, według tzw. metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 cyt. ustawy) wraz z dochodami polskimi – zatem należy je uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka.
2014
17
cze

Istota:
Jak należy rozliczyć ulgę prorodzinną na dzieci (dotyczy rozliczenia podatkowego za 2013 r.)?
Fragment:
Jak należy rozliczyć ulgę prorodzinną na dzieci (dotyczy rozliczenia podatkowego za 2013 r.)... Jak należy rozliczyć ulgę odsetkową (dotyczy rozliczenia podatkowego za 2013 r.)... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące ulgi prorodzinnej. Natomiast w zakresie pytania nr 2 dotyczącego rozliczenia ulgi odsetkowej w dniu 28 kwietnia 2014 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-88/14-5/ES. Zdaniem Wnioskodawcy, powinien móc skorzystać z ulgi prorodzinnej na dzieci – na jedno dziecko, choć koszty ponosi na dwoje dzieci – alimenty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2014
12
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca jako rozwiedziony rodzic posiadający i wykonujący ograniczoną władzę rodzicielską ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w trybie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Jeżeli tak, to czy Wnioskodawca może odliczyć ww. ulgę w pełnej wysokości na każde dziecko za lata: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 składając korekty zeznań podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym?
Jeżeli Wnioskodawca ma prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej, to czy za rok 2013 i pozostałe lata do czasu istnienia ulgi Wnioskodawca będzie mógł odliczyć jej proporcjonalną część niewykorzystaną przez żonę lub całość w przypadku, niewykorzystania ulgi przez była żonę?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, posiadanie i wykonywanie ograniczonej władzy rodzicielskiej, łożenie na dzieci (świadczenie alimentacyjne, kieszonkowe, itp.), uczestniczenie w życiu dzieci uprawnia do skorzystania z ulgi prorodzinnej w myśl obowiązującego stanu prawnego. Uznając prawidłowość swojego stanowiska w zakresie pytania nr 1 Wnioskodawca doszedł do wniosku, że ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości na każde dziecko. Z uwagi, że można dokonać korekty zeznań podatkowych do pięciu lat wstecz Wnioskodawca uważa, że może to uczynić za lata 2012-2008, gdyż jego była małżonka ani razu nie skorzystała z odliczenia ulgi prorodzinnej. Wnioskodawca wychodzi z założenia, że nadal będzie mógł korzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej za rok 2013 i lata późniejsze w pełnej wysokości na każde dziecko w przypadku niewykorzystania ulgi przez byłą żonę lub w proporcjonalnej części, której nie odliczyła była żona, pamiętając o tym, by nie przekroczyć łącznej kwoty odliczenia przypadającej na każde dziecko. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe w części odnoszącej się do roku 2008 oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. Zasady dokonywania odliczeń z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za rok 2008 reguluje art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
12
cze

Istota:
Ustalenie czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. za okres, w którym syn Wnioskodawcy był niepełnoletni w przypadku gdy po osiągnięciu przez syna pełnoletniości uzyskał on dochód z działalności gospodarczej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 6 lutego 2014 r. (data otrzymania 7 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W zeznaniu za 2012 r. na formularzu PIT-37 Wnioskodawca skorzystał z ulgi na wychowanie niepełnoletniego syna. Zeznanie podatkowe za 2012 r. Wnioskodawca złożył indywidualnie – nie korzystał ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Syn Wnioskodawcy 26 czerwca 2012 r. ukończył 18 lat, również w czerwcu ukończył naukę w szkole. W złożonym zeznaniu podatkowym Wnioskodawca skorzystał z ulgi za pierwsze sześć miesięcy tj. od stycznia do czerwca. W drugim półroczu syn Wnioskodawcy rozpoczął pracę – działalność gospodarczą. W lutym 2014 r. Wnioskodawca otrzymał z urzędu skarbowego wezwanie do dokonania czynności o następującej treści „ na podstawie art. 274 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa tj. Dz.U. z 2012 r. Poz. 749 Naczelnik (...) wzywa w charakterze strony w sprawie złożonego zeznania podatkowego PIT-37 za (...)
2014
8
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem uznali, że mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej z tytułu opieki nad siostrą. Małżonkowie uzyskali w tej kwestii pozytywną opinię w urzędzie skarbowym oraz zapoznali się z interpretacjami wydanymi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, które - ich zdaniem - zostały wydane na gruncie podobnych spraw. Dlatego też składając PIT-37 za rok 2010 małżonkowie skorzystali z ulgi za okres od dnia 1 lipca - czyli od momentu ustanowienia ich opiekunami prawnymi. Z przedmiotowej ulgi skorzystano również za cały 2011 r. i 2012 r. W październiku 2013 r. małżonkowie zostali wezwani do urzędu skarbowego, gdzie poinformowano ich, że ulga prorodzinna z tytułu opieki nad pełnoletnią - całkowicie ubezwłasnowolnioną - siostrą, której są opiekunami, nie przysługuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni, jako opiekun prawny osoby dorosłej, niepełnosprawnej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, składając PIT-37 może skorzystać z ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 2, ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi, który pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało. Wynika z tego, że jako podatnik Zainteresowana nie musi mieć ustanowionej rodziny zastępczej, gdyż jest opiekunem prawnym.
2014
8
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia każdego roku połowy kwoty z tytułu ulgi prorodzinnej?
2. Czy Zainteresowany może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
3 Czy - w przypadku porozumienia z byłą żoną - istnieje możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko naprzemiennie - jeden rok matka dziecka drugi rok Wnioskodawca?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia każdego roku połowy kwoty z tytułu ulgi prorodzinnej... Czy Zainteresowany może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko... Czy - w przypadku porozumienia z byłą żoną - istnieje możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko naprzemiennie - jeden rok matka dziecka drugi rok Wnioskodawca... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 2-3 dotyczące możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast w zakresie pytania nr 1 dotyczącego ulgi prorodzinnej w dniu 22 kwietnia 2014 r. została wydana interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-66/14-5/AJ. Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia każdego roku połowy kwoty z tytułu ulgi prorodzinnej Zainteresowanemu przysługuje. Według Wnioskodawcy nie tylko wyłącznie łoży na dziecko ale faktycznie zajmuje się wychowaniem córki w takiej samej części co matka dziecka. W związku z tym może być uznany jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zainteresowany uważa, że istnieje możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko naprzemiennie - jeden rok matka dziecka, drugi rok Wnioskodawca. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2014
8
cze
© 2011-2014 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.