Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko i ulga prorodzinna.
Fragment:
Zatem Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ww. ulgi prorodzinnej. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z powołanymi przepisami rodzice, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonywali władzę rodzicielską przez cały rok, ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do dokonywania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej na dziecko w proporcji ustalonej z byłym mężem. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2015
10
lip

Istota:
Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczaniu podatku dochodowego z tzw. „ulgi prorodzinnej”, określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dochody wykazał w zeznaniu PIT-37 na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej; matka syna nie korzystała w 2014 r. z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu tzw. „ ulgi prorodzinnej ”; syn uzyskał jedynie wynagrodzenie na podstawie sezonowej pracy w Niemczech, w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów, w związku z tym dochody syna podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przekroczyły kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca ma możliwość skorzystania przy rozliczaniu podatku dochodowego z tzw. „ ulgi prorodzinnej ”, określonej w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przeszkód aby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.
2015
9
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni należy się ulga na niepełnosprawne, ubezwłasnowolnione dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim?
Fragment:
Art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy utrzymujący pełnoletnie dzieci w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym. Na Wnioskodawczyni – jak sama wskazała – nie ciąży taki obowiązek. Tym samym nie spełnia ona również przesłanki, o której mowa w art. 27f ust. 6 ww. ustawy. Fakt, że jej córka pobierała zasiłek pielęgnacyjny, pozostawała pod całkowitą opieką Wnioskodawczyni a zięć Wnioskodawczyni nie interesował się losem żony i nie pomagał w sprawowaniu nad nią opieki nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest bowiem możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w związku ze sprawowaniem opieki nad ubezwłasnowolniona córką. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2015
24
cze

Istota:
- Czy samodzielne odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci za 2013 r. było prawidłowe?;- Czy w związku z finansowaniem potrzeb żony i dzieci, odliczenie przez Wnioskodawcę ulgi na dzieci w całości za 2014 r. było prawidłowe?
Fragment:
Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej za lata 2013 i 2014. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy jedynie w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej za lata 2013 i 2014. W pozostałym zakresie wniosku, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl art. 27f ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do dwojga małoletnich dzieci – kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust.1, na każde dziecko.
2015
18
cze

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko przebywające na podstawie wyroku sądowego w Domu Pomocy Społecznej.
Fragment:
Wnioskodawczyni uwzględniła ulgę prorodzinną na podstawie art. 27f ustawy z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej (opiekuna prawnego) za cały rok. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy taka ulga przysługiwała Wnioskodawczyni we wcześniejszych latach... Czy Wnioskodawczyni może złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 r., czy tylko uwzględniając miesiące: październik, listopad i grudzień 2013 r., czyli uwzględniając ulgę 3x92,67=278,01 w PIT/O... Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty wcześniejszych zeznań podatkowych, czyli PIT-37 za 2009 r., PIT-37 za 2010 r., PIT-37 za 2011 r. i PIT-37 za 2012 r. (w tym czasie syn Wnioskodawczyni mieszkał w Domu Pomocy Społecznej)... Zdaniem Wnioskodawczyni powinna ona mieć prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, gdyż przez osiem lat syn przebywał w Domu Pomocy Społecznej. Jeżdżąc do niego 2 razy na miesiąc pokonywała ok. 2x50x12x8=9.600 km. Wnioskodawczyni ma samochód na LPG, to licząc średnio 10 litrów gazu na 100 km i licząc ok. 2,5 zł za 1 litr gazu, Wnioskodawczyni wydała 960x2,5=2.400 zł, plus jeszcze benzyna ok. 50 l rocznie x~4,00 zł na litr=200 zł x 8 lat=1.600 zł. Wnioskodawczyni uzasadniając swoje stanowisko wskazała również, że piorąc duże ilości „ ciuchów ” co 2 tygodnie, wydawała pieniądze na proszki, płyny do płukania.
2015
16
cze

Istota:
Ulga prorodzinna
Fragment:
Z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, że jeżeli podatnik wykonywał w roku podatkowym władzę rodzicielską – po spełnieniu pozostałych warunków – ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni art. 27f ust. 4 cytowanej ustawy wyraźnie wskazuje, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Fakt pozostawania w związku małżeńskim bądź jego brak nie wpływa na sposób rozliczenia ulgi prorodzinnej. Ulga dotyczy bowiem rodziców danego dziecka. Inaczej jest w przypadku opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych jak bowiem w dalszej części wskazuje art. 27f ust. 4 ustawy osoby te muszą pozostawać w związku małżeńskim aby mogły łącznie skorzystać z ulgi prorodzinnej. Reasumując wskazać należy, iż spełnienie przesłanek określonych w art. 27f uprawnia każdego z rodziców do dokonania odliczeń. Przy czym ustawodawca nie wyklucza możliwości odliczenia przez jednego z nich ulgi na dzieci w całej wysokości, jednak konieczne jest w tym zakresie porozumienie rodziców, aby nie doszło do jej dublowania. W przypadku braku zgodnego oświadczenia woli obojga rodziców dziecka co do podziału przysługującej im wspólnie kwoty odliczenia, organ pragnie wskazać, że w takiej sytuacji – zgodnie z postanowieniem art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdemu z rodziców ulga przysługuje w równych częściach, na każde dziecko.
2015
21
maj

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy jako osoba rozwiedziona, nie zamieszkująca wspólnie z dziećmi, posiadająca i wykonująca władzę rodzicielską oraz po zawarciu porozumienia z byłą żoną, Wnioskodawca miał prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości za rok 2013... Czy za lata 2009 – 2012 Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia korekt zeznań rocznych, bowiem żadne z rodziców nie korzystało z tej ulgi... Zdaniem Wnioskodawcy, jego była żona nie korzystała w latach 2009 – 2013 i nie zamierza korzystać w latach przyszłych z odliczenia ulgi prorodzinnej na ich wspólne dzieci i zawarła z Zainteresowanym porozumienie co do wysokości odliczanej przez niego ulgi prorodzinnej za rok 2013, a w przypadku złożenia korekt zeznań podatkowych za lata 2009 – 2012. Wnioskodawca posiada nieograniczoną władzę rodzicielską kontakty z dziećmi pomimo braku wspólnego zamieszkania są bardzo dobre (zamieszkują w tej samej miejscowości, na tej samej ulicy). Zdaniem Wnioskodawcy brak wspólnego zamieszkania nie wyłącza możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej, tym bardziej, że z takiej ulgi nie korzysta była żona Zainteresowanego, a ponadto byli małżonkowie zawarli między sobą stosowne porozumienie. Wnioskodawca uważa, że przysługiwało mu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2013 r. oraz ma prawo złożenia korekt zeznań rocznych za lata 2009 - 2012.
2015
17
maj

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej na obydwoje dzieci przy przekroczeniu progu dochodowego 112.000 zł?
Fragment:
Wnioskodawca korzystał z drugą żoną z ulgi prorodzinnej na wspólne dziecko. Wnioskodawca jest ojcem dwojga dzieci, z dwóch różnych związków i wobec obydwojga wykonuje władzę rodzicielską w pełni. Aktywnie uczestniczy w wychowaniu obydwojga, ponosi także koszty ich utrzymania. Była małżonka od 2013 roku nie odlicza ulgi prorodzinnej na dziecko z pierwszego małżeństwa w związku z przekroczeniem limitu wprowadzonego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W świetle zacytowanych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego uznać zatem należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w stosunku do więcej niż jednego dziecka nie zachodzi konieczność zastosowania limitu dochodów, zawartego w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, czy Wnioskodawca skorzysta z ulgi prorodzinnej tylko na jedno z nich czy na obydwoje dzieci. Natomiast w odniesieniu do proporcji ulgi jaka przysługuje Wnioskodawcy do odliczenia, należy zauważyć, że limit omawianej ulgi został określony na dziecko. Rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden limit. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko.
2015
15
maj

Istota:
Czy i w jakiej proporcji Wnioskodawca może skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dzieci za 2014 r.?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, może odliczyć na każde z dwojga dzieci ulgę prorodzinną za okres 6 miesięcy z uwagi na fakt, że kontakty Wnioskodawcy, pomimo ich utrudniania ze strony matki, są częste oraz cały czas są ukierunkowane na ich ciągłą poprawę. Ponadto Sąd nie pozbawił Wnioskodawcy władzy rodzicielskiej a jedynie ją ograniczył a także na obie strony nałożył obowiązek łożenia na dzieci. Wnioskodawca wskazał, że w przedmiotowej sprawie wydane były dwie interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z 11 sierpnia 2010 r., znak: IBPB II/1/415-523/10/ASz oraz z 10 marca 2014 r., znak: IBPB II/1/415-1107/13/BJ W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na mocy art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2015
8
maj

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na dziecko z pierwszego małżeństwa? Jeśli przysługuje, to w jakiej części i od czego ta część zależy? Czy wystarczy, że Wnioskodawca w liście poleconym poinformuję swoją byłą żonę, że skorzysta z ulgi na ich wspólne dziecko? Co w przypadku, gdy była żona odeśle informację, że się nie zgadza? Co w sytuacji, kiedy była żona lekceważąc informację Wnioskodawcy odliczy w swojej deklaracji PIT 100% ulgi na dziecko?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej: w części dotyczącej przysługującego prawa do odliczenia ulgi na córkę – jest prawidłowe, w części dotyczącej proporcji przysługującej ulgi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 1995 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z M. Z tego małżeństwa 5 czerwca 1996 r. urodziła się córka K. Małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w K. w styczniu 2009 r. Wykonywanie władzy rodzicielskiej Sąd powierzył Wnioskodawcy, a matce tę władzę ograniczył. Miejsce zamieszkania dla małoletniej wówczas córki Sąd ustanowił przy Wnioskodawcy, a matkę zobowiązał do płacenia alimentów na małoletnie dziecko w wysokości 350,00 zł miesięcznie. W październiku 2013 r. córka postanowiła przeprowadzić się do matki. Od grudnia 2013 r. Wnioskodawca płacił byłej żonie po 500,00 zł miesięcznie na utrzymanie córki.
2015
16
kwi
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.