Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi rodzinnej?2. Jeśli tak, to w jakich proporcjach ww. ulgę będzie mógł wykorzystać w przypadku braku porozumienia małżonków?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (wpływ do Biura – 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 18 lipca 2012 r. został orzeczony rozwód. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało Wnioskodawcy ograniczone do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek alimentacyjny w kwocie 1 000 zł na dwójkę dzieci. Ów obowiązek Wnioskodawca wypełnia regularnie. Obecnie Wnioskodawca sam zrezygnował ze spotkań ze swoimi dziećmi ze względu na ich stan psychiczny. Zakres wykonywania władzy rodzicielskiej został niezmieniony. Rozliczając podatek dochodowy za 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłą małżonką powstał spór o możliwość skorzystania z ulgi. Była małżonka twierdzi, że taka ulga Wnioskodawcy nie przysługuje, ponieważ dzieci zamieszkują z nią. Wnioskodawca natomiast uważa, że skoro sąd tylko ograniczył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma możliwość skorzystania z ulgi w 50%, czyli może odliczyć ulgę na 1 dziecko.
2015
19
lut

Istota:
Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Zgodnie z pkt 3 Wnioskodawczyni skorzystała za 2013 r. z ulgi prorodzinnej. Urząd skarbowy nakazał jej zwrot ww. ulgi, ponieważ pobrał ją ojciec biologiczny dzieci, co zdaniem Wnioskodawczyni było niezgodne z ww. przepisami. Ulgę Wnioskodawczyni zwróciła w dniu 3 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że ojciec dzieci ma ograniczoną władzę rodzicielską i powinien z ulgi skorzystać tylko do dnia 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia dzieci zostały powierzone pod opiekę Wnioskodawczyni – zgodnie z decyzją sądu. Z uzupełnienia wniosku wynika, że sąd udzielił zabezpieczenia poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej tymczasowo - na czas trwania postępowania. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej od dnia 4 marca 2013 r. Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej... Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej od 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia sprawuje opiekę nad wnukami. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)
2015
29
sty

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nadmienia również, że w latach 2009-2013 wraz z żoną nie korzystał z ulgi prorodzinnej na pozostałe dwoje pełnoletnich dzieci oraz w 2013 r. nie wykonywał względem nich władzy rodzicielskiej. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania za lata 2009-2013 z tzw. ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego pełnoletniego syna, z uwagi na zaistnienie przesłanki negatywnej wykluczającej jej zastosowanie wskazanej w art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz odpowiednio w art. 27f ust. 2c w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., tj. wstąpienie syna w dniu 13 września 1991 r. w związek małżeński. Fakt, że syn w tym okresie pobierał zasiłek pielęgnacyjny oraz otrzymuje rentę socjalną nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.
2014
18
gru

Istota:
Jak należy ustalić dochód dziecka, które pracowało i nie ukończyło 25 lat i jest studentem, aby móc skorzystać z ulgi?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem złożyła zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2013. W zeznaniu tym Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko (ur. 2 lipca 1991 r.) zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziecko w 2013 r. uzyskało dochód i złożyło również zeznanie PIT-37. Obliczając dochód dziecka, aby móc skorzystać z ulgi Wnioskodawczyni od przychodu odjęła koszty uzyskania (4 224 zł 50 gr – 666 zł 68 gr = 3 562 zł 85 gr). Odjęła również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 579 zł 19 gr. W konsekwencji otrzymała dochód w wysokości 2 983 zł 66 gr i w związku z tym skorzystała z ulgi na dziecko. Urząd Skarbowy stwierdził jednak, że źle obliczony został dochód dziecka.
2014
10
gru

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na dziecko do 25 roku życia (studiujące). Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2011 i 2012... Zdaniem Wnioskodawczyni, może ona skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko do 25 roku życia, uczące się, mimo że syn studiuje – kierunek wojskowy i w związku z tym otrzymuje żołd, który nie podlega opodatkowaniu i nie jest uznawany jako dochód (jest to rekompensata za trud służby kandydata na żołnierza zawodowego). Biorąc pod uwagę ww. informacje Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje jej możliwość złożenia korekty zeznań podatkowych za lata 2011 i 2012 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2014
4
gru

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w 2013 r. oraz w latach następnych 50% kwoty ulgi z tytułu wychowywania dziecka?
Fragment:
Wnioskodawca uważa, iż biorąc pod uwagę jego zaangażowanie w wychowywanie oraz finansowe utrzymanie córki, posiadanie przeze niego władzy rodzicielskiej, a także posiłkując się artykułami i wyjaśnieniami z prasy, ma prawo skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej za 2013 rok w wysokości 50% - na równi z byłą małżonką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępnie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji – zgodnie z pouczeniem zawartym w treści wezwania - jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ulgi prorodzinnej odnośnie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 (tj. przy zastosowaniu skali podatkowej), pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. W myśl ust. 2, odliczeniu podlega (...)
2014
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej odnoszącej się do rozliczenia podatkowego za 2012 r.
Fragment:
W zeznaniu podatkowym za rok 2012 została ujęta ulga prorodzinna na małoletnie dzieci, tj.: (...). Wnioskodawca ma troje dzieci. Są one małoletnie i uczące się. Wnioskodawca nadmienił, że nie uwzględnił ulgi podatkowej na trzecie dziecko, ponieważ nie pozwalał na to dochód uzyskany w 2012 r. Zainteresowany dodał, że dzieci nie były umieszczone w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie. Nie zawarł związku małżeńskiego. Wnioskodawca poinformował, że w 2001 r., 2012 r. i nadal małżonka nie pracuje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy za rok 2012 Wnioskodawcy przysługiwała ulga prorodzinna... Czy istnieje możliwość odliczenia przez Wnioskodawcę ulgi prorodzinnej w przyszłości... Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest kwestia dotycząca pytania pierwszego, tj. rozliczenia podatkowego za 2012 r., natomiast w zakresie pytania drugiego odnoszącego się do rozliczeń podatkowych za rok 2013 i lata następne zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, ulga prorodzinna, która została ujęta w zeznaniu podatkowym w roku 2013 za rok 2012 r. przysługuje w całości. Ponadto Wnioskodawca uważa, że przepis art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera m.in. zapis, że wykonywał władzę rodzicielską i dotyczy właśnie sytuacji opisanej we wniosku.
2014
8
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu, sprawującemu opiekę nad pełnoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną ciotką, przysługuje prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała pisemne wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące skorygowania zeznania za 2012 r., gdyż zakwestionowano prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2012 r. W związku z powyższym Wnioskodawczyni złożyła kolejną korektę PIT-37 za 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu, sprawującemu opiekę nad pełnoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną ciotką, przysługuje prawo skorzystania z ulgi prorodzinnej... Zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej, ponieważ zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Natomiast obowiązek alimentacyjny Wnioskodawczyni względem ciotki wynika z art. 132 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zasady korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2014
28
wrz

Istota:
1) Czy Wnioskodawczyni za 2013 r. ma prawo do preferencyjnego rozliczenia się z małoletnim dzieckiem jako samotna matka?
2) Czy Wnioskodawczyni za 2013 r. ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości maksymalnej 50%?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej w związku z wykonywaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego dziecka od wysokości dochodu uzyskanego przez rodzica (opiekuna prawnego) w danym roku podatkowym. W przypadku gdy dana osoba nie pozostaje w związku małżeńskim i wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do jednego dziecka ma prawo do odliczeń w ramach ww. ulgi, tylko wówczas gdy jej dochód w roku podatkowym 2013 nie przekroczył 56.000 zł, zaś gdy jest osobą samotnie wychowującą jedno dziecko - gdy jej dochód nie przekroczył w roku podatkowym 112.000 zł. Skoro Wnioskodawczyni – jak wyżej wykazano - jest osobą samotnie wychowującą dziecko, a jej dochody w roku podatkowym 2013 nie przekroczyły 112.000 zł, zatem przysługuje jej prawo dokonania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. Wyjaśnić przy tym należy, że władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) – przysługuje obojgu rodzicom, a – stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
2014
19
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Przepisy art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące ulgi prorodzinnej są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych, zaś ich literalna wykładnia prowadzi do jednoznacznego rezultatu. Podkreślić należy, że skoro wolą świadomego ustawodawcy było odniesienie ww. limitu do „ podatnika ” i „ jego małżonka ”, to chodzi o osoby pozostające w określonym stanie cywilnym, tj. o osoby pozostające w związku małżeńskim – jak ma to miejsce na gruncie analizowanej sprawy. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanej w sprawie skorzystania z odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2014
9
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.