Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Ulga prorodzinna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga prorodzinna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia ulgi na dziecko z pierwszego małżeństwa? Jeśli przysługuje, to w jakiej części i od czego ta część zależy? Czy wystarczy, że Wnioskodawca w liście poleconym poinformuję swoją byłą żonę, że skorzysta z ulgi na ich wspólne dziecko? Co w przypadku, gdy była żona odeśle informację, że się nie zgadza? Co w sytuacji, kiedy była żona lekceważąc informację Wnioskodawcy odliczy w swojej deklaracji PIT 100% ulgi na dziecko?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej: w części dotyczącej przysługującego prawa do odliczenia ulgi na córkę – jest prawidłowe, w części dotyczącej proporcji przysługującej ulgi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W 1995 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z M. Z tego małżeństwa 5 czerwca 1996 r. urodziła się córka K. Małżeństwo to zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w K. w styczniu 2009 r. Wykonywanie władzy rodzicielskiej Sąd powierzył Wnioskodawcy, a matce tę władzę ograniczył. Miejsce zamieszkania dla małoletniej wówczas córki Sąd ustanowił przy Wnioskodawcy, a matkę zobowiązał do płacenia alimentów na małoletnie dziecko w wysokości 350,00 zł miesięcznie. W październiku 2013 r. córka postanowiła przeprowadzić się do matki. Od grudnia 2013 r. Wnioskodawca płacił byłej żonie po 500,00 zł miesięcznie na utrzymanie córki.
2015
16
kwi

Istota:
Ulga prorodzinna za 2014 r.
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej za 2014 r. – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej. Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr IPTPB2/415-631/14-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 lutego 2015 r., natomiast w dniu 10 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 9 lutego 2015 r.). W związku z tym, że pismo stanowiące uzupełnienie wniosku nie zostało podpisane, pismem z dnia 12 lutego 2015 r. Nr IPTPB2/415-631/14-4/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów ponownie wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2015
8
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo z żoną do odliczenia od podatku za 2013 r. ulgi z tytułu wychowania córki, która nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3. ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wyłączenia dotyczą rent rodzinnych (art. 6 ust. 4 ustawy) oraz dochodów z tzw. najmu prywatnego (art. 27f ust. 7 poprzez odesłanie do art. 6 ust. 8 i 9.), można sobie zatem wyobrazić sytuację, że rodzic dziecka, które posiada i wynajmuje dziesięć mieszkań, uzyskując w ten sposób wyjątkowo znaczny dochód - odliczy ulgę prorodzinna na to dziecko. Dziecko może zarabiać np. 10.000,00 zł miesięcznie (o ile to są dochody z najmu), ale to nie odbiera ulgi jego rodzicom. Należy też przyjąć, że ustawodawca wiedział doskonale, że opodatkowaniu na podstawie art. 27 oraz 30b, podlegają wyłącznie podatnicy spełniający kryterium miejsca zamieszkania sprecyzowane w art. 3 ust. 1 ustawy. Jeśli intencją ustawodawcy było wskazanie, że wszelkie dochody studentów/małoletnich przekraczające limit odbierają prawo do ulgi rodziców - zapewne w ten sposób ukształtowałby legislację. Należy zauważyć, że w czasie funkcjonowania tzw. ulgi prorodzinnej doszło do kilku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym zmieniony został art. 27f) i skoro ustawodawca nie uznał za potrzebne dokonanie zmian dotyczących kategorii dochodów warunkujących prawo do ulgi, to sposób ich ujęcia był wystarczająco precyzyjny i jasny. Gdyby w analizowanym przypadku zinterpretować, iż wszelkie dochody osiągnięte za granicą przez studentów niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP - pozbawiają rodziców prawa do ulgi prorodzinnej, to byłoby to sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
1
kwi

Istota:
Czy odliczenie przez Wnioskodawczynię „ulgi prorodzinnej” na jedno własne dziecko za lata podatkowe 2009-2011 w pełnej wysokości jest zgodne z normą prawną zawartą w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami do których ten artykuł odpowiednio odsyła przy zastrzeżeniu brzmienia przepisu od 1 stycznia 2009 r.?
Fragment:
Faktycznie Wnioskodawczyni utrzymywała córkę, wkład ojca był niewielki i dlatego małżonkowie umówili się, że całą ulgę prorodzinną za kolejne lata - Wnioskodawczyni będzie odliczała od podatku, gdyż będzie to dla córki zastrzyk finansowy, rekompensujący niskie alimenty. We wrześniu 2012 r. Wnioskodawczyni została wezwana do Urzędu Skarbowego i została poinformowana, że były mąż za 2011 r. odliczył połowę ulgi (bez wcześniejszych uzgodnień z Wnioskodawczynią), a za lata 2008 - 2010 złożył korekty zeznań, w których dokonał odliczenia połowy ulgi prorodzinnej. Wnioskodawczyni stwierdza, iż została poinformowana, że powinna złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń od podatku dochodowego w przypadku wychowywania dzieci. Odpowiedź na ten wniosek byłaby dla Urzędu Skarbowego wskazówką, jakie przyjąć stanowisko w tej indywidualnej sprawie. Stwierdza również, iż działania byłego męża mają związek z wyższymi alimentami, jakie zasądzono mu od października 2011 r. Wnioskodawczyni uważa, iż tym sposobem odbierze sobie cześć zapłaconych alimentów. Podkreśla, iż kuriozalne jest to, że dokładnie w tym samym momencie, w którym odlicza sobie ulgę prorodzinną i robi korekty zeznań, gdyż jako mający władzę rodzicielską stoi na stanowisku, że „ jest na prawie ”, wysyła do Sądu wniosek o uchylenie alimentów.
2015
22
mar

Istota:
Czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1/2 wysokości na każde dziecko?
Fragment:
W związku z powyższym zadano pytanie, czy za 2011 r. przysługuje Wnioskodawcy ulga prorodzinna na dzieci z poprzednich małżeństw w 1 / 2 wysokości na każde dziecko... Zdaniem Wnioskodawcy, PIT 37 za 2011 r. został złożony właściwie. Ulgę prorodzinną Wnioskodawca odliczył na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż właściwie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Zastosował się do zapisów art. 27f ust. 3 ww. ustawy i odliczył ulgę na troje dzieci w 1 / 2 wysokości, gdyż dzieci zamieszkują z matkami. W przypadku synów nastąpił zbieg odliczenia, gdyż ich matka pracuje i nie doszło do porozumienia w kwestii odliczenia ulgi prorodzinnej. W przypadku córki (Izabeli) także doszło do zbiegu odliczenia, gdyż jej matka odliczyła ulgę prorodzinną w całości. Wnioskodawca o tym fakcie dowiedział się w trakcie postępowania wyjaśniającego. Było to dla Niego zaskoczeniem. Dokonał odliczenia ulgi prorodzinnej na córkę Izabelę w wysokości 1 / 2 za 2011 r. Matka córki podczas rozprawy w sądzie w lutym 2012 r. zeznała, że w 2011 r. pracowała do marca. Wnioskodawca uważał, iż odprowadzony przez nią podatek nie daje jej podstaw do odliczenia ulgi, gdyż z ulgi może skorzystać osoba, która uzyskuje dochody i odprowadza podatek.
2015
12
mar

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Wobec przedstawionych uregulowań prawnych tutejszy organ nie może zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, zgodnie z którym – w sytuacji gdy dzieci z Nią zamieszkują i Ona sama je wychowuje, mąż bowiem nie bierze udziału w wychowywaniu dzieci ponosi tylko obciążenia finansowe (często egzekwowane poprzez postępowanie komornicze) – ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w całości. Zacytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uprawniają bowiem do skorzystania z ww. ulgi tylko rodzica, który z dziećmi zamieszkuje bądź też w większym stopniu ponosi ciężar ich utrzymania. Nie można również zgodzić się z Wnioskodawczynią, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w podziale w stosunku do faktycznego wychowywania, ponieważ – jak twierdzi – z art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że duże znaczenie ma sprawowanie faktycznej pieczy nad dzieckiem. W przypadku rozliczenia ulgi, każdemu z podatników powinno przysługiwać odliczenie 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, zgodnie ze stanem faktycznym. W przedmiotowej sprawie - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie znajduje zastosowania art. 27f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy on wyłącznie sytuacji wymienionych w tym przepisie, które w niniejszej sprawie nie zachodzą, a więc takich, gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej lub do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca wówczas każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy.
2015
4
mar

Istota:
1. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi rodzinnej?2. Jeśli tak, to w jakich proporcjach ww. ulgę będzie mógł wykorzystać w przypadku braku porozumienia małżonków?
Fragment:
Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (wpływ do Biura – 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 18 lipca 2012 r. został orzeczony rozwód. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało Wnioskodawcy ograniczone do współdecydowania o wszystkich istotnych sprawach dzieci. Sąd nałożył na Wnioskodawcę obowiązek alimentacyjny w kwocie 1 000 zł na dwójkę dzieci. Ów obowiązek Wnioskodawca wypełnia regularnie. Obecnie Wnioskodawca sam zrezygnował ze spotkań ze swoimi dziećmi ze względu na ich stan psychiczny. Zakres wykonywania władzy rodzicielskiej został niezmieniony. Rozliczając podatek dochodowy za 2013 r. pomiędzy Wnioskodawcą a byłą małżonką powstał spór o możliwość skorzystania z ulgi. Była małżonka twierdzi, że taka ulga Wnioskodawcy nie przysługuje, ponieważ dzieci zamieszkują z nią. Wnioskodawca natomiast uważa, że skoro sąd tylko ograniczył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma możliwość skorzystania z ulgi w 50%, czyli może odliczyć ulgę na 1 dziecko.
2015
19
lut

Istota:
Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Fragment:
Zgodnie z pkt 3 Wnioskodawczyni skorzystała za 2013 r. z ulgi prorodzinnej. Urząd skarbowy nakazał jej zwrot ww. ulgi, ponieważ pobrał ją ojciec biologiczny dzieci, co zdaniem Wnioskodawczyni było niezgodne z ww. przepisami. Ulgę Wnioskodawczyni zwróciła w dniu 3 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że ojciec dzieci ma ograniczoną władzę rodzicielską i powinien z ulgi skorzystać tylko do dnia 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia dzieci zostały powierzone pod opiekę Wnioskodawczyni – zgodnie z decyzją sądu. Z uzupełnienia wniosku wynika, że sąd udzielił zabezpieczenia poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej tymczasowo - na czas trwania postępowania. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie postanowienia sądu i przebywania dzieci w rodzinie zastępczej od dnia 4 marca 2013 r. Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej... Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej od 4 marca 2013 r., ponieważ od tego dnia sprawuje opiekę nad wnukami. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)
2015
29
sty

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
Nadmienia również, że w latach 2009-2013 wraz z żoną nie korzystał z ulgi prorodzinnej na pozostałe dwoje pełnoletnich dzieci oraz w 2013 r. nie wykonywał względem nich władzy rodzicielskiej. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do skorzystania za lata 2009-2013 z tzw. ulgi prorodzinnej na niepełnosprawnego pełnoletniego syna, z uwagi na zaistnienie przesłanki negatywnej wykluczającej jej zastosowanie wskazanej w art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz odpowiednio w art. 27f ust. 2c w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., tj. wstąpienie syna w dniu 13 września 1991 r. w związek małżeński. Fakt, że syn w tym okresie pobierał zasiłek pielęgnacyjny oraz otrzymuje rentę socjalną nie jest warunkiem wystarczającym, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną. Zastosowanie ww. ulgi jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 27f ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul.
2014
18
gru

Istota:
Jak należy ustalić dochód dziecka, które pracowało i nie ukończyło 25 lat i jest studentem, aby móc skorzystać z ulgi?
Fragment:
(...) ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 27 października 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej. We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem złożyła zeznanie podatkowe PIT-37 za rok 2013. W zeznaniu tym Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko (ur. 2 lipca 1991 r.) zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziecko w 2013 r. uzyskało dochód i złożyło również zeznanie PIT-37. Obliczając dochód dziecka, aby móc skorzystać z ulgi Wnioskodawczyni od przychodu odjęła koszty uzyskania (4 224 zł 50 gr – 666 zł 68 gr = 3 562 zł 85 gr). Odjęła również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 579 zł 19 gr. W konsekwencji otrzymała dochód w wysokości 2 983 zł 66 gr i w związku z tym skorzystała z ulgi na dziecko. Urząd Skarbowy stwierdził jednak, że źle obliczony został dochód dziecka.
2014
10
gru
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.