Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Fragment:
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy (art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Sieć ta powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km (art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 14a ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
2015
1
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku – działalność edukacyjna.
Fragment:
We wskazanym przepisie ustawodawca zawarł: dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Należy zauważyć, że zgodnie z powyższą normą dyrektor placówki może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Jednolity strój jest częścią programu wychowawczego szkoły, parametry mundurków szkolnych są zwyczajowo ściśle określone dla danej placówki np. zawierają godło, logo szkoły. Zatem w celu nabycia takich strojów konieczne jest zamówienie ich w danej placówce. Powyższe okoliczności oraz powołane normy prawne pozwalają na uznanie, że sprzedaż mundurków szkolnych na rzecz uczniów szkoły przez placówkę objętą systemem oświaty - jaką jest Wnioskodawca - stanowi czynności dodatkowe opisane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy świadczone w ramach usług kształcenia i wychowania oferowanych przez Zainteresowanego.
2015
26
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły
Fragment:
Efektami realizacji projektu zarządza Wnioskodawca we współpracy z dyrektorem ZSGH – nieruchomość w trwałym zarządzie szkoły. Na terenie szkoły odbywa się sprzedaż produktów wytworzonych w ramach nauki zawodu kucharz lub cukiernik. Produkty są objęte marżą i opodatkowane podatkiem VAT. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży produktów zasilają wydzielony rachunek dochodów własnych szkoły. Nie są przekazywane do budżetu Miasta. Podstawą do gromadzenia dochodów na rachunku bankowym szkoły jest art. 233 ustawy o finansach publicznych oraz uchwała nr LXX981/10 Rady Miejskiej. Ponadto w budynku szkoły znajduje się lokal mieszkalny, który jest wynajmowany. Z tytułu najmu lokalu dochody odprowadzane są na konto miasta czyli zasilają budżet B. Najem jest zwolniony z podatku VAT. Efekt, który został osiągnięty po realizacji projektu nie jest zatem przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Gdyż sprzedaż, która ma miejsce w budynku szkoły nie jest sprzedażą opodatkowaną podatnika wykonującego projekt czyli miasta B. W odniesieniu do sprzedaży produktów wytworzonych przez uczniów sprzedającym jest szkoła czyli Dyrektor Szkoły, a dochody zasilają wyodrębniony rachunek bankowy szkoły, a w przypadku najmu lokalu mieszkalnego jest on zwolniony z podatku od towarów i usług. Mienie powstałe w trakcie realizacji projektu nie jest wykorzystywane przez miasto do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.
2015
22
sty

Istota:
Opodatkowanie opłat za usługi kserograficzne wykonywane przez automat znajdujący się w budynku szkoły
Fragment:
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Na mocy art. 53 ust. 2 w skład rad rodziców wchodzą: w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. Stosownie do art. 54 ust. 1 rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Przepis art. 54 ust. 8 stanowi, że w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że funkcjonująca u Wnioskodawcy Rada Rodziców zakupiła urządzenie wielofunkcyjne służące do kserowania, skanowania i drukowania dokumentów.
2015
13
sty

Istota:
Kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły. I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Zatem w konsekwencji, rada rodziców jako wewnętrzny, społeczny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. Nie może więc zostać uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. W świetle powyższego, kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły. I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Analiza powyższych przepisów o systemie oświaty prowadzi do wniosku, że prowadzenie przez osobę prawną szkoły niepublicznej posiadającej stosowne uprawnienia szkoły publicznej, może stanowić formę uczestniczenia w realizacji zadań oświatowych. Jak wskazano we wniosku założona przez Cech rzemieślnicza została wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane placówce przez Kuratora Oświaty. Szkoła spełnia warunki wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, co potwierdza otrzymana przez Cech pozytywna opinia kuratora oświaty. Z powołanych przepisów o systemie oświaty oraz uprawnień szkoły publicznej posiadanych przez placówkę wynika, że rzemieślnicza szkoła zawodowa realizuje zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności umożliwia zdobywanie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Tym samym prowadzenie rzemieślniczej szkoły zawodowej stanowi formę uczestniczenia przez organizację rzemieślniczą w realizacji zadań z zakresu oświaty, w sposób zgodny z przepisami ustawy o oświacie i ustawy o rzemiośle.
2014
30
paź

Istota:
Czy szkoły, które wchodzą w skład Stowarzyszenia z chwilą nadania im Numeru Identyfikacji Podatkowej staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (Czy szkoły, które wchodzą w skład Stowarzyszenia, mogą stać się pomiotem podatku dochodowego, jeżeli tak to w jakich okolicznościach?)
Fragment:
Stosownie do treści art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów. Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; organizację szkoły lub placówki; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
2014
25
wrz

Istota:
Czy przysługuje prawo do odliczenia ulgi za córkę w pełnej wysokości za cały rok 2013 czy tylko za okres od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r.?
Fragment:
W tym okresie córka pozostawała uczniem szkoły „ C ” (liceum dla dorosłych) – jest to szkoła, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. W roku podatkowym 2010/2011 córka podejmowała naukę w szkole „ P ” (liceum dla dorosłych), którą kontynuowała przez okres 6 miesięcy (1 semestr) od września 2010 r. do lutego 2011 r. Ze względu na małą liczbę absolwentów klasa została rozwiązana (warunkiem szkoły w utrzymaniu klasy była określona ilość uczniów). W późniejszym okresie nauka była kontynuowana ponownie w szkole „ P ” w roku 2011/2012 od września 2011 r. do lutego 2012 r. (1 semestr) – szkoła została przerwana, ponieważ córka urodziła dziecko, po czym okazało się, że jest przewlekle chora (dostaje zapaści i miewa omdlenia). Ponownie nauka została podjęta we wrześniu 2013 r. Córka w 2013 r. nie osiągnęła dochodów, do chwili obecnej nie zawarła związku małżeńskiego. Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 roku życia, które uczą się w szkole, o jakiej mowa w przepisach o systemie oświaty i w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3 089 zł, są podatnicy utrzymujący te dzieci, w związku z wykonywaniem przez nich - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym - obowiązku alimentacyjnego.
2014
19
wrz

Istota:
Czy prawidłowe jest uznanie za przychód wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 129, wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę, prowadzącego szkoły, pełniącego w nich funkcję dyrektora, będącego różnicą między kwotą otrzymanej dotacji, a sumą wydatków szkół sfinansowanych z dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego?
Fragment:
W myśl art. 90 ust. 2 ww. ustawy, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Stosownie natomiast do art. 90 ust. 3 ww. ustawy, dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2014
18
wrz

Istota:
Brak podstaw do zwolnienia od podatku usługi realizacji zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół zainteresowań.
Fragment:
W dniu 3 stycznia 2014 r. podpisała umowę ze Szkołą Podstawową na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych - koła zainteresowań. W związku z tym, że Spółka nie posiada w swoich zasobach kadrowych pracowników z wymaganymi w ww. zakresie kompetencjami - zatrudniono na umowę zlecenia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Całość środków, które Spółka otrzyma, pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, nazwa Projektu: „ W. ”. Spółka nie jest bezpośrednim beneficjentem środków z EFS. Cena na wykonaną usługę została zaproponowana przez Spółkę w drodze przetargu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy realizując zajęcia zlecone przez Szkołę Podstawową, Spółka wystawiając fakturę może zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie „ znowelizowanej ustawy art. 132 ”...
2014
8
sie
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.