Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkoły dla dorosłych. Wnioskodawczyni zawiera ze słuchaczem umowę o pobieranie nauki, w której słuchacz jest szczegółowo informowany o kwocie czesnego, terminie płatności, opłatach dodatkowych (w sytuacji przystąpienia do egzaminu poprawkowego) oraz o opłacie dodatkowej za wyznaczenie drugiego terminu egzaminu (w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpi w ustalonym pierwszym terminie). Z umowy tej wynika obowiązek wpłaty czesnego co miesiąc, w równych wysokościach (w umowach wskazano miesięczny okres rozliczeniowy), a w przypadku słuchaczy klas kończących szkołę, obowiązek uregulowania całości należności przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła nie wystawia dla wszystkich słuchaczy rachunków, lecz tylko dla tych słuchaczy, którzy się o to zwrócą. Pozostali słuchacze dokonują wpłat dowolnie na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły, na podstawie dowodów „ KP ”, w różnych kwotach i za różne okresy. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią, a określonym słuchaczem jest umową, która jest wykonywana stale, w określonym czasie. Przedmiotowa umowa przewiduje ponadto miesięczne okresy rozliczeniowe.
2015
25
mar

Istota:
W zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni prowadzi szkoły dla dorosłych. Wnioskodawczyni zawiera ze słuchaczem umowę o pobieranie nauki, w której słuchacz jest szczegółowo informowany o kwocie czesnego, terminie płatności, opłatach dodatkowych (w sytuacji przystąpienia do egzaminu poprawkowego) oraz o opłacie dodatkowej za wyznaczenie drugiego terminu egzaminu (w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpi w ustalonym pierwszym terminie). Z umowy tej wynika obowiązek wpłaty czesnego co miesiąc, w równych wysokościach (w umowach wskazano miesięczny okres rozliczeniowy), a w przypadku słuchaczy klas kończących szkołę, obowiązek uregulowania całości należności przed odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. Szkoła nie wystawia dla wszystkich słuchaczy rachunków, lecz tylko dla tych słuchaczy, którzy się o to zwrócą. Pozostali słuchacze dokonują wpłat dowolnie na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły, na podstawie dowodów „ KP ”, w różnych kwotach i za różne okresy. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią, a określonym słuchaczem jest umową, która jest wykonywana stale, w określonym czasie. Przedmiotowa umowa przewiduje ponadto miesięczne okresy rozliczeniowe.
2015
22
mar

Istota:
Czy dochód (wynagrodzenie) z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły ds. administracyjnych pokrywane w całości z dotacji otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy dochód, o którym mowa w pytaniu nr 1 powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy? Czy dochód, o którym mowa w pytaniu nr 1 powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni prowadzi w sumie kilkanaście szkół - są to gimnazja, licea ogólnokształcące i szkoły policealne, wszystkie dla dorosłych. Szkoły te zlokalizowane są w różnych miastach. Wszystkie szkoły wpisane są do rejestru placówek oświatowych przez właściwy organ - są to odpowiednie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Ponadto szkoły te na podstawie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej mają status szkół o uprawnieniach szkół publicznych. Zaświadczenia i decyzje wydają, stosownie do swoich właściwości, starostowie lub prezydenci miast. We wszystkich szkołach prowadzonych przez Wnioskodawczynię, na podstawie statutów, pełni funkcję dyrektora szkoły ds. administracyjnych. Do jej obowiązków należy prowadzenie szkoły, czyli nadzór nad całokształtem jej funkcjonowania. Źródłem finansowania działalności szkół są wpłaty – dotacje budżetowe otrzymywane z jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła nie ma czesnego, jest w całości utrzymywana z otrzymywanych dotacji. Wnioskodawczyni otrzymuje dotacje z budżetu powiatu lub miasta, które są wypłacane na podstawie art. 90 USO. Dotacja, stosownie do ustalonych zasad zostaje wypłacona po złożeniu wymaganej dokumentacji i rozliczenia zgodnie z wymogami określonej jednostki samorządu terytorialnego.
2015
17
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Fragment:
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy (art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Sieć ta powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km (art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 14a ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
2015
1
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku – działalność edukacyjna.
Fragment:
We wskazanym przepisie ustawodawca zawarł: dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Należy zauważyć, że zgodnie z powyższą normą dyrektor placówki może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Jednolity strój jest częścią programu wychowawczego szkoły, parametry mundurków szkolnych są zwyczajowo ściśle określone dla danej placówki np. zawierają godło, logo szkoły. Zatem w celu nabycia takich strojów konieczne jest zamówienie ich w danej placówce. Powyższe okoliczności oraz powołane normy prawne pozwalają na uznanie, że sprzedaż mundurków szkolnych na rzecz uczniów szkoły przez placówkę objętą systemem oświaty - jaką jest Wnioskodawca - stanowi czynności dodatkowe opisane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy świadczone w ramach usług kształcenia i wychowania oferowanych przez Zainteresowanego.
2015
26
lut

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły
Fragment:
Efektami realizacji projektu zarządza Wnioskodawca we współpracy z dyrektorem ZSGH – nieruchomość w trwałym zarządzie szkoły. Na terenie szkoły odbywa się sprzedaż produktów wytworzonych w ramach nauki zawodu kucharz lub cukiernik. Produkty są objęte marżą i opodatkowane podatkiem VAT. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży produktów zasilają wydzielony rachunek dochodów własnych szkoły. Nie są przekazywane do budżetu Miasta. Podstawą do gromadzenia dochodów na rachunku bankowym szkoły jest art. 233 ustawy o finansach publicznych oraz uchwała nr LXX981/10 Rady Miejskiej. Ponadto w budynku szkoły znajduje się lokal mieszkalny, który jest wynajmowany. Z tytułu najmu lokalu dochody odprowadzane są na konto miasta czyli zasilają budżet B. Najem jest zwolniony z podatku VAT. Efekt, który został osiągnięty po realizacji projektu nie jest zatem przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Gdyż sprzedaż, która ma miejsce w budynku szkoły nie jest sprzedażą opodatkowaną podatnika wykonującego projekt czyli miasta B. W odniesieniu do sprzedaży produktów wytworzonych przez uczniów sprzedającym jest szkoła czyli Dyrektor Szkoły, a dochody zasilają wyodrębniony rachunek bankowy szkoły, a w przypadku najmu lokalu mieszkalnego jest on zwolniony z podatku od towarów i usług. Mienie powstałe w trakcie realizacji projektu nie jest wykorzystywane przez miasto do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.
2015
22
sty

Istota:
Opodatkowanie opłat za usługi kserograficzne wykonywane przez automat znajdujący się w budynku szkoły
Fragment:
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. Na mocy art. 53 ust. 2 w skład rad rodziców wchodzą: w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. Stosownie do art. 54 ust. 1 rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. Przepis art. 54 ust. 8 stanowi, że w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że funkcjonująca u Wnioskodawcy Rada Rodziców zakupiła urządzenie wielofunkcyjne służące do kserowania, skanowania i drukowania dokumentów.
2015
13
sty

Istota:
Kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły. I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Zatem w konsekwencji, rada rodziców jako wewnętrzny, społeczny organ szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną. Nie może więc zostać uznana za podatnika podatku dochodowego w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. W świetle powyższego, kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów przeznaczonych na cele statutowe Szkoły powstałych w związku z uruchomieniem przez Radę Rodziców płatnego parkingu przy szkole, odnieść należy do podmiotu uznanego za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. Szkoły. I tak, Szkoła będąca jednostką budżetową - jako podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest zwolniona od podatku dochodowego. Stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez Radę Rodziców dochody z tytułu uruchomienia płatnego parkingu przeznaczone na działalność statutową Szkoły podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2014
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Analiza powyższych przepisów o systemie oświaty prowadzi do wniosku, że prowadzenie przez osobę prawną szkoły niepublicznej posiadającej stosowne uprawnienia szkoły publicznej, może stanowić formę uczestniczenia w realizacji zadań oświatowych. Jak wskazano we wniosku założona przez Cech rzemieślnicza została wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane placówce przez Kuratora Oświaty. Szkoła spełnia warunki wymienione w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, co potwierdza otrzymana przez Cech pozytywna opinia kuratora oświaty. Z powołanych przepisów o systemie oświaty oraz uprawnień szkoły publicznej posiadanych przez placówkę wynika, że rzemieślnicza szkoła zawodowa realizuje zadania oświatowe określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności umożliwia zdobywanie lub zmianę kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Tym samym prowadzenie rzemieślniczej szkoły zawodowej stanowi formę uczestniczenia przez organizację rzemieślniczą w realizacji zadań z zakresu oświaty, w sposób zgodny z przepisami ustawy o oświacie i ustawy o rzemiośle.
2014
30
paź

Istota:
Czy szkoły, które wchodzą w skład Stowarzyszenia z chwilą nadania im Numeru Identyfikacji Podatkowej staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (Czy szkoły, które wchodzą w skład Stowarzyszenia, mogą stać się pomiotem podatku dochodowego, jeżeli tak to w jakich okolicznościach?)
Fragment:
Stosownie do treści art. 82 ust. 1 osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpis do ewidencji określa m.in. statut szkoły, tworzący zakres działania i organizację oraz ustalający prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów. Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 ww. ustawy, szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą, który powinien określać: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania; osobę prowadzącą szkołę lub placówkę; organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań; organizację szkoły lub placówki; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki; zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
2014
25
wrz
© 2011-2015 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.