Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak podstaw do zwolnienia od podatku usługi realizacji zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz kół zainteresowań.
Fragment:
W dniu 3 stycznia 2014 r. podpisała umowę ze Szkołą Podstawową na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijanie kompetencji kluczowych - koła zainteresowań. W związku z tym, że Spółka nie posiada w swoich zasobach kadrowych pracowników z wymaganymi w ww. zakresie kompetencjami - zatrudniono na umowę zlecenia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Całość środków, które Spółka otrzyma, pochodzi ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, nazwa Projektu: „ W. ”. Spółka nie jest bezpośrednim beneficjentem środków z EFS. Cena na wykonaną usługę została zaproponowana przez Spółkę w drodze przetargu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy realizując zajęcia zlecone przez Szkołę Podstawową, Spółka wystawiając fakturę może zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie „ znowelizowanej ustawy art. 132 ”...
2014
8
sie

Istota:
Czy właściwym jest opodatkowanie w zakresie podatku od towarów i usług w ramach nadanego PKD 8531A szkole? ( Pływalnia jest częścią jednostki szkolnej)?
Czy sprzedaż biletów i karnetów wstępu osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich pracowników/ członków, podlega opodatkowaniu w zakresie podatku od towarów i usług wg stawki 23%?
Czy wynajem części lub całości pływalni osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na podstawie zawartej umowy, podlega opodatkowaniu w zakresie podatku od towarów i usług wg stawki 23%?
Fragment:
W szkole funkcjonuje pływalnia. Na pływalni prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie nauk: pływania dla młodzieży szkolnej w ramach zajęć wychowania fizycznego. Szkoła dokonuje również sprzedaży biletów i karnetów wstępu za korzystanie z pływalni. Sprzedaż biletów i karnetów wstępu dokonywana jest na rzecz szkół, osób fizycznych, podmiotów gospodarczych lub innych jednostek organizacyjnych. W godzinach popołudniowych usługi pływalni są ogólnie dostępne dla klientów indywidualnych oraz firm. Osoby prywatne oraz firmy mają możliwość wynajęcia torów lub całego basenu, na podstawie zawartej umowy najmu. Przedmiotem najmu są tory pływalni, a także udostępnienie szatni, sanitariatów, natrysków, szafek oraz opieka ratowników. Firma w ramach zawartej ze szkołą umowy, może wykorzystywać tory pływalni do prowadzenia działalności na własny rachunek np. prowadzić zajęcia nauki pływania, nurkowania, aerobic inne zajęcia sportowe lub udostępniać tory swoim pracownikom w celu korzystania z basenu. Pływalnia została wybudowana w 2001 r. i do 31 grudnia 2010 r. funkcjonowała jako Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum ... oraz posiadała odrębne PKD 9311Z (marzec 2010 – działalność obiektu sportowego).
2014
7
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z prowadzoną działalnością oświatową
Fragment:
Wnioskodawca na działalność ww. szkół otrzymuje dotacje w rozumieniu art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W ww. szkołach oprócz wykonywania funkcji organu prowadzącego szkoły, pełni także funkcję dyrektora (dyrektora zespołu szkół). Szkoły zostały połączone organizacyjnie w zespół szkół, na czele którego stoi dyrektor zespołu szkół (Wnioskodawca). Dyrektor zespołu szkół pełni funkcje dyrektorskie w odniesieniu do wszystkich szkół powiązanych w zespół (funkcje określone w art. 90a ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. W szczególności dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2014
5
sie

Istota:
Czy pobierane wynagrodzenie przez właściciela szkoły za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, rozliczane z dotacji podmiotowej otrzymywanej na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym?
Fragment:
(...) szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. W myśl natomiast art. 90 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jak stanowi art. 90 ust. 3 ww. ustawy, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych (...)
2014
26
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochody Spółki z tytułu prowadzenia szkoły wydatkowane na adaptację pomieszczeń na potrzeby prowadzonej przez szkołę działalności edukacyjnej, stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Jeżeli założyć, że ustawodawcy przyświecał cel zachęcenia podmiotów prowadzących szkoły do wydatkowania dochodów z działalności edukacyjnej na pomoce dydaktyczne i urządzenia niezbędne do prowadzenia szkoły, to wykładnia celowościowa powołanych przepisów przemawia za tym aby uznać, że o wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych realizujące ten cel można pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), określa m.in. zasady, na jakich prowadzone są szkoły i przedszkola. Dyspozycja art. 82 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jednocześnie, na gruncie przepisów oświatowych, szkoły są jednostkami odrębnymi od organów je prowadzących, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek. Organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne. Osoby prawne prowadzące szkoły podlegają ogólnym regułom opodatkowania przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2014
13
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochody Spółki z tytułu prowadzenia szkoły, które będą wydatkowane na budowę sali gimnastycznej na obcym gruncie będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej „ updop ”) przemawia za tym aby traktować na równi nakłady na zakup środka trwałego, jak i na jego wytworzenie, jeśli tylko wytworzony środek trwały służy celom szkoły, co w wypadku budowy sali gimnastycznej nie budzi wątpliwości. W konsekwencji podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym może zostać pomniejszona o wydatki poniesione w tym celu, stosownie do zapisu w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), określa m.in. zasady, na jakich prowadzone są szkoły i przedszkola. Dyspozycja art. 82 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jednocześnie, na gruncie przepisów oświatowych, szkoły są jednostkami odrębnymi od organów je prowadzących, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek. Organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne. Osoby prawne prowadzące szkoły podlegają ogólnym regułom opodatkowania przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2014
13
lip

Istota:
Czy Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole (...) oraz Policealna Szkoła (...) posiadają taki zakres autonomii w zakresie istotnym dla prawa podatkowego, który przesądzałby o uznaniu, że są one jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji – że są one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (odrębnymi od swojego organu prowadzącego)?
Fragment:
Zgodnie ze statutem obu szkół ponadgimnazjalnych na zewnątrz reprezentują je dyrektorzy. Reprezentacja dotyczy spraw dydaktyczno-wychowawczych i administracyjnych. W sensie cywilistycznym obie szkoły ponadgimnazjalne reprezentuje Rektor Wyższej Szkoły (...) ponieważ obie Szkoły nie są stronami w obrocie cywilnoprawnym. Działalnością obu szkół ponadgimnazjalnych kierują dyrektorzy. Dyrektorów zatrudnia i zwalnia Wyższa Szkoła (...) jako organ prowadzący (działając przez Rektora). Obie szkoły ponadgimnazjalne korzystają z osobowości prawnej Wyższej Szkoły (...). Obie szkoły ponadgimnazjalne nie mogą zaciągać zobowiązań. Podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych dotyczących szkół jest Wyższa Szkoła (...). Prowadzone przez Wnioskodawcę szkoły mają wykształconą strukturę organizacyjną, typową dla szkół ponadgimnazjalnych, określoną w statutach szkół. Statuty szkół są zgodne z ustawą o systemie oświaty, określają m.in. organy, ich kompetencje i wzajemne zależności. Realizacja zapisów statutowych, jak podkreśla Wnioskodawca, ogranicza się do samodzielności organów szkół na polu dydaktyczno-wychowawczym. Szkoły tworzone na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, nie mają osobowości prawnej i korzystają z osobowości i podmiotowości prawnej podmiotu założycielskiego – Wnioskodawcy.
2014
12
cze

Istota:
Czy środki finansowe przeznaczone na opłacenie faktury za budowę części budynku są nadal zwolnione z podatku na podstawie przytoczonych we wniosku przepisów?
Fragment:
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych; możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania (...)
2014
21
maj

Istota:
1. Czy – w związku z komunikatem dotyczącym uchwały NSA z dnia 24 czerwca sygn. akt I FPS 1/13, w której uznano że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami od towarów i usług – Szkoła powinna być odrębnym podatnikiem VAT od gminy, czy też nie?
2. Czy takie czynności, jak porozumienie o użytkowaniu wolnej powierzchni między Szkołą a Miastem podlega VAT i związku z tym obrót z tego tytułu winien być brany pod uwagę do obrotu limitu zwolnienia z VAT?
3. Czy sprzedaż obiadów dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pracowników Departamentu Edukacji podlega VAT?
Fragment:
Stosownie do art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy ustawy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych.
2014
25
kwi

Istota:
Świadczone przez Szkołę usługi wyżywienia dzieci i młodzieży i nauczycieli, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT.
Fragment:
(...) szkoły. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, zaś wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ponadto do opłat wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Koszty utrzymania stołówki szkolnej wraz z personelem są finansowane przez Gminę, która przydziela szkole środki na jej utrzymanie. Funkcjonowanie stołówki szkolnej zgodne jest z Ustawą o systemie oświaty z art. 67a ust. 1, który mówi, że „ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę ”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że usługi żywienia dzieci mieszczą się w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 24a. Według Wnioskodawcy sprzedaż posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nauczycielom i pracownikom obsługi tej szkoły nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż placówka ta spełnia następujący warunek: Szkoła Podstawowa nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, a obroty całkowite ze sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pracowników obsługi za 2012 rok nie przekroczyły kwoty 2.866,00 zł.
2014
6
kwi
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.