Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Świadczone przez Szkołę usługi wyżywienia dzieci i młodzieży i nauczycieli, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT.
Fragment:
(...) szkoły. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, zaś wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ponadto do opłat wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Koszty utrzymania stołówki szkolnej wraz z personelem są finansowane przez Gminę, która przydziela szkole środki na jej utrzymanie. Funkcjonowanie stołówki szkolnej zgodne jest z Ustawą o systemie oświaty z art. 67a ust. 1, który mówi, że „ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę ”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że usługi żywienia dzieci mieszczą się w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 24a. Według Wnioskodawcy sprzedaż posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nauczycielom i pracownikom obsługi tej szkoły nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż placówka ta spełnia następujący warunek: Szkoła Podstawowa nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, a obroty całkowite ze sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pracowników obsługi za 2012 rok nie przekroczyły kwoty 2.866,00 zł.
2014
6
kwi

Istota:
Czy dochody Szkoły Ponadgimnazjalnej, będącej jednostką budżetową, uzyskiwane z prowadzenia sklepiku szkolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca nadmienia, że sklepik funkcjonowałby w ramach Rady Rodziców, a cały wygospodarowany zysk byłby przeznaczony na cele edukacyjne (tzn. nagrody za konkursy organizowane w szkole, słodycze z okazji Dnia Dziecka, Mikołaj itp.). Uczniowie będą pracować w formie wolontariatu, ucząc się przedsiębiorczości. Ponadto Szkoła została odbudowana częściowo ze środków Unii Europejskiej i dlatego sklepik szkolny nie może być prowadzony przez jednostkę gospodarczą w formie działalności gospodarczej. W piśmie uzupełniającym z 8 grudnia 2013 r., które uznano za ostateczne określenie zakresu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przy Zespole Szkół (...) w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, działa Rada Rodziców. Jest ona społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym Szkoły. Jako wewnętrzny organ Szkoły, Rada Rodziców nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od Szkoły, jednostką organizacyjną. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może jednak gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Jedną z inicjatyw podjętych przez tut. Radę Rodziców jest otwarcie i prowadzenie szkolnego sklepiku, z którego dochód w całości przekazywany będzie na bieżące potrzeby Szkoły (materiały do organizacji imprez szkolnych, pomoce naukowe) Sklepik działał będzie w czasie przerw między lekcjami, a obsługujący go uczniowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia.
2014
21
lut

Istota:
Dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, w tym kwota dotacji przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, jest dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z dotacji pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły, Przedszkola, w tym wynagrodzenie Wnioskodawczyni za prowadzenie Szkoły. W prowadzonej Szkole, Przedszkolu sprawuje Ona funkcję Dyrektora. Wykonuje liczne obowiązki związane z organizacją pracy Szkoły, Przedszkola, rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy, zaopatrzeniem, administrowaniem budynkiem oraz placem zabaw, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania Szkoły, Przedszkola. Prowadzi również zajęcia z dziećmi. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Szkoły, Przedszkola zostały Wnioskodawczyni określone w umowie o przekazaniu Szkoły do prowadzenia. Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem Wnioskodawczyni nie łączy żadna umowa. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że sformułowanie: „ Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem nie łączy mnie żadna umowa ”, oznacza, że pomiędzy Nią, jako osobą fizyczną - nauczycielem a Szkołą, Przedszkolem nie została zawarta żadna umowa cywilnoprawna, ani umowa o pracę. Wnioskodawczyni jest organem prowadzącym Szkołę, Przedszkole i w umowie o przekazaniu do prowadzenia Szkoły, Przedszkola, zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawczynią zapisano: „ wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej Szkołę, Przedszkole pełniącej funkcję Dyrektora Szkoły, Przedszkola nie może przekroczyć dwukrotności kwoty bazowej dla nauczycieli – określonej w ustawie budżetowej na dany rok ”.
2014
28
sty

Istota:
Dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, w tym kwota dotacji przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, jest dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z dotacji pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły, Przedszkola, w tym wynagrodzenie Wnioskodawczyni za prowadzenie Szkoły. W prowadzonej Szkole, Przedszkolu sprawuje Ona funkcję Dyrektora. Wykonuje liczne obowiązki związane z organizacją pracy Szkoły, Przedszkola, rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy, zaopatrzeniem, administrowaniem budynkiem oraz placem zabaw, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania Szkoły, Przedszkola. Prowadzi również zajęcia z dziećmi. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Szkoły, Przedszkola zostały Wnioskodawczyni określone w umowie o przekazaniu Szkoły do prowadzenia. Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem Wnioskodawczyni nie łączy żadna umowa. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że sformułowanie „ Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem nie łączy mnie żadna umowa ”, oznacza, że pomiędzy Nią, jako osobą fizyczną - nauczycielem a Szkołą, Przedszkolem nie została zawarta żadna umowa cywilnoprawna, ani umowa o pracę. Wnioskodawczyni jest organem prowadzącym Szkołę, Przedszkole i w umowie o przekazaniu do prowadzenia Szkoły, Przedszkola zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawczynią zapisano: „ wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej Szkołę, Przedszkole pełniącej funkcję Dyrektora Szkoły, Przedszkola nie może przekroczyć dwukrotności kwoty bazowej dla nauczycieli – określonej w ustawie budżetowej na dany rok ”.
2014
28
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu tzw. szkoły rodzenia
Fragment:
(...) szkoły rodzenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.05.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług polegających na prowadzeniu tzw. szkoły rodzenia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi (i będzie prowadził) działalność leczniczą w zakresie, której świadczy usługi opieki medycznej, w tym lecznictwa szpitalnego, poradnictwa ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Wnioskodawca posiada status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. W ramach swojej działalności Wnioskodawca sprawuje również opiekę medyczną nad kobietami oraz ich nowonarodzonymi dziećmi w okresie ciąży oraz w tzw. okresie okołoporodowym. W ramach tej opieki Wnioskodawca zapewnia pacjentkom (i ich dzieciom) następujące świadczenia: Zajęcia w ramach tzw. „ szkoły rodzenia ” są to zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, prowadzone przez wyspecjalizowany personel medyczny Wnioskodawcy, tj. polożne, lekarzy położników, lekarzy neonatologów itp., mające na celu odpowiednie przygotowanie przyszłej matki i/lub ojca do porodu i późniejszej opieki nad dzieckiem.
2014
9
sty

Istota:
Czy Szkoła Podstawowa nadal powinna posługiwać się posiadanym NIP, czy powinna wystąpić o jego zmianę?
Fragment:
Wg 5 ust. 5 ustawy, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Z kolei w myśl art. 5 ust. 5g ustawy, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 5h ustawy, umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności: w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie czy, szkole ustala się obwód, a jeżeli szkole nie ustala się obwodu - warunki przyjmowania uczniów do szkoły; tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
2013
21
gru

Istota:
Czy Fundacja w przypadku przejęcia prowadzenia szkół publicznych powinna odprowadzać jeden podatek PIT-4R od wszystkich pracowników zatrudnionych w tej Fundacji, czy też odprowadzać ten podatek od Fundacji osobno, a od obu szkół osobno, tj. od każdej szkoły osobno skoro mają odrębne numery NIP?
Fragment:
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), który reguluje rozwiązania prawne dotyczące pracowników zatrudnianych w przejmowanej szkole, a także zawiera regulacje prawne dotyczące obowiązków organu przejmującego szkołę i jednostki samorządu terytorialnego, która przekazuje do prowadzenia szkołę innemu podmiotowi. I tak, zgodnie z treścią art. 5 ust. 5o cytowanej ustawy, osoba prawna nie będąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Fundacja przejmując wskazane szkoły do prowadzenia, przejmie także pracowników tych szkół (nauczycieli) oraz pracowników samorządowych (obsługujących szkoły). Skoro tak, to w takim przypadku, jeżeli to Fundacja a nie poszczególna szkoła stanie się zakładem pracy (bo to Fundacja a nie przejęta szkoła będzie zatrudniać przejętych pracowników), to obowiązki płatnika spoczywać będą właśnie na Fundacji. W konsekwencji, mając na uwadze uregulowania art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami tej ustawy, w tym obowiązek sporządzania stosownych informacji i deklaracji (w tym PIT-4R), spoczywał będzie na Fundacji.
2013
17
gru

Istota:
Czy dokonując rocznych rozliczeń podatkowych Stowarzyszenie sporządza jedno łączne sprawozdanie finansowe i składa jeden łączny CIT-8, czy dwa, odrębnie dla Szkoły i OSP?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem, które obok działań ratowniczo-gaśniczych, w statucie zawarte ma m.in. prowadzenie szkoły podstawowej, przedszkola, czy świetlicy środowiskowej. Wnioskodawca od 1 września 2012 r. jest organem prowadzącym Zespół Szkół (...). Wnioskodawca posiada inny NIP i REGON aniżeli Zespół Szkół (...). Szkoła posiada również odrębny statut. Wnioskodawca otrzymuje dotacje miesięczne na prowadzenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz niepublicznego przedszkola, które wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły. Oprócz dotacji dochody w roku sprawozdawczym stanowią również dobrowolne wpłaty rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych na cele statutowe. W drodze umowy użyczenia Wnioskodawca otrzymał od Gminy do bezpłatnego używania majątek, który pozostał po zlikwidowanej szkole. Wykształcona struktura organizacyjna, tj. Zespół Szkół (...) służy wyłącznie realizacji procesu dydaktycznego. Zespół Szkół (...) nie ma zdolności do zaciągania zobowiązań. Kierownictwo nad Szkołą prowadzi dyrektor, zatrudniony na umowę o pracę, podpisaną przez prezesa Wnioskodawcy. Nauczyciele i obsługa zatrudniani są przez Dyrektora Zespołu. Szkoła stanowi integralną część organu prowadzącego, gdyż nie posiada wyodrębnionego majątku, struktury organizacyjnej i nie jest samodzielna.
2013
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i szkoły.
Fragment:
(...) szkoły podstawowej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i szkoły: jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły oraz przedszkola, jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników pedagogicznych szkoły oraz przedszkola. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2013r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 maja 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i szkoły. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Przedszkole i szkoła nie są podatnikami podatku VAT. Publiczne Przedszkole jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2013
16
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę funkcjonująca w przedszkolu dla uczniów szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkoły podstawowej i przedszkola oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zespołu szkoły podstawowej i przedszkola.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2013r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 maja 2013r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę funkcjonująca w przedszkolu dla uczniów szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkoły podstawowej i przedszkola oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zespołu szkoły podstawowej i przedszkola. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina zamierza połączyć w „ Zespół ” przedszkole publiczne i szkołę podstawową, które są jednostkami organizacyjnymi Gminy i do tej pory działają jako oddzielne jednostki. Stołówka, która będzie funkcjonować w przedszkolu przygotowywać będzie również posiłki dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie szkoły podstawowej będą płacili wartość „ wkładu do kotła ”. Z posiłków tych korzystać będą również nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej i pozostali pracownicy tych jednostek. Wnioskodawca pismem z dnia 22 maja 2013r. uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco: Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły i przedszkola (zespołu) będą płacić tylko za tak zwany „ wsad do kotła ”. Stołówka nie będzie prowadzić działalności dla zysku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy uczniowie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkoły podstawowej i przedszkola, w którego w statucie (Zespołu) będzie istniał zapis, że ze stołówki korzystają uczniowie przedszkola i szkoły będą mogli korzystać ze zwolnienia z opodatkowana podatkiem VAT...
2013
16
lip
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.