Szkoły | Interpretacje podatkowe

Szkoły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szkoły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy pobierane wynagrodzenie przez właściciela szkoły za pełnienie funkcji dyrektora szkoły, rozliczane z dotacji podmiotowej otrzymywanej na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym?
Fragment:
(...) szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. W myśl natomiast art. 90 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty, niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jak stanowi art. 90 ust. 3 ww. ustawy, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych (...)
2014
26
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochody Spółki z tytułu prowadzenia szkoły wydatkowane na adaptację pomieszczeń na potrzeby prowadzonej przez szkołę działalności edukacyjnej, stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Jeżeli założyć, że ustawodawcy przyświecał cel zachęcenia podmiotów prowadzących szkoły do wydatkowania dochodów z działalności edukacyjnej na pomoce dydaktyczne i urządzenia niezbędne do prowadzenia szkoły, to wykładnia celowościowa powołanych przepisów przemawia za tym aby uznać, że o wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych realizujące ten cel można pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), określa m.in. zasady, na jakich prowadzone są szkoły i przedszkola. Dyspozycja art. 82 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jednocześnie, na gruncie przepisów oświatowych, szkoły są jednostkami odrębnymi od organów je prowadzących, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek. Organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne. Osoby prawne prowadzące szkoły podlegają ogólnym regułom opodatkowania przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2014
13
lip

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochody Spółki z tytułu prowadzenia szkoły, które będą wydatkowane na budowę sali gimnastycznej na obcym gruncie będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej „ updop ”) przemawia za tym aby traktować na równi nakłady na zakup środka trwałego, jak i na jego wytworzenie, jeśli tylko wytworzony środek trwały służy celom szkoły, co w wypadku budowy sali gimnastycznej nie budzi wątpliwości. W konsekwencji podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym może zostać pomniejszona o wydatki poniesione w tym celu, stosownie do zapisu w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), określa m.in. zasady, na jakich prowadzone są szkoły i przedszkola. Dyspozycja art. 82 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jednocześnie, na gruncie przepisów oświatowych, szkoły są jednostkami odrębnymi od organów je prowadzących, co oznacza, że jedna osoba prawna może prowadzić wiele szkół i placówek. Organem prowadzącym szkołę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne. Osoby prawne prowadzące szkoły podlegają ogólnym regułom opodatkowania przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2014
13
lip

Istota:
Czy Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole (...) oraz Policealna Szkoła (...) posiadają taki zakres autonomii w zakresie istotnym dla prawa podatkowego, który przesądzałby o uznaniu, że są one jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji – że są one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (odrębnymi od swojego organu prowadzącego)?
Fragment:
Zgodnie ze statutem obu szkół ponadgimnazjalnych na zewnątrz reprezentują je dyrektorzy. Reprezentacja dotyczy spraw dydaktyczno-wychowawczych i administracyjnych. W sensie cywilistycznym obie szkoły ponadgimnazjalne reprezentuje Rektor Wyższej Szkoły (...) ponieważ obie Szkoły nie są stronami w obrocie cywilnoprawnym. Działalnością obu szkół ponadgimnazjalnych kierują dyrektorzy. Dyrektorów zatrudnia i zwalnia Wyższa Szkoła (...) jako organ prowadzący (działając przez Rektora). Obie szkoły ponadgimnazjalne korzystają z osobowości prawnej Wyższej Szkoły (...). Obie szkoły ponadgimnazjalne nie mogą zaciągać zobowiązań. Podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych dotyczących szkół jest Wyższa Szkoła (...). Prowadzone przez Wnioskodawcę szkoły mają wykształconą strukturę organizacyjną, typową dla szkół ponadgimnazjalnych, określoną w statutach szkół. Statuty szkół są zgodne z ustawą o systemie oświaty, określają m.in. organy, ich kompetencje i wzajemne zależności. Realizacja zapisów statutowych, jak podkreśla Wnioskodawca, ogranicza się do samodzielności organów szkół na polu dydaktyczno-wychowawczym. Szkoły tworzone na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, nie mają osobowości prawnej i korzystają z osobowości i podmiotowości prawnej podmiotu założycielskiego – Wnioskodawcy.
2014
12
cze

Istota:
Czy środki finansowe przeznaczone na opłacenie faktury za budowę części budynku są nadal zwolnione z podatku na podstawie przytoczonych we wniosku przepisów?
Fragment:
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych; możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania (...)
2014
21
maj

Istota:
1. Czy – w związku z komunikatem dotyczącym uchwały NSA z dnia 24 czerwca sygn. akt I FPS 1/13, w której uznano że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami od towarów i usług – Szkoła powinna być odrębnym podatnikiem VAT od gminy, czy też nie?
2. Czy takie czynności, jak porozumienie o użytkowaniu wolnej powierzchni między Szkołą a Miastem podlega VAT i związku z tym obrót z tego tytułu winien być brany pod uwagę do obrotu limitu zwolnienia z VAT?
3. Czy sprzedaż obiadów dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, pracowników Departamentu Edukacji podlega VAT?
Fragment:
Stosownie do art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Powołane przepisy ustawy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki powinny być kalkulowane na poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki. Uwzględniając powyższe, możliwość prowadzenia i korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów szkoły jest przykładem realizacji przez jednostki objęte systemem oświaty zadań, do jakich zostały powołane, w szczególności zadań wychowawczych i opiekuńczych.
2014
25
kwi

Istota:
Świadczone przez Szkołę usługi wyżywienia dzieci i młodzieży i nauczycieli, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT.
Fragment:
(...) szkoły. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne, zaś wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Ponadto do opłat wnoszonych za korzystanie uczniów z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Koszty utrzymania stołówki szkolnej wraz z personelem są finansowane przez Gminę, która przydziela szkole środki na jej utrzymanie. Funkcjonowanie stołówki szkolnej zgodne jest z Ustawą o systemie oświaty z art. 67a ust. 1, który mówi, że „ w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę ”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że usługi żywienia dzieci mieszczą się w zakresie art. 43 ust. 1 pkt 24a. Według Wnioskodawcy sprzedaż posiłków wydawanych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nauczycielom i pracownikom obsługi tej szkoły nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż placówka ta spełnia następujący warunek: Szkoła Podstawowa nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, a obroty całkowite ze sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pracowników obsługi za 2012 rok nie przekroczyły kwoty 2.866,00 zł.
2014
6
kwi

Istota:
Czy dochody Szkoły Ponadgimnazjalnej, będącej jednostką budżetową, uzyskiwane z prowadzenia sklepiku szkolnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca nadmienia, że sklepik funkcjonowałby w ramach Rady Rodziców, a cały wygospodarowany zysk byłby przeznaczony na cele edukacyjne (tzn. nagrody za konkursy organizowane w szkole, słodycze z okazji Dnia Dziecka, Mikołaj itp.). Uczniowie będą pracować w formie wolontariatu, ucząc się przedsiębiorczości. Ponadto Szkoła została odbudowana częściowo ze środków Unii Europejskiej i dlatego sklepik szkolny nie może być prowadzony przez jednostkę gospodarczą w formie działalności gospodarczej. W piśmie uzupełniającym z 8 grudnia 2013 r., które uznano za ostateczne określenie zakresu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przy Zespole Szkół (...) w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, działa Rada Rodziców. Jest ona społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym Szkoły. Jako wewnętrzny organ Szkoły, Rada Rodziców nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym nie ma bowiem osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od Szkoły, jednostką organizacyjną. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może jednak gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Jedną z inicjatyw podjętych przez tut. Radę Rodziców jest otwarcie i prowadzenie szkolnego sklepiku, z którego dochód w całości przekazywany będzie na bieżące potrzeby Szkoły (materiały do organizacji imprez szkolnych, pomoce naukowe) Sklepik działał będzie w czasie przerw między lekcjami, a obsługujący go uczniowie nie będą otrzymywać wynagrodzenia.
2014
21
lut

Istota:
Dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, w tym kwota dotacji przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, jest dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z dotacji pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły, Przedszkola, w tym wynagrodzenie Wnioskodawczyni za prowadzenie Szkoły. W prowadzonej Szkole, Przedszkolu sprawuje Ona funkcję Dyrektora. Wykonuje liczne obowiązki związane z organizacją pracy Szkoły, Przedszkola, rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy, zaopatrzeniem, administrowaniem budynkiem oraz placem zabaw, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania Szkoły, Przedszkola. Prowadzi również zajęcia z dziećmi. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Szkoły, Przedszkola zostały Wnioskodawczyni określone w umowie o przekazaniu Szkoły do prowadzenia. Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem Wnioskodawczyni nie łączy żadna umowa. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że sformułowanie: „ Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem nie łączy mnie żadna umowa ”, oznacza, że pomiędzy Nią, jako osobą fizyczną - nauczycielem a Szkołą, Przedszkolem nie została zawarta żadna umowa cywilnoprawna, ani umowa o pracę. Wnioskodawczyni jest organem prowadzącym Szkołę, Przedszkole i w umowie o przekazaniu do prowadzenia Szkoły, Przedszkola, zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawczynią zapisano: „ wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej Szkołę, Przedszkole pełniącej funkcję Dyrektora Szkoły, Przedszkola nie może przekroczyć dwukrotności kwoty bazowej dla nauczycieli – określonej w ustawie budżetowej na dany rok ”.
2014
28
sty

Istota:
Dotacja otrzymana przez Wnioskodawczynię na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola na podstawie umowy z jednostką samorządu terytorialnego o prowadzenie szkoły, w tym kwota dotacji przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia, jest dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności, jednakże w całości zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z dotacji pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły, Przedszkola, w tym wynagrodzenie Wnioskodawczyni za prowadzenie Szkoły. W prowadzonej Szkole, Przedszkolu sprawuje Ona funkcję Dyrektora. Wykonuje liczne obowiązki związane z organizacją pracy Szkoły, Przedszkola, rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy, zaopatrzeniem, administrowaniem budynkiem oraz placem zabaw, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania Szkoły, Przedszkola. Prowadzi również zajęcia z dziećmi. Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Szkoły, Przedszkola zostały Wnioskodawczyni określone w umowie o przekazaniu Szkoły do prowadzenia. Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem Wnioskodawczyni nie łączy żadna umowa. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że sformułowanie „ Z prowadzoną Szkołą, Przedszkolem nie łączy mnie żadna umowa ”, oznacza, że pomiędzy Nią, jako osobą fizyczną - nauczycielem a Szkołą, Przedszkolem nie została zawarta żadna umowa cywilnoprawna, ani umowa o pracę. Wnioskodawczyni jest organem prowadzącym Szkołę, Przedszkole i w umowie o przekazaniu do prowadzenia Szkoły, Przedszkola zawartej pomiędzy Gminą a Wnioskodawczynią zapisano: „ wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej Szkołę, Przedszkole pełniącej funkcję Dyrektora Szkoły, Przedszkola nie może przekroczyć dwukrotności kwoty bazowej dla nauczycieli – określonej w ustawie budżetowej na dany rok ”.
2014
28
sty
© 2011-2014 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szkoły
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.