Świadczenia przedemerytalne | Interpretacje podatkowe

Świadczenia przedemerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia przedemerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnikowi przyznano świadczenie przedemerytalne. W 2006 r. dokonano jego wypłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od odsetek i czy odsetki te podatnik musi wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2006 r.?
Fragment:
(...) zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Uprawnionym do zasiłku (w tym przedemerytalnego) dodatku szkoleniowego, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy przysługują odsetki ustawowe, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie (art. 72 ust. 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje między innymi w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych). Jak z powyższego wynika, zasiłek przedemerytalny nie jest świadczeniem emerytalnym ani rentowym, co więcej - uzyskanie prawa do emerytury lub renty powoduje (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Elektrownie Wodne Sp. z o.o. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na rzecz emerytów i rencistów, na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla spółki ?
Fragment:
(...) z tym, iż wydatki związane z wypłatą tych ekwiwalentów będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne są byłymi pracownikami tej jednostki i w związku z powyższym brak jest przesłanek uzasadniających możliwość uznania wydatków ponoszonych przez Spółkę od dnia 01.01.2006 r. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za energię elektryczną dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne za koszty uzyskania przychodów dla Spółki, ponieważ wydatki te ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni nie mają związku z uzyskiwanym przez tę Spółkę przychodem. Interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Interpretacja nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz podatnika winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2004 r. Nr 162 poz. 1692). W przedmiotowej sprawie z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy związane jest roszczenie podatniczki kierowane przeciwko Powiatowi. Podstawą odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności jest niezgodne z prawem zachowanie, w ocenie Sądu zachowanie pozwanego skutkowało niewypłaceniem podatniczce świadczenia przedemerytalnego w wysokości zaliczkowej. Szkoda powstała na skutek nienależytego wykonania decyzji przez Dyrektora PUP.Sąd w wyroku stwierdził, że uznanie przez Urząd Pracy zasiłku dla bezrobotnych za świadczenie przedemerytalne w wysokości zaliczkowej nie znajduje podstawy prawnej i jest sprzeczne z prawem. Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy opodatkowania kwoty dofinansowania do wycieczki krajowej turystyczno – krajoznawczej (150,00 zł) oraz wartości otrzymanego bonu towarowego (50,00 zł) przez byłych pracowników, tj. emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w … z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie płatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim postanawia – udzielić pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdzając, iż stanowisko przedstawione przez płatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością … pismem z dnia 15 marca 2005 r. złożył żądanie w sprawie udzielenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kwoty dofinansowania do (...)
2011
1
mar

Istota:
Opodatkowanie świadczenia przedemerytalnego dla byłych pracowników PGR.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Biorąc pod uwagę powyższy zapis, należy stwierdzić, że wypłacone świadczenia przedemerytalne, chociaż należne są za okresy wcześniejsze, winny być opodatkowane i wykazane w informacjach PIT 11, za 2005 rok A zatem stanowisko Jednostki jest prawidłowe. Należy stwierdzić, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia. Stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, (...)
2011
1
mar

Istota:
W jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od wydanych przez naszą firmę talonów osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne płatne przez ZUS?
Fragment:
(...) od osób fizycznych. Wprawdzie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, ale tylko świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne wypłacane przez ZUS na dzień dzisiejszy nie są już pracownikami i nie nabyły jeszcze prawa do emerytury, dlatego stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty dokonujące wypłaty należności lub świadczeń wymienionych w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego - mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego (...)
2011
1
lut

Istota:
Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Zakładzie, do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są emeryci i byli pracownicy Zakładu, w tym również ci, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy otrzymują świadczenia przedemerytalne. Strona zwraca się z pytaniami: 1. Czy byli pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne, objęci są normą art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym, czy pomoc rzeczowa z ZFŚS dla takich osób jest wolna od podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. 2. Czy pomoc rzeczowa w postaci upominku otrzymanego przez pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na świadczenie przedemerytalne, wręczonego po dacie rozwiązania stosunku pracy, objętą jest normą art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy i tym samym zwolniona z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł. Zdaniem Strony pomoc rzeczowa, o której mowa w pytaniach otrzymana przez byłych pracowników Zakładu, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od osób fizycznych.
Fragment:
(...) pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Ze stanu faktycznego wynika, że pomoc rzeczową wręczono po ustaniu stosunku pracy tj. gdy osoby te nie były już pracownikami. Natomiast zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 67 podlegają świadczenia otrzymane przez pracownika. Wobec powyższego byli pracownicy Zakładu, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67 w/w ustawy. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy od jednorazowej wypłaty zaległego zasiłku przedemerytalnego płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy winien zastosować pomniejszenie o którym mowa w art. 32. ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz., w sytuacji gdy świadczeniobiorca pobierał rentę?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta w odpowiedzi na Państwa pismo złożone dnia 13 września 2004 roku, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie wygląda następująco: Pan X.X. w okresie od 09.03.1999 r. do dnia 16.09.1999 r. figurował w rejestrze bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. Z dniem 08.11.2000 roku w/w podatnikowi decyzją Prezydenta Miasta Y. z 12.07.2004 roku przyznano prawo do zasiłku przedemerytalnego. Należność za wymieniony wyżej okres została uregulowana jednorazowo dnia 22.07.2004 r. Jednocześnie Pan X.X. od dnia 31.07.2002 roku do dnia 31.07.2004 roku posiadał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Państwa wątpliwości dotyczą zasadności stosowania ulgi, o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego, wypłacane byłym pracownikom, pobierającym świadczenia przedemerytalne ?
Fragment:
(...) stosunku pracy, a także zapomóg innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 – w wysokości 20% przychodu. W świetle przytoczonych przepisów brak do zakwalifikowania świadczeń socjalnych wypłacanych byłym pracownikom, korzystającym z przyznanego świadczenia przedemerytalnego, przez byłego pracodawcę, jako przychód z art. 12 lub z art. 30 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy updof. Zatem, świadczenia z funduszu socjalnego wypłacane byłym pracownikom, korzystającym z przyznanego świadczenia przedemerytalnego winny być zakwalifikowane jako dochód z innych źródeł określony w art. 20 updof „inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17”. Od przychodów z innych źródeł płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Kwotę wypłaconych, w danym roku podatkowym świadczeń płatnik wykazuje w informacji PIT – 8C, a podatnik dolicza ją do pozostałych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy sposobu opodatkowania oraz sposobu przekazania informacji o wysokości przychodu i pobranych zaliczkach.
Fragment:
(...) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Taki tryb postępowania dotyczy również osób, które wcześniej były pracownikami a obecnie pobierają świadczenia przedemerytalne i otrzymują dofinansowanie do obiadów. W tym stanie faktycznym i prawnym zarówno z tytułu wypłaty świadczenia pieniężnego jak i świadczenia w naturze wypłacający ma obowiązek sporządzenia informacji, o której wyżej mowa. Stanowisko ... przedstawione w zapytaniu jest słuszne tylko w zakresie informacji PIT-8C. Niniejszej informacji udzielono uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie oraz na podstawie obowiązującego w tym zakresie stanu (...)
2011
1
lut
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.