Sprzedaż wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Rozliczenie straty ze sprzedaży wierzytelności dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT
Fragment:
Biura 22 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia straty ze sprzedaży wierzytelności na część główną i odsetkową dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczenia straty ze sprzedaży wierzytelności na część główną i odsetkową dla celów ustalenia dochodu ze sprzedaży wierzytelności oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej straty ze sprzedaży wierzytelności przypadającej na należność główną wraz z podatkiem VAT. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka świadczy usługi oraz dostarcza produkty podmiotom branży górniczej, zarówno bezpośrednio kopalniom, jak i podmiotom świadczącym usługi, głównie wydobywcze, dla kopalń. Ze względu na zaistniałe w okresie ostatnich dwóch lat okoliczności znacznego pogorszenia sytuacji finansowej w branży górniczej, część istniejących wierzytelności Spółki nie rokowała spłaty w najbliższym okresie czasu.
2015
8
maj

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że miejsce spełnienia świadczenia wynikającego z umowy zawartej między Dłużnikiem oraz Zbywcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie położone poza granicami Polski oraz umowa sprzedaży Wierzytelności zostanie zawarta za granicą, należy stwierdzić, że powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Nr IPPB2/436-720/14-2/AF (data doręczenia 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza nabyć od podmiotu z siedzibą poza granicami Polski, np. w Luksemburgu (Zbywca) wierzytelności pieniężne z tytułu sprzedaży towarów lub usług (np. należności licencyjne, odsetki, lub z innych tytułów) (Wierzytelności). Dłużnikiem z tytułu Wierzytelności są podmioty z siedzibą w Polsce (Dłużnik). Na podstawie umowy zawartej między Zbywcą Wierzytelności a Dłużnikiem, Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty (spełnienia świadczenia pieniężnego) na zagraniczny (nie-polski) rachunek bankowy Zbywcy (tj. rachunek bankowy Zbywcy prowadzony w banku mającym siedzibę i zarząd poza granicami Polski). Nabycie Wierzytelności przez Spółkę nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Wierzytelności (Umowa sprzedaży).
2015
16
kwi

Istota:
Opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności oraz zbycia wierzytelności w drodze sprzedaży
Fragment:
Odpowiedź na pytanie „ czy umowa sprzedaży wierzytelności ustanawia upoważnienie dla Spółki do występowania wobec dłużnika, po to by egzekwować wierzytelność na rachunek zbywcy wierzytelności ” jest negatywna — umowa sprzedaży wierzytelności nie ustanawia takiego upoważnienia. Odpowiedź na pytanie „ czy Spółka nabywa wierzytelność we własnym imieniu i na własne ryzyko ” jest twierdząca. Spółka będzie nabywać wierzytelność we własnym imieniu i na własne ryzyko. Odpowiedź na pytanie „ czy nabyte wierzytelności stanowią w dacie ich nabycia wierzytelności wymagalne ” jest twierdząca. Wierzytelności te w dacie nabycia będą stanowić wierzytelności wymagalne. Odpowiedź na pytanie „ (...) czy np. w związku z upływem terminu wymagalności było prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, inne ” jest przecząca. W związku z upływem terminu wymagalności wierzytelności nie było prowadzone jakiekolwiek postępowanie, jakim mowa w treści pkt 11 wezwania do uzupełnienia braków formalnych. W nawiązaniu zaś do pytania czego dotyczą ww. wierzytelności, informuję, iż wierzytelności dotyczą usług będących przedmiotem działalności zbywcy wierzytelności (podmiotu od którego Wnioskodawca będzie nabywał wierzytelności) wedle kwalifikacji PKD zawartej w umowie spółki zbywcy wierzytelności.
2013
19
cze

Istota:
Przychód ze sprzedaży wierzytelności z tytułu roszczeń o zapłatę opłaty planistycznej w wysokości przypadającej na udział przypadający Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia prawa majątkowego na wyżej opisanych zasadach. Do uzyskanego przychodu ze sprzedaży wierzytelności nie mają zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego i powołanych przepisów prawa, przychód ze sprzedaży wierzytelności z tytułu roszczeń o zapłatę opłaty planistycznej w wysokości przypadającej na udział przypadający Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia prawa majątkowego na wyżej opisanych zasadach. Do uzyskanego przychodu ze sprzedaży wierzytelności nie mają zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż udziałów w nieruchomości i sprzedaż wierzytelności są to odrębne czynności cywilnoprawne, które podlegają innym zasadom opodatkowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
17
kwi

Istota:
Przychód ze sprzedaży wierzytelności z tytułu roszczeń o zapłatę opłaty planistycznej w wysokości przypadającej na udział przypadający Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia prawa majątkowego na wyżej opisanych zasadach. Do uzyskanego przychodu ze sprzedaży wierzytelności nie mają zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Reasumując, w świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego i powołanych przepisów prawa, przychód ze sprzedaży wierzytelności z tytułu roszczeń o zapłatę opłaty planistycznej w wysokości przypadającej na udział przypadający Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia prawa majątkowego na wyżej opisanych zasadach. Do uzyskanego przychodu ze sprzedaży wierzytelności nie mają zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż udziałów w nieruchomości i sprzedaż wierzytelności są to odrębne czynności cywilnoprawne, które podlegają innym zasadom opodatkowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2013
17
kwi

Istota:
Czy sprzedaż przez Spółkę wierzytelności, która została nabyta od wierzyciela pierwotnego będzie opodatkowana podatkiem VAT?
Fragment:
(...) sprzedaży wierzytelności nabytych od pierwotnego wierzyciela – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wierzytelności nabytych od pierwotnego wierzyciela. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zajmuje się między innymi świadczeniem usług polegających na obrocie wierzytelnościami. Zainteresowana dokonuje zakupu wierzytelności przeterminowanych od pierwotnego wierzyciela, czyli cedenta w celu sprzedaży, zamiany lub windykacji na własny rachunek z zaangażowaniem własnych środków finansowych. Zgodnie z PKWiU opisane usługi mieszczą się w grupowaniu 65.23.10-00.00 „ usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno – rentowych ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przez Spółkę wierzytelności, która została nabyta od wierzyciela pierwotnego będzie opodatkowana podatkiem VAT...
2012
28
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę wierzytelności nabytej od pierwotnego wierzyciela, Spółka powinna wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży?
Fragment:
(...) sprzedaży wierzytelności – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży wierzytelności. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zajmuje się między innymi świadczeniem usług polegających na obrocie wierzytelnościami. Zainteresowana dokonuje zakupu wierzytelności przeterminowanych od pierwotnego wierzyciela, czyli cedenta w celu sprzedaży, zamiany lub windykacji na własny rachunek z zaangażowaniem własnych środków finansowych. Zgodnie z PKWiU opisane usługi mieszczą się w grupowaniu 65.23.10-00.00 „ usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno – rentowych ”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę wierzytelności nabytej od pierwotnego wierzyciela, Spółka powinna wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od daty sprzedaży...
2012
28
lis

Istota:
Skoro sprzedaż wierzytelności handlowych będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży wierzytelności handlowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży wierzytelności o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest objęta zakresem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.
2012
11
paź

Istota:
Należy stwierdzić iż, przyjmując za Wnioskodawcą, iż sprzedaż wierzytelności wobec dłużników będących polskimi podatnikami dokonana na podstawie Umowy o Kupnie i Obsłudze Wierzytelności zgodnie z Programem zostanie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Cena nabycia Wierzytelności (cena nominalna wierzytelności pomniejszona o prowizję) będzie stanowiła wynagrodzenie za usługi świadczone przez Zbywcę obejmujące sprzedaż Wierzytelności oraz wynagrodzenie za usługi Zbywcy na rzecz F. za obsługę (m.in. ściąganie) Wierzytelności. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy sprzedaż Wierzytelności wobec dłużników będących polskimi podatnikami dokonana na podstawie Umowy o Kupnie i Obsłudze Wierzytelności zgodnie z Programem, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Wierzytelności nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w związku z tą sprzedażą Zbywca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. Uzasadnienie Zgodnie z art. 1 ust. pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Z kolei, stosownie do art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są m.in. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany) nie podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest (i) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, (ii) zwolniona z podatku od towarów i usług (z pewnymi wyjątkami, które nie znajdują zastosowania w tej sprawie).
2012
14
wrz

Istota:
Czynności polegającej na zbyciu wierzytelności własnych nie można uznać za dostawę towaru ani świadczenie usług. W konsekwencji, transakcja, której przedmiotem jest zbycie wierzytelności własnych pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, przez towary rozumie się „ rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii ” co oznacza, że sprzedaż wierzytelności własnych niewątpliwie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu Ustawy o VAT. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W opinii Spółki, sprzedaż wierzytelności własnych należy traktować jako przeniesienie prawa do wartości niematerialnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, a w konsekwencji czynność tę zakwalifikować jako świadczenie usługi w rozumieniu tej Ustawy. Kwestia ta została potwierdzona w opinii Rzecznika Generalnego w sprawie GFKL Financial Services AG C-93/10 w której wskazano, iż: 29. Pojęcie „ świadczenie usług ”, zdefiniowane w art. 6 szóstej dyrektywy VAT, oznacza każdą transakcję niestanowiącą dostawy towarów.
2012
18
lip
© 2011-2015 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.